PETRUQ
Htang Dàm Hun Kat é Laiká
(2 Peter)
1
Yesuq Hkrisduq é dui-nhâng zoshâng eq lagyo nghut sû, ngò Simun Petruq gi, nga-nhûng é Garai Gasang eq hkyi yù Sû nghut é Yesuq Hkrisduq é dingmán hkyô dông, ngamoq su, hpaû dik é lumjíng hkyô lé hap yù bê bâng chyáng dang kyô kat lhê.
Garai Gasang eq nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq lé, nungmoq sê jat nyi é hkyô má, jeju eq nguingón hkyô gi, nungmoq chyáng agùn agó ru joq nyî sháng gaq.
Ji Yu É Eq Hkyin Yu É Hkyô Lé Lhoq Ging Lhoq Tíng Râ Hkyô
Yhâng é hpungwup shingkang eq ge é hkyô dông nga-nhúng lé ji yù Sû lé nga-nhúng sê é dông mai, Garai Gasâng é hpungwup a-tsam gi, asak duì hkyô eq tarâ hkungga hkyo é matú nga-nhúng râ é jung hkangmó lé byi bê nghut ri. Haú pé dông mai, Yhang gi, Yhâng é kô dik, hpaû dik é danggidiq pé nga-nhúng lé byi bê nghut ri; haú hkûn, nungmoq gi, haû danggidiq pé dông mai, Garaî é myit sâmlai lé wó bo hkam yù râ eq agè ashop hkyô lé yut yut ô nau é yanmai htoq lo é, mingkan má joq é htên byoq hkyô mai wó lut kô râ nghut lhê.
Hau é yanmai yhang, nungmoq gyai yhang shikut luî, nungmoq é lumjíng hkyô má ge é hkyô lé jat yù keq; ge é hkyô má sumsé hpaqchyî lé, sumsé hpaqchyî má yhumsing gùng yhumsîng hkang é hkyô lé, yhumsing gùng yhumsîng hkang é hkyô má jân shirang é hkyô lé, jân shirang é hkyô má tarâ hkunggâ é hkyô lé, tarâ hkunggâ é hkyô má gumang chyitkâng myit lé, gumang chyitkâng myit má chyitdap myit lé, jat yù keq. Hkâsu mù gâ le, hau pé lé nungmoq wó sing myô jat lo é nghut jáng, hau pé gi, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq lé nungmoq sê é hkyô má, nungmoq lé akôm a dut nhang é htoq agó, ashi a zui le dut nhâng râ a nghut. Nghut kôlhang, rayuq yuq gi, hau pé lé a wó é nghut jáng, chyâng é lé za myang é eq myoqjit é sû nghut luî, laî lò bê yhâng é yubak mara pé mai lhoq sanséng byî é hui bê hkyô lé, tô-myhî pyám bê sû nghut ri.
10 Haû mù luî, ngá é gumang wuì ê, nungmoq lé ji yu é hkyô eq hkyin yu é hkyô lé, je riyhang lhoq gingtîng nyì keq. Hkâsu mù gâ le, hau hkyô pé lé nungmoq kut nyi é nghut jáng, hkâ-nhám le nungmoq myit leqbat kó râ a nghut; 11 hau htoq agó, nga-nhûng é Yhumsîng eq hkyi yù Sû nghut é Yesuq Hkrisduq é ahtum abyuq é mingdán má agùn agó lhom pang yu é lé, nungmoq myang hap yù kó râ nghut lhê.
Chyúmdang Mâ É Myiqhtoi Dang
12 Haû mù luî, nungmoq gi, hau pé lé sé kô é htoq agó, nungmoq wó tô é tengmán hkyô má gingtîng nyì kô é nghut kôlhang, ngò, nungmoq lé hkâ-nhám le hau pé lé ru lhoq pûn nyì râ nghut lhê. 13 Shî gungdu má ngò rû dui nyì nyì gi, nungmoq lé lhoq pûn kying byî le ge ri nghû, ngò wó myit ri; 14 haî mù gâ le, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq gi, ngo lé san za sé nhâng bê eq rajung za, hkâ-myháng a myáng má, ngò gi, gungdu shi lé tô pyâm to râ nghut é lé sê lhê. 15 Ngò htoq ló byuq é htâng má, nungmoq, hkâ-nhám le haú pé lé ru wó bûn nyì râ lé myàng naù mù, ngò, wó dut é í shikut nyì râ nghut lhê.
16 Nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é a-tsam eq lé lo é hkyô eq séng luî, nungmoq lé ngamoq taî kyô wú é hkûn, ngamoq gi, kut htoq yu é labyoq mhô-myi lé a châng é za, Yhâng é kô làm hkikhkâm hkyô lé myoq èq myang é saksé pé nghut lhê. 17 Hkâsu mù gâ le, haû Kô Làm Hkikhkâm Hkyo é Hpungwup Shingkang mai, "Shí yuq gi, Ngò chyitdap é Ngá zo nghut lhê; Yhang má Ngò nhik dik nyi lhê." ga taî é htê, Yhâng chyáng jé é hkûn, haû Îwa Garai Gasâng chyáng mâ é aróng eq hpungwup shingkang lé Yhang wó hap yù bê nghut ri. 18 Ngamoq yhang, chyoiyúng bùm má Yhang eq rahá nyi tô é hkûn, htê haû mauhkûng mai htoq lo é lé wó gyô é nghut lhê.
19 Haû mù luî, myiqhtoî pê dang lé je lhoq ging bê hkyô, ngamoq wó é nghut lhê; haû mù, maubó lô luî, nungmoq é myit má bó-myhû htoq lo é hkûn jé shoq, mauchut tuq dut é jowò má duq nyi é myibung lé su, myiqhtoi dang haú lé, nungmoq gyo mù rago châng kut râ dut lhê. 20 Banshoq htoq má, Chyúmdang mâ é myiqhtoi dang gi, haû myiqhtoî pé mai ó le ó lichyúm lhoq htoq yu é dông a nghut é lé, nungmoq sê to râ dut lhê. 21 Hkâsu mù gâ le, myiqhtoi dang gi, byù ô nau é dông hkâ-nhám lé a htoq wú é za, haû Chyoiyúng Woi-nyí èq shuî u huî é bang mai, Garai Gasâng chyáng mâ é dang taî é ru nghut lhê.
1:17 Mht 17:5; Mrk 9:7; Luk 9:35