5
Suwún Wuî Éq Zorâm Wuì
Nungmoq mâ é hpúng suwún wuî lé, ngò, nungmoq é byinzùm suwún, Hkrisduq é jamjau hkyô pê é saksé nghut sû eq lhoq htoq shit râ nghut é Yhâng é hpungwup shingkang lé bo hkâm râ nghut sû dông mai sang kat kôlé: Nungmoq lé ap to bê nghut é Garai Gasâng é sau hpúng* lé zúng rém bang dut mù, shuî u bang dông dojaú nyî keq; zúng rém é hkûn, a kut a ge luî kut é a nghut é za, Garai Gasang, nungmoq lé dut nhâng nau é su, yhumsîng kâm é myit mai kut é nghut râ lhê; ngunzè lé a myoqnoq é za, shirông myit mai dojaú râ lhê. Nungmoq é loq má ap byî to bê bang lé a up zô é za, yhangmoq é hí má alik dut nyì keq. Haû jáng, Sau zúng Agyì mó htoq shit é hkûn, nungmoq gi, hpungwup shingkang bo é, hkâ-nhám le a shum a byuq é janmaú lé myang hap yù kó râ nghut lhê.
Zorâm wuì ê, nungmoq le, nungmoq htoq ipyat ko bâng é a-ô má nyì keq. Nungmoq lhunglhâng bang gi, myit lhoq nyhum é hkyô lé mebu su wut to mù, rayuq eq rayuq dojaú nyî keq, hkâsu mù gâ le,
"Garai Gasang gi, nghutbûn é bang lé hkûm zing pyám kôlhang, myit lhoq nyhum é bang lé jeju byî ri."
ga tô ri. Haû mù luî, ahkyíng jé jáng Garai Gasang nungmoq lé waq toq sháng gaq, nungmoq gi, Yhâng é hpungwup a-tsam mó bo é loq hkaû má, yhumsing myit lé yhumsîng lhoq nyhum nyì keq. Nungmoq é myit chiq hkyô banshoq lé, Yhâng htoq má dú kê pyâm to keq, haî mù gâ le, Yhang gi, nungmoq é matú chiq byî nyì sû nghut lhê.
Yhumsing gùng lé yhumsîng hkâng mù, machya nyì keq. Nungmoq é gyè nghut é nat Tsadán hpó gi, rayuq yuq lé wó zô myui pyám shoq ga, mying wún é hkanghkyi su hkat gadaú jón wún ri. Yhang lé htuq htîng pyám mù, lumjíng myit má gingtîng nyì keq, haî mù gâ le, mingkan gón mâ é nungmoq é gumang wuì le, rajung zâ é jamjau hkyô pé hui zô nyì kô é lé, nungmoq sê lhê.
10 Haû mù, jeju banshoq é Garai Gasang gi, Hkrisduq má ahtum abyuq joq nyi é Yhâng é hpungwup shingkâng matú nungmoq lé ji yù bê nghut luî, nungmoq razup zo jamjau huî é htâng má, Yhang yhang nungmoq lé gumjup nhâng mù, wum bô nhâng luî, ging ging tíng tíng dut nhâng râ nghut lhê. 11 Haû hpungwup a-tsam banshoq gi, Yhâng chyáng pyat dedu ahtum abyuq rû joq nyî sháng gaq. Amen.
Ló Htâng É Shi-kyám Dang
12 Lhumzuî é gumang nghû ngò sôn yu é Sila èq garúm luî, ngò gi, nungmoq lé myit wum byi dang eq, myit wum byi dang haú pé gi, Garai Gasâng é tengmán é jeju nghut é lé saksé hkâm é dang pé lé, tot za kâ kat é nghut lhê. Tengmán é jeju haú má yap gîng nyì keq.
13 Babelon má nyi é, nungmoq eq rahá hkyin yù huî é Hpúng gi, nungmoq lé shi-kyâm kat ri; ngá zo dông nghut sû Markuq le, nungmoq lé shi-kyâm kat ri. 14 Rayuq eq rayuq, chyitdap bopuq puq é èq shi-kyâm lhum keq.
Nguingón hkyô gi, Hkrisduq má nghut nyi é nungmoq banshoq bâng chyáng ru joq nyî sháng gaq ô.
* 5:2 Sau hpúng gâ é gi, lumjíng bang lé gâ lhê. 5:4 Sau zúng Agyì mó gâ é gi, Hkrisduq lé gâ é nghut lhê. 5:5 Sânghkyang 3:34