YAKUQ
Hun Kat é Laiká
(James)
1
Garai Gasang eq Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é jùn, ngò Yakuq gi, byo myín tô é Israelaq raxe í myû lé, nguingón dang shit kyô kat lhê.
Lumjíng Myit Lé Chyam É Hkyô Eq Hpaqchyî Byéng-yá
Ngá gumang wuì ê, nungmoq é lumjíng myit lé chyam wú é hui jáng, shikut shirâng sê é myit jat nyi é lé, nungmoq sê nyi lhê nghut mù, wuîhke jamjau ajung jung lé htûng huî é hkûn, gaù jowò mó nghut nyi lhê nghû luî myit yù keq. Hau htoq agó, nungmoq banshoq gúm gumjup jup dut mù luî, haî le a langhpyut shoq, shikut shirang é myit gi, yhumsîng kut nyi é muzó lé wó lhoq gumjup nyi sháng gaq. Nungmoq má rayuq yuq hpaqchyî byéng-yá langhpyut tô é nghut le gi, haû banshoq bang lé, mara a hun é za, agùn agó byî nyi é Garai Gasâng chyáng dûng nyì sháng gaq, haû jáng, Garai gi, yhang lé byi râ nghut lhê. Nghut kôlhang, lum shut é myit a bo é za, lumjíng é myit èq dûng nyì sháng gaq, hkâsu mù gâ le, lum shut é sû gi, laidûn èq hik luî toq lo é nhông mâ é wuìlhêng eq wuí nyi ri. Haú yuq gi, Yhumsîng Garaî chyáng mâ é haî le wó yû râ su a ngam nyì sháng gaq. Yhang gi, myit-kó xan sû nghut luî, yhâng é hkyô hkat hkangmó má, mû htâng a nyang é sû nghut nyi ri.
Myùng Sû Eq Wó Sû
Myung é gumang hpó gi, waq toq huî é má, wó sû gi, lhoq nyhûm huî é má, gabú gumrong nyì sháng gaq. 10 Hkâsu mù gâ le, wó sû gi, wàhu banbó su woî byuq ló râ nghut lhê. 11 Buì gi, nyé é lai èq toq lô jáng, haû wàhu nyhuî byuq ló mù, abó le yoq gyó byuq é eq, hau é yúng sâm pé gi, htên byuq é su; wó sû le haû eq rajung za, yhang kut nyi é muzó má woî byuq ló râ nghut lhê.
Gunglaú É Hkyô
12 Wuîhke jamjau huî le, wó shikut shirang nyì sû gi, hkungsô wó nyî ri; hkâsu mù gâ le, chyam wú é ban hui jáng, yhang gi, Garai Gasang lé chyitdap é bang lé, byî tô é danggidiq asak janmaú lé, wó yû râ nghut lhê.
13 Gunglaú huî é sû ó yuq nghut kôlhang, gunglaú huî é hkûn lé, "Garai Gasang, ngo lé gunglaú nyi ri." nghû luî, a taí sháng gaq, hkâsu mù gâ le, agè ashop é hkyô gi, Garai Gasang lé wó gunglaú é a nghut, ó yuq lé le Garai Gasang gunglaú râ a nghut. 14 Nghut kôlhang, ó yuq nghut le le, yhumsing é gungsho ô nau é dông, shuî lâng nghoq ló é nghut le gi, agúng alaú hui bê. 15 Gungsho ô nau é hkyô kúm gi, zogûng dut jáng, mara lé hku htoq lo ri. Mara kô dìng jáng, shi é má jé râ nghut lhê.
16 Ngò chyitdap é gumang wuì ê, i-myit hkyô nghoq hkâ-nghoq nyî kó. 17 Gè réng é eq byíng jup é chyunghuq lhunglháng gi, ahtoq shut mâ é nghut mù luî, maubó gung pê* é Yhângwa Garaî chyáng mai gyó lo é nghut ri. Yhang gi, ahpuq alik atau ahû dut é buishûm su dut râ a nghut. 18 Yhang hpan tô é amyû pé má, nga-nhúng gi, sâng-hi myhîng é ashi pé dut lo sháng gaq ga, Yhang gi, Yhang ô nau é hkyô cháng luî, haû tengmán é mungdang mai, nga-nhúng lé hkû to bê nghut ri.
Gyo Yu É Eq Cháng Kut É Hkyô
19 Ngò chyitdap é gumang wuì ê, shí hkyô lé nungmoq sê nyi akô. Byù ó yuq nghut kôlhang, gyô yù râ lé han nyì sháng; dang taí râ lé a hân sháng gaq; nhik-yo râ lé le hkâhân kó. 20 Hkâsu mù gâ le, byù nhik-yô é hkyô gi, Garai Gasang ô nau é dingmán é dông asak dui hkyô wó lhoq htoq râ a nghut. 21 Haû mù luî, achaq achyut é banshoq eq ladu laî agè ashop é pé lé lhoq san lhoq sêng pyám luî, nungmoq é i-myit lé wó hkyi yù râ matú, i-myit unghkaû má Garai Gasang hô tô é mungdang lé, nú-nhâm é myit èq hkam yu nyì keq.
22 Nungmoq gi, yhumsing gùng lé a mhaû pyám sháng gaq, haû mungdang lé wó gyô yu é bang za a nghut, haú dông châng kut é bang le nghut nyî sháng gaq. 23 Mungdang haû lé wó gyô yù mù, a châng kut é sû ó yuq le, yhumsing é gungdu lé myoqjàm má wú sû eq wuí ri. 24 Yhang gi, yhâng é gungdu lé wú yû mù, myoqdong lhik é eq, yhumsing gungdu hkâsu dut é lé tô-myhî pyâm ri. 25 Nga-nhúng lé wó lhoq lhut yu é gumjup é tarâ má, rago za wú tsuq nyî sû kúm gi, wó gyô yù mù tô-myhî pyâm é sû a nghut, muzó èq tûn shit é sû nghut é yanmai, haú yuq gi, yhang cháng kut é muzó má shimân jeju wó râ nghut lhê.
26 Byù rayuq yuq, "Ngò gi, noqkuq htûng lé lhoq dik sû nghut lhê." ga luî, myit to kôlhang, yhumsing nhut shô lé a wó hkâng mù, yhumsing myit lé mhaû pyâm é nghut le gi, haú yuq é noqkuq htûng gi, akôm za nghut nyi ri. 27 Îwa Garai Gasâng é hí má sansêng é eq, râ é hkyô a bo é noqkuq htûng gi, wuîhke jamjau huî é chuimó chuizô pé lé, châng wú garúm é hkyô eq, mingkan htoq mâ é achaq achyut é hkyô lé koi pyâm é hkyô nghut ri.
* 1:17 Maubó gung pé gâ é gi, buì, kyî, lhamó lé gâ lhê.