2
Myoqdong A Wó Hkyin Lhum
Ngá é gumang wuì ê, hpungwup shingkang bo é nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq lé lumjíng hkyô má, byu é myoqdong lé hkâhkyin lhum kó. Dangké, hîng loqchyop chyop luî, réng é mebu wut é sû rayuq eq ajeq amyha é mebu wut é asho awuî é sû rayuq gi, nungmoq é tarajong má wang lò kô é nghut le, haû réng é mebu wut é sû lé, nungmoq lhom wú mù je hkunggâ é èq, "Shî aróng wó é jowò má zùng aq." dum, haû asho awuî é sû lé nghut jáng gi, "Mhó má yap to aq." haû su a nghut jáng, "Ngá é hkyî htâng má zùng aq." ga taí kô é nghut le gi, nungmoq rayuq eq rayuq gamhkuî lhum luî, a ge é i-myit èq doqdân é bang dut lò bekô a nghut kó lhú?
Ngò chyitdap é gumang wuì ê, gyô yù keq, lumjíng hkyô má wó sùt nyì luî, gidiq tô tô é mingdán é silí wunlí lé, Yhang lé chyitdap bang wó hkam yù sháng gaq ga, Garai Gasang gi, myigùng htoq mâ é asho awuî é bang lé hkyin yù bê a nghut kó lhú? Nungmoq kúm gi, asho awuî é sû lé a hpau a yùm kut pyám bekô nhung; wó bang sùt bang kúm gi, nungmoq lé zik zo mù luî, yhumsing é loq èq yhang, tarâ tingnyâng shut she hkyut ló bekô, a nghut kó lhú? Nungmoq eq sêng é kô dik é myìng lé lháng, yhangmoq yhang rhoî dang taî bum akô, a nghut kó lhú?
Haû mù luî, Chyúmdang má, "Náng gûng lé nàng chyitdap é su, náng é chyangnâm mâ é bang lé le chyitdap aq." ga luî, taî tô é hkohkam tarâ lé, nungmoq tsuq za châng é nghut le gi, nungmoq ge é hkyô lé kut nyî bê. Nghut kôlhang, byu é myoqdong lé nungmoq hkyin nyì kô é nghut le gi, nungmoq mara kut nyî gû nghut bê yanmai, haû tarâ lé shut é bang lé su tarâ jéyáng é huî nyì bekô râ nghut lhê. 10 Byù ó yuq nghut le le tarâ banshoq lé cháng kôlhang, haú mâ é ralhum lhum lé shut pyám jáng gi, tarâ banshoq lé shut pyám sû dut byuq râ nghut lhê. 11 Hkâsu mù gâ le, "Su-myi sulàng hkâlú." ga luî, hkang tô é sû gi, "Byù lé hkâsat." ga luî le, taî tô ashî. Nàng su-myi sulàng a lú kôlhang, byù sat é sû nghut le gi, tarâ lé shut é sû nghut bê.
12 Haû su mù luî, nungmoq lé lhoq lhut kat é tarâ dông jéyáng doqdân é hui râ bang su, ru taî nyì keq; ru châng kut nyî keq. 13 Hkâsu mù gâ le, shogyo myit a bò sû gi, a shogyô é dông jéyáng doqdân é hui râ nghut lhê. Shogyo nhikmyîn é hkyô kúm gi, jéyáng doqdân é hkyô lé wó ông lut râ nghut lhê.
Lumjíng Myit Eq Zui Saî É Hkyô
14 Ngá gumang wuì ê, byù rayuq yuq, "Ngò gi, lumjíng myit bo lhê." ga taî nyì kôlhang, muzó a bo lom é nghut le gi, haî akyû bò râ lhú? Lumjíng myit haû gi, yhang lé wó hkyi yù râ lhú? 15 Gumang, gu-nhá rayuq yuq a chîn dut nyi é eq, nyí wui é zoshuq langhpyut tô é nghut le, 16 nungmoq chyáng mâ é rayuq yuq gi, yhangmoq é gungsho má râ é hkyô haî le a byî é za, yhangmoq lé, "Nungmoq wut é gùng lúm sháng gaq, zô é ûng gyi sháng gaq, ngui ngui ngón ngón ló keq." ga taî é nghut le gi, hai akyû bò kó râ lhú? 17 Haû eq rajung za, lumjíng myit má muzó a bo é nghut le gi, shi é eq rajung za nghut nyi ri.
18 Dum rahkyô gi, "Nàng gi, lumjíng myit bo ri, ngò gi, muzo bo lhê. Muzó a bo é náng é lumjíng myit ngo lé tûn shit wú aq, haú hkûn, ngá muzó èq ngá lumjíng myit lé, nang lé ngò tûn shit râ nghut lhê." ga luî, rayuq yuq taí râ nghut lhê. 19 Garai Gasang rayuq za nghut é lé nàng lumjíng ri-nhung! Nghut bê, haû gi, jô é hkyô nghut nyi ri, nat gâng pé le haû su yhang lumjíng mù gyuq nán nyi akô nghut ri.
20 Kyoq a bo é byù bam ê, lumjíng myit má muzó a bo le akôm za nghut é hkyô lé, nàng sé nau lhê a nghut lhú? 21 Nga-nhûng é Îwa Abraham gi, hkungga gyap htoq má yhangzo Isak lé shigu hkungga kut é hkûn lé, zui saî é muzó mai dingmán é sû gâ é lé wó yû bê a nghut lhú? 22 Haû mù luî, yhâng é lumjíng myit gi, yhâng é muzó eq rahá za e ló é yanmai, lumjíng myit gi, jup byíng lo é lé, nàng wó myâng bê nghut ri. 23 Haû su mù, "Abraham gi, Garai Gasang lé lumjíng é nghut mù luî, yhang lé dingmán sû ga són byi bê." ga luî, kâ tô é Chyúmdang gi, dik to bê. Dum, yhang lé Garai Gasâng é buinùm hpó ga luî le myhíng byi bê. 24 Haû mù luî, byù gi, lumjíng é myit èq baú za a nghut, zui saî é muzó èq mara hkyut san byi huî é lé, nungmoq bûn sê nyi akô.
25 Haû eq rajung za, Rahap gâ é shiwa myhí gi, jowú su nhik lé lhom te yù mù luî, hkyô gó hkat dông nhang kat pyâm é hkûn le, yhang zui saî é muzó mai dingmán é sû gâ é wó yû bê a nghut lhú? 26 Haû su mù, gungdu má woi-nyí a bo le gi, shi é eq rajung za, haû lumjíng myit má muzó jizó a bo le gi, shî gû nghut bê nghut ri.
2:8 Nhong 19:18 2:11 Htoq Ló 20:14 2:11 Htoq Ló 20:13 2:23 Apûn 15:6