3
Mhé Wuî É Shô
Ngá é gumang wuì ê, byù myo myo sará hkâkut naû kó. Hkâsu mù gâ le, ngamoq sê é eq rajung za, sará pé gi, je riyhang htan é dông jéyáng doqdân é hui zo râ nghut lhê. Nga-nhúng banshoq bang gi, hkyô myo myo má myit lingbat é bang chyat nghut ri. Byù rayuq yuq dâng èq a lingbat é nghut le gi, yhang gi, jup byíng sû eq yhumsing é gùng lé wó hkang é sû nghut ri.
Nga-nhúng myang lé nhutkyáng kyáng byi jáng, myang hau é gungdu gón lé, nga-nhúng ô nau é dông wó cháng nhang lhê. Haû mai gotû, wuì-sanghpo pé lé wú wú keq, haû-í kô é sanghpo lé htan é laidûn èq mut é hui kôlhang, sanghpo hkâng sû gi, gyai tiq é sanghpo shap èq za, yhâng ô nau é dông, haú pé lé wó hkang yu ri. Haû eq rajung za, shô gi, tiq é gungsho za nghut kôlhang, gyai gumrông nghutbûn nyi ri; wú keq, tiq dik é myizik zo gi, yoso mhanpúng mó lé wó nyé gyó nhang ri-nhung. Shô haû gi, myi eq wuí nyi ri. Nga-nhûng é gungsho má, shô haû gi, agè ashop é mingkan dut lò mù, nga-nhûng é gungsho asak lé achaq achyut dut nhâng luî, gungsho asak lé nyhê tuq kat ri. Haû gi, ngaraî myî èq nyhê tuq kat é nghut bê.
Dusak ajung jung, nghoq ahú hú, myì má yê é jung eq wuì hkaû má nyi jung banshoq gi, wó mhê yu é jung chyat nghut mù, byu pé gi, haú pé lé mhê yu nyi akô. Nghut kôlhang, shô lé kúm gi, byù ó le a wó mhê yù kó nghut ri. Haû gi, apyî abat, agè ashop, uphkâng a wó é eq, shi é jung duq èq byíng tô é jung nghut nyi ri.
Nga-nhúng gi, shô hau èq nga-nhûng é Yhumsîng eq Îwa Garai lé hkya-on nyi lhê; hau èq za, Garai Gasâng é gunglhô dông hpan tô é waxâng zo wuî lé le nhîng pyâm nyi ri. 10 Nhut ralhum za mai, hkya-ôn é dang eq nhîng é dang htoq lo ri. Ngá é gumang wuì ê, haû su kut é gi, a gè. 11 Wuìbúm radong za mai, chuî nghâm é wuì eq hkô é wuì wó htoq râ lhú? 12 Ngá gumang wuì ê, maihpáng gâm mai tsanlun shi, tsibyiq nuî mai maihpáng shi, wó zui râ lhú? Haû eq rajung za, xô ngam é wuì gi, chuî nghâm é wuì lé wó lhoq htoq byi râ a nghut.
Ahtoq Mai Lo É Hpaqchyî
13 Nungmoq má, hpaqchyî byéng-yá bo é sû eq sê é dat é sû, ó nghut lhê lhú? Haú yuq gi, yhang hpaqchyî bo é hkyô lé, hpaqchyî mai wó yu é, myit lhoq nyhum é hkyo èq, yhumsîng zui saî é ge é muzó dông tûn shit nyî sháng gaq. 14 Nghut kôlhang, nungmoq é myit má ladu laî é manon é i-myit eq, lú lhum bat zik é i-myit bo é nghut le gi, hkâ-nghutbun kó, haû tengmán hkyô lé le hkâ-mhaû pyám kó. 15 Haû sû é hpaqchyî byéng-yá kúm gi, mauhkûng htoq mai gyó lo é hpaqchyî byéng-yá a nghut, haû gi, myigùng htoq mâ é, gungsho ô nau é eq, nat é hpaqchyî byéng-yá chyat nghut nyi ri. 16 Hkâsu mù gâ le, manon é eq lú lhum bat zik é dut nyi le gi, ruk ruk rak rak é hkyô eq agè ashop é mû ajung jung jup hkûm nyi ri.
17 Mauhkûng htoq mâ é hpaqchyî byéng-yá kúm gi, sâng-hi awang má sansêng nyi ri; hau htâng má gi, nguingón hkyô lé ô nau é, myit nûm é, jìno gyô é, shogyo nhikmyin sê é eq ge é ashi zuî nyì mù luî, gamhkui a bò, ahpuq alik a dut é eq, kut mhaú a sê é hpaqchyî byéng-yá nghut nyi ri. 18 Hau htoq agó, nguingón é hkyô dat sô xoq é bang gi, nguingón é shijí lé sân kat é bang nghut mù, ge é ashi wó yû kó râ nghut lhê.