4
Yhumsing Gùng Lé, Garai Gasâng Chyáng Ap To Râ Hkyô
Nungmoq má gyè dut lhûm é eq mabyoq jishûm gi, hkâmai htoq lo é lhú? Nungmoq ahkaû má gungsho ô nau é hkyô pé ngón hkyô hô mù, majan zân lhûm é yanmai, dut htoq lo é a nghut kó lhú? Nungmoq yut yut myit ô nau nyì kôlhang, haî le a wó yû kó. Nungmoq sat nyi é eq manon nyì kôlhang, a wó yû kó. Nungmoq byoq lhûm nyi é eq majan htoq lhûm nyì kôlhang, haî le a wó yû kó; hkâsu mù gâ le, nungmoq, Garai Gasang lé a dung kô é yanmai nghut ri. Nungmoq dung kôlhang, a myang yù kó nghut ri; hkâsu mù gâ le, nungmoq é ngón kún hkyô má jai chûng langsâ pyám râ matú, shut é dông dûng nyì kô é yanmai nghut ri.
Su-myi sulàng lú é bang su gidiq a gîng é bang ê, mingkan ô nau é hkyô lé buinùm du é myit gi, Garai lé a ngui é myit nghut é hkyô lé, nungmoq a sé kó lhú? Haû mù luî, mingkan ô nau é hkyô eq buinùm dù naù sû ó nghut kôlhang, Garai Gasâng é gyè nghut nyi ri. Dum ralhum, nga-nhúng má Garai Gasang kat lhûng tô é woi-nyí gi, manon é myit lúng nyi ri ga luî, Chyúmdang má taî é gi, akôm nghut ri nghû, nungmoq myit ngam nyi akô lhú? Nghut kôlhang, Yhang gi, je kô é jeju ru byî nyi lhê. Haû eq rajung za, Chyúmdang má,
"Garai Gasang gi, nghutbûn é bang lé hkûm zing pyám kôlhang, myit lhoq nyhum é bang lé jeju byî ri."
ga taî tô ri.
Haû mù, Garai uphkang é a-ô má ru nyi nyì keq; Nat Tsadán lé hkûm tang pyám keq; haú hkûn, yhang nungmoq chyáng mai hpang byuq râ nghut lhê. Garai Gasâng chyáng huî ê keq, haú hkûn, Yhang, nungmoq chyáng huî lé lô râ nghut lhê. Yubak kut é bang ê, nungmoq é loq pé lé chî san chî sêng pyám keq. Myit koq xân é bang ê, nungmoq é myit nhiklhum lé lhoq chyoi lhoq yúng to keq. Yudaq htûng dông loq lé chî san chî sêng pyám keq gâ é lichyúm gi, i-myit, gungdu lé lhoq san lhoq sêng pyâm é lé gâ lhê. Nungmoq gi, myit yón é, iyon yôn é eq ngaubyi ngau-nhap é kut nyî keq. Nungmoq é wuihâ é hkyô lé gi, iyon dông, nungmoq é gabú é hkyô lé gi, yón kuq é dông htaî pyám keq. 10 Haû Yhumsîng Garaî é hí má i-myit lhoq nyhum nyì keq, haú hkûn, Yhang gi, nungmoq lé lhoq toq râ nghut lhê.
11 Gumang wuì ê, nungmoq yhangchang a ge é dông hkâtaî hpoî lhum kó. Yhumsing é yhanggu yhangmang lé a ge é dông taî hpoî nyi é sû, haû a nghut jáng, jéyáng é sû gi, haû tarâ lé a ge é dông taî hpoî nyì mù luî, jéyáng é sû nghut nyi ri. Haû tarâ lé nàng jéyáng nyi é nghut le gi, tarâ lé châng é sû a nghut é za, tarâ jéyáng sû nàng dut nyi ri. 12 Garai Gasang za tarâ byî tô é eq tarâ dara sû, wó hkyi yu é sû eq, wó lhoq htên é sû nghut nyi lhê. Hau é yanmai, náng é yhumkyo hpó lé jéyáng é sû nàng gi, ó yuq wa nghut lhê lhú?
Gyáng Dang A Taí Râ Hkyô
13 "Ngamoq, hkû-nyí napmá ra-nyí nyí, wà rawà wà shut ê mù, haû má razàn kô ê nyî luî, hpugá wuiloq gá mù amyat wó myang yù râ." ga taî nyi é bang ê, gyô wú keq. 14 Napmá haî dut lô râ lé lháng, nungmoq gi, a sé ko. Nungmoq é asak gi, haî nghut nyi lhê lhú? Haû gi, razup rahtâng za htoq shit luî dum byuq byuq ló mù é, nghansoq eq rajung za nghut nyi ri. 15 Haû mù luî, nungmoq haû su ga taî nyì râ malaî gi, "Yhumsîng Garai dông é nghut le gi, ngamoq le ru wó dui nyì mù, shî le, mhô le, wó kut râ nghut lhê." nghû luî, wó taí râ nghut lhê. 16 Ahkuî kúm gi, nungmoq é gyáng é dang dông gumrong nyi akô; haû su gumrong é hkyô banshoq gi, agè ashop é jung chyat nghut nyi ri. 17 Haû mù luî, ge é mû sê kut to luî, a kut é sû gi, mara kut sû dut bê nghut ri.
4:6 Sânghkyang 3:34