5
Sùt Wó Bang Lé Sidiq Byî É Dang
Sùt wó é bang ê, gyo keq, nungmoq chyáng jé lé lô râ é wuîhke jamjau hkyo é yanmai, ngau garû nyì keq. Nungmoq é sutzè gi, htên bup byuq bê nghut ri; nungmoq é wutbu wutmè le manot èq zô pyám bê nghut ri. Nungmoq é hîng eq ngùn má lháng, jogyik zuî byuq mù luî, haû jogyik gi, nungmoq é mara hkyam shut saksé dut byî é eq, nungmoq é gungsho lé myi su zô pyám râ nghut lhê. Nungmoq gi, jihtûm buinyì shí pé má, sutzè lé za hkong to bekô nhung! Wú keq, nungmoq é yohtung dùng yò yam nhâng mù luî, ahpau a byî é za, nungmoq mhaú zô tô é ahpau pé garû nyi é htê pé eq, mû zui bang garû é htê pé lé gi, haû a-tsam dik shoq bo é Garai wó gyo byi bê nghut ri. Nungmoq gi, myigùng htoq má hkik hkik hkâm hkâm wó nyi é eq, i-myit ô nau é dông ngón hkyô chyat châng nyi bum akô. Nungmoq gi, sat râ buinyi matú yhumsing é gùng lé tsô myum to bekô nghut ri. Haû dingmán é sû* lé, nungmoq mara hûn mù, sat pyám bekô. Yhang kúm gi, nungmoq lé a lhom hkûm zìng nghut ri.
Myit Hîng Hîng Hkam Jan Ra Râ Hkyô
Haû mù luî, gumang wuì ê, haû Yhumsîng dum jé lé é buinyì jé shoq myit hing é èq láng nyî keq ô! Hkyâm saí sû lé wú wú keq, yhang gi, myìhpún mai ahpau dán é ashi lé wó yû shoq ga mau mún eq wò htáng htâng é mau wo gyûn é jé shoq myit hîng hîng láng nyi ri. Haû eq rajung za, nungmoq le, Yhumsîng Yesuq dum jé lé râ gi, chyâng lo nyì bê nghut é yanmai, myit hing é èq, i-myit lé lhoq ging lhoq tîng to keq. Gumang wuì ê, nungmoq jéyáng a hui sháng gaq, nungmoq yhangchang hkâ-nyung nyâng lhûm nyì ko. Wú keq, Tarâ agyì gi, hkúmdong má jé nyi to bê nghut ri.
10 Gumang wuì ê, haû Yhumsîng Garaî é myìng eq hko kyô é myiqhtoî pé wuîhke jamjau huî é hkûn, jân pyâm é myit lé, nungmoq gi, ge é alik agàn kut yû keq. 11 Wú keq, shikut shirang é bang lé, nga-nhúng gi, hkungsô wó é bang nghu é nghut lhê. Yobaq hkâm jân é yanmai, Yhumsîng Garai gi, yhang lé htâng má myo myo dum shimân byî é hkyô lé, nungmoq wó gyô wú bê nghut lhê. Haî mù gâ le, haû Yhumsîng Garai gi, gyai shogyo nhikmyîn é sû nghut nyi ri.
12 Ngá é gumang wuì ê, banshoq má ahkyak dik é gi, haî le le hkâdakâm kó. Mauhkûng lé a nghut jáng, myigùng lé lang luî le hkâdakâm kó. Dakam é dang gotû lé le hkâtaî nyì kó. Nungmoq doqdân é a hui sháng gaq, nungmoq gi, nghut é le gi, "nghut lhê", a nghut é le gi, "a nghut", nghû za, taí keq.
Lumjíng Myit Eq Kyûdung Râ Hkyô
13 Nungmoq má rayuq yuq wuîhke jamjau huî é nghut le gi, kyûdûng nyì sháng gaq; rayuq yuq myit ngón nyi é nghut le gi, hkya-on mahkôn hkon nyì sháng gaq. 14 Nungmoq má rayuq yuq nòhpyo huî é nghut le gi, noqkuq hpúng mâ é nhik bô suwún wuî lé ji yù mù, haú bang gi, Yhumsîng Yesuq é myìng mai yhang lé xû but byi luî, kyûdung byi kó sháng gaq. 15 Haû su mù, lumjíng myit èq kyûdûng é dang gi, haû nò sû lé lhoq gê luî, Yhumsîng Garai gi, haú yuq lé lhoq toq yû râ nghut lhê. Yhang gi, yubak mara kut shut é nghut kôlhang, hkyut pyám byî é hui râ nghut lhê. 16 Haû mù luî, nungmoq lhoq ge é hui kó sháng gaq, nungmoq é yubak mara lé rayuq eq rayuq yín lhum mù, kyûdung byî lhûm nyì keq. Dingmán su é kyûdung dang gi, wó dut nhâng râ a-tsam wum-o myo myo bo nyi ri.
17 Eliyaq gi, nga-nhúng su i-myit unghkaû bo é xângzo byù za nghut lhê. Nghut kôlhang, yhang gi, mau a wò sháng gaq ga, wum kat o kat kyûdung jáng, súm zan eq lhamó hkyuq hkyap tup myigùng htoq má mau a wò shoq dut byuq é nghut lhê. 18 Kyû dum dûng kat jáng, mauhkûng gi, maú wo hkyô kat byi mù, myigùng gi, yhâng é kyô shi mui shi lé lhoq htoq byî wú bê nghut lhê.
19 Ngá é gumang wuì ê, nungmoq chyáng mâ é rayuq yuq, haû tengmán hkyô mai nghoq ló byuq é hkûn, rayuq yuq gi, yhang lé tengmán hkyô shut dum wó shuî taû lo é nghut le kúm gi, 20 haû shuî taû yù sû gi, yubak mara kut é sû lé, shut shai é hkyô mai tengmán hkyô shut shuî taû yù mù, myit woi-nyí lé shi é mai hkyi yù bê nghut é yanmai, yubak mara myo myo lé shuî nghop pyám byî é sû dut berâ lé, bûn nyì keq ô!
* 5:6 Dingmán é sû gâ é danghkun lé, Chyúmlaiká ra-am má gi, dingmán é bang gâ ri.