8
Yesuq Lé, Lé Myî Chyam Wú Kô É Hkyô
Yesuq kúm gi, Tsanlun Bùm shut e ló bê nghut ri. Htang napkyó napsûn noq le, Yesuq gi, noqkuq yhûm wàng hkaû má dum ê luî, byu pé lhunglháng gi, Yhâng é lhînghkyuq má lé zîng bum akô; haû mù, Yhang gi, zung to luî, yhangmoq lé mhoqshit ri. Haú hkûn, haû tarâ sará pé eq Hparishe pé gi, sulàng shut nyi é má myang chyup yu é su-myi rayuq lé shuî lé lô kômù, gung gûng má shap to kôluî, Yesuq lé, "Sará ê, myiwe myhí shî lé, sulàng shut nyi é má myang chyup yu é nghut lhê. Haû Mosheq é tarâ má gi, shî su é myiwe lé, luqgok èq dú sat pyám keq ga, nga-nhúng lé hkunmó hkyô tô ri. Ahkuî, Nàng gi, hkâsu nghû râ lhú?" ga myî akô. Yhangmoq haû su ga myî é hkyô gi, Yhang lé mara wó hûn shoq ga, chyam wú râ matú nghut ri.
Nghut kôlhang, Yesuq gi, ngóm mù, myigùng má loqnyhuî èq htaû kâ nyi ri. Yhang lé, yhangmoq ru jang myî nyì kô é hkûn, Yhang gi, yap nyhang kat mù, yhangmoq lé, "Nungmoq mâ é mara a wó é sû hí, myiwe myhí shí yuq lé luqgok èq dú sháng gaq." ga taî ri. Hau htâng, Yhang gi, dum ngóm luî, myigùng má kâ nyi ri.
Yhangmoq gi, haû su gâ é lé wó gyo kôjáng, je mang bang mai hî luî, rayuq htâng rayuq ló byuq bekô nghut luî, Yesuq baú za myit gyó tô é eq, myiwe myhí haû jâng yap nân tô ri. 10 Yesuq gi, yap nyhang kat luî, yhang lé, "Myiwe myhí ê, yhangmoq hká ló bekô lhú? Ó yuq èq le, nàng lé mara a byi kó lhú?" ga myî ri.
11 Yhang gi, "Yhumsîng ê, ó yuq le mara a byi kó nghut ri." ga tû taî ri.
Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngò le, nàng lé mara a byi, ló aq hkoi, ahkuî mai mara hkâdum kut shut lo." ga taî kat ri.
Yesuq, Mingkân É Maubó
12 Yesuq gi, shiwa byu pé lé dum nyo é hkûn, "Ngò gi, mingkân é maubó nghut lhê; Ngá htâng châng é sû ó yuq nghut kôle, mauchut hkaû má hkâ-nhám le so râ a nghut, asak maubó lé wó râ nghut lhê." ga taî ri.
13 Haû mù, haû Hparishe pé gi, "Wú aq, Náng gûng Nàng saksé hkâm yu é nghut ri; Náng é saksé gi, teng râ a nghut." ga taî akô.
14 Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngá gûng Ngò saksé hkám kôlhang, Ngá é saksé gi, têng lhê; hkâsu mù gâ le, Ngò gi, Ngò hkâmai lé lo é eq Ngò hká shut e ló é lé, sê lhê. Nghut kôlhang, nungmoq gi, Ngò hkâmai lé lo é lé le, Ngò hká shut e ló é lé le, a sé kó nghut ri. 15 Nungmoq gi, byù hkyam dông za jéyáng akô; Ngò gi, ó yuq lé le a jéyáng é nghut lhê. 16 Nghut kôlhang, Ngò jéyáng é nghut jáng, Ngò jéyáng é hkyô gi, jô lhê; hkâsu mù gâ le, Ngò gi, Ngò baú a nghut, haû Ngo lé nhang kat é sû Îwa eq rahá nghut nyi lhê. 17 Haû nungmoq é tarâ má yhang le, í yuq mai hkâm é saksé gi, têng lhê ga kâ tô ri. 18 Ngò gi, Ngá é matú saksé hkâm yù sû nghut lhê; hau htoq agó, haû Ngo lé nhang kat é sû Îwa le, Ngá é matú saksé hkám byî é nghut lhê." ga tû taî ri.
19 Haû mù, yhangmoq gi, Yhang lé, "Náng Wa gi, hkâmá lhú?" ga myi kôjáng, Yhang gi, "Nungmoq gi, Ngo lé le, Ngá Wa lé le, a sé kó nghut ri; nungmoq, Ngo lé sé kô é nghut le gi, Ngá Wa lé le, sé kó râ nghut lhê." ga tû taî ri. 20 Dang haú pé gi, haû noqkuq yhûm wàng hkaû mâ é alu kat jang nàm má, Yhang mhoqshit nyi é u lé taî é dang nghut ri. Nghut kôlhang, Yhang lé, ó yuq le a chyup kó; hkâsu mù gâ le, Yhâng é ahkyíng a jé shi é yanmai nghut ri.
21 Haû mù luî, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Ngò gi, ló byuq râ nghut lhê, haú hkûn, nungmoq Ngo lé hô kó râ, yhumsing é mara má le shî kó râ nghut lhê. Ngò ló é jang má, nungmoq wó jé kó râ a nghut." ga, radàm dum puq taî ri.
22 Hau é yanmai, haû Yudaq byu pé gi, "'Ngò ló é jang má, nungmoq wó jé kó râ a nghut.' gâ é gi, Yhânggùng yhang sat shî râ gâ é nghut lhê lhú?" ga myi bum akô.
23 Nghut kôlhang, Yesuq xoq taî é gi, "Nungmoq gi, a-ô mai lo é bang nghut akô; Ngò gi, ahtoq mai lé é sû nghut lhê. Nungmoq gi, mingkan shî eq sêng é bang nghut akô; Ngò kúm gi, mingkan shî eq sêng é sû a nghut. 24 Haû mù, nungmoq gi, yhumsing é mara má shî kó râ nghut lhê nghû, Ngò taî é nghut lhê. Ngò gi, haú Yuq nghut lhê nghû taî é lé, nungmoq a lumjíng kô é nghut jáng, nungmoq gi, gè gè yhang, yhumsing é mara má shî kó râ nghut lhê." gâ ri.
25 Haú hkûn, yhangmoq gi, "Nàng, ó yuq nghut lhê?" ga myi kôjáng, Yesuq gi, "Ngò ó yuq nghut é lé, Ngò, hkâ-nhám le taî nyì bê nghut lhê. 26 Ngò gi, nungmoq eq séng luî, taí râ hkyô eq jéyáng râ hkyô, myo myo joq lhê. Nghut kôlhang, Ngo lé nhang kat é Sû gi, tengmán é Sû nghut lhê mù, Yhâng chyáng mai wó gyô yu é gû lé, Ngò, mingkan lé taî kyô lhê." ga tû taî ri.
27 Yesuq gi, yhangmoq lé, Yhâng Wa eq sêng é hkyô taî kyô nyi é lé, yhangmoq gi, a sê gyo kó nghut ri. 28 Haû mù luî, Yesuq gi, "Haû Byu Yhangzo lé nungmoq tu shap* kat é hkûn sheq, Ngò gi, haû Yuq nghut é hkyô lé le, yhumsing myit dông haî le a kut e za, haû Îwa mhoq byî é dông za taî é hkyô lé le, nungmoq sé kó râ nghut lhê. 29 Haû Ngo lé nhang kat é Sû gi, Ngò eq rahá nghut nyi lhê; Ngò gi, hkâ-nhám le, Yhang lé myit ngón nhang é hkyô chyat kut é yanmai, Yhang gi, Ngo lé baú za a tô pyâm to nghut ri." ga taî ri. 30 Yhang, haû su taî nyi é u lé lháng, byù myo myo gi, Yhang lé lumjíng bûm bekô nghut ri.
Abraham É Awut Ashín Pê Hkyô
31 Haû mù, Yesuq gi, Yhang lé lumjíng é Yudaq byu pé lé, "Ngò mhoqshit é hkyô lé châng kut nyî bekô nghut jáng, nungmoq gi, gè gè yhang, Ngá é chángzô pé nghut bekô. 32 Nungmoq gi, haû tengmán hkyô lé sé kó râ nghut luî, haû tengmán hkyô gi, nungmoq lé lhoq lhut kat râ nghut lhê." ga taî ri.
33 Haú hkûn, yhangmoq gi, "Ngamoq gi, Abraham é awut ashîn pé nghut luî, ó yuq é jùn le hkâ-nhám a dut wú é nghut lhê. Haû mù, 'nungmoq lé lhoq lhut kat râ' nghû Nàng hkâsu kut wó taî lhê lhú?" ga tû taî akô.
34 Yesuq dum tû taî é gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, mara kut shut é sû gi, marâ é jùn nghut lhê. 35 Jùn gi, yhûm ikun eq hkâ-nhám le sêng nyì râ a nghut; zo kúm gi, ikun eq ahtum abyuq sêng lhê. 36 Haû mù luî, haû Zo gi, nungmoq lé lhoq lhut kat é nghut jáng, nungmoq gi, gè gè yhang, lut berâ nghut lhê. 37 Nungmoq gi, Abraham é awut ashín pé nghut é lé, Ngò sê lhê. Nghut kôlhang, nungmoq gi, Ngá é dang lé a lhom yù kô é yanmai, Ngo lé sat râ dâ akô nghut ri. 38 Ngò gi, Ngá Wâ chyáng mai myang yu é eq rajung za, nungmoq lé taî kyô nyi lhê; nungmoq le, nungmoq é îwa chyáng mai wó gyô yu é eq rajung za kut nyi akô nghut ri." gâ ri.
39 Haú hkûn, yhangmoq gi, "Ngamoq é îwa gi, Abraham nghut lhê." ga tû taí kôjáng, Yesuq gi, "Nungmoq, Abraham é yhangzô pé nghut é nghut le gi, Abraham kut é su kut kó râ nghut lhê. 40 Nghut kôlhang, nungmoq gi, haû Garai Gasâng chyáng mai wó gyô yu é tengmán hkyô lé taî kyo sû nghut é Ngo lé, sat pyám nau akô nghut ri. Haû sû é hkyô gi, Abraham a kut é nghut lhê. 41 Nungmoq gi, nungmoq é îwa kut é muzó lé yhang, kut nyi akô." ga taî ri.
Haú hkûn, yhangmoq gi, "Ngamoq gi, dezo amyû a nghut; ngamoq gi, Îwa rayuq za wó lhê; haû gi, Garai Gasang nghut lhê." ga taî he akô nghut ri.
Zô Wui É A-kyang Gi, Mó Ó Nghut É Hkyô Shit
42 Yesuq gi, yhangmoq lé, "Garai Gasang gi, nungmoq é Îwa nghut é nghut jáng, nungmoq gi, Ngo lé chyitdap kó râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, Ngò gi, Garai Gasâng chyáng mai lé jé luî, ahkuî, shî má nyi tô é nghut lhê. Ngò gi, Ngá myit dông lé lo é a nghut, Yhang sheq Ngo lé nhang kat é ru nghut lhê. 43 Nungmoq gi, haî mù Ngá é dang lé a sê gyo kô é lhú gâ le, Ngò taî é dang lé, nungmoq a wó lhom yù kô é yanmai nghut ri. 44 Nungmoq gi, haû nungmoq é îwa nghut é nat Tsadán eq sêng é bang nghut luî, nungmoq é îwa ô nau é hkyô lé kut nau bum akô. Yhang gi, a-nham sâng-hi mai byù sat sû nghut ri. Yhang má tengmán hkyô a bo é yanmai, yhang gi, haû tengmán hkyô má a yap gîng nyì nghut ri. Yhang gi, mhaû é hkûn, yhâng é myit má bo é dông taî ri; hkâsu mù gâ le, Yhang gi, byù mhaú nghut luî, mhaú hkyô pê é îwa nghut ri. 45 Haû su mù, Ngò, nungmoq lé, haû tengmán hkyô taî kyô é yanmai, nungmoq gi, Ngo lé a lumjíng kó nghut ri. 46 Nungmoq mâ é ó yuq wá, Ngo lé mara bo lhê nghû saksé wó tûn shit akô lhú? Ngò gi, haû tengmán hkyô lé taî nyi é nghut le nhîng, nungmoq, Ngo lé haî mù a lumjíng kô é lhú? 47 Garai Gasang eq sêng é sû gi, Garai Gasang taî é dang lé gyô lhê. Nungmoq a gyo kô é gi, nungmoq, Garai Gasang eq a séng kô é yanmai nghut ri." ga taî ri.
Yesuq Eq Abraham
48 Haú hkûn, haû Yudaq byu pé gi, Yhang lé, "Nàng gi, Samariq byù nghut é htoq agó, nat gang wang júng to sû nghut lhê nghû, ngamoq taî é dang gi, jô lhê a nghut lhú?" ga myî akô.
49 Yesuq gi, "Ngò gi, nat gang wang júng é hui sû a nghut; Ngò gi, Ngá Wa lé sheq hkunggâ é ru nghut lhê; nungmoq kúm gi, Ngo lé taî hpoî nyi akô nghut ri. 50 Ngò gi, Ngá é matú aróng ho nyi é a nghut; nghut kôlhang, hô byi Sû rayuq nyi lhê, haú yuq jéyáng sháng gaq. 51 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, Ngá dang lé châng é sû gi, hkâ-nhám le, shî râ a nghut." ga taî ri.
52 Hau é yanmai, haû Yudaq byu pé gi, "Nàng gi, nat gang wang júng to sû nghut é lé, ahkuî, ngamoq sé bê! Abraham gi, shi byuq bê; haû myiqhtoî pé le, shi byuq bekô nghut ri; nghut kôlhang, Nàng gi, 'Ngá dang lé châng é sû gi, hkâ-nhám le, shî râ a nghut.' ga taî ri. 53 Nàng gi, ngamoq é îwa Abraham htoq hkik lhê lhú? Yhang gi, shi byuq bê; haû myiqhtoî pé le, shi byuq bekô nghut ri. Náng gûng nàng ó yuq su ngàm lhê lhú?" ga taî akô.
54 Yesuq gi, "Ngá gûng Ngò lhoq gyaú yu é nghut jáng, Ngá é aróng gi, hai hpaudap é a nghut; nghut kôlhang, haû nungmoq é Garai Gasang nghut lhê ga nungmoq taî é sû, Ngá Wa gi, Ngo lé lhoq gyaú é sû ru nghut lhê. 55 Nungmoq gi, Yhang lé a sé kó nghut ri; nghut kôlhang, Ngò gi, sê lhê. Yhang lé a sé nghû Ngò taî é ru nghut le gi, Ngò le nungmoq su byù mhaú dut râ nghut lhê; nghut kôlhang, Ngò gi, Yhang lé sé luî, Yhâng é dang gyo sû nghut lhê. 56 Nungmoq é îwa Abraham gi, Ngo lé râ buinyì lé myoqbyu gabú nyi é nghut luî, myàng mù, gabú bê nghut ri." ga tû taî ri.
57 Haú hkûn, haû Yudaq byu pé gi, Yhang lé, "Nàng gi, asak ngo xê zàn lháng a nghut shî é nhîng, Abraham lé myàng wú é nghut lhê lhú?" ga taî akô.
58 Yesuq gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, Abraham lháng a hkû shi má, Ngò nyì gù bê nghut lhê." ga tû taî ri. 59 Haû mù luî, yhangmoq gi, Yesuq lé, dú râ ga luqgok kui yu akô; nghut kôlhang, Yesuq gi, haû noqkuq yhûm mai haq htoq ló byuq bê nghut ri.
* 8:28 Tu shap gâ é lichyúm gi, tapzîng htoq má jén sat pyám râ gâ é nghut lhê. 8:58 Htoq Ló 3:14 8:58 Bun zo shî má, Yesuq gi, Yhânggùng yhang Garai Gasang nghut lhê gâ nyi nghut ri.