7
Yesuq Eq Yhâng É Gumang Wuì
Hau htâng má, Yesuq gi, Yhang lé sat râ matú, Yudaq byu pé ho nyi bùm kô é yanmai, Yuda mau má a kâm sô wún mù, Galile mau má sô lhing wún ri. Nghut kôlhang, haû Yudaq byu pê é Saksé Zúm Poî chyâng lo nyi é hkûn, Yesuq é yhanggu yuqzô pé gi, Yhang lé, "Náng é chángzô pé gi, Nàng kut é laklaí kumlhá pé lé myàng kó sháng gaq, Nàng, shî mai htoq ló luî, Yuda mau shut e ló aq. Myìng hu nau é sû gi, hkaû zaú luî haî le a kut wú é nghut lhê. Nàng gi, haú pé lé kut nyî bê nghut é yanmai, mingkan lé, Náng gûng tûn shit aq." ga taî akô. Hkâsu mù gâ le, yhanggu sîng yuqzô pé lháng, Yhang lé a lumjíng kó nghut ri.
Haû mù luî, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Ngá é ahkyíng gi, a jé shi nghut ri; nungmoq é ahkyíng kúm gi, hká hkûn le joq nyi ri. Haû mingkan gi, nungmoq lé a jú a wó kut kó nghut ri; nghut kôlhang, Ngo lé gi, a jú kó; haî mù gâ le, yhang kut é hkyô gi, agè ashop é nghut é lé, Ngò, saksé tûn shit é yanmai nghut ri. Nungmoq gi, poî haú shut doq ló keq. Ngò kúm gi, Ngá é ahkyíng a jé shi nghut é yanmai, poî haú shut a doq ló shirâ nghut lhê." ga taî ri. Haû su ga taí luî, Yhang gi, Galile mau má nyi gyó to bê nghut ri.
10 Nghut kôlhang, Yhang gu pé, haû poî shut doq ló byuq é htâng má, Yhang gi, de de a nghut é dông, tsik za châng doq ló bê nghut ri. 11 Yudaq byu pé gi, haû poî má, Yhang lé châng hô kômù, "Haú yuq gi, hkâmá nghut lhê lhú?" ga, myi wún akô nghut ri.
12 Haû byù hpûng hkaû má, Yhang eq séng luî taî lhûm bùm kô é má, ra-am gi, "Yhang gi, byù gè nghut ri." ga taí kôjáng, ra-am gi, "A nghut, Yhang gi, byu pé lé hkyô shuî nghoq sû nghut ri." ga tû taî akô. 13 Nghut kôlhang, haû Yudaq suwún wuî lé gyuq kô é yanmai, ó yuq le, Yhang eq sêng é hkyô lé de de a wám taí kó nghut ri.
Haû Poî Má, Yesuq Mhoqshit É Hkyô
14 Haû poî rawuí nghut ló é hkûn, Yesuq gi, noqkuq yhûm má doq ê luî, mhoqshit hi ló bê nghut ri. 15 Haú hkûn, Yudaq byu pé gi, gyô maú byuq kômù, "Shí yuq gi, mhoq yu é hkyô le a joq wú é wá, haû-í hkâsu mù sê lhê laq?" ga myi bum akô.
16 Haû mù, Yesuq tû taî é gi, "Ngò mhoqshit é dang gi, Ngá é dang a nghut; Ngo lé nhang kat Su é dang ru nghut lhê. 17 Rayuq yuq, Garai Gasang ô nau é hkyô lé châng kut nau é nghut jáng, Ngò mhoqshit é dang gi, Garai Gasâng chyáng mâ é nghut a nghut é eq, Ngá é myit dông taî é dang nghut a nghut é lé, yhang sê gàm hkoq yû râ nghut lhê. 18 Yhumsing é myit dông taî é sû gi, yhumsing é matú aróng hô sû nghut ri; nghut kôlhang, yhumsîng lé nhang kat su é matú, aróng ho é sû gi, tengmán é byû nghut ri; yhang má, a tengmán é hkyô haî le a bò nghut ri. 19 Mosheq gi, nungmoq lé jep é tarâ byî to bê, a nghut kó lhú? Nghut kôlhang, nungmoq ó yuq le, jep é tarâ haû lé a cháng kó nghut ri. Haî mù luî, Ngo lé sat nau nyi akô lhú?" gâ ri.
20 Haú hkûn, haû byù hpûng gi, "Nàng gi, nat gang wang to sû nghut ri-nhung! Nang lé, ó yuq wá sat nau nyi ri lhú?" ga tû taî akô.
21 Yesuq gi, yhangmoq lé, "Ngò, laklaí kumlhá ralhum kut jáng, nungmoq banshoq bang gi, maú byuq bum akô. 22 Nghut kôlhang, nungmoq gi, ahpyo-kuq hpyit byî é hkyô lé, Mosheq byî é nghut lhê ga luî, Bánno buinyì má, zoshâng lé ahpyo-kuq hpyit byî akô (gè gè ga jáng, ahpyo-kuq hpyit é hkyô gi, Mosheq chyáng mai lo é a nghut e za, îchyí îwâ pê chyáng mai lo é ru nghut lhê.). 23 Haû, Mosheq é jep é tarâ lé a lhoq htên pyám sháng gaq nghû, Bánno buinyì má, zoshâng lé ahpyo-kuq hpyit byî é nghut le gi, haî mù luî, Bánno buinyì má, byù rayuq é gùng gón lé, Ngò lhoq gê byî é yanmai, Ngo lé nhikjum yô akô lhú? 24 Byù du lé wú luî hkâjéyáng kó; tengmán é dông sheq jéyáng keq." ga taî ri.
Yesuq Gi, Hkrisduq Nghut Lhê Lhú?
25 Haû mù luî, Yerusalem wà mó mâ é byu pé ra-am gi, "Haû yhangmoq sat pyám nau nyi é sû gi, shí yuq a nghut lhi? 26 Yhang gi, shî má de de dáng nyo nyi le, yhangmoq gi, Yhang lé, haî le a ga kó myhi-nhung! Yhang gi, Hkrisduq nghut lhê ga, haû ahkáng ayá wó bang gi, gè gè yhang, sê akô abe? 27 Haû Hkrisduq jé lé é hkûn gi, Yhang hkâmai lé lo é lé, ó yuq lháng sé râ a nghut." ga taî bum akô. Nghut kôlhang, shí yuq gi, hkâmâ é sû nghut é lé, nga-nhúng sê lhê;
28 Haû mù, Yesuq gi, noqkuq yhûm wàng má mhoqshit uchyang, htê mó èq taî kat é gi, "Nungmoq gi, Ngo lé sê é htoq agó, Ngò, hkâmai lé é sû nghut é lé le, sê akô nghut ri. Ngò gi, Ngá myit dông shî má lé nyi tô é sû a nghut kôlhang, Ngo lé nhang kat é Sû gi, tengmán lhê; nungmoq gi, Yhang lé a sé kôlhang, 29 Ngò gi, Yhang lé sê lhê; hkâsu mù gâ le, Ngò gi, Yhâng chyáng mai lé é sû eq Yhang mai nhang kat é sû nghut lhê." gâ ri.
30 Haû mù, yhangmoq gi, Yhang lé chyup râ dâ akô; nghut kôlhang, Yhâng é ahkyíng a jé shi é yanmai, Yhang lé chyup râ matú, ó yuq le loq a jé kó nghut ri. 31 Nghut kôlhang, byù hpûng hkaû mâ é bang myo myo gi, Yhang lé lumjíng bûm kôluî, "Haû Hkrisduq jé lé é hkûn, Yhang gi, shí yuq htoq má, limik kumlhá pé je wó kut shit râ lhú?" ga taî bum akô nghut ri.
32 Haû Hparishe pé gi, haû byù hpûng hkaû má, Yesuq eq sêng é hkyô lé, haû su ga dangsoq soq lhûm nyì kô é hkyô lé wó gyô yu akô. Haû mù, haû hkyangjong agyi pé eq Hparishe pé gi, Yhang lé ê chyup râ matú, noqkuq yhûm zúng é bang lé nhang kat akô.
33 Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngò gi, nungmoq eq rahá rayoq zo za nyì râ nghut lhê; hau htâng, Ngo lé nhang kat Su chyáng taû ló râ nghut lhê. 34 Haú hkûn, nungmoq gi, Ngo lé hô kôlhang, myang hô kó râ a nghut; Ngò nyi é jang má, nungmoq wó jé kó râ a nghut." ga taî ri.
35 Hau é yanmai, Yudaq byu pé, rayuq eq rayuq taî lhum kô é gi, "Shí yuq gi, Yhang lé nga-nhúng a myang hô loshoq, hká shut e byuq râ dâ lhê lhú? Yhang gi, Grik byu pé má nyi byo myín tô é nga-nhûng é byu pé nyi é jowò má ê mù, Grik byu pé lé, ê mhoqshit râ dâ lhê lhú? 36 'Nungmoq gi, Ngo lé hô kôlhang, myang hô kó râ a nghut.' gâ é eq, 'Ngò nyi é jang má, nungmoq wó jé kó râ a nghut.' gâ é, Yhang taî é dang gi, haí jung wá gá naû é nghut lhê lhú?" gâ akô.
37 Haû lô htâng é eq je ahkyak é Poî buinyì má, Yesuq toq yap luî, htê mó èq taî é gi, "Wuì shit sû gi, Ngá chyáng lé mù, shuq sháng gaq. 38 Ngo lé lumjíng é sû ó yuq nghut kôle, haû Chyúmdang má taî tô é eq rajung za, 'Yhâng chyáng mai asak uchyâm é wuìlàng yui htoq lô râ nghut lhê.'" gâ ri. 39 Yhang haû su gâ é gi, Yhang lé lumjíng é bang myang hap yù râ nghut é, haû Woi-nyí lé taî é nghut ri. Haú hkûn jé shoq, haû Woi-nyí lé a byi kat shi nghut ri. Hkâsu mù gâ le, Yesuq gi, hpungwup shingkang dan hû é a hui nhâng shi é yanmai nghut ri.
40 Yhâng é dang pé lé wó gyo kôjáng, ra-am gi, "Shí yuq gi, gè gè yhang, Myiqhtoi haû nghut ri." ga taî akô.
41 Ra-am gi, "Shí yuq gi, Hkrisduq nghut ri." ga taî akô. Góbang nghut jáng, "Hkrisduq wá Galile mau mai htoq lé râ nghut lhê lhú? 42 Haû Chyúmdang má, Hkrisduq gi, Dawiq é awut ashín mâ é nghut luî, Dawiq nyi laî lo é Betlehem wà mai htoq ló râ nghut lhê gâ é, a nghut lhú?" ga myî bum akô nghut ri. 43 Haû mù luî, Yesuq é yanmai, shiwa byu pé gi, gàm hkoq lò byuq bekô nghut ri. 44 Ra-am gi, Yhang lé chyup yù nau bùm kôlhang, Yhang lé loq a záng kó nghut ri.
Yudaq Byu Pé Lé Shuî U É Bang A Lumjíng Kô É Hkyô
45 Hau htâng má, haû noqkuq yhûm zúng bang gi, haû hkyangjong agyi pé eq Hparishe pê chyáng taû ló kô é hkûn, haú bang gi, yhangmoq lé, "Nungmoq, haî mù luî, Yhang lé a shuî lo kô é lhú?" ga lhom myî akô.
46 Haú hkûn, haû noqkuq yhûm zúng bang gi, "Shí yuq su ga taî é byù gi, ó le a nyì wú é nghut lhê." ga taî kyô akô.
47 Haû mù, haû Hparishe pé gi, "Nungmoq lé le, Yhang èq mhoq hpyoq yù bekô lhú? 48 Haû zaú wui chyáng le, Hparishe pê chyáng le, Yhang lé lumjíng é byù bò akô lhú? 49 A bò! Nghut kôlhang, haû jep é tarâ lé a sê é byù moq mó shî gi, nhîng pyâm é hui bekô nghut ri." ga nhik-yô é dông tû taî kat akô nghut ri.
50 Nghut kôlhang, yhangmoq hpúng má bo é, hí hkûn Yesuq chyáng e wú bê sû nghut é, Nikodimu gi, 51 "Nga-nhúng é tarâ gi, byù rayuq lé, yhâng é dang hí a gyô wú é eq, yhang haî kut é lé a sê e za, mara byi lhê lhú?" ga, yhangmoq lé myî ri.
52 Haú hkûn, yhangmoq gi, "Nàng le, Galile mau byù nghut lhê lhú? Galile mau mai myiqhtoi rayuq lháng a htoq é hkyô lé, nàng gon wú aq, haû jáng sé râ nghut lhê." ga tû taî akô.
53 Hau htâng, yuq hkangmó gi, ó le ô yhûm shut taû ló byuq bùm bekô nghut ri.*
* 7:53 Yohan Laiká 7:53 mai 8:11 jé shoq gi, chyúmding axau myo myo má a bo é nghut lhê.