6
Byù Ngo Hkyîng Lé Zoshuq Byi Tsô É Hkyô
Mht 14:13-21; Mrk 6:30-44; Luk 9:10-17
Hau htâng a myáng má, Yesuq gi, Tiberi nhông le gâ é, Galile nhông he hpoq shut gû dap ló bê nghut ri. Haú hkûn, byù ajùm ayò gi, haû nò bâng htoq má, Yhang kut shit é limik kumlhá pé lé myàng kô é yanmai, Yhang htâng châng e ló bum akô nghut ri. Yesuq gi, bùm shut doq ló mù, Yhâng é chángzô pé eq rahá zung tô ri. Yudaq byu pê é Lhoqlhai Poî gi, chyâng lo nyì bê nghut ri.
Yesuq gi, tu wú kat le, byù ajùm ayò Yhâng shut lé lo bùm kô é lé byu-myang kat luî, Hpilip lé, "Shí bang zo râ muk, nga-nhúng, hkâmá ê wó wuî râ lhú?" ga taî ri. Yesuq, haû su ga taî é gi, yhang lé chyam wú râ matú za nghut ri; hkâsu mù gâ le, hkâsu kut râ hkyô gi, Yhâng é myit má bo to gù bê nghut ri.
Hpilip gi, Yhang lé, "Denari* í sho èq muk wui le lháng, rayuq ratsuí tsuí ngap râ a nghut." ga tû taî ri.
Haú hkûn, Yhâng é chángzo nghut é, Simun Petruq é yhanggu Andre gi, Yhang lé, "Muk-yo muk ngo long eq ngozo í du wó é yuqgè zo rayuq, shî má nyi ri; nghut kôlhang, byù shî myhô bang lé luq shoq, hkâsu kut wó gâm byi râ lhú?" ga taî htoq kat ri.
10 Yesuq gi, "Haû shiwa byu pé lé, zùng nhâng keq." ga taî ri. Jowò haû gi, mhán htu é jang nghut mù, yuqgè wuì baú lháng, ngo hkyîng kô zung tô bùm bekô nghut ri; 11 hau htâng, Yesuq gi, muk long pé lé yù mù, jeju hkya-on luî, zung tô é bang lé, yhangmoq o é myhó tsing gàm byî ri. Haû eq rajung za, ngozo lé le haû su kut ri.
12 Yhangmoq banshoq bang zô gyî bùm kô é htâng má Yhang gi, Yhâng é chángzô pé lé, "Myit gyó tô é ajap azo pé lé châng guq tsîng yù keq. Haî le a langsâ pyám sháng gaq." ga taî ri. 13 Haû mù, yhangmoq gi, zô myhit tô é muk-yo muk ngo long mâ é ajap azo pé lé châng guq tsîng le, raxe í mung byíng shoq wó guq tsîng yu akô nghut ri.
14 Haû shiwa byu pé gi, Yesuq kut é limik kumlhá lé myàng kô é hkûn, "Shí yuq gi, mingkan htoq má jé lé lô râ gâ é, Myiqhtoi yhang nghut ri-nhung!" ga taî bum akô. 15 Yesuq gi, yhangmoq lé mù, Yhang lé hkohkâm zik kut nhâng kó râ dâ é hkyô lé, sê é yanmai, Yhang baú tsik za bùm shut dum haq doq ló bê nghut ri.
Yesuq, Wuì Htoq Má Sô É Hkyô
Mht 14:22-27; Mrk 6:45-52
16 Buigyum htâng, Yhâng é chángzô pé gi, haû nhông shut gyó ló mù, 17 lhaî má wang ji luî, nhông hé hpoq mâ é Kaperna-um wà shut gû e ló akô; haú hkûn, mauchut bê nghut kôlhang, Yesuq gi, yhangmoq chyáng a jé gyó lo shi nghut ri. 18 Haú u lé, laidun htan lo é yanmai, wuìlhêng toq lô bê nghut ri. 19 Yhangmoq gi, sum myi déng kô lhaî kôn e ló kô é hkûn, Yesuq gi, nhông htoq má so luî, haû lhaî shut chyâng lé lo nyi é lé myàng kômù, gyuq dan bùm bekô nghut ri. 20 Nghut kôlhang, Yesuq gi, "Hkâgyuq kó, Ngò ru nghut lhê." ga yhangmoq lé taî ri. 21 Haû mù, yhangmoq gi, Yesuq lé gabú myit èq lhaî hkaû má shuî hâng yù nau akô. Haú hkûn, lhaî haû gi, radá dâm yhangmoq jé nau é jang wuiyàm má jé bê nghut ri.
22 Nhông hé hpoq má nyi tô é byù moq mó gi, haú má lhaî racham za joq laî lo é hkyô eq, lhaî haú má Yesuq a bo doq jî e za, chángzô pé baú ji htoq ló kô é hkyô lé, hau htang nyí, bûn sê kat akô nghut ri. 23 Haú hkûn, haû Yhumsîng, jeju hkya-ôn é htâng, byu pé muk zô é jowò nàm má, Tiberi myuq mâ é lhaî pé jé lé bum ri. 24 Haû byù moq mó gi, Yesuq eq Yhâng é chángzô pé, haú má a nyì lo kô é hkyô lé sé kô é yanmai, Yesuq lé châng hô râ matú lhaî haú pé má wang ji mù, Kaperna-um wà shut e ló akô nghut ri.
Yesuq, Asak Muk Nghut É Hkyô
25 Yhangmoq gi, nhông hé hpoq má Yesuq lé myàng kôjáng, "Rabai ê, Nàng gi, shî má hkâ-nhám jé lé é lhú?" ga, Yhang lé myî akô.
26 Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, nungmoq gi, limik kumlhá pé lé myàng kô é yanmai, Ngo lé hô kô é a nghut, muk gyi shoq myàng zo kô é yanmai sheq, hô kô é ru nghut lhê. 27 Htên byuq sê é zoshuq é matú, hkâshikut kó; haû Byu Yhangzo byi râ nghut é ahtum abyuq é asak é matú, ru gîng nyi é zoshuq wó yû râ lé sheq shikut nyì keq. Yhâng chyáng gi, haû Îwa Garai Gasang mai Yhâng é saksé dizik tap to bê nghut lhê." ga tû taî ri.
28 Haû mù, yhangmoq gi, "Garai Gasang ô nau é muzó pé zui saí râ matú, ngamoq haî kut ra râ lhú?" ga Yhang lé myî akô.
29 Haú hkûn, Yesuq gi, "Garai Gasang nhang kat é Sû lé, lumjíng é gi, Garai Gasang ô nau é muzó nghut bê." ga tû taî ri.
30 Haû mù luî, yhangmoq gi, Yhang lé, "Ngamoq myoq èq wó myâng luî, Nàng lé lumjíng râ matú, Nàng, haí jung limik kumlhá kut shit râ lhú? Nàng, haí jung kut shit râ lhú? 31 Haû Chyúmdang má, 'Yhang gi, yhangmoq zo râ matú, mauhkûng mai muk byî ri.' ga kâ tô é eq rajung za, ngamoq é îchyí îwa pé gi, haû yoso hkaû má mannaq muk zo bekô nghut lhê." ga taî akô.
32 Haú hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, nungmoq lé mauhkûng mai muk byî é Sû gi, Mosheq a nghut, haû Ngá Wa sheq, nungmoq lé mauhkûng mai tengmán é muk byî é Sû ru nghut lhê. 33 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang byî é muk gi, mauhkûng mai gyó lé luî, haû mingkan lé asak byî é Sû nghut lhê." ga taî ri.
34 Yhangmoq gi, "Yhumsîng ê, ahkuî mai, ngamoq lé muk haû hkâ-nhám le byî nyì laq." ga chôm taî bum akô.
35 Haû mù, Yesuq taî kyô é gi, "Ngò gi, asak muk nghut lhê. Ngá chyáng lé é sû gi, hkâ-nhám le zòmut é hui râ a nghut; Ngo lé lumjíng é sû le, hkâ-nhám le wuìshit é hui râ a nghut. 36 Nghut kôlhang, Ngò, nungmoq lé taî wú bê eq rajung za, nungmoq gi, Ngo lé myang wú é nghut kôlhang, a lumjíng shi kó nghut ri. 37 Haû Îwa mai Ngo lé ap byî tô é byù lhunglhâng bang gi, Ngá chyáng lé kó râ nghut luî, Ngá chyáng lé é sû ó yuq lé le, Ngò gi, hkâ-nhám lé hkat htoq pyám râ a nghut. 38 Hkâsu mù gâ le, Ngò, mauhkûng mai gyó lé é gi, Ngò ô nau é hkyô lé kut râ matú a nghut e za, Ngo lé nhang kat Sû ô nau é hkyô lé kut râ matú ru nghut lhê. 39 Haû Ngo lé nhang kat Sû ô nau é hkyô gi, Yhang mai Ngo lé ap byî tô é bang mâ é rayuq lé lháng, Ngò, a lhoq hpyuq pyâm e za, jihtûm buinyì má yhangmoq lé dum lhoq dui toq yû râ matú ru nghut lhê. 40 Hkâsu mù gâ le, Ngá Wa ô nau é hkyô gi, haû Zo lé wú mù, Yhang lé lumjíng é sû yuq hkangmó, ahtum abyuq é asak lé wó yû râ matú nghut lhê; Ngò le, jihtûm buinyì má haú bang lé lhoq dui toq râ nghut lhê." gâ ri.
41 Haû mù, "Ngò gi, mauhkûng mai gyó lé é muk nghut lhê." ga, Yesuq taî é yanmai, Yhang eq séng luî, Yudaq byu pé taî put kô é gi, 42 "Shí yuq gi, Yosep é yhangzo Yesuq a nghut lhi? Yhâng nu Yhâng wa lé, nga-nhúng sê lhê a nghut kó lhú? Haû sû é nhîng, ahkuî, 'Ngò gi, mauhkûng mai gyó lé é nghut lhê.' ga, Yhang hkâsu kut wó taî lhê lhú?" gâ bum akô.
43 Haú hkûn, Yesuq gi, "Nungmoq ahkaû má hkâtaî put nyì kó. 44 Haû Ngo lé nhang kat é sû Îwa mai shuî jé é sû za a nghut jáng, ó yuq le Ngá chyáng wó jé lé râ a nghut; jé lé é sû lé gi, jihtûm buinyì má, Ngò lhoq dui toq râ nghut lhê. 45 Myiqhtoi laiká pé má, 'Yhangmoq lhunglhâng bang gi, Garai Gasâng èq mhoq byî é hui kó râ nghut lhê.' ga kâ tô é eq rajung za, haû Îwâ chyáng mai gyo yù, mhoq yu é bang yuq hkangmó gi, Ngá chyáng lé kó râ nghut lhê. 46 Haû gi, rayuq yuq mai, haû Îwa lé myang wú bê nghû nau é a nghut; Garai Gasâng chyáng mâ é Sû za sheq, haû Îwa lé myang wú é Sû nghut lhê. 47 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, lumjíng é sû gi, ahtum abyuq é asak wó lhê. 48 Ngò gi, asak muk nghut lhê. 49 Nungmoq é îchyí îwâ pé gi, haû yoso hkaû má mannaq muk zo bekô nghut lhê; nghut kôle, shi byuq bekô nghut ri. 50 Nghut kôlhang, shî gi, mauhkûng mai gyó lé lo é muk nghut lhê; haû lé zô é sû gi, a shî lo râ nghut lhê. 51 Ngò gi, mauhkûng mai gyó lé lo é, haû asak dui é muk nghut lhê; rayuq yuq, muk shî lé zô é nghut le gi, ahtum abyuq dui nyì râ nghut lhê; muk shî gi, mingkan zô wui é asak matú, Ngò byi râ nghut é Ngá gungsho nghut lhê." ga tû taî ri.
52 Haû mù, haû Yudaq byu pé gi, "Byù shí yuq gi, nga-nhúng lé, Yhâng é gungsho hkâsu kut wó byi tso râ lhú?" ga, yhangmoq yhangchang dang htíng htîng lhûm bum akô.
53 Haú hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, haû Byu Yhangzô é gungsho lé zô é eq Yhâng é sui lé shuq e za a nghut le gi, nungmoq asak wó kó râ a nghut. 54 Ngá é gungsho lé zô é eq Ngá é sui lé shuq é sû, ó yuq nghut kôle, ahtum abyuq é asak wó é nghut lhê; Ngò gi, jihtûm buinyì má, haú yuq lé lhoq dui toq yû râ nghut lhê. 55 Hkâsu mù gâ le, Ngá é gungsho gi, zojung yhang nghut lhê; Ngá é sui gi, shuqjung yhang nghut lhê. 56 Ngá é gungsho lé zô é eq Ngá é sui shuq é sû, ó yuq nghut kôle, Ngò má nghut nyî luî, Ngò le haú yuq má nghut nyî bê nghut lhê. 57 Haû rû dui nyi é Îwa gi, Ngo lé nhang kat luî, Ngò gi, haû Îwâ é yanmai, dui nyi é eq rajung za, Ngá é gungsho lé zô é sû gi, Ngá é yanmai, dui nyì râ nghut lhê. 58 Shî gi, mauhkûng mai gyó lé lo é muk nghut lhê. Nungmoq é îchyí îwâ pé gi, mannaq muk zo kôle, shi byuq bekô nghut ri; nghut kôlhang, muk shî lé zô é sû gi, ahtum abyuq dui nyì râ nghut lhê." ga taî ri. 59 Dang haú pé gi, Yesuq, Kaperna-um wà mâ é tarajong má mhoqshit nyi é u lé, taî é dang nghut ri.
Chángzô Pé Myo Myo, Yesuq Lé Kâng Pyâm To Kô É Hkyô
60 Yhâng é chángzô pé myo myo gi, haû lé wó gyo kôjáng, "Dang shî gi, gyai wuî ri. Ó yuq wá wó cháng râ lhú?" ga taí bum akô.
61 Yesuq gi, haû eq séng luî, Yhâng é chángzô pé taî put nyi bùm kô é lé Yhâng é myit má sé luî, yhangmoq lé, "Dang shi é yanmai, nungmoq myit htên bum akô lhú? 62 Haû Byu Yhangzo gi, Yhang nyi laî lò bê jowò shut taû doq ló é lé, nungmoq myàng kô é nghut le gi, hkâsu nghû kó râ lhú? 63 Haû Woi-nyí gi, asak byî lhê; gungsho kúm gi, haî le a wó dut nghut ri. Nungmoq lé, Ngò taî é dang pé gi, Woi-nyí le nghut lhê, asak le nghut lhê. 64 Nghut kôle, nungmoq chyáng mâ é ra-am gi, a lumjíng kó nghut ri." ga taî ri. Hkâsu mù gâ le, ô pé gi, a lumjíng kó râ eq, ó yuq gi, Yhang lé ap pyám râ nghut é hkyô lé, Yesuq gi, sâng-hi mai sê to gù bê nghut ri. 65 Yhang xoq taî é gi, "Haû su mù, haû Îwâ èq ahkáng byî é sû za a nghut le gi, ó yuq le Ngá chyáng wó lé râ a nghut nghû, Ngò, nungmoq lé taî kyo wú bê nghut lhê." gâ ri.
66 Haú dàm mai, Yhâng é chángzô pé myo myo gi, Yhâng htâng a cháng lo kô e za, taû ló byuq bùm bekô nghut ri.
67 Haû su mù, Yesuq gi, haû chángzo raxe í yuq lé, "Nungmoq le, ló byuq nau akô, a nghut lhú?" ga myî ri.
68 Haú hkûn, Simun Petruq gi, "Yhumsîng ê, Nàng gi, ahtum abyuq é asak mungdang wó Sû nghut to bê lé nhîng, ngamoq gi, ó yuq chyáng ê shirâ lhú? 69 Nàng gi, Garai Gasâng é Chyoiyúng Sû nghut é lé, ngamoq, lumjíng lhê, sê nyi lhê." ga, Yhang lé tû taî ri.
70 Haú hkûn, Yesuq gi, "Nungmoq raxe í yuq lé, Ngò hkyin yù bê a nghut kó lhú? Nghut kôle, nungmoq mâ é rayuq gi, nat nghut ri." ga tû taî ri. 71 (Yhang gi, haû Simun Iskarut é yhangzo, Yudaq lé taí nau é nghut ri; haú yuq gi, chángzo raxe í yuq má bò sû nghut kôle, htâng má, Yhang lé ap pyám râ sû nghut ri.)
* 6:7 Denari rachap gi, byù rayuq é ra-nyí é zuihpau eq wuí é nghut lhê. 6:31 Htoq Ló 16:4 6:45 Esai 54:13