5
Wuìhtum Yàm Má, Nòhpyo Lhoq Gê Byî É Hkyô
Hau htâng a myáng má, Yudaq byu pê é poî ralhum joq é yanmai, Yesuq gi, Yerusalem wà mó má doq ló ri. Ahkuî, haû Yerusalem wà mó é Sau Hkúmdong nàm má, Hebre myíng dông gi, Betzahta ga myhîng é wuìhtum ralhum joq ri; hau é lhînghkyuq má, jirop ngo lhum joq tô ri. Jirop haú pé má, myoqjit bang, hkyî hten bang, gùngjum shî bang ajùm ayò leq tô bum akô. (Haú bang gi, wuì dui nún râ lé láng tô é bang nghut akô. Hkâsu mù gâ le, haû Yhumsing é maumang lagyo gyó lé lé kut mù, wuì lé, lé lhu nhún jáng, wuìhtum haú má hí wó wang é sû gi, haí jung ana wa dap to kôlhang, ge byuq é huî é yanmai nghut ri.)* Súm xe shit zân tup no nyi é byù rayuq le, haú má bo tô ri. Yesuq gi, haú yuq no leq tô é lé myàng mù, haû su no nyi é gyai myáng bê nghut é hkyô lé sé jáng, yhang lé, "Nàng, gè nau ri lhú?" ga myî ri.
Nò sû haú yuq gi, "Yhumsîng ê, wuì dui nún lo é hkûn, wuìhtum má wàng râ matú, ngo lé garúm râ byù ó a nyì; ngò wàng râ nghû jáng, góyuq hí, ngá hí má wàng wàng dut ri." ga tû taî ri.
Hau htâng, Yesuq gi, yhang lé, "Toq aq! Náng é taphkang yu chûng luî, sô ló aq." ga taî ri. Haú yuq gi, radá dâm nò ge byuq bê nghut luî, yhâng é taphkang yù mù, sô ló bê nghut ri.
Haú nyí gi, Bánno buinyì nghut ri. 10 Haû mù, Yudaq byu pé gi, haû nò ge byuq é hui sû lé, "Hkû-nyí gi, Bánno buinyì nyí nghut é yanmai, nàng, taphkang waq é gi, tarâ lu lai bê nghut ri." ga taî akô.
11 Nghut kôlhang, yhang tû taî é gi, "Haû ngo lé lhoq gê byi sû gi, ngo lé, 'Náng é taphkang yu chûng mù, sô ló aq.' ga taî é nghut lhê." gâ ri.
12 Haû mù, yhangmoq gi, "'Náng é taphkang yu chûng mù sô ló aq.' ga, nang lé taî é sû gi, ó yuq wá nghut ri lhú?" ga myî akô.
13 Nghut kôlhang, haû ó yuq nghut é lé, nò ge byuq é hui sû gi, a châng sê kat nghut ri; hkâsu mù gâ le, Yesuq gi, haú mâ é byù moq mó má wang nyó ló byuq é yanmai nghut ri.
14 Htâng má, Yesuq gi, haú yuq lé noqkuq yhûm má myàng jáng, "Wú aq, nàng wángzán bê nghut ri; hí lhê htoq má je wuîhke é hkyô a hui zo sháng gaq, mara hkâkut shut lo." ga luî, yhang lé taî ri. 15 Haú yuq gi, htoq ló mù, yhang lé lhoq gê byî é sû gi, Yesuq nghut ri ga, Yudaq byu pé lé taî kyô ri.
Asak Wó Yû Râ Hkyô
16 Haû mù, Yudaq byu pé gi, Bánno buinyì nyí má, Yesuq, haú hkyô kut é yanmai, Yhang lé gunjang lo akô nghut ri. 17 Haú hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Ngá Wa gi, hkû-nyí jé shoq, hkâ-nhám le mû zuî nyi é nghut mù, Ngò le mû zuî nyi lhê." ga taî ri. 18 Haû mù luî, Yesuq gi, Bánno buinyì lé lhoq htên é htoq agó, Garai Gasang lé lháng, Yhâng Wa ga wut é dông, yhumsing gùng lé, Garai Gasang eq lhoq whuí é yanmai, Yudaq byu pé gi, Yhang lé sat pyám râ matú, je riyhang shikut lo akô nghut ri.
19 Yesuq, yhangmoq lé tû taî é gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, haû Zo gi, yhumsing é myit dông haî le a wó kut; Yhâng Wa kut é hkyô lé myang é gù za wó kut é nghut lhê; hkâsu mù gâ le, haû Îwa kut é hkyô lé za, haû Zo châng kut é yanmai nghut lhê. 20 Hkâsu mù gâ le, haû Îwa gi, Zo lé chyitdap é nghut luî, Yhang kut é hkyô lhunglháng, haû Zo lé tûn shit ri; nungmoq maú hông shoq, shí pé htoq je ko é hkyô pé lé lháng, haû Zo lé tûn shit shirâ nghut lhê. 21 Haû Îwa gi, shî bê bang lé lhoq dui toq mù, yhangmoq lé asak byî é eq rajung za, haû Zo le, Yhang byí nau é bang lé, asak byi râ nghut lhê. 22 Hau htoq agó, haû Îwa lé hkunggâ é eq rajung za, haû Zo lé le, lhunglhâng bang hkungga kó sháng gaq ga, haû Îwa gi, ó yuq lé le a jéyáng e za, jéyáng é hkyô lhunglháng, haû Zo lé lum to bê nghut ri. 23 Haû Zo lé a hkunggâ é sû gi, haû Yhang lé nhang kat é sû Îwa lé le, a hkunggâ é sû nghut ri.
24 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, Ngá dang lé gyo luî, Ngo lé nhang kat é Sû lé lumjíng é sû, ó yuq nghut kôle, mara byî é a hui e za, ahtum abyuq é asak wó é nghut lhê; haú yuq gi, shi é mai lut luî, asak duì bê sû nghut ri. 25 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, haû Garai Gasâng é Yhangzô é htê lé, shi byuq bê bang wó gyo râ ahkyíng gi, jé lo nyì bê nghut ri; ahkuî lháng jé to bê nghut ri. Htê haú lé gyô é bang gi, asak duì kó râ nghut lhê. 26 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, Yhânggùng má yhang, asak bo é eq rajung za, Yhang Zo lé le, Yhânggùng má yhang, asak bò nhang é yanmai nghut ri. 27 Hau htoq agó, Yhang gi, haû Byu Yhangzo nghut é yanmai, Garai Gasang gi, tarâ jéyáng râ ahko ahkáng, Yhang lé byi bê nghut ri.
28 Shí hkyô lé hkâ-maú hong nyì kó: lup pé má lúng tô é bang banshoq gi, Yhâng é htê lé wó gyo kôluî, htoq ló râ ahkyíng jé lò râ nghut lhê. 29 Ge é hkyô kut é bang gi, asak duì râ matú, dui toq kó râ nghut lhê; agè ashop hkyô kut é bang gi, mara byî é hui zo râ matú, dui toq kó râ nghut lhê. 30 Ngò gi, Ngá myit dông mai haî le a wó kut é nghut lhê; Ngò wó gyô yu é eq rajung za sheq, jéyáng é nghut luî, Ngò jéyáng é hkyô gi, tengmán lhê; hkâsu mù gâ le, Ngò gi, Ngò ô nau é dông châng é a nghut e za, Ngo lé nhang kat é Sû ô nau é dông châng é sheq ru nghut lhê.
Yesuq Eq Séng Luî, Saksé Hkâm É Hkyô
31 Ngá gûng lé ngò saksé hkâm é nghut jáng, ngò za saksé hkâm é hkyô gi, teng râ a nghut. 32 Ngá é hkyô lé saksé hkám byî é Sû (Ngá Wa) góyuq nyi lhê; Ngò eq séng luî, haú yuq hkâm é saksé gi, têng é hkyô lé, Ngò sê lhê.
33 Nungmoq gi, Yohan chyáng byù nhang kat wú bekô nghut ri; yhang gi, haû tengmán hkyô lé saksé hkám byi bê nghut lhê. 34 Ngò gi, xângzo byu pé mai saksé hkám byi râ lé, ra luî a nghut, nghut kôlhang, nungmoq hkyi yu é wó hui râ matú sheq, haû su nghû taî é ru nghut lhê. 35 Yohan gi, duq nyi é myibung su duqbó byî é nghut mù luî, nungmoq gi, haû duqbó é hkaû má, rayoq zo ngón nau nyi akô nghut ri.
36 Nghut kôlhang, Ngò wó é saksé gi, Yohan byî é saksé htoq je kô lhê; hkâsu mù gâ le, ahkuî Ngò zui saî nyi é muzó gi, Ngò lhoq pán râ matú, haû Îwa, Ngo lé ap byî tô é nghut luî, haû Îwa, Ngo lé nhang kat é hkyô lé, saksé hkám byî nyi ri. 37 Hau htoq agó, haû Ngo lé nhang kat é sû Îwa le, Ngò eq séng luî saksé hkám byî ri; nungmoq gi, Yhâng é htê lé le, a wó gyô wú kó; Yhâng é gunghkyâng lé le, a myang wú kó; 38 haû Yhâng é mungdang le, nungmoq chyáng a bò kó nghut ri; hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, Yhang nhang kat é Sû lé a lumjíng kô é yanmai nghut ri. 39 Nungmoq gi, haû Chyúmdang mai ahtum abyuq é asak wó yû râ nghut lhê ga myit yù kô é yanmai, haû Chyúmdang má ho wú akô nghut ri; nghut kôlhang, Chyúmdang haû gi, Ngò eq séng luî saksé hkám byî ri; 40 nghut kôlhang, asak wó yû râ matú, nungmoq gi, Ngá chyáng a kâm lé kó nghut ri.
41 Ngò gi, byu èq hkya-ôn é lé a lhom yu é nghut lhê. 42 Nghut kôlhang, nungmoq lé gi, Ngò sê lhê; nungmoq é i-myit hkaû má, Garai Gasang lé chyitdap é myit a bò kó nghut ri. 43 Ngò gi, Ngá Wâ é myìng mai jé lé é sû nghut kôlhang, nungmoq gi, Ngo lé a lhom hap yù kó; yhâng myìng yhang lang é byù, gotû rayuq jé lé é ru nghut le gi, haú yuq lé, nungmoq lhom hap yù kó râ nghut lhê. 44 Nungmoq gi, rayuq eq rayuq hkya-ôn lhûm é lé za hap yù luî, rayuq za nghut é Garai Gasâng chyáng mai lo é hkya-ôn hkyô lé gi, a hô kô é bang nhîng, hkâsu kut wó lumjíng kó râ lhú?
45 Nghut kôlhang, haû Îwâ é hí má, Ngò, nungmoq lé mara hûn nhô hkâ-ngâm kó; nungmoq lé mara hun é sû gi, haû nungmoq mai myit myoqbyu tô é Mosheq ru nghut lhê. 46 Mosheq lé nungmoq gè gè yhang lumjíng kô é ru nghut le gi, Ngo lé le lumjíng kó râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, Mosheq gi, Ngá é hkyô lé kâ tô é sû nghut ri. 47 Nghut kôlhang, nungmoq gi, yhang kâ tô é pé lé lháng a lumjíng kô é nhîng, Ngá dang lé, hkâsu kut wó lumjíng kó râ lhú?" gâ ri.
* 5:4 Bun zo 3 lhum mâ é ahtang túm eq bun zo 4 lhum gi, chyúmding myo myo má a bo é nghut lhê. 5:33 Yohan shî yuq gi, Wui-myhup Sará Yohan nghut lhê.