4
Yesuq Eq Samariq Myhí Huî É Hkyô
Yesuq gi, Yohan htoq má, chángzo je lhoq myô é eq wui-myhup hkám byî nyi ri gâ é hkyô lé, haû Hparishe pé wó gyô akô nghut ri. (Nghut kôlhang, gè gè ga jáng, Yesuq gi, Yhang wui-myhup hkám byî é a nghut, Yhâng é chángzô pé sheq ru nghut akô.) Haú hkyô lé, Yesuq sé jáng, Yhang gi, Yuda mau mai htoq mù, Galile mau shut dum taû ló bê nghut ri.
Ahkuî, Yesuq gi, Samariq mau mai sô laî ló râ dut bê nghut ri. Haû mù, Yhang gi, Yakup mai yhang zo Yosep lé byî é maumyî rajap eq chyâng lhûm é, Suhka ga myhîng é, Samariq mau mâ é wà mó ralhum má lo jé ri. Haû má, Yakup é wuìhtung le joq to luî, Yesuq gi, hkyô sô ngú é yanmai, wuìhtung hau é nàm má zung gyó tô ri. Haú u gi, nyí-káng raxe í hkyíng* nghut bê nghut ri.
Haú hkûn, Samariq myiwe myhí rayuq wuì lé hkam ri; Yesuq gi, yhang lé, "Ngo lé wuì byi shuq laq." ga taî ri. (Haú u gi, Yhâng é chángzô pé, zoshuq wuì râ matú wà hkaû shut e byuq kô é ahkyíng nghut ri.)
Haû Samariq myiwe myhí gi, Yhang lé, "Nàng gi, Yudaq byù rayuq nghut to luî nhîng, ngò Samariq myiwe myhî chyáng, haî mù shuq wuî dûng lhê lhú?" ga taî ri. (Hkâsu mù gâ le, Yudaq byu pé gi, Samariq byu pé eq a zùm yap kó nghut ri.)
10 Haú hkûn, Yesuq gi, yhang lé, "Nàng gi, haû Garai Gasâng é chyunghuq lé le, nang lé wuì dung sû ó yuq nghut é lé le, sê é nghut le gi, noq mai Yhang lé dûng tôngbán luî, Yhang gi, nang lé asak-wuì byi berâ nghut lhê." ga tû taî ri.
11 Myiwe myhí haû gi, "Yhumsîng ê, Nàng gi, wuì hkâm râ zè haî le a wó, wuìhtung le nik ri; haû asak-wuì lé, Nàng hkâmâ é wó yû râ lhú? 12 Ngamoq é îwa Yakup gi, ngamoq lé wuìhtung shî byî to bê nghut lhê; yhang yhang le, yhang zo pé le, yhang rém é dusak pé le, wuìhtung shî mâ é wuì shuq bekô nghut ri; Nàng gi, Yakup htoq je kô lhê lhú?" ga Yhang lé taî ri.
13 Yesuq gi, "Wuì shî lé shuq é sû ó yuq le, wuìshit é dum hui râ nghut lhê. 14 Nghut kôlhang, Ngò byî é wuì lé shuq é sû ó yuq nghut kôle, wuìshit é hkâ-nhám a hui lo râ nghut lhê. Ngò byî é wuì haû gi, haú yuq má, ahtum abyuq é asak matú wuìbúm dut râ nghut lhê." ga yhang lé tû taî ri.
15 Myiwe myhí haû gi, Yhang lé, "Yhumsîng ê, ngò gi, wuì le a shit lo, shî má wuì hkâm le a lé ra lo sháng gaq, wuì haû ngo lé byi laq." ga taî ri.
16 Haú hkûn, Yesuq gi, "Ló mù, nung làng lé ló wut lò aq." ga, yhang lé taî ri.
17 Yhang gi, "Ngò, làng a wó." ga taí jáng, Yesuq gi, yhang lé, "Nàng, làng a wó gâ é gi, têng ri. 18 Hkâsu mù gâ le, nàng gi, yuqgè ngo yuq wó wú bê sû nghut ri; nàng, ahkuî wó tô é yuqgè le nung lâng a nghut. Nàng gi, têng é dang taí bê nghut ri." ga taî ri.
19 Haú hkûn, myiwe myhí haû gi, "Yhumsîng ê, Nàng gi, myiqhtoi rayuq nghut é hkyô lé, ngò wú sé bê. 20 Ngamoq é îchyí îwâ pé gi, bùm shî má noqkuq kô é nghut lhê; nghut kôlhang, nungmoq Yudaq byu pé gi, Yerusalem wà mó za noqkuq jowò nghut lhê ga taî akô nghut ri." ga taî ri.
21 Haú hkûn, Yesuq taî é gi, "Myiwe myhí ê, Ngo lé jíng aq; bùm shî má le a nghut, Yerusalem wà mó má le a nghut e za, haû Îwa lé noqkuq râ ahkyíng, jé lò nyì bê nghut ri. 22 Nungmoq Samariq byu pé gi, yhumsîng lháng a sê é lé, noqkuq akô; ngamoq kúm gi, ngamoq sê é lé noqkuq lhê; hkâsu mù gâ le, hkyi yù hkyô gi, Yudaq amyû mai lo é nghut lhê. 23 Nghut kôlhang, haû têng é dông noqkuq é bang gi, woi-nyí mai le, tengmán hkyô mai le, haû Îwa lé noqkuq râ ahkyíng gi, jé lo nyì bê nghut luî, ahkuî lháng jé to bê nghut ri; hkâsu mù gâ le, haû Îwa gi, haû su kut noqkuq é bang lé ô nau ri. 24 Garai Gasang gi, woi-nyí nghut lhê; haû mù, Yhang lé noqkuq é bang gi, woi-nyí mai le, tengmán hkyô mai le, noqkuq ra râ nghut lhê." ga taî ri.
25 Myiwe myhí haû gi, "Hkrisduq gâ é Mesaia jé lé râ nghut é lé gi, ngò sê lhê. Yhang jé lé jáng, nga-nhúng lé banshoq taî sân kyo râ nghut lhê." ga taî ri.
26 Hau htâng, Yesuq gi, "Nàng eq dang nyo nyi é sû ngò gi, haú yuq nghut lhê." ga taî ri.
Haû Chángzô Pé Dum Taû Jé Lo É Hkûn Lhê Hkyô
27 Haú u lé, Yhâng é chángzô pé gi, dum taû jé lo bum akô; yhangmoq gi, Yesuq, myiwe rayuq eq dáng nyo nyi é lé lo myàng luî, maú byuq bum akô. Nghut kôlhang, "Nàng, haî ô ri lhú?" ga le, "Haî mù Yhang eq dáng nyo nyi lhê lhú?" ga le, Yhang lé ó yuq a myi kó nghut ri.
28 Hau htâng, myiwe myhí haû gi, yhâng é wuì yambú lé tô pyâm to luî, wà shut taû wang ló mù, wà byù wuì lé ló taî kyô é gi, 29 "Ngò kut laî lò bê hkyô pé lhunglháng lé, taî kyô é byù rayuq lé, lé wú keq! Yhang gi, Hkrisduq nghut lhê abe?" gâ ri. 30 Haû mù, yhangmoq gi, wà mai htoq lé luî, Yesuq chyáng lé lo bum akô nghut ri.
31 Haú u lé, Yhâng é chángzô pé gi, Yhang lé, "Rabai ê, zoshuq zo aq." ga chôm taî akô.
32 Haú hkûn, Yhang gi, yhangmoq lé, "Nungmoq a sê é jung zoshuq zo râ Ngò wó lhê." ga tû taî ri.
33 Haû mù, Yhâng é chángzô pé gi, "Yhang lé, rayuq yuq èq zoshuq lé dé byî é abe?" ga, rayuq eq rayuq taî lhûm bum akô.
34 Haú hkûn, Yesuq taî é gi, "Ngo lé nhang kat Sû ô nau é hkyô lé kut râ eq Yhâng é muzó jizó lé lhoq pán râ hkyô gi, Ngá é zoshuq nghut bê. 35 'Kyôshu yoq jé râ gi, lhamó myi hkyap râ ashî.' ga, nungmoq lhaq taí lhê a nghut kó lhú? Ngò, nungmoq lé taí kôlé, nungmoq é myoq hpóng luî, haû yò pé má wú kat wú keq! Kyôshi gi, myhíng luî, kyô shu yoq gi, jé to bê nghut ri. 36 Haû kyô hkyó sû eq kyô shu sû gi, rahá wó gabú kó sháng gaq ga, ahkuî lháng, haû kyô shu sû gi, yhâng é zuihpau lé myang yù luî, ahtum abyuq é asak é matú, kyôshi shû tsîng to bê nghut ri. 37 Haû su mù, 'Rayuq gi, sân hkyó, góyuq gi, shû yù.' gâ é sanghkyang gi, têng ri. 38 Nungmoq a zui saî tô é jang mâ é shû yù râ matú, nungmoq lé Ngò nhang kat bê nghut lhê. Góbang gi, haú má wum kat zui saî to bê nghut mù, nungmoq gi, haú bang zui saí é akyû lé shu yù bekô nghut ri." gâ ri.
Samariq Byù Myo Myo Lumjíng Kô É Hkyô
39 "Yhang gi, ngò kut laî lò bê hkyô lhunglháng lé, taî kyô ri." ga luî, myiwe myhí haû saksé hkâm é yanmai, haú wâ mâ é Samariq byù myo myo gi, Yesuq lé lumjíng bùm bekô nghut ri. 40 Haû mù, Samariq byu pé gi, Yesuq chyáng lé jé kômù, yhangmoq eq nyì râ matú, Yhang lé lung kô é yanmai, Yhang gi, í nyí bo nyì bê nghut ri. 41 Yhâng é dang pê é yanmai, byù myo myo gi, lumjíng bang dut jat lò bekô nghut ri.
42 Yhangmoq gi, myiwe myhí haû lé, "Ahkuî, ngamoq lumjíng é gi, nàng taî é dang yanmai za a nghut lo; ngamoq yhang wó gyo bê nghut é htoq agó, shí yuq gi, gè gè yhang, mingkan é hkyi yù Sû nghut é lé, ngamoq sé bê nghut é yanmai nghut lhê." ga chôm taî akô nghut ri.
Mingsuwún Hpó É Yhangzo Lé Lhoq Gê Byî É Hkyô
Mht 8:5-13; Luk 7:1-10
43 Í nyí lai jáng, Yesuq gi, haû mai Galile mau shut htoq e ló bê nghut ri. 44 "Myiqhtoi gi, yhumsing é mau má myoqdong a wó wú é nghut lhê." ga, Yesuq yhang saksé hkâm é nghut lhê. 45 Yesuq gi, Galile mau má jé é hkûn, Galile byu pé gi, Yhang lé lhom hkulum yu akô; yhangmoq gi, Yerusalem wà mó má, Lhoqlhai Poî ê lòm kô é nghut é yanmai, poî u lé, Yesuq kut é hkyô lhunglháng lé, myàng kô é bang nghut ri.
46 Yesuq gi, Yhang mai haû wuì lé tsibyiq wing dut nhang é, Galile mau mâ é Hkanaq wà mó má, ê dum kûm ri. Haû ming suwún rayuq é yhangzo yuqzo gi, Kaperna-um wà má no nyi ri. 47 Yesuq gi, Yuda mau mai Galile mau má jé lé bê gâ é hkyô lé, ming suwún haû wó gyo jáng, yhang gi, Yesuq chyáng ê mù, shî-nò no nyi é yhangzo lé, lé lhoq gê byi râ matú, Yhang lé dûng tôngbán ri.
48 Haú hkûn, Yesuq gi, yhang lé, "Byù nungmoq gi, limik kumlhá pé eq mauhpo muzó pé lé za a myàng kô é nghut le gi, hkâ-nhám lé lumjíng kó râ a nghut." ga taî ri.
49 Mingsuwún haû gi, "Yhumsîng ê, ngá zo a shî shimá gyó lé laq." ga taî ri.
50 Haú hkûn, Yesuq gi, "Nàng wó ló bê; nung zo byùn râ nghut lhê." ga tû taî ri.
Suwún haû gi, Yesuq taî é dang haû lé gyô jíng luî, tau ló bê nghut ri. 51 Yhang gi, hkyô má ru nghut nyi ashî hkûn, yhâng é dui-nhâng zoshâng wuì gi, yhang lé lé hui luî, zoshâng haû gè byuq é hkyô, lé taî kyô akô nghut ri. 52 Yhang gi, yhang zo hkâ-nhám gè byuq é ahkyíng lé myi wú é hkûn, yhangmoq gi, "A-nyí nap nyí hkyuí rahkyíng má, gùng nyé é châm ló byuq bê nghut ri." ga taî kyô akô.
53 Haú hkûn, ahkyíng haû gi, "Nung zo byùn râ nghut lhê." ga, yhang lé, Yesuq taî é ahkyíng nghut é lé, haû yhângwa bûn sé bê nghut ri. Haû mù, yhang eq yhâng yhumbyù banshoq bang gi, lumjíng bekô nghut ri.
54 Haû gi, Yesuq, Yuda mau mai Galile mau má lé jé é htâng, í dâm nghû râ dá kut shit é limik kumlhá nghut ri.
* 4:6 Nyí-káng raxe í hkyíng gi, Yudaq byu pê é hkyuq hkyíng nghut ri. 4:22 Bun zo shî má, Yesuq taí nau é gi, hkyi yù hkyô lé, Garai Gasang gi, Yudaq byu pé dông danggidiq byi to é nghut é lé taí nau é nghut ri.