3
Nikodimu Lé, Yesuq Mhoqshit É Hkyô
Nikodimu gâ é Hparishe rayuq nyi ri; yhang gi, Yudaq byu pê é byìn tú wapdoq má bo é sû nghut ri. Yhang gi, myín lé, Yesuq chyáng lé mù, "Rabai ê, Nàng gi, Garai Gasâng chyáng mai lé é sará rayuq nghut é lé, ngamoq sê lhê. Hkâsu mù gâ le, Nàng kut shit é limik kumlhá pé gi, Garai Gasang a lom é nghut jáng, ó yuq le wó kut râ a nghut." ga taî ri.
Haú hkûn, Yesuq gi, yhang lé, "Ngò, nàng lé teng za taî kyo lé, ó yuq nghut kôle, dum hku é hui sû za a nghut le gi, Garai Gasâng é mingdán lé wó myâng râ a nghut." ga tû taî ri.
Haû jáng, Nikodimu gi, "Ipyat kó bê é byù gi, dum hkû é hkâsu kut wó hui râ lhú? Înû é unghkaû má dum wàng mù, dum hku é hui râ gi, gè gè yhang wó dut râ a nghut!" ga taî ri.
Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngò, nàng lé teng za taî kyo lé, ó yuq nghut kôle, wuì eq Woi-nyí mai hku kat é hui sû za a nghut le gi, Garai Gasâng é mingdán má wó wâng râ a nghut. Gungsho mai hku kat é gi, gungsho nghut ri; Woi-nyí mai hku kat é kúm gi, woi-nyí nghut ri. 'Nungmoq gi, dum hku é hui râ lhê' nghû Ngò taî é dang lé, nàng hkâmaú nyî. Haû, laì gi, yhang nau é shut ló lhê. Laì lò htê lé nàng wó gyo kôlhang, laì hkâmai lo é eq, hká shut ló é lé, nàng sé râ a nghut; haû Woi-nyí mai hku kat huî é sû, ó yuq nghut kôle, haû eq rajung za nghut lhê." ga tû taî ri.
Haú hkûn, Nikodimu gi, "Haû gi, hkâsu wó dut râ lhú?" ga myî ri.
10 Yesuq tû taî é gi, "Nàng gi, Israelaq byu pê é sará rayuq nghut to luî nhîng, haú hkyô pé lé a sê gyo lhú? 11 Ngò, nang lé teng za taî kyo lé, ngamoq gi, ngamoq sê é hkyô lé taí mù, ngamoq myang wú bê lé saksé hkâm lhê; nghut kôlhang, nungmoq gi, ngamoq é saksé lé a hap yù kó nghut ri. 12 Ngò gi, nungmoq lé, mingkan eq sêng é hkyô lé taî kyô le lháng, a lumjíng kô é nghut le gi, mauhkûng mingdán eq sêng é hkyô lé taî kyô é nghut le gi, hkâsu kut wó lumjíng kó râ lhú? 13 Mauhkûng mingdán mai gyó lo é sû, haû Byu Yhangzo mai lai luî, mauhkûng mingdán má ó yuq lháng wó doq ló wú é a nghut. 14 Mosheq gi, yoso má lhangmuì lé tu shap tô é su, haû Byu Yhangzo le tu shap tô é hui ra râ nghut lhê. 15 Haû mù, haû Byu Yhangzo lé lumjíng é yuq hkangmó gi, ahtum abyuq é asak wó yû râ nghut lhê.
16 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, mingkan lé gyai yhang chyitdap é yanmai, Yhang Zo lé lumjíng é sû ó yuq nghut kôle, htên byoq é a huî e za, ahtum abyuq é asak wó yû sháng gaq ga, rayuq za é Yhâng é Zote lé byî pyám bê nghut ri. 17 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, mingkan lé mara byi râ matú, Yhang Zo lé mingkan htoq má nhang kat é a nghut é za, Yhang é yanmai mingkan hkyi yu é hui râ matú sheq nhang kat é ru nghut lhê. 18 Yhang lé lumjíng é sû gi, mara byî é hui râ a nghut; nghut kôlhang, Yhang lé a lumjíng é sû kúm gi, Garai Gasâng é Yhangzo zote lé a lumjíng é sû nghut é yanmai, mara byî é huî to gù bê nghut ri. 19 Maubó gi, mingkan htoq má lé jé to bê; nghut kôlhang, byu pé kut é hkyô gi, agè ashop hkyô nghut é yanmai, yhangmoq gi, maubó lé chyit râ malaî, mauchut lé chyit akô nghut ri; haû gi, mara byî é hui râ hkyô yhang nghut ri. 20 Agè ashop hkyô kut é sû ó yuq nghut kôle, maubó lé a nguì nghut ri; haú yuq gi, yhang kut é hkyô lhoq byông htoq kat râ lé gyuq é yanmai, haû maubó shut lé lô râ a nghut. 21 Nghut kôlhang, haû tengmán hkyô dông asak dui é sû ó yuq le, yhumsîng kut é hkyô gi, Garai Gasang lom é hkyô lé, san za byu-myàng sháng gaq ga, haû maubó shut lé lo ri." gâ ri.
Yesuq Eq Séng Luî, Wui-myhup Sará Yohan Saksé Hkâm É Hkyô
22 Hau htâng má, Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé eq rahá, Yuda mau shut wang ló mù, haú má rayoq zo nyì luî, wui-myhup hkâm byî ri. 23 Haú u lé, Yohan gi, Salim nàm mâ é E-nun gâ é jowò má, wuì gyai myo joq é yanmai, wui-myhup hkám byî nyi ri; byu pé gi, abyit alan lé lò kômù, wui-myhup lé hkâm yu nyi bum akô nghut ri. 24 (Haû gi, Yohan lé htóng a lhoq hkyó shî é hkun lhê é hkyô nghut ri.) 25 Haú hkûn, Yohan é chángzô pé ra-am eq Yudaq byù rayuq gi, lhoq san lhoq yúng hking eq séng luî, dang htíng htîng lhûm bum akô nghut ri. 26 Hau htâng, yhangmoq gi, Yohan chyáng lé luî, "Rabai ê, Yodan làng hé hpoq shut nàng eq rahá nyì luî, nàng èq saksé hkám byî é Sû gi, ahkuî, wui-myhup hkám byî nyi é nghut mù, yuq hkangmó gi, Yhâng chyáng e bum akô nghut ri mhaî." ga, yhang lé taî akô.
27 Haû eq séng luî, Yohan tû taî é gi, "Byù rayuq gi, mauhkûng mai byî é za a nghut jáng, haî le wó hap yù râ a nghut. 28 'Ngò gi, Hkrisduq a nghut, Yhang é hí má nhang kat huî é sû za nghut lhê.' nghû, ngò taî é lé, nungmoq yhang saksé nghut bum akô. 29 Myisik wó é sû gi, lusik nghut ri. Lusik lé, láng yap tô é luzúm hpó gi, lusik é htê lé wó gyô é yanmai, gyai yhang gabú nyi ri. Haû sû é gabú hkyô gi, ngá é gabú hkyô nghut mù, ngò má byíng jup nyì bê nghut ri. 30 Yhang gi, kô jat lò ra râ nghut lhê; ngò gi, yom ló ra râ nghut lhê.
31 Ahtoq mai lé é Sû gi, lhunglhâng é ahtoq má nghut ri; myigùng htoq mâ é sû kúm gi, myigùng htoq eq sêng é nghut luî, myigùng htoq eq sêng é dông za taî ri; mauhkûng mai lé é Sû gi, lhunglháng é ahtoq má nghut ri. 32 Yhang gi, wó myâng wó gyô é hkyô lé, saksé hkám kôlhang, Yhang hkâm é saksé lé, ó yuq le a hap yù kó nghut ri. 33 Yhâng é saksé lé hap yu é sû kúm gi, haû Garai Gasang gi, tengmán sû nghut ri ga, saksé shit é sû nghut bê. 34 Garai Gasâng èq nhang kat é hui Sû gi, Garai Gasâng é mungdang lé taî ri; hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, haû Woi-nyí lé, laké a kat e za byî é yanmai nghut ri. 35 Haû Îwa gi, Zo lé chyitdap luî, jung hkangmó lé Yhâng é loq má ap byi bê nghut ri. 36 Haû Zo lé lumjíng é sû ó yuq nghut kôle, ahtum abyuq é asak wó lhê; nghut kôlhang, haû Zo lé he-ngik pyâm é sû ó yuq nghut kôle, asak haû lé myàng râ a nghut; hkâsu mù gâ le, Garai Gasâng é nhikmo-yo hkyô gi, yhâng chyáng ru joq nyi ri." gâ ri.