2
Wuì Lé Tsibyiq Wing Dut Nhang É Hkyô
Hau htâng, í nyí nghû râ nyí má, Galile mau mâ é Hkanaq wà mó má, myiháng poî ralhum joq ri. Haû má Yesuq é yhângnu le, bo lom ri. Yesuq eq Yhâng é chángzô pé lé le, myiháng poî haû má ji akô nghut ri. Tsibyiq wing jaú tûm to kô é hkûn, Yesuq é yhângnu gi, "Yhangmoq, tsibyiq wing a wó lo kó nghut ri." ga, Yesuq lé taî ri.
Haú hkûn, Yesuq gi, "Ânu ê,* haû, nàng gi, Ngò eq haî sêng lhê lhú? Ngá é ahkyíng a jé shi é nghut lhê." ga tû taî ri.
Nghut kôlhang, Yhâng nu gi, haû dui-nhâng zoshâng wuì lé, "Yhang haî taî le, haî kut keq." ga taî ri.
Haû nàm má, í sum xê galan kô wang é luqgok wúng hkyuq cham joq tô ri; haû gi, Yudaq byu pé mai, lhoq san lhoq yúng hkîng é matú, chung é jung wúng nghut ri.
Yesuq gi, haû dui-nhâng zoshâng wuì lé, "Wúng haú pé má wuì lhoq pyíng keq." ga taî ri; haû mù, yhangmoq gi, wúng haú pé má byíng shoq shoq lhoq pyíng bekô nghut ri.
Hau htâng, Yhang gi, yhangmoq lé, "Ahkuî, ratsuí hkû yù mù, poî-up lé yu ló byi keq." ga taí jáng, yhangmoq gi, yu ló byî akô nghut ri.
Poî-up hpó gi, wuì mai dut é tsibyiq wing haû lé, shuq chyam wú ri; wuì hkam é dui-nhâng zoshâng wuì gi, tsibyiq wing haû hkâmai lo é hkyô lé sê to kôlhang, yhang gi, a sé nghut ri. Haû mù, yhang gi, lusik lé, ji yù luî, 10 "Yuq hkangmó gi, tsibyiq wing mún lé hí jaú mù, bíng pé shuq gyî bùm jáng sheq, tsibyiq wing apyâng lé ru yu htoq lhê; nghut kôlhang, nàng gi, nghâm é tsibyiq wing lé, ahkuî jé shoq wó hkong tô ri-nhung!" ga taî ri.
11 Galile mau mâ é Hkanaq wà mó má, Yesuq tûn shit é limik kumlhá gi, Yhang kut é limik kumlhá pé mâ é sâng-hî dàm nghut ri. Yhang gi, Yhâng é hpungwup shingkang lé, haú dông lhoq htoq shit é nghut mù luî, Yhâng é chángzô pé gi, Yhang lé lumjíng bum akô nghut ri.
Noqkuq Yhûm Lé Lhoq Sansêng Pyâm É Hkyô
Mht 21:12-13; Mrk 11:15-17; Luk 19:45-46
12 Hau htâng má, Yesuq gi, Yhâng nu, Yhâng gu yuqzo pé eq Yhâng é chángzô pé le mù, Kaperna-um wà má gyó ló ri; yhangmoq gi, haú má buinyì myi ngò nyí nyi akô nghut ri.
13 Yudaq byu pê é Lhoqlhai Poî jé râ nghut é hkûn, Yesuq gi, Yerusalem wà mó má doq ló ri. 14 Haú hkûn, noqkuq yhûm wàng má, nojûng, sau, hpûngkyui pé lé ûng nyi é bang lé le, siboî má ngùn htaí zô zung nyi é bang lé le, Yhang ló myàng ri. 15 Haû mù, Yhang gi, tui lé, nhuq râ wase saî yù mù, banshoq bang lé le, sau eq nojûng lé le, haû noqkuq yhûm wàng mai hkat htoq luî, ngùn htaí zo bâng é ngùn htingchap lé gi, tû hut pyám byi mù, yhangmoq é siboî lé gi, tu mhuq pyám byî ri; 16 haû hpûngkyui ung zô é bang lé le, "Zè shi pé lé yu htoq ló keq! Ngá Wâ é yhûm lé, hpugá jowò hkâkut kó!" ga luî nhik-yô ri.
17 Haû mù, Yhâng é chángzô pé gi, "Ngò, Náng é yhûm lé chyitdap kâng tuî é hkyô gi, Ngo lé myi su nyhê jôm pyám râ nghut lhê." ga kâ tô é lé, myit bûn kat akô nghut ri.
18 Yudaq byu pé gi, Yhang lé, "Nàng, shí pé kut râ ahko ahkáng wó é hkyô lé saksé tûn shit râ matú, ngamoq lé, haí jung limik kumlhá wó tûn shit râ lhú?" ga chôm myî akô nghut ri.
19 Haú hkûn, Yesuq gi, "Noqkuq yhûm shî lé nungmoq hpyoq pyám keq, sum nyí gyoro má, Ngò, haû lé dum tu shap râ nghut lhê." ga, yhangmoq lé tû taî ri.
20 Haû Yudaq byu pé gi, "Noqkuq yhûm shî lé, myi xe hkyuq zân tup saî é ru nghut lhê; sum nyí gyoro má za, Nàng wó tu shap râ lhú?" ga tu myî akô nghut ri. 21 Nghut kôlhang, Yesuq taî é noqkuq yhûm gi, Yhâng é gùng lé lhoq ang luî taî é nghut ri. 22 Haû mù, Yhang, shi é mai lhoq dui toq huî é hkûn sheq, Yhâng é chángzô pé gi, Yhang haû su ga taî é dang lé myit bun kômù, Chyúmdang lé le, Yesuq taî é dang pé lé le, lumjíng akô nghut ri.
23 Haû Lhoqlhai Poî nghut é u lé, Yerusalem wà mó má Yesuq nyi nyi é hkûn, byù myo myo gi, Yhang kut shit é limik kumlhá pé lé myàng kômù, Yhang lé lumjíng bum akô nghut ri. 24 Nghut kôlhang, Yesuq gi, byù lhunglhâng bâng é myit lé sê é yanmai, yhangmoq chyáng, Yhânggùng lé a ap to nghut ri. 25 Yhang gi, byu é i-myit unghkaû má haî lúng tô é lé sê é yanmai, byù yhangchang saksé hkám byî é a ra nghut ri.
* 2:4 Ânu ê gâ é lé, Grik dông gi, "Myiwe myhí ê" ga bo tô é nghut lhê. 2:17 Hkya-on 69:9