YOHAN
é Gabú Danglù Laiká
(The Gospel of John)
1
Haû Mungdang, Xângzo Byù Gùng Lé Dut É Hkyô
A-nham sâng-hi má, Mungdang joq ri; Mungdang haû gi, Garai Gasang eq rahá nghut luî, haû Mungdang yhang Garai Gasang nghut ri. Yhang gi, a-nham sâng-hi má, Garai Gasang eq rahá nghut nyi ri.
Nyì mi-nyì, joq mijoq gi, Yhang dông mai hpan tô é chyat nghut lhê; Yhang dông mai a hpan é gi, haî lháng a joq nghut ri. Asak chyungxe gi, Yhang má nghut lhê mù, asak haû gi, byu pê é matú maubó nghut ri. Haû maubó gi, mauchut má duqbó byî nyì kôlhang, mauchut gi, haû lé a hap yù nghut ri. Garai Gasang mai nhang kat é, Yohan gâ é byù rayuq jé lé ri.
Yhang gi, maubó haû eq sêng é hkyô lé, saksé hkám byi luî, yhang é yanmai byù lhunglhâng bang wó lumjíng kó sháng gaq ga, saksé rayuq dông jé lé é sû nghut ri. Yhang gi, haû maubó a nghut; maubó haû lé saksé hkám byi râ matú za sheq jé lé é ru nghut lhê. Byù yuq jup lé duqbó byi é, maubó akying haû gi, mingkan htoq má jé nyi to bê.
10 Yhang gi, mingkan htoq má nyi to bê nghut ri; mingkan lé gi, Yhang dông mai hpan tô é nghut kôlhang, mingkan haû gi, Yhang lé a wú sé nghut ri. 11 Yhang gi, yhumsîng mau má jé lé kôlhang, Yhâng é amyû pé gi, Yhang lé a lhom hap yù kó nghut ri. 12 Nghut kôlhang, Yhang gi, Yhang lé lhom hap yù luî, Yhâng é myìng lé lumjíng é bang lhunglháng lé, Garai Gasâng é yhangzô pé dut râ ahkáng byi bê nghut ri. 13 Haú bang gi, sui sho dông hku kat é le a nghut, byù ô nau é dông hku kat é le a nghut, gungsho ô nau é dông hku kat é le a nghut e za, Garai Gasang chyáng mai hku kat é bang ru nghut lhê.
14 Haû Mungdang gi, xângzo byù gùng lé dut luî, ngamoq chyáng nyi wú bê nghut lhê. Ngamoq gi, haû jeju eq tengmán hkyô byíng tô é, Yhang é hpungwup shingkang lé myang wú bê nghut lhê; haû gi, haû Îwâ é zote rayuq dông, Yhang wó yu é hpungwup shingkang nghut ri.
15 Wui-myhup Sará Yohan gi, Yhang eq sêng é hkyô lé saksé hkâm é hkûn, garû taî é gi, "'Ngá é htâng má jé lé é Sû gi, ngá é hí mai nyi to bê sû nghut é yanmai, ngá htoq je gyaú sû nghut ri.' nghû, ngò taî é sû gi, shí yuq nghut bê." gâ ri. 16 Yhâng é gumjup é jeju ahkaû mai, nga-nhúng banshoq bang gi, shimân jeju lé ralhûm htoq ralhum myang yu nyì bê nghut lhê. 17 Hkâsu mù gâ lé, haû jep é tarâ gi, Mosheq é loq dông mai byî é nghut lhê; jeju eq tengmán hkyô kúm gi, Yesuq Hkrisduq é yanmai lé joq é nghut lhê. 18 Garai Gasang lé, ó yuq èq le a myang wú wú é nghut lhê; nghut kôlhang, haû Îwâ é tanghkoí má lúng tô é, Yhang Zo zote gi, Garai Gasâng é gùng lé lhoq htoq shit bê nghut ri.
Wui-myhup Sará Yohan Hko Kyô É Hkyô
Mht 3:1-12; Mrk 1:1-8; Luk 3:15-17
19 Yerusalem wà mó mâ é Yudaq byu pé gi, hkyangjông pé eq Lewiq byu pé lé, Yohan ó yuq nghut é hkyô myí nhang kat kô é hkûn, Yohan saksé hkâm é gi, a-ô mâ é hkyô pé nghut ri. 20 Yhang gi, a hê a zaú tô e za, "Ngò gi, Hkrisduq* a nghut." ga lhom taî kyô ri.
21 Haú hkûn, yhangmoq gi, "Haû nghut jáng, nàng gi, ó yuq nghut lhê lhú? Nàng gi, Eliyaq lhú?" ga myi kôjáng, yhang gi, "A nghut." ga taî ri; "Nàng gi, haû Myiqhtoi nghut lhê lhú?" ga dum myi kôjáng, yhang gi, "A nghut." ga tû taî ri.
22 Haû mù, yhangmoq gi, "Ngamoq lé nhang kat bâng chyáng ló wó taî kyo râ matú, nàng gi, ó yuq nghut lhê lhú? Náng gûng lé nàng hkâsu nghû lhê lhú? Taî kyô wú laq." ga dum myî akô.
23 Haú hkûn, Yohan gi, myiqhtoi Esai-aq é dang eq rajung za, "Ngò gi, haû yoso má, 'Yhumsing é matú hkyô lhoq nyhang to keq.' gâ é htê lé, garû taî é sû nghut lhê." ga tû taî ri.
24 Hparishe pé mai nhang kat é bang ra-am gi, yhang lé, 25 "Nàng gi, haû Hkrisduq le a nghut, Eliyaq le a nghut, Myiqhtoi le a nghut é nhîng, haî mù luî, wui-myhup hkám byi nyi lhê lhú?" ga dangmyi myî akô.
26 Haú hkûn, Yohan tû taî é gi, "Ngò gi, wui èq za wui-myhup hkám byi lhê; nghut kôlhang, nungmoq a sê é sû rayuq nungmoq chyáng yap tô ri. 27 Yhang gi, ngá htâng má lé é sû yuq nghut bê; ngò gi, Yhâng é hkyî-tsung tui lé hpyî râ lháng a gingdán é nghut ri." gâ ri.
28 Shí pé banshoq gi, Yohan wui-myhup hkám byî nyi é, Yodan làng hé hpoq mâ é Behtani wà má dut é hkyô pé chyat nghut ri.
Yesuq Gi, Garai Gasâng É Sauzo Nghut É Hkyô
29 Hau htang nyí, Yohan gi, yhâng chyáng Yesuq lé lo nyi é lé myàng luî, taî é gi, "Mingkan byu pê é yubak mara lé yu pyám byî é Garai Gasâng é Sauzo lé, wú keq! 30 Shí yuq gi, 'Ngá é htâng má jé lé é Sû gi, ngá é hí má nyì bê sû nghut é yanmai, ngá htoq je gyaú Sû nghut ri.' nghû, ngò taî é sû yhang nghut bê. 31 Ngò gi, Yhang ó yuq nghut é lé a sê é nghut lhê, nghut kôlhang, Yhang lé, Israelaq byu pé wó sé kó sháng gaq nghû, ngò lé jé mù, wui èq wui-myhup hkám byî nyi é nghut lhê." gâ ri.
32 Hau htâng, Yohan saksé hkâm é gi, "Haû Woi-nyí gi, mauhkûng mai hpûngkyui gunghkyâng sû é dông mai gyó lé mù, Yhâng chyáng lé nô tô é lé, ngò myàng ri. 33 Ngò gi, Yhang ó yuq nghut é lé a sê é nghut kôlhang, wui èq wui-myhup hkám byi râ matú, ngo lé nhang kat é Sû, ngo lé taî kyô é gi, 'Haû Woi-nyí gyó lé lô mù, ó yuq chyáng lé nô tô é lé, nàng myàng jáng, haú yuq gi, haû Chyoiyúng Woi-nyí má wui-myhup hkám byi râ sû nghut lhê.' gâ ri. 34 Haû eq rajung za ngò myàng bê nghut luî, shí yuq gi, Garai Gasâng é Yhangzo nghut lhê nghû, ngò saksé hkâm lhê." gâ ri.
Sâng-hi Lhê É Chángzô Pé
35 Hau htang nyí, Yohan gi, yhâng é chángzo í yuq eq rahá, haú má dum nyi tô akô. 36 Haú hkûn, yhang gi, Yesuq laî ló nyi é lé myang kat jáng, "Hê, Garai Gasâng é sauzo lé, wú keq!" ga taî kat ri.
37 Chángzo haû í yuq gi, yhang haû su gâ é lé wó gyo kôjáng, Yesuq é htâng cháng bekô nghut ri. 38 Yesuq gi, lhing wú kat le, yhangnhik châng tô é lé myàng luî, "Nungnhik haî o akô lhú?" ga myi jáng, yhangnhik gi, "Rabai ê, Nàng hkâmá nyi lhê lhú?" ga taû myî kat akô nghut ri. (Rabai gâ é gi, Sará gâ é lichyúm nghut lhê.)
39 Haú hkûn, Yhang gi, "Lé keq, haû jáng, nungnhik myàng kó râ nghut lhê." ga tû taî ri.
(Haú-u gi, raxê hkyíng kô nghut ri.) Haû mù luî, yhangnhik gi, châng ê mù, Yhang hkâmá nyi é lé, ê myàng kôluî, haú nyí buigyùm shoq, Yhang eq rahá ê nyi nyi akô nghut ri.
40 Yohan taî é dang lé wó gyo luî, Yesuq htâng châng é su nhik mâ é rayuq gi, Simun Petruq é yhanggu Andre nghut ri. 41 Andre gi, yhangmang Simun lé hí myàng luî, "Nga-nhik gi, Mesaia lé myàng bê." ga yhang lé taî kyô ri. (Mesaia gâ é lichyúm gi, Hkrisduq gâ é nghut lhê.) 42 Hau htâng, yhang gi, yhangmang lé Yesuq chyáng shuî e ri.
Yesuq gi, Simun lé lhom myàng jáng, "Nàng gi, Yohan é yhangzo Simun nghut ri; Kehpa gâ é myìng lé, nàng wó yû râ nghut lhê." ga taî ri. (Kehpa gâ é lichyúm gi, Petruq gâ é nghut lhê.)
Hpilip Eq Nahtanelaq Lé Hkyin Yu É Hkyô
43 Hau htang nyí, Yesuq gi, Galile mau shut ê râ matú, myit hpyit yû bê nghut ri. Yhang gi, Hpilip lé myàng jáng, "Ngá htâng cháng aq." ga taî ri.
44 Hpilip gi, Andre eq Petruq nhik nyi é Bet-saida wà mó mâ é byù nghut ri. 45 Yhang gi, Nahtanelaq lé myàng jáng, "Mosheq mai tarâ laiká má kâ tô é eq myiqhtoî pé mai le lhoq ang luî kâ tô é sû, Yosep é yhangzo, Nazaret wà byù Yesuq lé, ngamoq myàng bê." ga yhang lé taî kyô ri.
46 Haú hkûn, Nahtanelaq gi, "Nazaret wà ô! Haû mai, ge é jung haî wa wó htoq lhê lhú?" ga myi jáng, Hpilip gi, "Ru lé wú aq." ga yhang lé taî ri.
47 Yesuq gi, Yhâng chyáng Nahtanelaq lé lo nyi é lé myàng jáng, yhang lé lhoq ang luî, "Wú keq, shí yuq gi, mhaû é myit a bo é sû, Israelaq byù akying rayuq nghut ri." ga taî ri.
48 Haú hkûn, Nahtanelaq gi, "Nàng, ngo lé hkâsu kut sê é lhú?" ga myi jáng, Yesuq gi, "Nang lé, Hpilip èq a wut yù shimá, nàng, maihpáng gâm ô má ru nyi tô ashî hkûn, Ngò, nang lé myàng bê nghut lhê." ga tû taî ri.
49 Haû mù, Nahtanelaq gi, "Rabai ê, Nàng gi, Garai Gasâng é Yhangzo nghut ri; Nàng gi, Israelaq byu pê é Hkohkâm le nghut ri." ga taî ri.
50 Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngò, nang lé, maihpáng gâm ô má myang é nghû taî kyô é yanmai, nàng lumjíng lhê a nghut lhú? Hau htoq je kô é muzó pé lé, nàng myàng râ nghut lhê." ga taî ri. 51 Hau htâng, Yesuq xoq taî é gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, mauhkûng bóng lô luî, haû Byu Yhangzô ahtoq má, Garai Gasâng é maumang lagyô pé doq ló gyó lô kut nyî kô é lé, nungmoq myàng kó râ nghut lhê." gâ ri.
* 1:20 Grik dong Hkrisduq gâ é gi, xû but hui Sû gâ é lichyúm nghut mù, Hebre dong "Mesaia" gâ é eq rajung za nghut lhê. 1:23 Esai 40:3 1:39 Raxê hkyíng gi, myinhtâng myi hkyíng záng ri. 1:42 Aramaik dang dông Kehpa gâ é eq Grik dang dông "Petruq" gâ é lichyúm gi, luqgok gâ é nghut lhê.