24
Yesuq, Dum Dui Toq É Hkyô
Mht 28:1-10; Mrk 16:1-8; Yhn 20:1-10
Bánno buinyì htang napsûn noq le, myiwe wuì gi, yhangmoq hen tô é namngón jung pé lé yu chûng mù, lup shut e ló akô. Yhangmoq gi, lup mâ é luqhkum lêng bóng to láng é lé, ê myâng kômù, wang e wú kô le, haû Yhumsîng Yesuq é gungsôm lé, a myàng lo kó nghut ri. Yhangmoq maú úng-âng nyi bùm kô é hkûn, radá dâm maulhap su duqbó é mebu wut é byù í yuq, yhangmoq é nàm má yap tô akô. Haû mù, myiwe haú bang gi, gyuq dan bum kôluî, myigùng shut myoqdong ngóm gop tô bum é u lé, haú nhik gi, "Nungmoq gi, duì sû lé, shi to bâng chyáng haî mù ho nyi akô lhú? Yesuq gi, shí má a nyì lo; Yhang dui toq lo bê! Yhang gi, nungmoq eq rahá Galile mau má nyi tô ashî hkûn lé, 'Haû Byu Yhangzo gi, yubak dap bâng é loq má ap pyâm é hui luî, tapzîng má jén sat to huî é htâng, sum nyí nghû é buinyì má lhoq dui toq yu é hui râ nghut lhê.' ga nungmoq lé taî tô é dang lé myit bun keq." ga luî, yhangmoq lé taî ri. Haú hkûn, yhangmoq gi, Yesuq é dang lé bûn kat bekô nghut ri.
Yhangmoq gi, lup mai dum taû lò mù, lagyo raxe rayuq eq gotû lhunglhâng bang lé, haú hkyô banshoq lo taî kyô akô. 10 Lagyo pé lé lo taî kyo bang gi, Magadalaq wà mâ é Mariq, Yoanaq, Yakuq é yhângnu Mariq eq, yhangmoq eq rahá nyi é myiwe góbang le nghut akô. 11 Lagyô pé kúm gi, yhangmoq é dang lé dangsôm su ngam pyám kôluî, a jíng byi kó nghut ri. 12 Nghut kôlhang, Petruq gi, toq luî lup má din jé ê mù ngóm wú kat le, màng htup é pán leq tô é lé za myàng mù luî, haû su dut é hkyô lé maú é èq, yhûm shut dum taû ló byuq bê nghut ri.
Chángzo Í Yuq Lé Yesuq Htoq Shit É Hkyô
Mrk 16:12-13
13 Haû ra-nyí má za, Yesuq é chángzô pé mâ é í yuq gi, Yerusalem wà mó mai nyhit déng kô wê é Ema-u gâ é wà shut e ló akô. 14 Yhangnhik gi, dut laî ló é hkyô pé banshoq lé, rayuq eq rayuq taî lhûm nyi akô. 15 Yhangnhik gi, haú hkyô pé lé rayuq eq rayuq taî hpyê lhûm e ló kô le, Yesuq gi, yhangnhik chyáng jé lé lô mù, yhangnhik eq rahá sô nyi ri. 16 Nghut kôlhang, yhangnhik gi, myoq hpuq hpuq pyám byî é hui kômù, Yhang lé a sê wú byuq kó nghut ri.
17 Hau hkûn, Yesuq gi, yhangnhik lé, "Nungnhik hkyô so uchyang taî lhûm lé lo é gi, haí jung wá nghut akô lhú?" ga myi kat jáng, yhangnhik gi, myoqdong shûm kut luî, hkyîng yap tô akô. 18 Yhangnhik mâ é Hklupa gâ é sû gi, "Nàng gi, Yerusalem wà mó má lé bíng nyî luî nhîng, shí gyoro lé haû wà má dut lo é hkyô pé lé, a sê é bíng gi, Nàng baú za wá nghut lhê lhú?" ga myi kat ri.
19 Yhang gi, "Haî jung lhú?" ga dum myî é hkûn lé, yhangnhik gi, "Nazaret wà byù Yesuq é hkyô nghut lhê; haú yuq gi, Garai Gasâng é hí má le, byù lhunglhâng bâng é hí má le, nhut shô hpaqchyî a-tsam eq hkyî loq a-tsam má wum-o bo é sû myiqhtoi nghut ri. 20 Nghut kôlhang, hkyangjong agyi pé eq ngamoq é zau suwún wui èq haú yuq lé sat pyám râ matú ap byî pyám kômù, yhangmoq gi, Yhang lé tapzîng má jén sat pyám bekô nghut ri. 21 Ngamoq kúm gi, haú yuq lé, Israelaq byù myû lé hkyi yù râ sû nghut lhê nghû luî, myit myoqbyu nyi bum lhê. Nghut kôlhang, haû su dut laî ló é gi, hkû-nyí sum nyí lháng bò bê. 22 Hau htoq agó, hkû-nap noq le, lup má ê wú é, ngamoq hpúng mâ é myiwe wuì ra-am gi, ngamoq lé, lo lhoq maú akô. 23 Yhangmoq gi, Yesuq é gungsôm lé a myàng jáng dum taû lò mù, 'Haû Yhumsîng dui nyi ri.' ga luî, taî kyô é maumang lagyo htoq shit é shing-rán lé, myang é hkyô lé lo taî kyô akô. 24 Haû mù, ngamoq é luzúm wuî ra-am gi, lup má ê wú kô le, myiwe wuì taî é eq rajung za, dut to láng é lé ê myàng akô. Nghut kôlhang, haú yuq lé gi, yhangmoq a myàng kó gâ." ga luî, Yhang lé taî kyô akô.
25 Haú hkûn, Yhang gi, "Myiqhtoî pé taî é dang banshoq lé lumjíng râ matú, hpaqchyî a bo é eq ngha é sû nhik ê, 26 Hkrisduq gi, haû su é wuîhke jamjau hkâm zô yu é htâng má sheq, Yhâng é hpungwup shingkang má wó wang nyi to râ, a nghut kó lhú?" ga luî, yhangnhik lé myî ri. 27 Yhang gi, yhangnhik lé, Mosheq kâ tô é eq myiqhtoî pé banshoq bang kâ tô é Chyúmdang pé mai, Yhang má âng é dang banshoq é lichyúm lé, taî hpông kyô ri.
28 Ahkuî, yhangmoq, haú nhik e ló é wà má chyâng lò kôjáng, Yesuq gi, laî ló râ su kut ri. 29 Haú hkûn, yhangnhik gi, "Nga-nhik eq rahá wang bíng sháng; hkâsu mù gâ le, buigyùm bê mù, mau le chut lô bê nghut ri." ga luî, Yhang lé wum kat chôm lung nyi akô. Haû mù luî, Yesuq gi, yhangnhik eq rahá wang bíng bê nghut ri.
30 Yesuq gi, zang zo râ ga, yhangnhik eq rahá zung tô é hkûn, muk lé yù luî, jeju hkya-on mù, myhik hpé luî, yhangnhik lé gàm byî ri. 31 Haú hkûn, yhangnhik é myoq bóng lô luî, Yesuq nghut é lé bûn sé kat bekô. Yesuq kúm gi, yhangnhik chyáng mai byuq byuq bê nghut ri. 32 Haû mù, yhangnhik gi, "Yhang gi, hkyô má ngá-nhik eq dang nyo lhûm é eq Chyúmdang é lichyúm taî hpóng shit é hkûn, ngá-nhik gi, i-myit unghkaû má, achyí aku dut bê a nghut lhú?" ga luî, yhangnhik yhangchang taî lhûm akô.
33 Yhangnhik gi, toq mù, radá dâm Yerusalem wà mó shut dum taû ló kô le, lagyo raxe rayuq eq, yhangmoq eq rahá nyi é bang zup míng to kô é lé ló myang akô. 34 Haú bang gi, "Haû Yhumsîng gi, teng za yhang dum dui toq ló bê; Simun lé lháng htoq shit bê nghut ri." ga taî lhûm nyi bum akô. 35 Haú hkûn, yhangnhik gi, hkyô má dut laî ló é hkyô pé eq, muk hpê é hkûn má Yesuq lé bûn sé kat é hkyô lé, taî kyô akô nghut ri.
Chángzô Pé Lé Yesuq Htoq Shit É Hkyô
Mht 28:16-20; Mrk 16:14-18; Yhn 20:19-23; Lagyo 1:6-8
36 Yhangmoq haú hkyô lé chôm taî nyi tô bum ashî le, Yesuq gi, Yhang gûng yhang, yhangmoq é agùng má yap to luî, "Nungmoq nguingón yuqyo nyì sháng gaq." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
37 Yhangmoq kúm gi, gyuq dan byuq bùm kômù, sobyô lé myàng bê ga myit yu pyâm bum akô. 38 Haû mù luî, Yhang gi, "Nungmoq gi, haî mù dan nyi bum akô lhú? Haî mù nungmoq é i-myit unghkaû má úng-âng nyi bum akô lhú? 39 Ngá é loq eq Ngá é hkyî lé wú wú keq. Ngò yhang nghut nyi lhê. Ngo lé sop wú keq. Sobyô nghû é gi, ngo lé nungmoq myang é su, sho eq showui showang bo é a nghut." ga luî, yhangmoq lé taî kyô ri.
40 Yhang gi, haû su ga taí mù, Yhâng é hkyî loq lé tûn shit ri. 41 Yhangmoq gi, gabú é eq maú nyi bùm kômù, a wó jíng shi dut tô é hkûn lé, Yesuq gi, "Nungmoq shí má zôhpo rajung jung wó akô lhú?" ga luî, yhangmoq lé myi kat ri. 42 Haú hkûn, yhangmoq gi, nyhîn nyhoq tô é ngozo rahtung lé, byî akô. 43 Yhang gi, haû lé yù mù, yhangmoq é hí má zô shit ri.
44 Hau htâng, Yhang, yhangmoq lé taî é gi, "Mosheq é tarâ eq, myiqhtoi laiká pé má le, Hkya-on Kungtôn Laiká pé má le, Ngò èq séng luî kâ to má kâ to banshoq gi, dik râ chyat nghut lhê nghû luî, nungmoq eq rahá nyi to ashî hkûn lé, Ngò, nungmoq lé taî kyô tô é pé gi, shî nghut bê." ga taî ri.
45 Hau htâng, Yhang gi, Chyúmdang pé lé sê gyo shoq ga, yhangmoq é i-myit hkum hpóng byî ri. 46 Haû mù, Yhang gi, "Hkrisduq gi, wuîhke jamjau hui zo mù, sum nyí nghû râ buinyì má, shi é mai dum dui toq lô râ hkyô lé le, 47 Yerusalem wà mó mai hî luî, byù myû chângjup lé, Yhâng é myìng lé lang luî yubak mara hkyut pyám byi râ hkyô eq myit lhîng râ hkyô lé le, hko kyo râ hkyô lé, kâ to bê nghut ri. 48 Nungmoq gi, shí pê é saksé pé nghut nyi akô. 49 Ngá Wa byî tô é danggidiq* lé, Ngò, nungmoq é ahtoq má nhang kat râ nghut lhê; nungmoq kúm gi, htoq tsáng myhâng mâ é wum-o a-tsam wó yu é buinyì jé shoq, Yerusalem wà mó má láng nyî keq." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
Yesuq Mauhkûng Shut Shuî Toq Yu Huî É Hkyô
Mrk 16:19-20; Lagyo 1:9-11
50 Hau htâng, Yhang gi, yhangmoq lé Behtani wà yàm shut shuî htoq ê mù, Yhâng é loq tu toq luî, shimân byî ri. 51 Haû su kut shimân byî nyi ashî le, Yhang gi, yhangmoq chyáng mai gâng ló byuq luî, mauhkûng shut shuî toq yu é hui bê nghut ri. 52 Yhangmoq kúm gi, Yhang lé noqkuq kômù luî, gyai gabú é myit èq Yerusalem wà mó shut dum taû ló akô. 53 Yhangmoq gi, noqkuq yhûm má nyi to mù, Garai Gasang lé hkya-on kungton nyi bum akô nghut ri.
* 24:49 Ngá Wâ byi tô é danggidiq nghu é gi, Chyoiyúng é Woi-nyí lé taî ri.