10
Myi, Làng Gâng É Hkyô
Mht 19:1-12; Luk 16:18
Hau htâng má, Yesuq gi, Kaperna-um mai htoq ló mù, Yuda mau mâ é maukyo má ê jé luî, Yodan làng tû tap má dap ló bê nghut ri; byù myo myo gi, Yhâng chyáng dum zîng lé lô kôluî, Yesuq gi, Yhang lhaq kut nyi é eq rajung za, haú bang lé mhoqshit byî ri.
Hparishe pé ra-am gi, lé jé kômù, "Byù rayuq, yhumsing é yhangmyi lé lhoq kâng pyâm le, tarâ wang lhê lhú?" ga myî é dong, Yhang lé chyam wú akô.
Yesuq gi, "Mosheq gi, nungmoq lé, hkâsu ga hkunmó hkyó tô é lhú?" ga taû myî ri.
Haú hkûn, yhangmoq gi, "Yuqgè rayuq gi, lhoq kang laiká ká mù, yhangmyi lé wó nhang pyâm lhê ga, Mosheq, ahkáng byî tô ri." ga tû taî akô.
Yesuq dum tû taî é gi, "Nungmoq é myit nhiklhum htân kô é yanmai, Mosheq gi, tarâ haú lé kâ tô é nghut lhê. Nghut kôlhang, mau htoq xâng hkun lé, Garai Gasang gi, 'yuqgè eq myiwe lé hpan é nghut lhê'. 'Hau é yanmai, yuqgè gi, yhumsing înu îwâ chyáng mai htoq luî, yhangmyi eq rahá rading ralhum za kut nyî mù, yhangnhik gi, gungsho ralhum za dut byuq kó râ nghut lhê.' Haû mù luî, yhangnhik gi, í yuq a nghut lo é za, rayuq za dut bê nghut ri. Haû mù luî, Garai Gasang lhoq tsûm tô é lé, byù gi, a lhoq kang sháng gaq." gâ ri.
10 Yhumhkaû má, yhangmoq nyi tô é hkûn lé, chángzô pé gi, haú hkyô eq séng luî, Yhang lé dum saî myî akô. 11 Haú hkûn, Yhang gi, "Yhumsing é yhangmyi lé kâng pyám mù, myiwe gotû dum hâng yu é sû ó yuq nghut kôle, su-myi lú é sû dut bê nghut mù, yhangmyi lé shut é sû nghut bê. 12 Myiwe rayuq le, yhumsing é yhanglâng lé kâng pyám mù, yuqgè góyuq eq dum hâng é nghut le gi, sulàng lú é hkyô lé kut bê nghut ri." ga tû taî ri.
Zoshâng Wuì Eq Yesuq É Hkyô
Mht 19:13-15; Luk 18:15-17
13 Byu pé gi, zoshâng wuì lé Yesuq záng byi sháng gaq ga, Yesuq chyáng shuî lé lo akô; nghut kôlhang, chángzô pé gi, yhangmoq lé lhom tân hkûm akô nghut ri. 14 Haû lé Yesuq myàng jáng, Yhang gi, wú nhik-yo naû luî, "Haû zoshâng wuì lé, Ngá chyáng lé nhâng keq; yhangmoq lé hkâhkûm zing to kó; hkâsu mù gâ le, Garai Gasâng é mingdán gi, haû su é bâng é mingdán ru nghut lhê. 15 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, ó yuq nghut kôle, Garai Gasâng é mingdán lé, zoshâng su kut a lhom hap yu é nghut le gi, mingdán haú má wó wâng râ a nghut." ga yhangmoq lé taî ri. 16 Hau htâng, Yesuq gi, zoshâng wuì lé bún yû mù, yhangmoq ahtoq má loq ke luî, shimân byî ri.
Sùt Wó É Zorâm Rayuq É Hkyô
Mht 19:16-30; Luk 18:18-30
17 Yesuq gi, hkyô dum so xoq e ló é hkûn, byù rayuq gi, din lé lô mù, Yhâng é hí má hkyihput htuq luî, "Ge é Sará ê, ahtum abyuq é asak wó yû râ matú, ngò haî kut ra râ lhú?" ga myî ri.
18 Haû mù, Yesuq gi, "Haî mù, Ngo lé ge é Sará nghu lhê lhú? Garai Gasang mai lai luî, ge é ó yuq le a nyì. 19 Jep e tarâ má, 'Byù hkâsat, su-myi sulàng hkâlú, hkâhkau, a teng a mán é saksé hkâhkám, hkâmô zo, nángnu nángwa lé hkungga aq!' ga bo tô é lé, nàng sê lhê." ga tû taî ri.
20 Haú hkûn, haú yuq gi, "Sará ê, haú pé banshoq lé, ngò, zoshâng hkûn mai cháng bê nghut lhê." ga taî ri.
21 Yesuq gi, haú yuq lé wú tsuq to mù, yhang lé chyitdap luî, taî é gi, "Nàng kut râ rajung râ tô ashî; ló mù, nàng wó miwó lé ûng pyám luî, myùng bang lé byî pyám aq; haû jáng, nàng, mauhkûng htoq má sutzè wó râ nghut lhê; haû mù, Ngá htâng lé cháng aq." gâ ri.
22 Haú yuq gi, dang haú lé wó gyo jáng, sutzè gyai wó sû nghut é yanmai, myoqdong shum byuq mù, gyai yhang myit a ngón é èq ló byuq bê nghut ri.
23 Yesuq gi, lhînghkyuq byu wú mù, Yhâng é chángzô pé lé, "Sutzè wó bang gi, Garai Gasâng é mingdán má wàng râ matú, haû-í yhang wuî ri-nhung!" ga taî ri.
24 Chángzô pé gi, Yhang taî é dâng é yanmai, mauhong bum akô nghut ri. Nghut kôlhang, Yesuq dum xoq taî é gi, "Zo wuî ê, Garai Gasâng é mingdán má wàng râ matú, haû-í yhang wuî ri-nhung! 25 Sutzè wó sû rayuq, Garai Gasâng é mingdán má wó wâng râ htoq, gola-uq radu âpno mai wó wang lai râ gi, je luì râ nghut lhê." gâ taî ri.
26 Haú hkûn, chángzô pé gi, je riyhang maú byuq kômù, rayuq eq rayuq, "Haû su ru nghut le gi, ó yuq za hkyi yu é hui râ nghut lhê lhú?" ga, taî lhûm bum akô nghut ri.
27 Haú hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé wú kat mù, "Haú hkyô lé, byù mai gi, wó kut râ a nghut; nghut kôlhang, Garai Gasang gi, wó dut lhê; hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, lhunglháng lé wó kut é Sû nghut lhê." ga taî ri.
28 Haú hkûn, Petruq gi, Yhang lé, "Ngamoq gi, wó é gû lhunglháng lé tô pyâm to luî, Náng htâng cháng bê nghut lhê." ga taî ri.
29 Haû mù, Yesuq tû taî é gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, Ngá é yanmai le, gabú danglu é yanmai le, yhumsing é yhûm, gumang gu-nhá, înu îwa, zo dù wuì eq yò pé lé tô pyâm tô é sû ó yuq nghut kôle, 30 shí pyat lhê é yhûm pé, gumang gu-nhá wuî, înu pé, zo dù wuì eq yò pé lé, rashô tú wó hkam yù luî, zing-rî é hkyô pé lé le hui kó râ nghut é htoq agó, htang pyat má le, ahtum abyuq é asak wó yû râ nghut lhê. 31 Nghut kôlhang, hí nghut nyi é bang myo myo gi, htâng gyó byuq kó râ nghut mù, htâng gyó nyì bang yuq gi, hí bekô râ nghut lhê." gâ ri.
Yesuq, Yhang Shî Râ Hkyô Lé Dum Taî É Hkyô
Mht 20:17-19; Luk 18:31-34
32 Yhangmoq gi, Yerusalem wà mó shut doq ló nyî kô é u lé, Yesuq gi, yhangmoq é hí má sô tô ri; haú hkûn, htâng má sô é bang gi, gyuq nyi bùm kô é u lé, haû chángzô pé gi, maú byuq bum akô nghut ri; Yesuq gi, haû chángzo raxe í yuq lé gotû kut dum wut yù mù, Yhâng chyáng dut lò râ hkyô, yhangmoq lé taî kyô é gi, 33 "Wú keq, nga-nhúng gi, Yerusalem wà mó shut doq ló nyi lhê; haû Byu Yhangzo gi, hkyangjong agyi pé eq tarâ sará pê é loq má ap byî pyâm é hui râ nghut lhê; haú bang gi, Yhang lé, shî râ mara byi luî, tûngbaù pê é loq má ap byî pyám kó râ nghut lhê. 34 Haú bang gi, Yhang lé, wuìzuì kut pyâm é, sôkan byé gyûn é, nhuq bat é kut yû mù, sat pyám kó râ nghut lhê. Hau htâng sum nyí má, Yhang dum dui toq lô râ nghut lhê." gâ ri.
Yakuq eq Yohan nhik dung é hkyô
Mht 20:20-28
35 Hau htâng má, Zebedi é yhangzo Yakuq eq Yohan nhik gi, Yesuq chyáng lé kômù, "Sará ê, ngá-nhik dûng é gû banshoq, Nàng kut byi râ lé, ngá-nhik ô nau ri." ga taî akô.
36 Haú hkûn, Yhang gi, "Ngò, nungnhik lé haî kut byi râ ô naû akô lhú?" ga myî ri.
37 Yhangnhik gi, "Náng é hpungwup shingkang hkaû má, ngá-nhik tâng lé, Náng é loqyò hkyam má rayuq, loqpaî hkyam má rayuq kut, zùng nhâng laq." ga tû taî akô.
38 Nghut kôlhang, Yesuq gi, "Nungnhik haî dûng nyi é lé, nungnhik a sé kó nghut ri. Ngò shuq râ góm* lé, nungnhik wó shuq kó râ lhú? Ngò hkam yù râ baptisma lé, nungnhik wó hkam yù kó râ lhú?" ga yhangnhik lé tû taî ri.
39 Haú hkûn, yhangnhik gi, "Nga-nhik wó dut lhê." ga tû taí kôjáng, Yesuq gi, "Ngò shuq râ góm lé, nungnhik shuq kó râ nghut lhê; ngò hkam yù râ baptisma lé le, nungnhik hkam yù kó râ nghut lhê. 40 Nghut kôlhang, Ngá é loqyò, loqpaî hkyam má zùng râ ahkáng lé gi, Ngò byî jung a nghut. Jowò haú pé gi, hen to byî é hui bâng matú za nghut lhê." ga yhangnhik lé taî ri.
41 Haû su gâ é hkyô lé, haû gotû chángzo raxê yuq wó gyo kôjáng, yhangmoq gi, Yakuq eq Yohan nhik lé nhik-yô akô nghut ri. 42 Yesuq gi, yhangmoq banshoq bang lé wut tsîng yù luî, "Tûngbaù pé lé uphkang é ga bang gi, tûngbaù pé lé up zô nyì kô é hkyô lé le, haû eq rajung za, yhangmoq é ming up suwún wuî le, yhumsing é ahkáng ayá lé chûng mù, up zô nyì kô é hkyô lé le, nungmoq sê lhê. 43 Nghut kôlhang, nungmoq chyáng gi, haû su a dut kó sháng gaq, nungmoq má, byù mó dut naù sû ó yuq nghut kôle, nungmoq é dui-nhâng zoshâng dut ra râ nghut lhê. 44 Hau htoq agó, nungmoq má ushuq dut naù sû ó yuq nghut kôle, banshoq bâng é jùn dut ra râ nghut lhê. 45 Hkâsu mù gâ le, haû Byu Yhangzo lháng gi, dojaú é lé hkam yù râ matú jé lé é a nghut e za, dojaú râ matú eq byù myo myô é matú, shîhtaí gunglik hkungga dông, Yhâng é asak lé byi pyám râ matú sheq, jé lé é ru nghut lhê." ga, yhangmoq lé taî ri.
Myoqjit Sû Barateme, Myoq Dum Myang É Hkyô
Mht 20:29-34; Luk 18:35-43
46 Hau htâng, yhangmoq gi, Yerihko wà má jé ló akô nghut ri. Yesuq eq Yhâng é chángzô pé gi, byù moq mó eq rahá, wà mai htoq ló nyî kô é hkûn, Barateme (Teme é yhangzo) gâ é myoqjit sû rayuq gi, hkyô yàm má dung zô zung tô ri. 47 Yhang gi, Nazaret wà byù Yesuq laî ló é lé wó gyo jáng, "Dawiq é Yhangzo Yesuq ê, ngo lé shogyo yù laq ô!" ga garû kat ri.
48 Haû mù, byù myo myo gi, zim za nyì râ matú yhang lé tân hkûm akô; nghut kôlhang, yhang gi, "Dawiq é Yhangzo ê, ngo lé shogyo yù laq ô!" ga, je riyhang garû kat ri.
49 Haû mù luî, Yesuq gi, yap nô kat mù, "Yhang lé ji kat keq." ga taí jáng, yhangmoq gi, "Myit ngón aq hkoi; Yhang, nàng lé ji nyi ri; toq aq." ga myoqjit sû haû lé taî akô. 50 Haú hkûn, haú yuq gi, yhâng é buhîng lé hkyut pyám mù, byam chyu luî, Yesuq chyáng lé jé ri.
51 Yesuq gi, yhang lé, "Ngò, nang lé haî kut byi râ ô nau ri lhú?" ga myi jáng, yhang gi, "Sará ê, ngò myoq myàng nau ri." ga tû taî ri.
52 Yesuq gi, "Ló aq hkoi, náng é lumjíng myit gi, nàng lé lhoq gê byi bê nghut ri." ga taí kat é hkûn jáng, yhang gi, myoq wó myâng mù, Yesuq e ló é hkyô shut cháng e ló bê nghut ri.
10:6 Apûn 1:27 10:8 Apûn 2:24 10:19 Htoq Ló 20:12-16 * 10:38 Góm eq baptisma gâ é gi, jamjau hui râ eq shî râ lé, taí nau é nghut lhê.