11
Yesuq, Yerusalem Wà Mó Má Wang Ló É Hkyô
Mht 21:1-11; Luk 19:28-40; Yhn 12:12-19
Yesuq eq Yhâng é chángzô pé gi, Yerusalem wà mó eq chyâng lo nyì kô é hkûn, Tsanlun Bùm mâ é Bethpage wà eq Behtani wà má jé ló kôjáng, Yesuq gi, Yhâng é chángzo í yuq lé, "Nungnhik, hí mâ é wà má ê keq; wà haú má wang é hkûn jáng, ó le a jî wú shî é logúng zo tuî to láng é lé, ê myâng kó râ nghut lhê; haú lé hpyi yù mù, Ngá chyáng she lò keq. Byù rayuq yuq mai, 'Haî mù, haû su kut nyi akô lhú?' ga nungnhik lé lhom myi jáng, 'Shí du lé, haû Yhumsîng râ ri ga, razup má dum taû dé byi râ nghut lhê.' nghû tû taí keq." ga pyîng luî, nhang kat ri.
Haú nhik gi, e ló mù, hkyô mó yâm mâ é hkumdong nàm má tuî tô é logúng zo radu lé, ê myâng kôluî, haú lé tuí hpyi nyi akô. Haú hkûn, haú má yap tô é bang ra-am gi, "Haî mù, logúng tuí hpyi nyi akô lhú?" ga myî akô. Haû jáng, yhangnhik gi, Yesuq pying kat é eq rajung za taî kyo kôjáng, yhangmoq gi, she ló râ ahkáng byî kat akô nghut ri. Yhangnhik, logúng zo haû lé Yesuq chyáng she jé lo é hkûn, logúng hau é gùng htoq má, yhangmoq é buhîng pé buí jáng, hau é ahtoq má, Yesuq doq jî ri. Byù myo myo gi, yhangmoq é buhîng pé lé, hkyô má hkyut hkang byî akô; ra-am gi, yò pé má zân yu é mhandíng lé hkang byî akô nghut ri. Hí má so bang eq htâng má châng é bang gi,
"Hosana!*
Haû Yhumsîng é myìng mai jé lé lô Sû gi, hkungsô wó nyî sháng gaq ô!
10 Jé lé lô râ nghut é, nga-nhûng é îwa Dawiq é mingdán gi, hkungsô wó nyî sháng gaq ô!
Htoq tsáng myhâng má hosana nghut sháng gaq ô!"
ga luî, taî garû bum akô nghut ri.
11 Yesuq gi, Yerusalem wà mó má jé mù, noqkuq yhûm má wang ê luî, lhînghkyuq mâ é jung hkangmó lé wú ri; nghut kôlhang, buì gyum ló bê nghut é yanmai, Yhâng é chángzo raxe í yuq eq rahá, Behtani wà shut htoq e ló bekô nghut ri.
Maihpáng Gâm Ashi A Zui Râ Matú Taî É Hkyô
Mht 21:18-19
12 Hau htang nyí, yhangmoq, Behtani wà mai htoq ló kô é hkûn, Yesuq gi, zo mut bê nghut ri. 13 Yhang gi, ahaq wúm é maihpáng gâm ragàm lé, we we mai byu-myang kat jáng, agàm haú má ashi zuî lhê laq ga ê jé wú le, ahaq mai lai luî, haî le a myàng nghut ri. Haî mù gâ le, maihpáng-shi zui yâm a nghut é yanmai nghut ri. 14 Haû mù, Yesuq gi, shigâm haû lé, "Ahkuî mai gi, náng chyáng mâ é ashi, ó yuq le a myàng zo lo kó sháng gaq." ga taî ri. Yhâng é chángzô pé gi, haû su ga taî é dang lé wó gyô yu akô nghut ri.
Yesuq, Noqkuq Yhûm Lé Lhoq Sansêng Pyâm É Hkyô
Mht 21:12-17; Luk 19:45-48; Yhn 2:13-22
15 Yhangmoq, Yerusalem wà mó má jé é hkûn, Yesuq gi, noqkuq yhûm má wang ê mù, haú mâ é zè ung zè wuì kut nyi é bang lé, hkat htoq pyám luî, ngùn htaí zo bâng é siboî pé eq hpûngkyui ung zo bâng é tanghkuq pé lé tu mhuq pyám byî ri. 16 Hau htoq agó, Yhang gi, ó yuq lé nghut kôle, ung zê lé noqkuq yhûm mai a waq lai nhâng kut pyâm ri. 17 Yesuq, yhangmoq lé mhoqshit é gi,
"'Ngá yhûm gi, byù myû lhunglhâng bâng é matú, kyûdung yhûm ga râ nghut lhê.'
ga kâ tô é a nghut kó lhú? Nghut kôlhang, nungmoq gi, 'damyaq hkyûng' kut pyám bekô nghut ri." gâ ri.
18 Hkyangjong agyi pé eq tarâ sará pé gi, haú lé wó gyo kômù, Yhang lé hkâsu kut wó sat pyám râ hkyô ho nyi akô; nghut kôlhang, shiwa byu pé gi, Yhang mhoqshit é hkyô má, myit zìng zuq bùm kô é yanmai, yhangmoq gi, Yhang lé gyuq bum akô nghut ri.
19 Myinhtâng jé jáng, Yesuq eq Yhâng é chángzô pé gi, wà hkaû mai htoq ló bekô nghut ri.
Maihpáng Gâm Nyhuî Shi Byuq É Hkyô
Mht 21:20-22
20 Htang napkyó, yhangmoq sô laî ló le, maihpáng gâm gi, amyit mai yhang nyhuî kyuq shi byuq é lé myang akô. 21 Petruq gi, myit bûn kat luî, "Rabai ê, wú aq! Nàng nhîng pyâm é maihpáng gâm gi, nyhuî shi byuq bê nghut ri." ga luî, Yesuq lé taî ri.
22 Haú hkûn, Yesuq gi, "Garai Gasang lé lumjíng keq. 23 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, ó yuq nghut kôle, i-myit má úng-âng é hkyô a bo é za, yhumsîng taî é hkyô gi, dut lò râ nghut lhê ga lumjíng kô é nghut le gi, bùm shî lé, 'Htot mù, wuimau má ló gyó wâng aq.' ga taî le lháng, haú hkyô dut byi râ nghut lhê. 24 Haû mù luî, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, nungmoq haî dûng le le wó yû râ nghut lhê nghû lumjíng kô é nghut le gi, wó yû kó râ za nghut lhê. 25 Mauhkûng htoq mâ é nungmoq é Îwa gi, nungmoq é mara lé hkyut pyám byi sháng gaq, nungmoq gi, kyûdûng yap tô é hkûn lé, rayuq yuq, nungmoq lé shut é mara bo é nghut jáng, mara hkyut pyám byi keq; 26 (Nghut kôlhang, nungmoq mai mara a hkyut pyám byî é nghut le gi, mauhkûng htoq mâ é nungmoq é Îwa le, nungmoq é mara lé hkyut pyám byi râ a nghut.)" ga tû taî ri.
Yesuq É Ahko Ahkáng Lé Myî Chyam É Hkyô
Mht 21:23-27; Luk 20:1-8
27 Yhangmoq, Yerusalem wà mó má dum jé mù, Yesuq gi, noqkuq yhûm wàng hkaû má sô yông wún é u lé, hkyangjong agyi pé, tarâ sará pé eq suwún wuî gi, Yhâng chyáng lé jé kômù, 28 "Hai ahko ahkâng èq, Nàng, shí pé lé kut nyi lhê lhú? Haû su kut râ ahko ahkáng, Nang lé ó yuq byî é lhú?" ga myî akô.
29 Haû jáng, Yesuq gi, "Ngò le, nungmoq lé rajung myî wú kôlé, tû taî wú keq; haú hkûn, hai ahko ahkâng èq, Ngò, shí pé kut é hkyô lé taî kyo râ nghut lhê. 30 Yohan byî é baptisma gi, mauhkûng mai lhú? A nghut jáng, byu chyáng mai lhú? Taî wú keq!" ga taû myî kat ri.
31 Haú hkûn, yhangmoq chôm hpyê lhum kô é gi, "'Mauhkûng mai nghut lhê' nghû nga-nhúng taí jáng le, 'Haû nghut le nhîng, haî mù, yhang lé a lumjíng kô é lhú?' ga râ nghut; 32 'Byu chyáng mai nghut lhê.' nghû jáng le…" gâ ri. (Yohan gi, myiqhtoi rayuq gè gè nghut lhê ga, lhunglhâng bang lumjíng bûm kô é yanmai, yhangmoq gi, haû byu pé lé gyuq bum akô nghut ri.)
33 Haû mù, yhangmoq gi, Yesuq lé, "Ngamoq a sé." ga tû taî akô.
Haú hkûn, Yesuq gi, "Haû jáng, Ngò le, hai ahko ahkâng èq shí pé kut é hkyô lé, nungmoq lé a taî kyo." ga, yhangmoq lé taî ri.
* 11:9 Hebre dang má, hosana gâ é gi, "ahkuî hkyi yù laq" gâ é nghut lhê. Nghut kôlhang, bun zo 9, 10 má gi, hkya-on dang dông chung é nghut lhê. 11:10 Hkya-on 118:25-26 11:17 Esai 56:7 11:17 Yer 7:11 11:26 Bun zo shî gi, Chyúmlaiká ra-am má za bo lhê.