12
Tsibyiq Hkyâm Saí Bang Lé Dangtú Yu É Hkyô
Mht 21:33-46; Luk 20:9-19
Hau htâng, Yesuq, dangtú dông yhangmoq lé taî é gi, "Byù rayuq gi, tsibyiq hkyâm rahkyam saî to mù, lhînghkyuq kyâm to luî, tsibyiq wing pyik htoq râ donghkong dû to mù, machya ralhum saî tô ri. Hau htâng, yhang gi, hkyâm haú lé, hkyâm saí zo bâng chyáng ngho byî to mù, gó ming shut e ló byuq bê nghut ri. Kyôshu yoq jé jáng, yhang gi, yhang yù âng é tsibyiq shi ê yû râ matú, dui-nhâng zoshâng rayuq lé, hkyâm saí zo bâng chyáng nhang kat ri. Nghut kôlhang, haú bang gi, haú yuq lé lhom chyup bat luî, loq kôm taû nhang kat akô. Haû mù, yhang gi, gotû dui-nhâng zoshâng rayuq lé, yhangmoq chyáng dum nhang kat ri; yhangmoq gi, haú yuq lé le, ulhum má lhom bat cheq byi kôluî, hoq lhoq hpû kat akô nghut ri. Hau htâng, rayuq lé dum nhang kat jáng, haú yuq lé gi, lhom sat pyâm akô; Yhang gi, góbang myo myo lé le, yhangmoq chyáng nhang kat ashî nghut ri; yhangmoq kúm gi, ra-am lé lhom bat, ra-am lé lhom sat pyám, kut akô nghut ri.
Ló htáng má, yhang gi, yhang chyitdap é zo lé nhang kat râ za ru nghut alô; haû mù, yhang gi, 'Ngá zo lé gi, yhangmoq lhom hkungga kó râ nghut lhê.' ga, yhangzo lé nhang kat ri.
Nghut kôlhang, haú bang gi, 'Shí yuq gi, silí wunlí sing yù râ sû nghut lhê; lé keq, yhang lé sat pyám sháng, haû jáng sheq, silí wunlí pé lé nga-nhúng wó yû râ nghut lhê.' ga rayuq eq rayuq taî lhûm bum akô. Haû mù, yhang lé chyup yû luî, sat pyám mù, hkyâm shinggan shut dú htoq pyâm akô nghut ri.
Haû jáng, tsibyiq hkyâm yhumsîng gi, yhangmoq lé hkâsu kut râ lhú? Yhang gi, ê mù, haû hkyâm saí zo bang lé sat pyám luî, hkyâm haú lé, góbang lé htot ngho byî pyám râ nghut lhê. 10 Chyúmdang má,
'Yhûm saí bâng èq hkyin htoq pyâm é luqgok gi, htungchyûn mâ é ahkyak dik é luqgok dut bê.
11 Shí hkyô gi, haû Yhumsîng kut é nghut luî, nga-nhûng é myoq hí má mauhpo dut bê nghut ri.' ga bò tô é lé, nungmoq a nghap wú kó lhú?"
gâ ri.
12 Hau htâng, yhangmoq gi, dangtú haû, yhangmoq lé lhoq ang luî taî é hkyô lé, sé kô é yanmai, Yhang lé chyup yû râ matú hkyô ho nyi akô. Nghut kôlhang, yhangmoq gi, byù moq mó lé gyuq kô é yanmai, Yhang lé nyhi pyâm to luî, htoq ló byuq bekô nghut ri.
Kehtaq* Lé Kang Kat Byî É Hkyô
Mht 22:15-22; Luk 20:20-26
13 Hau htâng má, yhangmoq gi, Yesuq é dang má mara hô luî Yhang lé chyup yû râ matú, Hparishe pé ra-am eq Herut é byu pé ra-am lé, Yesuq chyáng nhang kat akô. 14 Haú bang gi, Yhâng chyáng lé jé kômù, "Sará ê, Nàng gi, tengmán sû nghut é lé, ngamoq sê lhê. Nàng gi, ó haî ga râ lé le haî su a ngàm sû nghut é yanmai, ó yuq é myoqdong lé le a tê byî é za, Garai Gasâng é hkyô lé, tengmán é dông mhoqshit é sû nghut ri. Haû mù, Kehtaq lé kang kat byî le gi, ge lhê lhú? 15 Ngamoq kat ra râ lhú? A kat ra râ lhú?" ga Yhang lé taî akô.
Yesuq kúm gi, yhangmoq, gegùn labyoq kut nyî kô é lé sé mù, "Nungmoq gi, haî mù, Ngo lé lé chyam wú akô lhú? Denari ngùn rachap yu lé keq, ngò wú wú bá." ga taî kat ri. 16 Haú hkûn, yhangmoq yu jé lô jáng, Yhang gi, "Shí má, ó yuq é alhô eq masat laiká dap tô ri lhú?" ga myî ri.
Yhangmoq gi, "Kehtaq é nghut ri." ga tû taî akô.
17 Haû mù, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Kehtaq é lé gi, Kehtaq lé byi keq; Garai Gasâng é lé gi, Garai Gasang lé byi keq." ga taí jáng, yhangmoq gi, maú byuq bùm bekô nghut ri.
Saduke Pé, Yesuq Lé Myî Chyam É Hkyô
Mht 22:23-33; Luk 20:27-40
18 Haû dum dui toq hkyô a joq gâ é Saduke pé gi, Yesuq chyáng lé jé kômù, dangmyi lé myî akô. 19 Yhangmoq myi kô é gi, "Sará ê, myiwe wó é byù rayuq gi, zo dù a dap é za shi byuq é nghut jáng, yhanggu gi, yhangmang é awut ashín xoq byi râ matú, yhâng rhat lé chui gon ra râ nghut lhê ga, nga-nhúng lé, Mosheq kâ to byî ri. 20 Hí hpyang lé, gumang nhiktâng wuì nyhit yuq nyi akô. Lagám yuq gi, myiwe yù luî, zo dù a dap é za shi ló byuq bê nghut ri. 21 Lanong yuq gi, yhangmang mó é chui lé gon mù, zo dù a dap é za shi ló byuq bê. Lalaq yuq le, haû eq rajung za dut byuq bê nghut ri. 22 Haú nhiktâng wuì nyhit yuq gi, zo dù a dap é chyat shi ló byuq bùm bekô nghut ri. Htâng má, myiwe myhí haû le châng shi ló byuq bê nghut ri. 23 Haû mù luî, haû dum dui toq é buinyì má, myiwe myhí haû gi, hká yuq é yhangmyi nghut râ lhú? Hkâsu mù gâ le, yhang gi, haú nyhit yuq é yhangmyi dut wú bê sû nghut ri." gâ akô.
24 Yesuq gi, yhangmoq lé, "Nungmoq hkyô nghoq é gi, Chyúmdang eq Garai Gasâng é wum-o a-tsam lé, a sé kô é yanmai nghut lhê, a nghut kó lhú? 25 Haû shi byuq bê bang dum dui toq é hkûn gi, myi byi myi yû hkyô joq lo râ a nghut; yhangmoq gi, mauhkûng htoq mâ é maumang lagyô pé su dut byuq kó râ nghut lhê. 26 Shi é mai dum lhoq dui toq é hkyô eq séng luî, Mosheq kâ tô é laiká má lháng, haû nyé duq nyi é mhanpúng mai, Garai Gasang gi, yhang lé, 'Ngò gi, Abraham é Garai Gasang, Isak é Garai Gasang, Yakup é Garai Gasang nghut lhê.' ga kâ tô é lé, nungmoq a nghap wú kó lhú? 27 Garai Gasang gi, shi bê bâng é Garai Gasang a nghut, dui nyì bâng é Garai Gasang sheq ru nghut lhê. Nungmoq gi, shut dik bekô nghut ri." ga taî ri.
Ahkyak Dik É Jep É Tarâ
Mht 22:34-40; Luk 10:25-28
28 Tarâ sará rayuq gi, lé lô mù, yhangmoq taî htîng lhum nyì kô é lé, lé wó gyô ri. Yhang gi, haú bang lé, Yesuq rago tû taî nyi é lé myàng jáng, Yesuq lé, "Jep é tarâ banshoq má, hká lhum gi, ahkyak dik lhê lhú?" ga myî ri.
29 Haû jáng, Yesuq gi, "Ahkyak dik é jep é tarâ gi, 'Israelaq byu pé ê, gyo wú keq! Nga-nhûng é Yhumsîng Garai Gasang za, Garai Gasang nghut lhê. 30 Haû Yhumsîng náng é Garai Gasang lé, náng é myit nhiklhum banshoq, náng é asak woi-nyí lhum gón, nàng myit é hkyô banshoq, náng é wum-o banshoq èq, chyitdap râ lhê.' gâ é nghut lhê. 31 Hau htang lhum gi, 'Náng gûng lé nàng chyitdap é su, náng é chyangnâm mâ é bang lé le chyitdap aq.' gâ é nghut lhê. Shî í lhûm htoq kô é tarâ gotû a joq lo." ga yhangmoq lé tû taî ri.
32 Haú hkûn, tarâ sará haú yuq gi, "Gyo naû bê, Sará ê! Garai Gasang rayuq za nghut lhê, gotû a nyì lo ga nàng taî é gi, têng ri. 33 Garai Gasang lé, náng é myit nhiklhum banshoq èq le, náng é sê gyo é nyan banshoq èq le, náng é wum-o banshoq èq le, chyitdap râ lhê gâ é eq, náng gùng lé nàng chyitdap é su, náng é chyangnâm mâ é bang lé le chyitdap râ lhê gâ é gi, myi nyhé hkungga eq gotû hkungga pé banshoq htoq má, je ahkyak lhê." ga taî ri.
34 Yesuq gi, yhang hpaqchyî bo é dông tû taî nyi é lé myàng jáng, "Nàng gi, Garai Gasâng é mingdán eq a we lo nghut ri." ga yhang lé taî kat ri. Haú hkûn mai gi, ó yuq le, Yhang lé dangmyi a wám myi lo kó nghut ri.
Hkrisduq Gi, Ó Yuq É Yhangzo?
Mht 22:41-46; Luk 20:41-44
35 Yesuq, noqkuq yhûm má mhoqshit nyi é hkûn lé taî é dang gi, "Haî mù, haû tarâ sará pé gi, Hkrisduq lé, Dawiq é yhangzo za nghut lhê gâ akô lhú? 36 Dawiq gi, Chyoiyúng Woi-nyí èq taí nhang é má,
'Haû Yhumsîng Garai gi, ngá é Yhumsîng lé, "Ngò, náng é gumlau gye pé lé,
náng é hkyiwa ô má tô pyâm é hkyíng jé shoq, Ngá é loqyo hkyam shut zung nyì shi aq." ga taî ri.'
gâ ri. 37 Haû mù, Dawiq yhang lháng, Hkrisduq lé, Yhumsîng gâ é nghut le gi, yhangzo za hkâsu ge nghut râ lhú?" gâ ri.
Byù hpûng mó gi, Yhâng é dang lé, gabú myit èq gyô nyi bum akô nghut ri.
38 Yesuq gi, mhoqshit uchyang taî é má, "Tarâ sará pé lé sidiq nyì keq. Yhangmoq gi, réng é buhîng wut chûng mù, sô yông wún luî, gaì pé má lhom shi-kyâm yù râ lé le, 39 tarajong pé mâ é ahkyak dik é zùng jang pé eq poî pé mâ é réng é zùng jowò pé má myang zùng râ lé le, ô nau nyi bum akô. 40 Yhangmoq gi, chuimó pê é yhûm-yò pé lé hpyoq zo hpyoq shuq kôluî, kyû hîng hîng dûng shit mhaú é bang nghut akô. Haû su é bang gi, dam byî é je riyhang hui zo kó râ nghut lhê." gâ ri.
Chuimó Myhí Kat É Alu Ngùn
Luk 21:1-4
41 Yesuq gi, alu sidek nàm má zung to mù, noqkuq yhûm mâ é alu sidek haú má, byù moq mó ngùn kat nyi é lé wú nyi ri. Sùt wó bang myo myo gi, ngùn ga-myhó myhó kat bum akô. 42 Haú hkûn, myung é chuimó myhí rayuq gi, lé mù, gyi htingchap ngùn zo í chap lé kat ri.
43 Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé lé wut yù mù, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, shî myung é chuimó myhí gi, góbang banshoq htoq má je myo kat bê nghut ri. 44 Haû góbang banshoq gi, yhumsîng agùn agó wó é mâ é lé, lé kat akô; yhang kúm gi, myùng sû nghut kôle, yhâng é asak lé baú râ ngùn banshoq lé, kat bê nghut ri." ga taî ri.
12:11 Hkya-on 118:22-23 * 12:12 Kehtaq gâ é gi, "hkoséng" gâ é nghut lhê. 12:26 Htoq Ló 3:6 12:30 Tarâ Pun 6:4-5 12:31 Nhong 19:18 12:36 Hkya-on 110:1