14
Yesuq, Xû But Byi Huî É Hkyô
Mht 26:1-16; Luk 22:1-6; Yhn 11:45-53; 12:1-8
Ahkuî, haû Lhoqlhai Poî eq múnchi a kat é Muk Zo Poî jé râ í nyí za ru ra alô hkûn, hkyangjong agyi pé eq tarâ sará pé gi, Yesuq lé hkâsu kut wó haq chyup yû mù, sat pyám râ matú, hkyô ho nyi akô nghut ri. Nghut kôlhang, yhangmoq gi, "Byu pé gabyông lô kó abe, poî gyoro má gi, a kut shi sháng." ga taî akô.
Yesuq gi, Behtani wà má nyi é manggâm dap wú sû Simûn é yhûm, siboî má nghe zung tô é hkûn, myiwe myhí rayuq gi, nardu amyit mai za saî yu é, gyai hpaû é namngón xû bo é alabasta (luq hpyû) bòng yu lé lô mù, bòng haú lé lâng hkyui luî, namngón xû haú lé Yesuq é ulhum má hut gyun byî ri.
Haú má nyi tô é bang ra-am gi, wú nhik-yô é myit èq, rayuq eq rayuq taî lhum kô é gi, "Haî mù, namngón xû lé aha agó kut pyâm lhê laq? Haû namngón xû lé, denari* súm sho èq ung luî, myùng bang lé byî le ge lhê mhaî!" gâ akô. Yhangmoq gi, myiwe myhí hau lé le, gyai chôm tân akô.
Nghut kôlhang, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Myiwe zo haú lé, hkâtân nyì kó; haî mù, yhang lé i-myit lhoq myo nhang nyi akô lhú? Yhang gi, Ngá é ahtoq má ge é hkyô kut bê nghut ri. Haû myùng bang gi, nungmoq eq rahá hkâ-nhám le nyì râ nghut lhê mù, nungmoq garúm nau é hkûn, yhangmoq lé wó garúm lhê. Nghut kôlhang, ngò gi, shî má nungmoq eq rahá ayang nyi nyì râ sû a nghut. Yhang gi, yhang wó dut é í kut bê nghut ri. Yhang, Ngá gûng má, namngón xû hut gyûn é gi, Ngá gûng lé yhum râ matú, hí hen lajâng tô é ru nghut lhê. Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, haû gabú danglù lé mingkan gón hko kyô é jowò hkangmó má, yhang lé myit bûn é dông, yhang kut é hkyô shî lé, taî kyo bekô râ nghut lhê." ga taî kyo ri.
10 Hau htâng, haû chángzo raxe í yuq má bo é Yudaq Iskarut gi, Yesuq lé ap pyám râ ga, hkyangjong agyi pê chyáng e ri. 11 Haú bang gi, haú hkyô lé lhom wó gyo kôjáng, gyô gabú luî, yhang lé ngùn byi râ ga, danggidiq byî akô. Haû mù, yhang gi, Yesuq lé ap pyám râ hkyô ho nyì bê nghut ri.
Yhumsing É Myinzang
Mht 26:17-30; Luk 22:7-23; Yhn 13:21-30
12 Haû htûngli joq é eq rajung za, Lhoqlhai Poî hkungga sauzo jaú byî é, múnchi a kat é Muk Zo Poî sâng-hi nyí má, Yesuq é chángzô pé gi, Yesuq lé, "Nàng zo râ Lhoqlhai Poî lé, ngamoq hkâmá ê món to râ lhú?" ga myî akô.
13 Haû mù, Yhang gi, chángzo í yuq lé, "Nungnhik, myuq hkaû shut wang ló keq, wuì yambú waq é byù rayuq lhom hui râ nghut lhê; haú hkûn, nungnhik gi, yhâng htâng cháng keq. 14 Haú yuq, wang ló é yhûm mâ é yhumsîng lé, 'Ngò, Ngá é chángzô pé eq rahá, Lhoqlhai Poî lé zo râ bíng wap hkâmá nghut lhê lhú ga, Sará myí nhang kat ri.' nghû taí keq. 15 Haú hkûn, hen to gû nghut é, ahtoq mâ é wap mó lé lhom tûn shit râ nghut lhê. Wap haú má, nga-nhûng é matú ê hen to keq." ga taí luî, nhang kat ri.
16 Chángzo haú nhik gi, htoq e ló mù, myuq hkaû má wang e ló le, Yesuq taî kat é eq roq za ê myâng kômù luî, Lhoqlhai Poî lé, món to bekô nghut ri.
17 Myinhtâng jé lô jáng, Yesuq gi, haû chángzo raxe í yuq eq rahá, haú má lé jé bekô nghut ri. 18 Yhangmoq gi, siboî má nghê mù, zô nyi bùm kô é u lé, Yesuq gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, Ngò eq rahá zô nyi é bang nungmoq mâ é rayuq sû gi, Ngo lé ap pyám râ nghut lhê." ga taî ri.
19 Haú hkûn, yhangmoq gi, gyô yón kômù, rayuq htâng rayuq, "Ngò, a nghut hkaî?" ga Yhang lé myî akô.
20 Haú hkûn, Yhang gi, "Haú yuq gi, haû raxe í yuq mâ é rayuq nghut lhê. Ngò eq rahá, hkoq shí má muk jùmzo sû nghut lhê. 21 Haû Byu Yhangzo gi, Yhang eq séng luî kâ tô é eq rajung za, shî râ za nghut lhê. Nghut kôlhang, haû Byu Yhangzo lé ap pyâm é sû gi, dingnyé wó ri; haú yuq gi, a hku lé le lháng, je ge ri.
22 Yhangmoq zo nyi kô é u lé, Yesuq gi, muk lé yù mù, jeju hkya-on luî, muk lé myhik hpé mù, "Shî gi, Ngá é gungsho nghut lhê; yù mù zo keq." ga taí uchyang, Yhâng é chángzô pé lé gàm byî ri.
23 Hau htâng, Yhang gi, góm lé le, yù mù, jeju hkya-on luî, yhangmoq lé byî ri; yhangmoq banshoq bang gi, haú lé yù shuq akô nghut ri.
24 Yesuq gi, yhangmoq lé, "Shî gi, byù myo myô é matú htoq pyâm é, dangshikaq eq sêng é Ngá sui nghut lhê. 25 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, Ngò, Garai Gasâng é mingdán má, tsibyiq wing asik lé shuq é buinyì a jé jé, tsibyiq wing lé dum shuq râ a nghut lo." ga taî ri.
26 Yhangmoq gi, hkya-on mahkôn ralhum ban hkôn jáng, Tsanlun Bùm shut htoq e ló bekô nghut ri.
Petruq He-ngik Râ Hkyô Lé, Te Taî É Hkyô
Mht 26:31-35; Luk 22:31-34; Yhn 13:36-38
27 Yesuq gi, yhangmoq lé, "Nungmoq lhunglhâng bang gi, myit lingbat kó râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le,
'Haû sau zúng sû lé, Ngò bat sat pyám mù, sau pé gi, lhoq pyo pyâm é hui kó râ nghut lhê.'
ga kâ tô ri. 28 Nghut kôlhang, Ngò gi, lhoq dui toq é huî htâng má, Galile mau shut, nungmoq é hí má e ló láng râ nghut lhê." ga taî ri.
29 Haú hkûn, Petruq gi, "Góbang banshoq myit lingbat kôlhang, ngò gi, myit lingbat râ a nghut." ga taî kat ri.
30 Haû mù, Yesuq gi, "Ngò, nàng lé teng za taí lé, hkû-nyí, hkû-myîn yhang jáng, woq í dâm a tûn shimá, nàng, Ngo lé sum dâm he-ngik pyám râ nghut lhê." ga tû taî ri.
31 Nghut kôlhang, Petruq gi, "Ngò, Nàng eq rahá shî râ dut kôlhang, Nang lé ngò he-ngik pyám râ a nghut." ga zuq zuq taî ri. Góbang banshoq le, haû su ga châng taî bum akô nghut ri.
Get-samane Gâ é Jowò Má Kyûdûng É Hkyô
Mht 26:36-46; Luk 22:39-46
32 Yhangmoq gi, Get-samane gâ é jowò má jé ló kômù, Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé lé, "Ngò, kyû ê dûng nyi é u lé, shî má zùng láng keq." ga taî ri. 33 Yesuq gi, Yhang eq rahá Petruq, Yakuq, Yohan pé lé, shuî chûng ri. Haú hkûn, Yhang gi, myit gyai a ngón é eq myit wuîhke é hui mù, 34 yhangmoq lé, "Ngò gi, shî râ í yhang myit yón nyi ri; nungmoq gi, machyâ luî, shí má láng nyî keq." ga taî ri.
35 Yesuq gi, haû mai ratsuí zo sô ê mù, myigùng má gop byên to luî, ahkyíng haú lé ge lhoq lhaî pyám byî le gi, Yhâng chyáng mai lhoq lhaî pyám byi râ matú, 36 "Aba, Âwa ê, Nàng gi, haî le wó dut é Sû nghut lhê. Góm shí lé, Ngá chyáng mai yu pyám byi laq. Nghut kôlhang, Ngò ô nau é dông a nghut, Nàng ô nau é dông sheq nghut sháng gaq." ga kyûdûng ri.
37 Hau htâng, Yhang gi, Yhâng é chángzô pê chyáng dum taû lo le, yhangmoq yhup myhî to kô é lé lo myang ri. Haû mù, Yhang gi, Petruq lé, "Simun, nàng yhup ngón nyi lhê lhú? Razup za lháng a wó machya nyì lhú? 38 Gunglaú é a hui sháng gaq, machyâ luî, kyûdûng nyì keq. Haû woi-nyí gi, kâm nyì kôlhang, gungsho gi, wum nyhôm nyi ri." ga taî ri.
39 Yesuq gi, radàm dum ê mù, hí lé dûng é dang lé za, ê dung ri. 40 Yhang dum taû lo le, yhangmoq gi, myoqkuq lai kô é yanmai, yhup myhî to láng kô é lé, lo dum myang ri. Yhangmoq gi, Yhang lé haî taí râ a sé dut byuq akô nghut ri.
41 Yesuq gi, sum dâm nghû râ lhîng má, yhangmoq chyáng dum taû jé lô mù, yhangmoq lé, "Nungmoq gi, ahkuî jé shoq yhup ngón nyi ashî kó lhú? Gé bê! Haû ahkyíng gi, jé bê nghut luî, haû Byu Yhangzo gi, yubak dap bâng é loq má ap pyâm é hui râ nghut bê. 42 Toq keq! Ló losháng hkoi! Ngo lé ap pyám râ sû gi, jé lé lô bê nghut ri." ga taî ri.
Yesuq, Chyup Yû Huî É Hkyô
Mht 26:47-56; Luk 22:47-53; Yhn 18:3-12
43 Yesuq, dáng nyo nyi ashî u lé, haû chángzo raxe í yuq má bo é Yudaq gi, haû hkyangjong agyi pé, tarâ sará pé eq suwún wui chyáng mai nhang kat é bang nghut é, shâm eq dumbáng pé chung tô é byù moq mó eq rahá jé lé lo ri.
44 Yesuq lé ap pyâm râ sû gi, yhangmoq lé, "Ngò bopuq puq é sû gi, haú yuq nghut bê; Yhang lé chyup yû mù, zúng shuî ló keq." ga kumlhá byî to bê nghut ri. 45 Yudaq gi, Yesuq chyáng hkyê za ê mù, "Rabai ê." ga taí luî, Yhang lé bopuq puq byî ri. 46 Haú hkûn, yhangmoq gi, Yesuq lé chôm zuî zìng mù, chyup yû bekô nghut ri. 47 Haû mù, nàm má yap tô é byù rayuq gi, yhâng é shâm lé she htoq yû mù, hkyangjong mó é dui-nhâng zôshang é nohkyap lé pyoq hkyô kat byi bê nghut ri.
48 Yesuq gi, yhangmoq lé, "Nungmoq gi, damyaq rayuq lé chyup é su, Ngo lé chyup râ matú, shâm eq dumbáng pé chûng mù, lé lo akô lhú? 49 Ngò gi, nyí wuî, nungmoq eq rahá nyì luî, noqkuq yhûm má mhoqshit byî nyì kôlhang, nungmoq, Ngo lé a chyup yû kô é nghut lhê. Nghut kôlhang, Chyúmdang pé gi, dik ra râ nghut lhê." ga taî ri. 50 Haú hkûn, haû chángzô pé gi, Yesuq lé tô pyâm to kôluî, hpang byo byuq bekô nghut ri.
51 Buhîng za wut é zorâm rayuq gi, Yesuq htâng cháng wún ri. Yhangmoq gi, haú yuq lé, wó kyaq zui kô é hkûn, 52 yhang gi, buhîng lé hkyut hkyô pyâm to mù, gùngchîn hpang ló byuq bê nghut ri.
Yudaq Byìn Tú Wapdoq Má Jéyáng Huî É Hkyô
Mht 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Yhn 18:13-14, 19-24
53 Yhangmoq gi, Yesuq lé, hkyangjong mó chyáng shuî e akô; haû hkyangjong agyi pé lhunglhâng bang, suwún wuî eq tarâ sará pé le, lé zup zîng bum akô. 54 Petruq gi, hkyangjong mó é yhumwàng hkaû má châng jé wâng shoq, we we mai Yesuq htâng châng tô ri. Yhang gi, haú má, zúng bang eq rahá, myihkyóm yâm má gyoq gang zung tô ri.
55 Haû hkyangjong agyi pé eq Yudaq byìn tú wapdoq gón gi, Yesuq lé sat râ saksé hô kôlhang, haî le a myàng kó nghut ri. 56 Byù myo myo gi, a têng é saksé hkám kôlhang, yhangmoq é dang gi, a tsûng lhum kó nghut ri.
57 Hau htâng, ra-am gi, toq yap mù, a têng é saksé hkám kô é gi, 58 "Yhang gi, 'Byu loq èq saî é noqkuq yhûm shî lé, Ngò hpyoq hpyi pyám mù, sum nyí gyoro má, byu loq èq a saî é, gotû ralhum dum saí râ nghut lhê.' ga taî é lé, ngamoq wó gyô ri." ga akô. 59 Nghut kôlhang, yhangmoq é saksé gi, a tsûng lhum kó nghut ri.
60 Hau htâng má, hkyangjong mó gi, yhangmoq é hí má toq yap mù, "Nàng, haî le a tû taí luq? Shí bang, Nang lé mara hun nyi é saksé gi, hká dông nghut lhê lhú?" ga luî, Yesuq lé myî ri. 61 Nghut kôlhang, Yesuq gi, jit le a ga nyi tô ri.
Haû mù, hkyangjong mó gi, Yesuq lé, "Nàng gi, hkungsô wó Su é yhangzo, Hkrisduq nghut lhê lhú?" ga dum myî ri.
62 Haú hkûn, Yesuq gi, "Nghut lhê; haû ngò Byu Yhangzo gi, a-tsam bo dik Su é loqyo hkyam§ má zung tô é lé le, mhuthtui ji mù, mauhkûng mai lé lo é* lé le, nungmoq myàng kó râ nghut lhê." ga taî ri.
63 Haú hkûn, hkyangjong mó gi, yhâng é bu lé lâng cheq pyám mù, "Nga-nhúng, hai saksé râ ashî lhú? 64 Yhang, Garai Gasang lé rhoî dang taî é lé nungmoq wó gyo bê nghut lhê. Nungmoq hkâsu wó myit akô lhú?" ga myî ri; yhangmoq banshoq bang gi, shî gíng sû nghut ri ga, chôm myit huî akô. 65 Haû mù, ra-am gi, Yhang lé sôkan byé gyun é eq, myoq má nghop pyám byi luî, loqtsup èq htui byî lhê kut mù, "Nang lé ó yuq htuî é, myiqhtoi htoî wú aq." ga taî akô. Haû zúng bang gi, Yhang lé shuî yù mù, nhuq bat akô nghut ri.
Yesuq Lé, Petruq He-ngik Pyâm É Hkyô
Mht 26:69-75; Luk 22:56-62; Yhn 18:1-18, 25-27
66 Petruq gi, wàng hkaû má nyi tô é u lé, haû hkyangjong mó é dui-nhâng zoshâng myhí rayuq jé lé lo ri. 67 Haú yuq gi, Petruq gyoq gang nyi é lé myàng jáng, yhang lé rago wú mù, "Nàng le, Nazaret wà byù Yesuq eq rahá nyì sû nghut ri." ga taî ri.
68 Nghut kôlhang, yhang gi, "Nàng taî é hkyô lé, ngò, sé le a sé, gyo le a sê gyo." ga he pyám luî, wâng hkúmdong shut htoq e ló bê nghut ri.
69 Dui-nhâng zoshâng myhí haû gi, Petruq lé, haú má dum myàng jáng, awui ayàm má yap tô é bang lé, "Shí yuq le, haû hpúng má lom é sû rayuq nghut ri." ga dum taî ri. 70 Petruq gi, radàm dum he pyâm ri; hau htâng razup zo má, haû nàm má yap tô é bang gi, Petruq lé, "Nàng gi, Galile byù rayuq nghut é yanmai, haú hpúng mâ é byù rayuq hkyak nghut lhê." ga taî akô.
71 Haú hkûn, yhang gi, yhânggùng yhang nhing luî, "Haû nungmoq taî é byù lé, ngò a sé." ga dakam ri.
72 Haú u yhang, woq radàm dum tun kat bê nghut ri. Haû mù, Petruq gi, "Woq í dâm a tûn shimá, nàng, Ngo lé sum dâm he-ngik pyám râ nghut lhê." ga, Yesuq, yhang lé taî é dang lé, myit bûn kat mù, wum kat ngau ri.
* 14:5 Denari rachap gi, byù rayuq é ra-nyí lhê é zuihpau eq wuí ri. 14:27 Zhk 13:7 14:36 Aba gâ é gi, Aramaik dang dông "Âwa" gâ é lichyúm nghut lhê. 14:36 Góm gâ é gi, Yesuq, jamjau hui râ hkyô eq shî râ hkyô lé, taí nau é nghut lhê. § 14:62 Loqyò hkyam gâ é gi, ahko ahkáng wó é jowò lé gâ é nghut lhê. * 14:62 Mhuthtui ji mù, mauhkûng mai lé lo é gâ é gi, Danielaq 7:14 má bò lhê. 14:68 Chyúmding ra-am má Haú hkûn jáng, woq tûn bê nghut ri gâ é le bo ri.