15
Pilat Hí Má Yesuq Jé Nyi É Hkyô
Mht 27:1-2, 11-26; Luk 23:1-5, 13-25; Yhn 18:28-19:16
Haû napkyó noq za má, hkyangjong agyi pé gi, suwún wuî, tarâ sará pé, Yudaq byìn tú wapdoq gón bang eq rahá kut, chôm bóng yû kômù, Yesuq lé tuî yû luî, shuî htoq ê kômù, mauzau Pilat chyáng ê ap byî akô nghut ri.
Pilat gi, Yesuq lé, "Nàng gi, Yudaq byu pê é hkohkâm nghut lhê lhú?" ga myi jáng, Yesuq gi, "Nàng taî é eq rajung za nghut lhê." ga, tû taî ri.
Haû hkyangjong agyi pé gi, Yhang lé mara gyai myo shoq chôm hun akô. Haû mù, Pilat gi, Yesuq lé, "Wú aq, yhangmoq, nàng lé mara haû myhó hun nyi le, nàng, haî le a tû taí lhú?" ga myî ri.
Nghut kôlhang, Yesuq gi, haî le a tû taí kut jáng, Pilat gi, maú byuq bê nghut ri.
Haû Lhoqlhai Poî u lé, mingbyû wuì dûng é htóng byû rayuq yuq lé, mauzau mai lhaq lhoq htoq byi byi kut é htûng joq ri. Haú hkûn, Barabaq gâ é byù rayuq gi, gumlau gabyông é hkûn, byù sat é gumlau bang eq rahá, htóng gyó tô ri. Byù hpûng mó gi, doq lé lô mù, mauzau Pilat lé, yhang lhaq kut é eq rajung za, yhangmoq lé kut byi râ matú, dûng akô.
Haû mù, yhang gi, "Yudaq byu pê é hkohkâm lé nhang htoq kat byi râ lé, nungmoq ô nau akô lhú?" ga myî ri. 10 Pilat, haû su ga myî é gi, haû hkyangjong agyi pé, Yesuq lé manôn kôluî, yhâng chyáng lé ap byi kô é hkyô lé sê é yanmai nghut ri. 11 Nghut kôlhang, haû hkyangjong agyi pé gi, Barabaq lé sheq nhâng byi râ matú, Pilat chyáng dung kó sháng gaq ga, haû byù moq mó lé i-myit lhoq toq byî akô.
12 Pilat gi, "Haû jáng, nungmoq mai Yudaq byu pê é hkohkâm ga sû yuq lé, ngò hkâsu kut râ lhú?" ga yhangmoq lé myî ri.
13 Haú hkûn, yhangmoq gi, "Yhang lé tapzîng má jén sat pyám aq." ga chôm garu akô.
14 Haû jáng, Pilat gi, "Haî mù luî lhú? Yhang haî kut shut bê lhú?" ga dum myi jáng, yhangmoq gi, htê mó èq, "Yhang lé tapzîng má jén sat pyám aq." ga je riyhang garû lo bum akô nghut ri.
15 Pilat gi, haû byù moq mó lé nhik dik nhâng nau é yanmai, Barabaq lé gi, nhang kat byi mù, Yesuq lé gi, nhuq bat nhâng mù, tapzîng má jén sat pyám râ matú, ap byî kat bê nghut ri.
Gyezô Pé Gi, Yesuq Lé Rhoi É Hkyô
Mht 27:27-30; Yhn 19:2-3
16 Gyezô pé gi, Yesuq lé, Pretori yhumwàng (mauzau hpô é yhumwàng) mó hkaû má shuî wang ló kômù, gyedap gón lé ji tsîng yu akô. 17 Hau htâng, yhangmoq gi, Yesuq lé buhîng nè radung hut byi mù, zujanmaú saî yù kôluî, Yhâng é ulhum má tsung byî akô. 18 Hau htâng, yhangmoq gi, "Yudaq byu pê é hkohkâm hpó ê! Chyung hîng xê hing nyì sháng gaq ô!" ga wut garû akô. 19 Hau htoq agó, yhangmoq gi, Yhâng é ulhum má dumbáng èq adàm dàm bat kômù, sôkan byé gyun luî, Yhâng hí má hkyihput htuq mù, paî mhaû akô nghut ri. 20 Yhangmoq gi, Yhang lé rhoî jihkyoî ban kut yû kôjáng, Yhang wut tô é buhîng nè lé hkyut yû kômù, Yhâng é mebu lé dum hut byi luî, tapzîng má jén sat pyám râ matú, Yhang lé shuî htoq e ló bekô nghut ri.
Yesuq Lé Jén Pyâm É Hkyô
Mht 27:31-44; Luk 23:27-43; Yhn 19:17-27
21 Alesander eq Ruhpu nhiktang é yhângwa, Kuruni myuq byû nghut é Simun ga sû gi, yosô wà mai lò mù, haú jowò mai laî ló ri. Haû hkûn, gyezô pé gi, yhang lé, tapzîng waq nhang akô nghut ri. 22 Yhangmoq gi, Yesuq lé, Golgahta gâ é jowò má shuî e akô (Golgahta gâ é gi, ugyap joq é jowò lé gâ é nghut ri). 23 Hau htâng, yhangmoq gi, Yhang lé, mura* eq nyhô tô é tsibyiq wing huq akô; nghut kôlhang, Yhang gi, a lhom shuq byi nghut ri. 24 Hau htâng má, yhangmoq gi, Yhang lé tapzîng má jén tap to kôluî, Yhâng é mebu pé lé, hkyîn shosé shê mù, âng é dông gam yu pyám byî akô nghut ri.
25 Yhangmoq, Yesuq lé tapzîng má jén tap pyâm é hkûn gi, napkyó gau hkyíng nghut bê nghut ri. 26 Hau htoq agó, Yhang lé mara hun é dông kâ tap to kô é gi, "YUDAQ BYU PÊ É HKOHKÂM" gâ ri. 27 Yhangmoq gi, damyaq í yuq lé le, Yhâng é loqyo hkyam shut rayuq, loqpaî hkyam shut rayuq kut, tapzîng htoq má jén tap tô akô nghut ri. 28 (Haû gi, "Yhang gi, yubak dap bâng chyáng nghap lhôm é hui bê nghut ri." gâ é Chyúmdang lé lhoq dik é nghut ri.) 29 Hkyô sô laî ló é bang gi, nyhap é dông u-ngut ngut mù, taí kô é gi, "Noqkuq yhûm lé hpyoq pyám luî, sum nyí gyoro má dum wó saî lhê ga Sû ê! 30 Náng gùng nàng hkyi yù luî, tapzîng mai gyó lò wú aq mhaî!" ga akô nghut ri.
31 Haû eq rajung za, hkyangjong agyi pé eq tarâ sará pé le, yhangmoq hkaû má, "Shí yuq gi, góbang lé hkyi yù sû nghut kôlhang, Yhânggùng yhang gi, a wó hkyi yù nghut ri myhi-nhung! 32 Nga-nhúng wó myâng mù, lumjíng râ matú, shî, Israelaq byu pê é hkohkâm, Hkrisduq gi, tapzîng mai gyó lo wú sháng gaq." ga, Yhang lé rhoî dang taî akô. Yhang eq rahá tapzîng má jén tap to huî é su nhik le, Yhang lé rhoî dang taî akô nghut ri.
Yesuq, Shi É Hkyô
Mht 27:45-56; Luk 23:44-49; Yhn 19:28-30
33 Nyí-káng raxe í hkyíng mai myinhtâng sum hkyíng jé shoq, ramau gón mauchut tuq dut byuq bê nghut ri. 34 Myinhtâng sum hkyíng jé é hkûn, Yesuq gi, "Eloi, Eloi, lama sabakhtani." ga, htê mó èq garû kat ri. Haú é lichyúm gi, "Ngá Garai ê, Ngá Garai ê, Nàng, haî mù, Ngo lé tô pyâm tô lhê lhú?" gâ é nghut ri.
35 Haú nâm má yap tô é bang ra-am gi, haú lé wó gyo kôjáng, "Gyô wú keq. Yhang gi, myiqhtoi Eliyaq lé wut nyi ri." ga, taî akô.
36 Haú hkûn, byù rayuq gi, din e ló mù, wuìmaù lé tsibyiq wing chyîn má jum yù luî, jàm-yang má tuî tap mù, Yesuq shuq sháng ga yhun byi luî, "Eliyaq gi, lé lô mù, Yhang lé lé lhoq hkyô yù abe, nga-nhúng chôm láng wú sháng." ga taî ri.
37 Yesuq gi, htê mó èq garû kat luî, kâng byit byuq bê nghut ri.
38 Noqkuq yhûm mâ é pán-gyang gi, ahtoq mai a-ô í hkyam byáng dut byuq bê nghut ri. 39 Yesuq é hí má yap tô é shô up gyezau hpó gi, Yesuq é garu htê lé wó gyo mù, Yhang hkâsu kut shi é lé myàng jáng, "Shí yuq gi, gè gè yhang, Garai Gasâng é Yhangzo nghut ri-nhung!" ga taî ri.
40 Myiwe wuì ra-am gi, we we mai wú nyi bum akô. Haú bang má, Magadalaq wà mâ é Mariq, Yakuq tiq sû yuq eq Yose nhiktang é yhângnu Mariq eq Salome pé le bo akô nghut ri. 41 Haú bang sum yuq gi, Galile mau má, Yesuq htâng cháng mù, Yhâng râ é hkyô pé lé châng kut byî é bang nghut akô. Yesuq eq rahá, Yerusalem wà mó má doq lé lo é myiwe wuì, góbang myo myo le haú má nyi tô bum akô nghut ri.
Yesuq Lé, Myhup Pyâm É Hkyô
Mht 27:57-61; Luk 23:50-56; Yhn 19:38-42
42 Haú nyí gi, Hên Lajang Buinyì (Bánno buinyi é hí nyí) nghut ri. Haû mù, myinhtâng jé lô jáng, 43 Yudaq uphkâng hpúng má bo é, aróng wó é, Garai Gasâng é mingdán lé láng nyi é sû, Aramahti wà byù Yosep gi, myit wum lhoq kîng yù mù, Pilat chyáng wàng luî, Yesuq é gungsôm lé ê dûng ri. 44 Pilat gi, Yesuq shî bê gâ é hkyô lé wó gyo jáng, maú byuq ri; haû mù, yhang gi, shô up gyezau lé wut yù mù, Yesuq shî teng bê lhú ga myî ri. 45 Shî teng bê hkyô lé, shô up gyezaû chyáng mai wó sê yù jáng, Pilat gi, Yesuq é gungsôm lé yù râ ahkáng, Yosep lé byi kat ri. 46 Haû mù, Yosep gi, pán yúng lé wui yù luî, gungsôm lé yu hkyó mù, htup yup luî, luqgok lé kyûng tô é lup hkaû má ê kat tô ri. Hau htâng, yhang gi, luphkum má, luqlông èq lhêng chî pyâm tô ri. 47 Magadalaq wà mâ é Mariq eq Yose é yhângnu Mariq gi, Yesuq lé, hkâmá lheq tô é lé, ê myang akô nghut ri.
* 15:23 Mura gi, chi wó kut jung xû nghut lhê. 15:28 Esai 53:12 15:28 Bun zo shî gi, chyúmding axau ra-am pé má za bo é nghut lhê. 15:34 Hkya-on 22:1