16
Dum Dui Toq Lo É Hkyô
Mht 28:1-8; Luk 24:1-12; Yhn 20:1-10
Bánno buinyì lai jáng, Magadalaq wà mâ é Mariq, Yakuq é yhângnu Mariq eq Salome pé gi, Yesuq é gùng má, ê but byi râ matú namngón jung ê wui akô. Bánno buinyì htang napkyó buì htoq lo é hkûn yhang, yhangmoq gi, lup shut e ló akô. Yhangmoq gi, "Luphkum mâ é luqgok lé, ó yuq chyûn lhêng pyám byi râ lhú?" ga, rayuq eq rayuq taî lhum akô.
Nghut kôlhang, yhangmoq tu wú kat kô é hkûn, luqlong haû gi, lhoq lhêng to láng é lé, myàng akô nghut ri; luqlong haû gi, gyai kô é nghut lhê. Yhangmoq gi, lup hkaû má wang ê kô é hkûn, hpyu é buhîng wut é zorâm rayuq, loqyo hkyam má zung tô é lé, myàng kôjáng, gyuq dan bum akô.
Haú hkûn, haú yuq gi, "Hkâgyuq dàn kó! Nungmoq gi, haû tapzîng má jén sat huî é, Nazaret wà byù Yesuq lé ho akô, a nghut lhú? Yhang dui toq ló bê! Yhang gi, shí má a nyì lo. Yhang lé, lheq tô é jowò lé wú wú keq. Ahkuî, nungmoq gi, ló mù, 'Yesuq gi, nungmoq hí má, Galile mau shut so láng râ nghut lhê. Nungmoq lé, Yhang taî tô é eq rajung za, nungmoq gi, Yhang lé haú má ló myâng kó râ nghut lhê.' nghû, Yhâng é chángzô pé eq Petruq lé ló taî kyo keq." ga lhom taî kat ri.
Haû mù, myiwe myhí haú bang gi, byòdàn gyuq nán é eq, lup mai hpang htoq ló akô; yhangmoq gi, lûm gyuq byuq kô é yanmai, ó yuq lé lé, haî le a taí kó nghut ri.
(Bun zo 9 mai 20 jé shoq gi, chyúmding axau ra-am pé má a bo é nghut lhê.)
Yesuq Htoq Shit É Hkyô
Mht 28:9-10, 16-20; Luk 24:13-53; Yhn 20:11-23; Lagyo 1:6-11
Yesuq gi, Bánno buinyì htang napsûn lé, Yhang dui toq é htâng, Yhang mai nat gang nyhit du hkat htoq pyám byi bê sû, Magadalaq wà mâ é Mariq lé hí htoq shit ri. 10 Mariq haû gi, ló mù, haû Yesuq eq nyi laî lò bê bang, yón ngau nyì kô é hkûn, haú hkyô lé ló taî kyô ri. 11 Yhangmoq gi, Yesuq dum duì bê gâ é hkyô lé le, Yhang lé, Mariq myang é gâ é hkyô lé le, wó gyo kôlhang, a jíng kó nghut ri.
12 Hau htâng má, Yesuq gi, yosô wà shut htoq e ló nyi é chángzo í yuq lé, gotû gunghkyâng dong htoq shit ri. 13 Haú nhik gi, taû lò mù, gotû chángzô pé lé haú hkyô lò shit kyo akô; nghut kôlhang, yhangmoq gi, haû lé le a jíng byi kó nghut ri.
14 Hau htâng má, Yesuq gi, haû chángzo raxe rayuq baú za zang zô nyì kô é hkûn, yhangmoq chyáng lé htoq shit ri. Yhangmoq chyáng lumjíng myit a bò kô é yanmai le, Yhang dui toq é htâng má, Yhang lé myang é bang taî kyo kô é dang lé, a jíng é za myit htan to kô é yanmai le, Yhang gi, yhangmoq lé tân ri.
15 Hau htoq agó, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Mingkan jàm shoq htoq ê mù, waxâng zo wuî lhunglháng lé, haû gabú danglù hko kyo keq. 16 Lumjíng mù, wui-myhup hkâm yu é sû ó yuq nghut kôle, hkyi yu é hui râ nghut lhê. Nghut kôlhang, a lumjíng é sû ó yuq nghut kôle, mara byî é hui râ nghut lhê. 17 Lumjíng é bang wó kut shit râ kumlhá pé gi, Ngá é myìng lé lang luî, nat gâng pé lé wó hkat htoq kó râ eq laklaí é myíng pé lé dat nyò kó râ nghut lhê; 18 yhangmoq gi, lhangmuì pé lé le, wó kui zui kó râ nghut lhê; muî shi jung duq lé, shuq kôlhang, haî dut kó râ a nghut. Nò bâng é htoq má, yhangmoq é loq ke byi jáng, nò bang ge byuq kó râ nghut lhê." ga taî ri.
19 Haû Yhumsîng Yesuq gi, yhangmoq lé dang ban taî é htâng má, mauhkûng shut shuî toq yu é hui luî, Garai Gasâng é loqyo hkyam má zung to bê nghut ri. 20 Hau htâng, haû chángzô pé gi, htoq ê mù, jowò hkangmó má mungdang ê hko kyô akô nghut ri; haû Yhumsîng gi, yhangmoq eq rahá nghut nyî mù luî, Yhâng é mungdang têng é hkyô lé tûn shit râ matú, yhangmoq lé, kumlhá pé wó kut é a-tsam byî é nghut ri. Amen.