8
Byù Myi Hkyîng Lé Byi Tsô É Hkyô
Mht 15:32-39
Haú yoq má, gotû byù moq mó gi, lé zîng bum akô; haú bang zoshuq langhpyut to kô é yanmai, Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé lé wut yù mù, "Ngò, shí bang lé wú shogyo ri; yhangmoq gi, Ngò eq rahá nghut nyi é sum nyí bò bê, haî le a myàng zo kó nghut ri. Yhangmoq chyáng mâ é ra-am gi, mau we mai lé é bang nghut é yanmai, yhangmoq lé, zòmut gû yhûm shut nhang kat é nghut le gi, hkyolat má mutyut yut é ló hui kó râ nghut lhê." ga taî ri.
Haú hkûn, Yhâng é chángzô pé gi, Yhang lé, "Îsu é yoso má nhîng, shî myhô bang lé luq shoq byi tso râ zoshuq gi, hkâmá ê yû râ lhú?" ga taî akô.
Yesuq gi, "Nungmoq, muk hkâ-myhó long wó akô lhú?" ga taû myi jáng, yhangmoq gi, "Nyhit long." ga, dum tû taî akô nghut ri.
Haû mù, Yhang gi, byù hpûng lé myigùng htoq má zùng nhang to luî, muk haû nyhit long lé yù mù, jeju ban hkya-on jáng, myhik hpé luî, haú bang lé gàm byi râ matú, Yhâng é chángzô pé lé byî kat ri; haû mù, yhangmoq gi, haú bang lé gàm byî akô nghut ri. Yhangmoq gi, ngo-nú zo ratsuí le wó akô nghut ri; haû mù, Yhang gi, ngozo haú pê é matú jeju hkya-on luî, chángzô pé lé dum gàm byí nhang ri. Yuq hkangmó zô gyî bùm kô é htâng má, haû chángzô pé gi, amyit ahtâng lé nyhit mung byíng shoq wó guq tsîng yu ashî kó nghut ri. Zô é bang gi, byù myi hkyîng kô nghut ri; Yesuq gi, haú bang lé, nhang kat luî, 10 Yhâng é chángzô pé eq rahá, lhaî má wang ji mù, Dalamanuhta mau má ê jé akô nghut ri.
11 Hparishe pé gi, lé mù, Yesuq eq dang htíng htîng lhûm akô; hau htoq agó, yhangmoq gi, mauhkûng mâ é kumlhá lé dûng é dông, Yhang lé chyam wú akô nghut ri. 12 Yesuq gi, myit nò-kying kying luî, yhangmoq lé taî é gi, "Haî mù luî, shí ipyat lhê é byu pé gi, limik kumlhá dûng akô lhú? Ngò teng za taí kôlé, shí ipyat mâ é bang lé, hai kumlhá le tûn shit râ a nghut." gâ ri. 13 Hau htâng, Yhang gi, yhangmoq lé pyâm to mù, lhaî má dum taû wang ló luî, tû tap shut gû dap e ló bê nghut ri.
Hparishe Pé Eq Herut É Múnchi
Mht 16:5-12
14 Haû chángzô pé gi, muk yu chûng râ lé tô-myhî pyám kôluî, lhaî hkaû má muk ralong za ru wó akô nghut ri. 15 Yesuq gi, yhangmoq lé, "Nungmoq gi, Hparishe pé eq Herut é múnchi* lé, sidiq luî, koi pyâm nyì keq." ga taî ri.
16 Haú hkûn, yhangmoq gi, "Nga-nhûng chyáng muk a bo é yanmai, haû su ga taî é nghut ri." ga luî, rayuq eq rayuq taî lhûm bum akô nghut ri.
17 Haû su ga taî lhûm nyì kô é lé Yesuq sé jáng, yhangmoq lé, "Nungmoq gi, muk a bo é hkyô lé, haî mù taî lhûm nyi akô lhú? Ahkuî jé shoq, nungmoq gi, a byu-myàng, a sê gyo shi kó lhú? Nungmoq é myit nhiklhum gi, ru htan nyi ashî kó lhú? 18 Myoq dap to kôluî nhîng, a myàng kó lhú? Nohkyap dap to kôluî nhîng, a wó gyo kó lhú? 19 Ngò, muk ngo long lé myhik hpé mù, byù ngo hkyîng lé byi tsô é hkûn, zô myhit shuq htâng lé, nungmoq hkâ-myhó mung wó guq tsîng yu é lé, bun ashî kó lhú?" ga myi jáng, yhangmoq gi, "Raxe í mung." ga tû taî akô.
20 Dum, Yesuq gi, "Ngò, muk nyhit long lé myhik hpé mù, byù myi hkyîng lé byi tsô é hkûn, zô myhit tô é ajap azo lé, nungmoq hkâ-myhó mung wó guq tsîng yù kô é lhú?" ga myi jáng, yhangmoq gi, "Nyhit mung." ga dum tû taî akô.
21 Haú hkûn, Yesuq gi, "Haû nghut le nhîng, ahkuî le, a sê gyo shi kó lhú?" ga, yhangmoq lé myî ri.
Myoqjit Sû Rayuq Lé Lhoq Gê Byî É Hkyô
22 Yhangmoq gi, Bet-saida wà mó má jé lò kô é hkûn, byù ra-am gi, myoqjit é byù rayuq lé, Yesuq chyáng shuî lé lô mù, haú yuq lé záng byi râ matú, dûng tôngbán akô. 23 Yesuq gi, myoqjit sû haú yuq é loq lé zui mù, wà shinggan shut shuî htoq ló luî, yhâng é myoq má sôkan byé tik byi mù, loq ke byi luî, "Nàng, rajung jung lé myang ri lhú?" ga myî kat ri.
24 Haû jáng, yhang gi, tu wú kat luî, "Byu pé gi, sikgâm su dut luî, hkyô sô wún é lé, ngò myang ri." ga taî ri.
25 Hau htâng, Yesuq gi, haú yuq é myoq má Yhâng é loq dum ke byî ri; haú hkûn, haú yuq é myoq gi, bóng lô mù, ge byuq luî, haî lé le san za myàng bê nghut ri. 26 Yesuq gi, haú yuq lé, "Wà hkaû má hkâwang ló lo." ga taí luî, yhâng é yhûm shut ló nhang kat bê nghut ri.
Hkrisduq Ga, Petruq Yín Yu É Hkyô
Mht 16:13-20; Luk 9:18-21
27 Yesuq eq Yhâng é chángzô pé gi, Kesare-Hpilipi wà mó awui ayàm mâ é wà pé shut e ló é hkûn, hkyô má, Yesuq gi, chángzô pé lé, "Byu pé gi, ngo lé ó yuq nghut lhê ga, taî akô lhú?" ga myî ri.
28 Haú hkûn, yhangmoq gi, "Ra-am gi, Wui-myhup Sará Yohan ga, góbang gi, Eliyaq ga, dum ra-am gi, myiqhtoi rayuq yuq nghut ri ga taî akô." ga, Yhang lé tû taî akô.
29 Yesuq gi, "Nungmoq gi, ngo lé ó yuq nghut lhê nghu akô lhú?" ga, yhangmoq lé xoq myi jáng, Petruq gi, "Nàng gi, Hkrisduq nghut ri." ga tû taî ri.
30 Yesuq gi, haú hkyô ó lé le a taî kyo râ matú, yhangmoq lé taî hkúm ri.
Byu Yhangzo Gi, Sat Pyâm É Hui Luî, Dum Dui Toq Râ Hkyô
Mht 16:21-28; Luk 9:22-27
31 Hau htâng, Yhang gi, yhangmoq lé mhoqshit é má, "Haû Byu Yhangzo gi, zing-rî é myo myo hui zo luî, suwún wuî, hkyangjong agyi pé, tarâ sará pê èq he-ngik pyâm é hui mù, sat pyâm é hui ra râ nghut lhê; nghut kôlhang, sum nyí nghû râ buinyì má, dum dui toq râ nghut lhê." gâ ri. 32 Yesuq gi, haú hkyô lé san za dut shoq taî nyi é yanmai, Petruq gi, Yhang lé rahkyam shut shuî htoq yû mù, Yhang lé tân ri.
33 Nghut kôlhang, Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé lé lhing wú kat mù, Petruq lé, "Tsadán nàng, Ngá chyáng mai hpâng aq! Nàng gi, Garai Gasang eq sêng é hkyô lé a myit e za, byù eq sêng é hkyô lé za myit é sû nghut ri." ga tân kat ri.
34 Hau htâng, Yhang gi, byù moq mó eq Yhâng é chángzô pé lé wut yù mù, taî é gi, "Ngá htâng cháng naû sû ó yuq nghut kôle, yhumsing gùng yhumsîng he-ngik pyám mù, yhumsing é tapzîng lé waq chûng luî, cháng ra râ nghut lhê. 35 Hkâsu mù gâ le, yhumsing é asak lé hkyi yù naù sû ó yuq nghut kôle, asak sum râ nghut lhê; nghut kôlhang, Ngá é yanmai le, haû gabú danglù é yanmai le, yhumsing é asak sûm pyâm é sû kúm gi, asak hkyi yu é hui râ nghut lhê. 36 Byù gi, mingkan gón lé wó sing to kôlhang, yhumsing é asak woi-nyí sûm byuq é nghut le gi, yhâng é matú, hai akyû bò râ lhú? 37 Byù gi, yhumsing é asak woi-nyí lé, hai èq wó htaî yù râ lhú? 38 Yubak mara myô é eq su-myi sulàng shut é ipyat shî má, Ngò eq Ngá é dang lé hoq pyâm é sû ó yuq lé le, haû Byu Yhangzo gi, Yhâng Wâ é hpungwup shingkang bo é èq, haû chyoiyúng maumang lagyô pé eq rahá jé lé é hkûn, hoq pyám râ nghut lhê." gâ ri.
* 8:15 Shî má taî é múnchi gi, Hparishe pé eq Herut é mhoqshit hkyô lé, lhoq pyo é lé gâ lhê. 8:29 Grik dong Hkrisduq gâ é gi, xû but hui Sû gâ é lichyúm nghut mù, Hebre dong "Mesaia" gâ é eq rajung za nghut lhê. 8:38 Yer 3:8; Ezk 23:37; Hos 2:2-10