7
A Sanséng Dut Nhang É Hkyô Pé
Mht 15:1-20
Haû Hparishe pé eq tarâ sará pé ra-am gi, Yerusalem wà mó mai jé lé lô kômù, Yesuq é nàm má lé zup zîng bum akô. Haú hkûn, Yhâng é chángzô pé ra-am gi, htûngli dông a chî pyâm é, a sansêng é loq èq zo shuq nyî kô é lé, yhangmoq myang akô nghut ri. (Hparishe pé eq Yudaq byù banshoq bang gi, yhangmoq é îchyí îwâ pê é htûngli lé châng é bang nghut lhê mù luî, loq hí a chî é gi, haî le a zô wú kó nghut ri. Yhangmoq gi, gaì pé mai taû lò jáng le, gùng hí a chî pyâm é, zojung a zo kó nghut é htoq agó, góm pé, hkoq pé, gyi chôkon pé lé chî é htûngli gotû pé lé le, châng akô nghut ri.)
Haû mù, Hparishe pé eq tarâ sará pé gi, Yesuq lé, "Náng é chángzô pé gi, haî mù luî, îchyí îwa pê é htûngli lé a châng e za, a sansêng é loq èq zo shuq nyi akô lhú?" ga myî akô.
Haú hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Gegùn labyoq kut bang ê, nungmoq eq séng luî myiqhtoi Esai-aq htoî tô é dang má,
'Byù shí bang gi, nhut htoq mai za Ngo lé hkunggâ akô; yhangmoq é myit nhiklhum gi, Ngò eq wê gâng nyi akô.
Yhangmoq gi, akôm má za, Ngo lé noqkuq nyi akô; hkâsu mù gâ le, yhangmoq é mhoqshit hkyô pé gi, byù dông mai mhoqshit é hkyô pé za nghut nyi ri.'
ga kâ tô é gi, têng ri. Nungmoq gi, Garai Gasang tô tô é hkunmó lé tô pyám luî, byu é htûngli lé za, myhik zing tô akô nghut ri." ga luî tû taî ri.
Hau htâng, Yhang xoq taî é gi, "Nungmoq gi, yhumsing é htûngli lé za cháng râ matú, Garai Gasâng é hkunmó lé he-ngik pyâm é má, hpaqchyî gyaí bo akô nghut ri. 10 Hkâsu mù gâ le, Mosheq gi, 'Nungmoq é înu îwa lé, hkungga keq.' ga le, 'Înu îwa lé, nhîng é sû ó yuq nghut kôle, sat pyâm é hui râ lhê.' ga le, kâ tô é nghut lhê. 11 Nghut kôlhang, nungmoq taî é gi, byù rayuq yuq, yhumsing é yhângnu yhângwa lé byi âng é zè lé, Korban za (Garai Gasang lé byi râ chyunghuq) nghut lhê gá nhang akô. 12 Haû mù, haú yuq lé, yhângnu yhângwâ é matú, haî a kut byi nhâng lô é dông dut bê nghut ri. 13 Haú dông mai, nungmoq gi, nungmoq chung gyó lo é htûngli é yanmai, Garai Gasâng é mungdang lé he-ngik pyâm akô; haû sû é hkyô myo myo lé le, nungmoq kut akô nghut ri." gâ ri.
14 Yesuq gi, shiwa byu pé lé Yhâng chyáng dum wut yù mù, taî é gi, "Nungmoq banshoq bang, ngò taî é lé gyô yù mù, sé lo keq; 15 Shinggan mai wang lo é haí jung le, byù lé a sanséng dut nhang é a nghut, nghut kôlhang, byu é unghkaû mai htoq ló é zè kúm gi, byù lé a sanséng dut nhang lhê." gâ ri. 16 (Gyo râ nohkyap dap é sû gi, gyô yù sháng gaq.)" ga taî ri.*
17 Yhang gi, byù moq mó mai htoq ló mù, yhúmhkaû má jé wang ló é hkûn, Yhâng é chángzô pé gi, dangtú haû eq séng luî, Yhang lé lhom myî akô nghut ri. 18 Haû mù, Yhang gi, yhangmoq lé, "Nungmoq gi, haû-í yhang go akô luq? Shinggan mai wang lo é haí jung le, byù lé a sanséng nhâng wó dut râ a nghut é hkyô lé, a sé kó lhú? 19 Hkâsu mù gâ lé, haû gi, byu é myit nhiklhum hkaû má wang ló é a nghut e za, wamdau hkaû má sheq wang ló é nghut mù, shinggan shut dum lhoq htoq pyâm é nghut lhê." ga taî ri. (Yhang isu ga taî é gi, zoshuq lhunglháng sansêng lhê gá nau é dông nghut ri.)
20 Hau htoq agó, Yhang xoq taî é gi, "Byù mai htoq ló é haí jung le, byù lé a sanséng nhâng wó dut é nghut lhê. 21 Hkâsu mù gâ lé, ahkaû mai htoq lo é gi, byu pê é myit mai htoq ló é nghut mù, agè ashop é dông myit é hkyô pé, ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô, hkaû é hkyô, byù sat é hkyô, su-myi sulàng lú hkyô, 22 myoqnoq é hkyô, agè ashop é hkyô, mhaú zô é hkyô, achaq achyut zùm yap lhûm é hkyô, manon é hkyô, lumù gansang é hkyô, gumrong é hkyô eq ngha é hkyô pé htoq lò é nghut lhê; 23 Agè ashop é hkyô shí pé banshoq gi, byu é unghkaû mai htoq lo é nghut mù, byù lé a sanséng dut nhang ri." gâ ri.
Tûngbaù Myiwe Myhí Rayuq É Lumjíng Myit
Mht 15:21-28
24 Yesuq gi, haú jowò mai htoq ló mù, Turuq eq Sidun maukyo shut e ló luî, yhûm ralhum má wang ê ri; Yhang nyi é hkyô lé, ó yuq lé lé a sé nhâng naù kôlhang, a wó zaú to nghut ri. 25 Haû mù, agè ashop é nat wang júng tô é myiwe zo rayuq é yhângnu gi, Yhang nyi tô é hkyô lé wó gyô é hkûn jáng, Yhâng chyáng jé lé mù, Yhâng é hkyî wang má lé paî gop to luî, 26 yhang zô chyáng mai nat gang lé hkat htoq pyám byi râ matú, Yhang lé dûng tôngbán ri. Myiwe haû gi, Suru-Hpiniki mau mâ é Grik byuhú nghut ri.
27 Yesuq gi, "Zo wuî hí zô gyi kó sháng gaq; haî mù gâ le, zô wui chyáng mâ é zoshuq lé yù mù, hkuî pé lé byi tsô é jung a nghut." ga yhang lé taî kyô ri.
28 Haú hkûn, yhang gi, "Yhumsîng ê! Haû kúm nghut ri; nghut kôlhang, siboî ô mâ é hkui lháng, zô wui é zô myhit shuq htâng lé, ge zo lhê a nghut lhú?" ga dum tû taî ri.
29 Haû mù, Yesuq gi, yhang lé, "Nàng tû taî é dang hau é yanmai, ló lo aq hkoi; haû nat gang gi, nung zô chyáng mai htoq ló byuq bê nghut ri." ga taî kat ri.
30 Myiwe myhí haû gi, yhûm má dum taû jé lo é hkûn, yhang zo chong htoq má leq to láng é lé le, nat gang htoq byuq bê nghut é lé le, lo myang ri.
Nojit É Eq Dang A Hkyang É Sû Lé Lhoq Gê Byî É Hkyô
31 Yesuq gi, Turuq mau mai dum htoq ló mù, Sidun mai sô laî ló luî, Dekapoli mau hkaû dông laî byit mù, Galile nhông shut gyó jé ló ri. 32 Haú hkûn, byù ra-am gi, nojit é eq dang a hkyang é byù rayuq lé, Yhâng chyáng shuî lé lô kômù, haú yuq é ahtoq má loq ke byi râ matú, Yhang lé dûng tôngbán akô nghut ri.
33 Yesuq gi, haú yuq lé baú za byù hpúng mai shuî htoq yû mù, yhâng é nohkyûng má loqnyhui htaû háng byi luî, sôkan byé tik yû mù, haú yuq é shô má htau byî ri. 34 Hau htâng, Yhang gi, mauhkûng shut tu wú mù, soq mó shê luî, "Ehpahta!" (Lichyúm gi, "Bóng aq hkoi!") ga luî, haú yuq lé taî kat ri. 35 Haú hkûn, haú yuq é nohkyap le bóng byuq luî, shô le nyhôm byuq mù, balang hkyâng hkyâng dang wó nyô bê nghut ri.
36 Yesuq gi, haú hkyô ó lé le a taî kyo râ matú, yhangmoq lé hkúm kôlhang, yhangmoq gi, je hkúm le, je taî pyo akô nghut ri. 37 Byu pé gi, gyai yhang mauhong byuq bùm kôluî, "Yhang gi, haî lé le, ge é dông chyat kut ri; nojit sû lé, wó gyo shoq, dang a hkyâng sû lé, wó nyô shoq, kut byi bê nghut ri." ga luî, taî bum akô nghut ri.
7:7 Esai 29:13 7:10 Htoq Ló 20:12 7:10 Htoq Ló 21:17 * 7:16 Bun zo shî gi, Chyúmlaiká ra-am má bo lhê, ra-am má a bò. 7:27 Zo wuî gâ é gi, Yudaq byu pé lé gâ é nghut lhê. 7:27 Hkuî pé gâ é gi, tûngbaù pé lé gâ é nghut lhê.