6
Yhumsing Wà Má Myoqdong A Wó É Hkyô
Mht 13:53-58; Luk 4:16-30
Yesuq gi, haú jowò mai htoq e ló mù, Yhâng é yhum mau shut taû ló ri; Yhâng é chángzô pé le, Yhang eq rahá bo châng ló akô nghut ri. Bánno buinyì jé jáng, Yhang gi, tarajong má mhoqshit hi ló ri; wó gyô é bang myo myo gi, gyô maú byuq kôluî, "Byù shí yuq gi, haú pé lé hkâmá mhoq yu é lhà? Yhang wó yu é hpaqchyî byéng-yá gi, hkasû é wá nghut mù luî, laklaí kumlhá lé lháng kut lhê laq? Shí yuq gi, Mariq é yhangzo, laksîma hpó nghut lhê, a nghut lhú? Yhang gi, Yakuq, Yose, Yudaq, Simun pê é yhangmang nghut lhê, a nghut lhú? Yhâng nhammó pé le, nga-nhúng eq rahá nghut nyi lhê, a nghut kó lhú?" ga luî, Yhang lé myit a ngón dut bùm bekô nghut ri.
Yesuq, yhangmoq lé taî é gi, "Myiqhtoi rayuq gi, yhumsing é yhum mau, yhâng é buinùm ji-myi wuì eq yhumsing é yhûm má za, myoqdong a lhaq wó wú é nghut lhê." gâ ri. Yhang gi, nò byù ra-am lé loq ke byi mù, lhoq gê byî é mai lai luî, gotû laklaí kumlhá haî le, haú má a wó kut shit nghut ri. Haû mù, Yesuq gi, yhangmoq lumjíng myit a bò kô é hkyô lé, maú nyi ri. Hau htâng, Yhang gi, Nazaret wà mai htoq ló mù, rawà htâng rawà má châng mhoqshit wún ri.
Lagyo Raxe Í Yuq Lé Nhang Htoq Kat É Hkyô
Mht 10:5-15; Luk 9:1-6
Yesuq gi, haû lagyo raxe í yuq lé wut yù mù, agè ashop é nat pé lé ûng râ a-tsam byi luî, í yuq yuq kut nhang htoq kat ri.
Yhang, yhangmoq lé châng pying kat é dang gi, "Hkyowui é matú má, dumbáng mai lai luî, zoshuq le, etap le, ngùn le, gotû haî le, hkâyu chûng kó; hkyî-tsung kúm gi, tsûng chûng keq; nghut kôlhang, bu í dung hkâwut chûng kó. 10 Hká má nghut kôlhang, rayhûm yhûm má nungmoq wang bíng kô é nghut le gi, haú wâ mai dum htoq ló é buinyì jé shoq, haú yhûm má za nyi nyì keq. 11 Jowò rawò wò mâ é bang, nungmoq lé a lhom hap yù, a lhom gyo byi kô é nghut jáng, nungmoq lé yhangmoq a lhom hap yu é saksé dut sháng gaq, nungmoq é hkyiwa má dap é hpuilhau lé ko hkyô pyâm to mù, haú jowò mai htoq ló keq." gâ ri.
12 Haû mù, yhangmoq gi, htoq e ló luî, myit lhîng râ é hkyô, byu pé lé hkô kyô akô. 13 Hau htoq agó, yhangmoq gi, nat gâng pé myo myo lé hkat htoq pyám byi mù, no é bang myo myo lé le xû but byi luî, lhoq ge byî akô nghut ri.
Yohan, Ulhum Hpyit Huî é Hkyô
Mht 4:1-12; Luk 9:7-9
14 Yesuq é myìng hû lo é yanmai, Herut hkohkâm gi, Yesuq é hkyô lé wó gyo bê nghut ri. Byù ra-am gi, "Shí yuq gi, haû shi byuq bê Wui-myhup Sará Yohan dum dui toq lo é nghut lhê abe, hau é yanmai, yhang gi, hpungwup a-tsam haú pé lé wó kut é nghut ri." ga luî, taî bum akô nghut ri.
15 Ra-am gi, "Yhang gi, Eliyaq nghut ri." ga taî akô nghut ri.
Dum, ra-am taí kô é gi, "Yhang gi, hí hpyang lhê é myiqhtoî pé su, myiqhtoi rayuq nghut ri." gâ ri.
16 Herut kúm gi, haú lé wó gyo jáng, "Ngò, ulhum hpyit pyám byî é Yohan gi, shi é mai dum dui toq bu-nhung!" ga taî ri.
17 Herut gi, yhanggu Hpilip é yhangmyi Herudiaq lé hâng yu pyâm é hkyô é yanmai, Yohan lé chyup tuî yù nhâng mù, htóng hkyô pyám nhang wú é sû nghut lhê. 18 Hkâsu mù gâ le, Yohan gi, Herut lé, "Nàng, nunggu é yhangmyi lé hâng yu é gi, tarâ a wang é nghut lhê." ga luî, taí byî nyi é yanmai nghut ri. 19 Haû mù, Herudiaq gi, Yohan lé gyai a jú dut byuq luî, sat pyám naû kôlhang, a wó sat dut nyi ri. 20 Haî mù gâ le, Herut gi, Yohan, dingmán chyoiyúng é sû nghut é lé sé mù luî, yhang lé gyuq hkungga mù, yhang lé búng nyi é yanmai nghut ri. Yhang gi, Yohan é dang pé lé wó gyo jáng, gyô nhúng nhâng byuq kôlhang, yhang taî é dang pé lé ru gyô nau nyi ashî nghut ri.
21 Nghut kôlhang, Herut gi, yhâng é hkû ladu hkyúm buinyì má, byù mó pé, gyezau pé, Galile mau suwún wui pé lé, ji yù mù zoshuq poî mó kut é yanmai, haú nyí gi, Herudiaq é matú, buinyì gè dut bê nghut ri. 22 Herudiaq é yhangzo byizo gi, wang lé lô mù, gó shit é hkûn, Herut eq yhâng é bíng pé gi, myit ngón bum akô nghut ri.
Haû mù, hkohkâm gi, myiwe zo haû lé, "Nàng ô nau é haî nghut kôle, dung aq, ngò nàng lé byi râ nghut lhê." ga, dakam é danggidiq byî ri. 23 Hau htoq agó, yhang gi, myiwe zo haû lé, "Nàng dung é haî nghut kôle, ngò byi râ; ngá é mingdán rawuí gû lháng, byi râ nghut lhê." ga, dakam é danggidiq byî ri.
24 Haú hkûn, myiwe zo haû gi, htoq ló mù, yhâng nu lé, "Haî dûng le gè râ laq?" ga myi jáng, yhângnu gi, "Wui-myhup Sará Yohan é ulhum dung aq." ga tû taî kat ri.
25 Myiwe zo haû gi, radá dâm hân hân wang ló mù, hkohkâm lé, "Ahkuî yhang, Wui-myhup Sará Yohan é ulhum lé, bó má kat mù byi laq." ga, dûng tôngbán ri.
26 Haû su ga jáng, hkohkâm gi, myit gyai yhang a ngón dut byuq kôlhang, yhang dakam tô é danggidiq é yanmai le, bíng pê é myoqdong lé tê nau é yanmai le, myiwe zo haû taî é dang lé a kâm he pyám lo nghut ri. 27 Haû mù, hkohkâm gi, zúng é gyezo rayuq lé, Yohan é ulhum ê hpyit lô râ matú, radá dâm hkunmó hkyó mù nhang kat ri. Haû mù, haú yuq gi, htóng hkaû má ê luî, Yohan é ulhum lé, ê hpyit mù, 28 bó má kat luî, myiwe zo haú lé lo byî ri; myiwe zo haû gi, ulhum haû lé, yhângnû chyáng yu ló byî ri. 29 Yohan é chángzô pé gi, haú hkyô lé wó gyo kôjáng, yhâng é màng lé lé yû luî, lup má ló myhup pyám bekô nghut ri.
Byù Ngo Hkyîng Lé Byi Tsô É Hkyô
Mht 14:13-21; Luk 9:10-17; Yhn 6:1-14
30 Lagyo pé gi, Yesuq chyáng dum jé zîng lò kômù, yhangmoq kut laî lo é hkyô pé eq mhoqshit bê hkyô pé banshoq, Yhang lé taî kyô akô nghut ri. 31 Hau htâng, byù myo myo gi, yhangmoq chyáng htoq htoq wàng wàng kut nyî kô é yanmai, yhangmoq gi, zang zo ahkyíng lháng a wó kó nghut ri. Haû mù, Yesuq gi, chángzô pé lé, "Nga-nhúng, tsím tsâm é jowò ralhum má ê mù, ê nô yù sháng." ga taî ri.
32 Haû mù, yhangmoq gi, yhangmoq baú lhaî racham má ji mù, tsím tsâm é jowò shut e ló akô nghut ri. 33 Nghut kôlhang, yhangmoq e ló é lé châng myang é bang myo myo gi, yhangmoq lé wú sé kôluî, wà hkangmó mai hkyî hkyô châng din ê kômù, yhangmoq é hí má jé to láng akô nghut ri. 34 Yesuq gi, lhaî mai gyó dap ló é hkûn, byù moq mó nyi to láng lé myàng jáng, yhangmoq gi, zúng sû a nyi é sau pé su dut kô é yanmai, yhangmoq lé wú shogyo luî, myo myo mhoqshit byî hi ló bê nghut ri.
35 Buì gyum ló yâm jé jáng, Yhang é chángzô pé gi, lé lô kômù, Yhang lé, "Shí má gi, tsím tsâm é jowò nghut é htoq agó, buì le gyum ló bê; 36 yhangmoq gi, awui ayàm mâ é yhûm pé eq wà pé má, zoshuq ló ho wuì zo kó sháng gaq, yhangmoq lé ló nhâng aq hkoi." ga taî akô nghut ri.
37 Haú hkûn, Yhang gi, "Nungmoq, yhangmoq lé rajung jung byi tso keq." ga tû taí jáng, yhangmoq gi, "Shî myhô é bang zo râ matú, ngamoq gi, ê luî, denari* í sho èq muk ê wuî byi ra râ luq?" ga dum taû myî akô nghut ri.
38 Nghut kôlhang, Yhang gi, "Nungmoq chyáng muk hkâ-myhó wó akô? Ê wú wú keq." ga myî ri. Haû mù, yhangmoq gi, myang hô jáng, "Muk ngo long eq ngozo í du wó lhê." ga, dum tû taî akô nghut ri.
39 Hau htâng, Yesuq gi, banshoq bang lé ahpúng hpúng kut wàhu yò má zùng nhâng râ matú, Yhâng é chángzô pé lé taî kat ri. 40 Haû mù, shiwa byu pé gi, rashô shô kut le, ngo xê xê kut le, ahpúng hpúng zung tô bùm bekô nghut ri. 41 Yesuq gi, haû muk ngo long eq ngozo í du lé yù mù, mauhkûng shut tu wú to luî, jeju ban hkya-on jáng, muk lé hpê gam ri. Hau htâng, Yhang gi, byu pê hí má châng hkat to byi râ matú, Yhâng é chángzô pé lé byî ri. Ngozo í du lé le, Yhang yù mù, banshoq bang lé gàm byî ri. 42 Yhangmoq banshoq bang gi, zô gyî bùm bekô nghut ri. 43 Hau htâng, haû chángzô pé gi, zô myhit tô é muk eq ngozo lé, raxe í mung byíng shoq wó guq tsîng yu ashî kó nghut ri. 44 Haú hkûn, zô é bang gi, yuqgè wuì baú lháng, byù du ngo hkyîng nghut ri.
Yesuq, Wuì Htoq Má Sô É Hkyô
Mht 14:22-33; Yhn 6:15-21
45 Yesuq gi, haû shiwa byu pé lé byo ló nhang nyi é hkûn jáng, Yhâng é chángzô pé lé lhaî má wang ji nhâng mù, tû tap mâ é Bet-saida wà mó shut dap ló láng nhang ri. 46 Yhangmoq lé shi-kyâm kat é htâng, Yhang gi, kyûdung râ ga, Yhang baú bùm shut doq e ló bê nghut ri.
47 Buigyum htâng, lhaî gi, nhông gùng má jé tô é u lé, Yesuq gi, Yhang baú za myì htoq má nyi tô ashî nghut ri. 48 Laì tau mut é yanmai, haû chángzô pé gi, lhaî lhu wuîhkê nyì kô é lé, Yesuq myang ri. Napsûn maubó zó sum hkyíng eq hkyuq hkyíng gyoro má, Yesuq gi, nhông htoq má so mù, yhangmoq shut e ló luî, yhangmoq é nàm mai laî ló râ dâ ri. 49 Nghut kôlhang, yhangmoq gi, Yhang, nhông htoq má sô nyi é lé myang kôjáng, sobyô su ngàm kômù, kyek garû bum akô nghut ri. 50 Hkâsu mù gâ le, yhangmoq banshoq bang gi, Yhang lé myàng kôluî, gyuq dàn kô é yanmai nghut ri.
Nghut kôlhang, Yhang, radá dâm yhangmoq lé dáng nyo kat é gi, "Hkâgyuq kó. Ngò ru nghut lhê; zim za nyì keq." gâ ri. 51 Hau htâng, Yhang gi, lhaî htoq má yhangmoq eq rahá ê doq ji jáng, laì gi, zîm byuq bê nghut ri; haû mù, yhangmoq gi, gyai yhang mauhong byuq bùm bekô nghut ri. 52 Hkâsu mù gâ lé, yhangmoq gi, muk gam é laklaí kumlhá eq séng luî a sê gyo kô é htoq agó, myitbun a bóng kô é yanmai nghut ri.
53 Yhangmoq gi, gû dap ló kômù, Genesarat mau má jé wang lò jáng, lhaî lé haú má ló shap tô akô nghut ri. 54 Yhangmoq lhaî mai gyó é hkûn jáng, byu pé gi, Yesuq lé lhom wú sê akô nghut ri. 55 Haû mù, yhangmoq gi, haú mau ramau gón má din jón mù, nò bang lé taphkang mai waq luî, Yesuq nyi rí gâ é jowò hkangmó má, shuî lé lo bum akô nghut ri. 56 Yesuq jé é wà hkangmó, myuq hkangmó, awui ayàm mâ é wà hkangmó pé má, yhangmoq gi, nò byù lé gaì pé má lé lheq to kôluî, Yhâng é bushi htâng má za lháng, haú bang lé byi záng nhâng râ matú, Yhang lé dûng tôngbán akô. Yhang lé záng é lhunglhâng bang gi, lhoq gê byî é huî akô nghut ri.
* 6:37 Denari rachap gi, byù rayuq é ra-nyí lhê é zuihpau eq wuí ri.