5
Nat Gang Hkat Htoq Pyâm É Hkyô
Mht 8:28-34; Luk 8:26-39
Yhangmoq gi, nhông hé hpoq mâ é Gerase byu pê é mau má jé dap e ló akô. Yesuq lhaî mai htoq ló é hkûn, agè ashop é nat wang júng é byù rayuq gi, lupdùng mai htoq lé lô mù, Yhang lé lhom huî ri. Haú yuq gi, lupdùng má za nyi é sû nghut ri; yhang lé, ó yuq èq le, shamtoq-tuî èq lháng a wó tuî zing wú kó nghut ri. Hkâsu mù gâ le, adàm dàm, yhâng é loq eq hkyî má shamtoq-tuî èq tuî tô wú kôlhang, yhang gi, loq mâ é shamtoq-tui pé lé lâng hpyit pyám pyám kut mù, hkyî mâ é shamtoq kyum lé lhoq hkyop pyám pyám kut ri. Yhang lé, ó yuq èq le a wó hkuq yù kó nghut ri. Yhang gi, nyí myín aga lupdùng eq bùm pé má puk garu uchyang, yhumsing gùng lé luqgok èq dûn cheq wún ri.
Yhang gi, Yesuq lé, we mai myang kat jáng, din e ló mù, Yhâng é hí má hkyihput htuq ngop luî, htê mó èq, "Myhang htâng é Garaî Yhangzo Yesuq ê! Nàng gi, ngò eq haî sêng lhê lhú? Nàng gi, ngo lé a zing-ri râ matú, Garai Gasâng hí má danggidiq byi laq." ga taî garû ri. Haî mù gâ le, Yesuq gi, yhang lé, "Agè ashop é nat nàng ê, byù shí yuq chyáng mai htoq ló aq." ga taî kat é yanmai nghut ri.
Hau htâng, Yesuq gi, "Náng myîng haî gâ lhê?" ga, yhang lé myi jáng, yhang gi, "Ngamoq gi, myo myo nghut é yanmai, Legio gâ lhê." ga tû taî ri. 10 Hau htâng, yhang gi, haú jowò mai yhangmoq lé a kôn pyám râ matú, Yesuq lé dum dung dung kut nyi ri.
11 Haú u lé, waq rajùm mó gi, bùm yàm má dû but zô nyi bum akô nghut ri. 12 Haû mù luî, nat gâng pé gi, "Ngamoq lé, waq pê chyáng nhang kat luî, yhangmoq chyáng wàng nhâng laq." ga luî, Yesuq lé dung akô. 13 Haú hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé ahkáng byî kat jáng, haû agè ashop é nat pé gi, haú yuq chyáng mai htoq ló kôluî, waq pê chyáng wang ló byuq bekô nghut ri. Haû mù, haû í hkyîng kô bo é waq hpúng gi, gampyoq mai nhông hkaû shut rut din yán wang ló kôluî, myup shi byuq bekô nghut ri.
14 Waq zúng bang gi, hpang din wang ló kômù, myuq hkaû mâ é bang eq awui ayàm mâ é bang lé, haú hkyô ló shit kyo kô é yanmai, byù haú bang gi, dut laî lò bê hkyô lé, ê htoq wú akô nghut ri. 15 Yhangmoq gi, Yesuq chyáng jé lé kô é hkûn, nat gang myo myo wang júng wú é sû, mebu wut luî, byù gè rayuq su zung to láng é lé myàng kômù, gyuq dan bùm bekô nghut ri. 16 Haú hkyô lé myang é bang gi, nat gâng pé wang júng sû eq waq pê chyáng hkâsu dut é hkyô, góbang lé taî kyo akô nghut ri. 17 Hau htâng, byu pé gi, Yesuq lé yhangmoq é mau mai htoq ló byuq râ matú, chôm dûng tôngbán akô nghut ri.
18 Yesuq lhaî hkaû má wang ló é u lé, haû nat gâng pé wang júng laî lò bê sû gi, Yesuq htâng cháng râ matú, Yesuq lé dung tôngbán ri. 19 Nghut kôlhang, Yesuq gi, yhang lé ahkáng a byi e za, "Nàng, yhûm shut sheq ló mù, haû Yhumsîng, nang lé hkâ-í kut byi bê hkyô eq hkâsu kut shogyo nhikmyin yu é hkyô lé, náng é yhumbyù buinùm ji-myi wuì lé ló taî kyo aq." ga taî kat ri. 20 Haû mù, byù haú yuq gi, ló luî, yhang lé Yesuq hkâ-í kut byi bê hkyô lé, Dekapoli* mau bang lé ló taî kyô ri. Haú hkûn, wó gyô é bang banshoq gi, mauhong bum akô nghut ri.
Shi Byuq Bê Myiwe Zo Eq No É Myiwe Myhi Rayuq É Hkyô
Mht 9:18-26; Luk 8:40-56
21 Yesuq gi, lhaî ji mù, nhông he hpoq shut dum dap jé ló mù, Yhang, nhông yàm má nyi tô é u lé, byù ajùm ayò gi, Yhâng é lhînghkyuq má lé zîng bum akô nghut ri; 22 haú hkûn, Ya-iruq gâ é, tarajong má up bang mâ é rayuq gi, haú má lé luî, Yesuq lé myang kat jáng, Yhâng é hkyî wang má paî gop to mù, 23 "Ngá zo byizo gi, kâng byit ló nyi ri; yhang ge lò mù asak dum duì shi sháng gaq, nàng lé mù, yhâng é ahtoq má loq lé ke byi laq." ga, wum kat dûng tôngbán nyi ri. 24 Haû mù, Yesuq gi, haú yuq htâng châng e ló ri; byù ajùm ayò le, Yhâng é awui ayàm má châng chyîn chyap wún bum akô.
25 Haú hkûn, raxe í zân suí yui nyi é myiwe myhí rayuq le haú hpúng má bo tô ri. 26 Yhang gi, chi sará myo myô pê chyáng yhang wó é ngunzè banshoq lhoq pán mù, nò hkâm luî yâ wú kôlhang, ge é hkyô a joq é htoq agó, je lháng wuîhke lò ri. 27 Yhang gi, Yesuq é hkyô lé wó gyo jáng, byù hpûng mai Yesuq é nunghtáng má huî lé mù, Yhâng é bu má ê záng kat ri. 28 Haî mù luî gâ le, yhang gi, "Ngò, Yhang é bu má za lháng ê wó záng é nghut le gi, ge byuq râ nghut lhê." ga wó myit é yanmai, haû su kut é nghut ri. 29 Haú hkûn jáng, yhâng chyáng suí yui é kân byuq luî, yhang gi, hpuzô nyi é mai wó lut bê hkyô lé, yhânggùng má sê gyô kat bê nghut ri.
30 Yesuq gi, Yhâng é gùng mai hpungwup a-tsam htoq ló é lé, radá dâm châng sê kat luî, byù moq mó shut lhing wú mù, "Ngá é bu má ó yuq záng bê lhú?" ga myi kat ri.
31 Haú hkûn, Yhâng é chángzô pé gi, "Náng é lhînghkyuq má byù ajùm ayò chyîn chyap nyi é lé, myang to luî nhîng, 'Ngo lé, ó yuq záng bê lhú?' nghû myi lhê lhú?" ga tû taî kat akô.
32 Nghut kôlhang, Yesuq gi, Yhang lé lé záng sû lé myàng râ matú, ho lhing wú nyi ashî nghut ri. 33 Haú hkûn, myiwe myhí haû gi, yhâng chyáng hkâsu dut laî lò bê hkyô lé sê é yanmai, Yesuq é hí má lé mù, gyuq nán é èq Yhang é hkyî wang má ngóm gop to luî, yhâng chyáng dut laî lò bê hkyô banshoq lé taî kyô ri. 34 Haû mù, Yesuq gi, myiwe myhí haû lé, "Byizo ê, náng é lumjíng myit gi, nàng lé lhoq gê byi bê nghut ri; náng é nòhpyo ge byuq bê nghut ri; ngón za ló aq hkoi!" ga taî ri.
35 Yesuq gi, dang ru taî nyi ashî hkûn, tarajong má up sû Ya-iruq é yhûm mai byù ra-am jé lé mù, "Nang é byizo gi, shi byuq bê; haî mù luî, haû sará lé lhoq hkyik nyi lhê lhú?" ga luî, lé taî kat akô.
36 Yesuq gi, haú bang taî é dang lé gyô lhaî pyám mù, "Hkâgyuq, za lumjíng aq." ga, haû tarajong má up sû lé taî kat ri.
37 Hau htâng, Yhang gi, Petruq, Yakuq eq Yakuq é yhanggu Yohan pé mai lai luî, ó yuq lé le, Yhang htâng a cháng nhâng nghut ri. 38 Yhangmoq, haû tarajong má up sû é yhûm má jé lé kô é hkûn, Yesuq gi, byu pé garu garín ga yón ngau gabyông nyi bum é lé, myàng ri. 39 Yhang gi, yhúmhkaû shut wang ló mù, haú bang lé, "Haî mù, yón ngau gabyông nyi bum akô lhú? Haû zoshâng gi, shi byuq é a nghut, yhup myhî tô é sheq ru nghut lhê." ga taî ri. 40 Nghut kôlhang, yhangmoq gi, Yhang lé wuìzuì kut pyám byî akô.
Yhang kúm gi, haú bang banshoq lé hkat htoq pyám mù, zoshâng é yhângnu yhângwa nhik eq Yhâng é chángzô pé lé za shui luî, zoshâng lé lheq tô é gok má wang e akô nghut ri. 41 Yesuq gi, myiwe zo hau é loq má zuî to mù, "Talihta ku-mi" (haû é lichyúm gi, "Myiwe zo ê, ngò, nang lé taí bá, toq aq." gâ é nghut lhê.) ga taî ri. 42 Myiwe zo haû gi, haú hkûn jáng, toq luî, sô wún ri (yhang gi, asak raxe í zân bò bê sû nghut ri.). Yhangmoq gi, haû sû dut é hkyô lé gyai yhang maú byuq bùm bekô nghut ri. 43 Yhang gi, haû hkyô ó lé le a sé nhâng râ matú, yhangmoq lé taî hkúm kat luî, myiwe zo haû lé, zô jung byi tso râ matú le, yhangmoq lé taî ri.
* 5:20 Dekapoli gâ é gi, Grik dông myuq raxê lé gâ lhê.