4
Kyôshi Sân É Dangtú
Mht 13:1-23; Luk 8:4-15
Yesuq gi, nhông yàm má radàm dum mhoqshit hi ló bê nghut ri. Haú hkûn, Yhâng é lhînghkyuq má byù moq mó lûm yán zîng lé lo bùm kô é yanmai, Yhang gi, nhông hkaû mâ é lhaî má wang zung tô ri; haú u lé, byù moq mó gi, nhông yàm gin-gau htoq má nyi míng bum akô nghut ri. Yhang gi, haú bang lé, dangtú pé dông myo myo mhoqshit byî nyi ri; Yhang mhoqshit é má, "Gyo wú keq! Kyô hkyó sû rayuq gi, kyôshi san râ gâ htoq e ló ri. Yhang, kyôshi sân kat é hkûn, ra-am gi, hkyô má gyó ang mù, nghoq pê èq lé hte zô pyám ri. Ra-am gi, myi-tse a htu é luqgok yò pé má gyó ang mù, myi-tse a htu é yanmai, luì za yuq htoq ló kôle, amyit a wó chîn hing é nghut mù, buì htoq lô jáng, lhap kyuq pyám bê nghut ri. Dum ra-am gi, zugyóm hkaû má gyó ang luî, zubyap haú pé kô lò mù, wup pyâm é yanmai, ashi a wó zui nghut ri. Nghut kôlhang, ra-am gi, myìhpún bo é jang má gyó âng é yanmai, yuq kô lò mù, ashi sum xê tú, hkyuq xê tú, rashô tú lháng, zui myô lo é nghut ri." gâ ri.
Hau htâng, Yesuq dum taî é gi, "Gyo yù râ nohkyap dap sû gi, gyô yù sháng gaq." gâ ri.
10 Yhang baú za nghut nyi é hkûn, haû lagyo raxe í yuq eq Yhang nàm má nyi tô é bang gi, dangtú haû eq sêng é hkyô lé, lé myî akô. 11 Haú hkûn, Yhang, yhangmoq lé taî kyô é gi, "Garai Gasâng é mingdán eq sêng é sê gyo wuî é hkyô lé sé gyo râ ahko ahkáng, nungmoq lé byî to lugù nghut bê. Nghut kôlhang, góbâng é matú gi, jung hkangmó lé dangtú dông chyat taî é nghut lhê. 12 Haû mù luî,
'Yhangmoq gi, myang nyì kôlhang, a wú sé kó, gyô nyì kôlhang, a sê gyo kó;
sé wú sê gyo kô é ru nghut le gi, lhîng taû lò mù, mara hkyut pyám byî é hui kó râ nghut lhê!'
gâ ri." ga tô ri.
13 Hau htâng, Yhang, yhangmoq lé dum xoq taî é gi, "Nungmoq, dangtú shî lé a sê gyo kô é nghut le gi, gotû dangtú pé lé hkâsu kut ung sê gyo kó râ lhú? 14 Yò mû zui sû san kat é kyôshi gi, mungdang nghut lhê. 15 Byù ra-am gi, hkyô má gyó âng é kyôshi eq wuí akô; yhangmoq gi, mungdang lé wó gyô yu é hkûn yhang, Tsadán gi, lé mù, yhangmoq chyáng mâ é mungdang lé lé yù pyám byî ri. 16 Ra-am gi, luqgok yò pé má gyó âng é kyôshi eq wuí akô; yhangmoq gi, mungdang lé wó gyo jáng, radá dâm gabú myit èq hap yù akô. 17 Nghut kôlhang, yhangmoq gi, amyit a wó chîn é yanmai, razup zo za yuq kômù, mungdâng é yanmai, wuîhke é eq zing-rî é pé hui kôjáng, hân hân htak ló byuq kó râ nghut lhê. 18 Dum ra-am nghut jáng, zugyóm hkaû má gyó âng é kyôshi eq wuí akô; yhangmoq gi, mungdang lé wó gyô yù kôlhang, 19 shí ipyat lhê é myit wui myit hke hkyô, hkyô shuî nghoq jung ngùn hîng zèhkoq eq gotû zè pé lé ô nau é hkyô pé, yhangmoq chyáng wang lò jáng, haû mungdang lé hup pyâm é yanmai, ashi a wó zui dut kó râ nghut lhê. 20 Ra-am kúm gi, myìhpún bo é jang má gyó âng é kyôshi eq wuí akô; yhangmoq gi, haû mungdang lé gyô yù mù, lhom yù luî, sân kat é htoq sum xê tú, hkyuq xê tú, rashô tú lháng myo shoq ashi zuî lò kó râ nghut lhê." gâ ri.
Myibung Htûn É Hkyô
Luk 8:16-18
21 Yesuq, yhangmoq lé xoq taî é gi, "Nungmoq gi, myibung lé yù mù, tsungjang má a tsung e za, mûng èq nghop tô é, a nghut jáng, yhupchong ô má tsung tô é, ó yuq wá kut wú akô lhú? 22 Hkâsu mù gâ le, haq tô é zè haí jung le htoq ze lò râ eq, zaú tô é pé haí jung le byông htoq lô râ nghut lhê. 23 Gyô yù râ nohkyap dap sû ó yuq nghut kôle, gyô yù sháng gaq." gâ ri.
24 Hau htoq agó, Yhang dum taî é gi, "Nungmoq gi, wó gyô yu é hkyô lé rago myit wú keq; nungmoq lik byî é bung èq, nungmoq lé dum lik byi râ nghut lhê; hau htoq lháng myo shoq wó kó râ nghut lhê. 25 Hkâsu mù gâ le, wó to sû lé gi, jat byi shirâ, a wó su chyáng mai kúm gi, yhang wó tô é lé lháng yu pyám byi shirâ nghut lhê." gâ ri.
Kyôshi Yuq Kô Lo É Dangtú
26 Hau htâng, Yhang dum xoq taî é gi, "Garai Gasâng é mingdán gi, byù rayuq mai, myigùng má sân kat é kyôshi eq wuí ri. 27 Byù haú yuq gi, myín lé yhup tô é nghut nghut, nyí lé toq lo é nghut nghut, kyôshi gi, zuí htoq lô mù, yuq kô lo nyi ri; nghut kôlhang, yhang gi, hkâsu kut yuq lo nyi é hkyô lé a sé nghut ri. 28 Myigùng gi, yhang baú yhang, kyôshi lé, sâng-hi má abum bum nhâng, hau htâng má a-nhâm htoq nhâng mù luî, ashi zui shoq kut é nghut lhê. 29 Kyôshi myhíng jáng, kyô shu yoq jé bê nghut é yanmai, yhang gi, zaiyik èq yâm yù râ nghut lhê." gâ ri.
Angshi Cham Lé Dangtú Yu É Hkyô
Mht 13:31-32; Luk 13:18-19
30 Yesuq dum xoq taî é gi, "Garai Gasâng é mingdán lé, hai èq lhoq whuî wú râ lhú? Haí jung dangtú yù mù, shit wú râ lhú? 31 Garai Gasâng é mingdán gi, angshi cham eq wuí ri. Angshi cham haû gi, myigùng má hô é kyômyui jí pé má je tiq é nghut lhê. 32 Nghut kôlhang, ho mù, yuq kô lô jáng, xun hkyâm má hô é mhan-haq hpoqnoq gàm banshoq htoq má je kô é agàm dut lò mù, akoq kô lò luî, hau é buishûm hkaû má, maulat nghoq zô pé lé wó zung nô nyi é nghut lhê." gâ ri.
33 Haû sû é dangtú myo myo dông mai, Yesuq gi, yhangmoq wó sê gyô é myhó, mungdang hko kyô nyi ri. 34 Yhang gi, yhangmoq lé, dangtú a bo é haî lháng a taî wú nghut ri; nghut kôlhang, Yhang eq chángzô pé baú nghut nyi é hkûn kúm gi, jung hkangmó é lichyúm lé taî sân kyô ri.
Laidun Mó Lé, Yesuq Lhoq Zîm Pyâm É Hkyô
Mht 8:23-27; Luk 8:22-25
35 Haû nyí, myinhtâng lé, Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé lé, "Nga-nhúng nhông hé hpoq shut dap e ló sháng." ga taî ri. 36 Haú hkûn, chángzô pé gi, byù moq mó lé nyhi pyâm to luî, Yhang zung tô é lhaî mai yhang, Yhang lé shuî gû dap ló bekô; gotû lhaî pé le, yhangmoq eq rahá bo gû dap ló akô nghut ri. 37 Haú u lé, laidun mó jé lô mù, wuìlhêng hta toq lô luî, lhaî má lo bat hâng é yanmai, wuì byíng lô bê nghut ri. 38 Haú hkûn, Yesuq gi, lhaî htâng má uhkuq hkuq mù yhup myhî tô ri; haû chángzô pé gi, Yhang lé nhaû pun luî "Sará ê, nga-nhúng myup shi ló râ dut é lé, nàng a chiq byi lhú?" ga taî akô nghut ri.
39 Yesuq gi, toq mù, laidun lé tan luî, wuìlhêng lé, "Zim aq." ga taí kat jáng, haû laidun num ló byuq luî, banshoq zîm byuq bê nghut ri.
40 Hau htâng, Yhang gi, Yhâng é chángzô pé lé, "Haî mù, haû-í gyuq bum akô lhú? Nungmoq gi, lumjíng myit a bò shi kó lhú?" ga taî ri.
41 Yhangmoq gi, gyai yhang gyuq dan bùm kômù, "Shí yuq gi, hkasû é byù nghut lhê lhà? Laì eq wuìlhêng pé lháng gi, Yhâng é dang lé gyo byî ri-nhung!" ga luî, rayuq eq rayuq myî lhûm bum akô nghut ri.
4:12 Esai 6:9-10