3
Yesuq gi, tarajong má radàm dum wang e le, loq raloq ajum shi byuq é byù rayuq nyi to láng ri. Haú hkûn, haú má nyi tô é bang ra-am gi, Bánno buinyì má, Yesuq mai haú yuq lé lhoq gê byi râ lhú ga, mara hûn râ matú gyám wú nyi akô nghut ri. Yesuq gi, haû loq jum shî sû lé, "Banshoq bâng é hí má, toq yap shit aq." ga taî kat ri.
Hau htâng, Yhang gi, haú má nyi tô é bang lé, "Bánno buinyì má, ge é muzó kut râ, a ge é muzó kut râ, byù asak hkyî râ eq byù sat râ hkyô pé má, hká lhum kut le sheq tarâ wang lhê lhú?" ga myî kat jáng, yhangmoq kúm gi, jit le a ga kó nghut ri.
Haû mù, Yhang gi, nhik-yô nau é myit èq haú bang lé lhîng wú mù, yhangmoq myit htan é hkyô lé, wú yón luî, haû loq jum shî sû lé, "Náng é loq nyhang kat aq." ga taî kat jáng, haú yuq gi, loq nyhang kat luî, yhâng é loq gi, shoq za ge byuq bê nghut ri. Hau htâng má, Hparishe pé gi, htoq ló kômù, Yesuq lé hkâsu kut wó sat pyám râ hkyô lé, Herut é byu pé eq chôm hpyê lhûm bum akô nghut ri.
Byù Ajùm Ayò, Yesuq Htâng Cháng Kô É Hkyô
Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé eq rahá, nhông shut dum e ló le, Galile mau mâ é byù ajùm ayò gi, Yhang htâng châng e ló bum akô nghut ri. Hau htoq agó, Yuda mau mâ é bang, Yerusalem wà mó mâ é bang, Idumia mau mâ é bang, Yodan làng hé hpoq mâ é bang, Turuq myuq eq Sidun myuq awui ayàm jé shoq mâ é bang, ajùm ayò gi, Yhang kut nyi é hkyô banshoq lé wó gyo kôjáng, Yhâng chyáng jé lé bum akô nghut ri. 9-10 Yesuq gi, byù myo myo lé lhoq gê byî é yanmai, nòhpyo hui to bang gi, Yhang lé wó záng shoq ga, chyîn chyap wang ló bum akô. Byù lûm myo luî, Yesuq gi, Yhang lé a nhê pyet pyám sháng gaq ga, Yhâng é chángzô pé lé lhaî ralhum hen to nhang ri. 11 Agè ashop é nat pé gi, Yhang lé myàng hkangmó, Yhâng é hí má lêng ngop to luî, "Nàng gi, Garai Gasâng é Yhangzo nghut ri." ga luî, taî garû akô. 12 Nghut kôlhang, Yesuq gi, Yhang ó yuq nghut é hkyô lé a taî byông htoq râ matú, tân hkúm kat ri.
Lagyo Kut Râ Byù Raxe Í Yuq Hkyin Yu É Hkyô
Mht 10:1-4; Luk 6:12-16
13 Yesuq gi, bùm shut doq ló mù, Yhang ô nau é bang lé ji kat luî, haú bang gi, Yhâng chyáng jé lé lo bum akô nghut ri. 14 Haú hkûn, Yesuq gi, byù raxe í yuq lé hkyin yù luî, lagyo ayá byî ri; haú bang gi, Yhang eq rahá nyì râ matú le, mungdang hkô râ matú Yhang nhang htoq kat râ eq, 15 nat gâng pé lé hkat htoq râ ahko ahkáng wó râ matú le, nghut akô nghut ri. 16 Haû raxe í yuq gi, Simun (Yesuq mai Petruq ga myìng myhíng byi sû); 17 Zebedi é yhangzô nhiktâng Yakuq eq yhanggu Yohan (Yháng nhiktâng lé Yesuq mai Buanerga ga myìng myhíng byî ri; hau é lichyúm gi, maugum zô nhik gâ é nghut lhê.); 18 Andre, Hpilip, Barhtolume, Mahte, Htomaq, Alhpe é yhangzo Yakuq, Htade, Zelutuq* dut é Simun eq, 19 Yhang lé ap pyám râ sû, Yudaq Iskarut pé nghut akô.
Yesuq Eq Bezebulaq
Mht 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10
20 Hau htâng, Yesuq gi, yhûm má wang ló le, byù ajùm ayò dum zîng lé lô kômù, Yhang eq Yhang é chángzô pé gi, zang zo hkyíng lháng a wó kó nghut ri. 21 Yhâng é yhumbyù wuì gi, haú hkyô lé wó gyo kôjáng, "Yhang, myit a gying lo nghut ri." ga luî, Yhang lé hung shuî yù râ matú, e akô nghut ri.
22 Yerusalem wà mó mai gyó lé lo é tarâ sará pé gi, "Shí yuq gi, Bezebulaq gâ é nat gâng pê é zau lúng sû nghut ri-nhung! Yhang gi, nat zaû é wum-o a-tsam èq za, nat gâng pé lé hkat htoq pyâm é nghut ri." ga taî bum akô nghut ri.
23 Haû mù luî, Yesuq, yhangmoq lé wut yù mù, dangtú dong taî é gi, "Tsadán gi, Tsadán lé hkâsu kut wó hkat htoq râ lhú? 24 Mingdán ralhum gi, ahkaû má byoq gâng lhûm nyì kô é nghut jáng, mingdán haû wó gîng nyì râ a nghut. 25 Yhumhtu ralhum má le, ikun byù yhangchang byoq gâng lhûm nyi é nghut le gi, yhumhtu haû wó gîng nyì râ a nghut. 26 Haû eq rajung za, Tsadán le, yhânggùng yhang lhoq hpyoq luî, gam hkoq nyi é nghut le gi, yhang wó nyi nyì râ a nghut, htûm byuq râ za nghut lhê. 27 Ó yuq nghut kôle, wum-o bò sû lé hí tui zing pyâm é a nghut le gi, yhâng é yhûm má lú wâng mù, yhâng é sutzè lé wó lú yû râ a nghut: Haú yuq lé hí tuî zing pyám jáng sheq, yhâng é sutzè lé wó lú yû râ nghut lhê. 28 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, byu pé kut shut é mara banshoq eq rhoî dang taî pyâm é pé lé gi, mara wó hkyut pyám byî lhê. 29 Nghut kôlhang, haû Chyoiyúng Woi-nyí lé rhoî dang taî pyâm é sû gi, hkâ-nhám le, mara hkyut byî é wó hui râ a nghut; haú yuq gi, ahtum abyuq yubak wó sû nghut nyi ri." gâ ri.
30 Yhang haû su ga taî é gi, yhangmoq mai, "Yhang gi, agè ashop é nat wó sû nghut ri." ga kô é yanmai nghut ri.
Yesuq É Yhângnu Eq Yhanggu Pé
Mht 12:46-50; Luk 8:19-21
31 Hau htâng, Yesuq é yhângnu eq yhanggu pé gi, jé lé mù, yhûm hkun má yap to kôluî, Yesuq htoq lô râ matú, byù rayuq lé wang taí nhang akô nghut ri. 32 Byù ajùm ayò gi, Yhâng é lhînghkyuq má zung tô akô; haú bang gi, Yhang lé, "Wú aq, náng nu eq nunggu pé gi, nang lé hui naû luî, shinggan má láng bum akô." ga taí kyô akô nghut ri.
33 Haú hkûn, Yhang gi, "Ô pé gi, Ngá nu eq Ngá gu pé nghut akô lhú?" ga myi kat ri.
34 Hau htâng, Yhang gi, Yhâng é lhînghkyuq má zung hkyuq tô é bang lé wú mù, taî é gi, "Shí bang gi, Ngá nu eq Ngá é gumang wuì nghut bê! 35 Garai Gasang ô nau é hkyô châng é sû ó yuq nghut kôle, Ngá gu, Ngá mang, Ngá nhá, Ngá nu chyat nghut bê." gâ ri.
* 3:18 Zelutuq gâ é lichyúm gi, yhumsîng zui saî é hkyô má gyai yhang myit lòm shirong é sû lé gâ lhê. Haú u lé, Israelaq byu pé gi, mingdán luthkyô wó râ matú shikut nyi é hpúng bang lé, Zelutuq gâ lhê.