2
Gùngjum Shî Sû Lé, Yesuq Lhoq Gê Byî É Hkyô
Mht 9:1-8; Luk 5:17-26
Buinyì hkâ-myháng a myáng má, Yesuq gi, Kaperna-um wà má dum wang lò jáng, Yhang yhûm dum taû jé lô bê gâ é hkyô lé, byu pé wó gyô bum akô nghut ri. Haû mù, byù myo myo zîng lé lô kôluî, yhúmhkaû má jowò a joq lô é htoq agó, hkumtot má lháng a joq lo nghut ri; Yesuq gi, yhangmoq lé mungdang hko kyô nyi ri. Haú hkûn, byù myi yuq gi, gùngjum shî sû rayuq lé chôm dang waq luî, Yhâng chyáng lé lo akô. Yhangmoq gi, byù lûm myô chyîn chyap to mù, byù haú yuq lé Yesuq chyáng a wó shuî jé ê kô é yanmai, Yesuq é u htoq mâ é yhumhkûng lé dong htông yù luî, gùngjum shî sû lé taphkang eq roq hkyô kat akô nghut ri. Yesuq gi, yhangmoq é lumjíng myit lé byu-myàng jáng, gùngjum shî sû lé, "Ngá zo ê, náng é yubak mara lé hkyut pyám byi bê." ga taî ri.
Haú hkûn, tarâ sará pé ra-am gi, haú má zung to kôluî, yhangmoq é i-myit unghkaû má, "Byù shí yuq gi, haî mù luî haû su gâ lhê laq? Yhang gi, Garai Gasang lé rhoî dang taî nyi ri; Garai Gasang mai lai luî, ó yuq wá mara wó hkyut byi râ lhú?" ga luî, myit són wuî nyi bum akô nghut ri.
Yesuq gi, yhangmoq é unghkaû má myit wú nyî kô é hkyô lé, radá dâm Yhang é myit mai sé mù, "Nungmoq é i-myit hkaû má, haî mù haû su nghû myit són wuî nyi bum akô lhú? Haû gùngjum shî sû lé, 'Náng é yubak mara lé hkyut pyám byi bê.' nghû taî é dang eq, 'Toq aq, náng é taphkang lé yù mù, hkyô so aq.' nghû taí râ má, hká hkun je taí lui lhê lhú? 10 Nghut kôlhang, haû Byu Yhangzo* gi, mingkan htoq má, mara hkyut byi râ ahkáng wó Sû nghut é lé, nungmoq lé sé nhâng nau lhê." ga, yhangmoq lé taî kat ri. 11 Hau htâng, Yhang gi, haû gùngjum shî sû lé, "Ngò, nang lé taí bá, toq aq, náng é taphkang lé yu chûng luî, yhûm taû ló aq hkoi." ga taî ri. 12 Haú yuq gi, toq mù, yhâng é taphkang lé yu chûng luî, yhangmoq banshoq bang wú tsuq tô é myoq hí mai sô htoq ló byuq bê nghut ri. Hau é yanmai, yuq hkangmó gi, mauhong bùm kômù, "Isû é hkyô gi, hkâ-nhám lháng a myàng wú shi." ga, Garai Gasang lé hkya-on kungton bum akô nghut ri.
Lewiq (Mahte) Lé Wut Yu É Hkyô
Mht 9:9-13; Luk 5:27-32
13 Yesuq gi, nhông yàm má radàm dum htoq e ri. Haú hkûn, byù moq mó gi, Yhâng chyáng jé lé lo bùm kômù, Yhang gi, haú bang lé lhom mhoqshit nyi ri. 14 Yhang gi, sô yông ló nyi é hkûn, kang guq zúm má zung tô é, Alhpe yhangzo Lewiq lé myang kat luî, "Ngá htâng cháng aq." ga taî ri. Haú hkûn, Lewiq gi, toq luî, Yhang htâng cháng bê nghut ri.
15 Yesuq gi, Lewiq é yhûm má myinzang ê zô nyi é hkûn, kang guq bang myo myo eq yubak dap bang le, Yhang eq Yhâng é chángzô pé eq rahá zo shuq bum akô. Hkâsu mù gâ le, Yhang htâng châng é bang gi, ajùm ayò nghut é yanmai nghut ri. 16 Tarâ sará nghut é Hparishe pé ra-am gi, yubak dap bang eq kang guq zo bang le mù rahá, Yesuq zang zô nyi é lé myàng kôjáng, Yhâng é chángzô pé lé, "Yhang gi, haî mù luî, kang guq bang eq yubak dap bang eq rahá zo shuq nyi lhê lhú?" ga myî bum akô nghut ri.
17 Haû su ga myi kô é lé Yesuq wó gyo jáng, Yhang gi, yhangmoq lé, "Wángzán bang gi, chi sará a ra kó, nòhpyo hui bang za sheq ru râ lhê. Haû eq rajung za, Ngò gi, dingmán bang lé wut yù râ matú jé lé é a nghut, yubak dap bang lé ji yù râ matú sheq jé lé é ru nghut lhê." ga taî kat ri.
Zoshuq Gám É Eq Sêng É Hkyô
Mht 9:14-17; Luk 5:33-39
18 Yohan é chángzô pé eq Hparishe pé gi, zoshuq gám nyi akô nghut ri. Haû mù, ra-am gi, Yesuq chyáng jé lé kômù, "Wui-myhup Sará Yohan é chángzô pé eq Hparishe pê é chángzô pé gi, zoshuq gám akô; nghut kôlhang, náng é chángzô pé gi, haî mù a gám kô é lhú?" ga luî, myî akô nghut ri.
19 Haú hkûn, Yesuq tû taî é gi, "Bíng pé gi, lusik eq rahá nghut nyi tô ashî hkûn, zoshuq hkâsu wó gám râ lhú? Yhangmoq gi, lusik eq rahá nghut nyi é u lé, zoshuq gám kó râ a nghut. 20 Nghut kôlhang, lusik lé yhangmoq chyáng mai shuî yu pyâm é hkyíng jé râ nghut lhê; haú buinyì pé má kúm gi, yhangmoq, zoshuq gám kó râ nghut lhê.
21 Ó yuq le, mebu xau má pán sik èq a lhaq hpo wú kó; haû su kut é nghut jáng, pán sik gi, kun byuq mù, mebu xau le je lhoq cheq pyám râ nghut lhê. 22 Haû eq rajung za, tsibyiq wing asik lé le, shokuq htûng axau má ó a kat wú kó. Kat é nghut jáng, tsibyiq wing asik gi, htûng lé lhoq buq goq nhâng luî, tsibyiq wing eq shokuq htûng htên byuq râ nghut lhê. Haû mù, tsibyiq wing asik gi, shokuq htûng sik má za ge kat é nghut lhê.
Bánno Buinyi É Yhumsîng
Mht 12:1-14; Luk 6:1-11
23 Bánno buinyì ra-nyí má, Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé eq rahá yò hkaû mai sô laî ló é hkûn, Yhâng é chángzô pé gi, kyôshi ratsuí langshap yu akô nghut ri. 24 Haû mù, Hparishe pé gi, Yesuq lé, "Wú aq, Bánno buinyì má a ge kut jung lé, haî mù, náng é chángzô pé kut nyi akô lhú?" ga taî akô.
25 Haú hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Dawiq lháng gi, yhâng htâng châng é bang eq rahá zòmut hui luî, zoshuq râ tô é hkûn, hkâsu kut é hkyô lé, nungmoq hkâ-nhám le a nghap wú kó lhú? 26 Abiahta, hkyangjong mó kut nyi é u lé, Dawiq gi, Garai Gasâng é yhúmhkaû má wang ê mù, hkyangjông pé mai lai luî, ó le a ge zô é, kyâng tô é muk lé yù zo mù, yhang htâng châng é bang lé le ratsuí tsuí byi tso é nghut lhê." ga tû taî ri.
27 Hau htâng, Yhang gi, yhangmoq lé, "Bánno buinyì gi, byù é matú kut tô é nghut lhê; byù gi, Bánno buinyi é matú a nghut. 28 Haû mù, haû Byu Yhangzo gi, haû Bánno buinyi é Yhumsîng lháng nghut lhê." ga xoq taî ri.
* 2:10 Byu Yhangzo gâ é gi, Yesuq Yhânggùng yhang lé le taî é nghut lhê, Mesaia lé le taî é nghut lhê.