MARKUQ
é Gabú Danglù Laiká
(The Gospel of Mark)
1
Yesuq É Matú Hkyô Htong Byî É Hkyô
Mht 3:1-12; Luk 3:1-18; Yhn 1:19-28
Haû Garai Gasâng é Yhangzo, Yesuq Hkrisduq eq sêng é gabú danglù hi é hkyô gi, haû myiqhtoi Esai-aq laiká má:
"Náng é hkyô lajang láng râ matú, Ngá é lagyo lé, Náng é hí má Ngò nhang kat râ nghut lhê."
ga luî le,
"Haû yoso má, byù rayuq garû taî é htê gi,
'Haû Yhumsing é matú, hkyô hen to keq; Yhâng é matú hkyô lhoq nyhang to keq.'"
ga luî le, kâ tô é eq rajung za nghut lhê. Haû mù, Wui-myhup Sará Yohan gi, yoso hkaû má jé lé luî, wui-myhup hkám byî nyi é eq, yubak mara hkyut pyám byî é hui râ matú myit lhîng mù, wui-myhup hkâm yù râ hkyô lé, hko kyô nyi ri. Haú hkûn, Yuda mau jowò hkangmó mâ é bang eq Yerusalem wà mó mâ é banshoq bang gi, yhâng chyáng htoq e bum akô. Yhangmoq gi, yhumsing é mara lé yín yû kôluî, yhâng chyáng mai Yodan làng má wui-myhup hkâm yu bum akô nghut ri. Yohan gi, gola-uq shomaú èq saî é mebu wut mù, yhâng é hpyidum má gi shokuq hpyihit hit ri; yhang gi, dinggám eq yosô byo-î pé lé zo sû nghut ri. Yhang taî kyô é dang gi, "Ngá htoq má wum-o a-tsam je bo é sû rayuq, ngá htâng má jé lé râ nghut lhê; ngò gi, yhâng é hkyî-tsung tui lé hpyî râ lháng a gingdán é nghut lhê. Ngò gi, nungmoq lé, wui èq za wui-myhup wó hkám byi lhê; nghut kôlhang, Yhang gi, Chyoiyúng Woi-nyí má nungmoq lé wui-myhup hkám byi râ nghut lhê." gâ ri.
Yesuq, Wui-myhup Hkâm Yu É Hkyô Eq Gunglaú Huî É Hkyô
Mht 3:13-17; 4:1-11; Luk 3:21-22; 4:1-13
Haû yoq má, Yesuq gi, Galile mau Nazaret wà mai lé jé mù, Yohan chyáng Yodan làng má wui-myhup hkâm yu ri. 10 Yesuq gi, wuì mai htoq lo é u lé, mauhkûng bóng lo é lé le, Woi-nyí gi, hpûngkyui gunghkyâng sû é dông mai, Yhang ahtoq má gyó lé lo é lé le, Yhang myang kat ri. 11 Haú hkûn, "Nàng gi, Ngò chyitdap é Ngá zo nghut lhê; Náng é ahtoq má Ngò gabú myit ngón nyi lhê." ga mauhkûng mai danghtê htoq lo ri.
12 Haú hkûn jáng, Woi-nyí gi, Yhang lé yoso shut wang e ló nhang ri. 13 Haû mù, Yhang gi, yoso má myi xê nyí nyì luî, Tsadán èq gunglaú é huî ri; tân jung yosô zè pé le, Yhang eq rahá nghut nyi ri; maumang lagyô pé gi, Yhang lé, lé dojaú nyi akô nghut ri.
Sâng-hi Lhê É Chángzô Pé
Mht 4:12-22; Luk 4:14-15; 5:1-11
14 Yohan htóng gyó é htâng má, Yesuq gi, Galile mau má ló jé mù, 15 "Ahkyíng gi, jé bê; Garai Gasâng é mingdán gi, chyâng lò bê nghut ri; myit lhîng mù, haû gabú danglù lé lumjíng keq hkoi." ga luî, Garai Gasâng é gabú danglù lé hkô kyo wún ri.
16 Yesuq gi, Galile nhông yàm mai sô laî ló le, Simun eq yhanggu Andre nhiktâng, nhông má gùn dú nyî kô é lé, myang ri; haû nhik gi, ngozo kóng zo su nhik nghut akô. 17 Haû mù, Yesuq gi, haú nhiktâng lé, "Ngá htâng cháng keq; Ngò, nungnhik lé, byù lé châng kóng su nhik dut nhâng râ nghut lhê." ga taî ri. 18 Haú hkûn, yhangnhik gi, radá dâm, gùn pé lé tô pyâm to luî, Yhang htâng cháng bekô nghut ri.
19 Yesuq gi, radun zo dum sô e ló é hkûn, Zebedi é yhangzo, Yakuq eq yhanggu Yohan nhiktâng, lhaî hkaû má gùn hpo nyì kô é lé, myang ri. 20 Haú hkûn, Yhang gi, radá dâm, yhangnhik tâng lé wut kat jáng, yhangnhik tâng gi, yhangnhik é yhângwa Zebedi eq langchyâng pé lé, lhaî hkaû má nyhi pyâm to kôluî, Yhang htâng cháng bekô nghut ri.
Nat Lé, Yesuq Hkat Htoq Pyâm É Hkyô
Luk 4:31-37
21 Yhangmoq gi, Kaperna-um wà má e akô; Bánno buinyì nyí jé jáng, Yesuq gi, tarajong má wang ê mù, mhoqshit hi ló bê nghut ri. 22 Shiwa byu pé kúm gi, Yhang mhoqshit é hkyô lé mauhong bum akô; hkâsu mù gâ le, Yhang gi, tarâ sará pé eq a pung é za, ahkáng ayá wó sû rayuq su, yhangmoq lé mhoqshit é yanmai nghut ri. 23 Haú u lé, agè ashop é nat wang júng é byù rayuq tarajong má bo lom nyì luî, wut garû kat é gi, 24 "Nazaret wà byù Yesuq ê, ngamoq gi, Nàng eq haî sêng lhê lhú? Ngamoq lé lhoq hten râ matú, Nàng jé lé é nghut lhê lhú? Nàng gi, Garai Gasâng é Chyoiyúng Sû nghut é lé, ngò sê lhê." gâ ri.
25 Haú hkûn, Yesuq gi, "Hkâjop, yhâng chyáng mai htoq ló aq." ga yhang lé tân kat ri. 26 Haú hkûn, agè ashop é nat haû gi, byù haú yuq lé wum kat langhtân nhâng luî, htê mó èq garu uchyang htoq ló byuq bê nghut ri.
27 Shiwa byù banshoq bang gi, gyai yhang maú byuq kômù, rayuq eq rayuq, "Shí yuq é dang gi, hkasû é dang wá nghut lhê lhú? Ahko ahkáng bo é dông mhoqshit é hkyô asik nghut ri-nhung! Yhang gi, agè ashop é nat pé lé hkunmó hkyó jáng, haú bang lháng gyo byî akô nghut ri." ga luî, taî lhûm bum akô nghut ri. 28 Yesuq eq sêng é ludang gi, Galile mau jàm shoq, yang é dông byo myín ló bê nghut ri.
Byù Myo Myo Lé, Yesuq Lhoq Gê Byî É Hkyô
Mht 8:14-17; Luk 4:38-41
29 Yhangmoq gi, tarajong mai htoq luî, haú hkûn jáng, Yakuq eq Yohan nhik le mù, Simun eq Andre nhiktâng é yhûm má wang e ló bekô nghut ri. 30 Simûn é yhâng-aumó gi, gyai yhang nò leq tô é nghut mù luî, yhangmoq gi, Yesuq lé haú yuq no é hkyô lhom taî kyô akô nghut ri. 31 Haû mù luî, Yesuq gi, yhâng chyáng huî ê mù, yhâng é loq má zui luî tu tsung ri; haú hkûn jáng, nò ge byuq luî, yhang gi, yhangmoq lé gaí tso gaí huq bê nghut ri.
32 Haû nyí buiwang é htâng má, byu pé gi, no é bang eq nat gang wang júng nyi é bang banshoq lé, Yesuq chyáng shuî lé lo bum akô nghut ri. 33 Rawa bang, hkúmdong nàm má lé zup zing tô akô. 34 Haû mù, Yesuq gi, awáng nòhpyo ajung jung huî é bang myo myo lé lhoq gê byî ri; nat gang myo myo lé le, hkat htoq pyâm ri; nghut kôlhang, Yhang ó nghut é lé nat gang haú bang sé kô é yanmai, nat gang haú bang lé dang a taí nhâng nghut ri.
35 Yesuq gi, htang napkyó mau lháng a bó shimá, toq mù, gaû é jowò ralhum má htoq ê luî, kyû ê dûng ri. 36 Simun eq yhâng é luzúm wuî kúm gi, Yhang lé châng hô kômù, 37 Yhang lé myang hô kôjáng, "Yuq hkangmó gi, Nang lé châng hkat ho nyi akô." ga luî, taî kyô akô nghut ri.
38 Haú hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Awui ayàm mâ é wà pé má le, ngò, mungdang wó hkô râ matú ê sháng, hau é matú ngò lé é ru nghut lhê." ga tû taî ri. 39 Haû mù luî, Yhang gi, Galile mau ramau gón, tarajong pé má mungdang hkat hko wún é htoq agó, nat gâng pé lé le hkat htoq pyám byî wún ri.
Manggâm Dap Sû Lé, Yesuq Lhoq Gê Byî É Hkyô
Mht 8:1-4; Luk 5:12-16
40 Manggâm dap é byù rayuq gi, Yesuq chyáng lé mù, hkyihput htuq luî, "Nàng dóng é nghut le gi, ngò lé Nàng wó lhoq sân-yúng byi râ nghut lhê." ga dung wut ri.
41 Haú hkûn, Yesuq gi, yhang lé wú shogyo luî, loq lhâm kat mù, haú yuq lé ê záng luî, "Ngò dóng lhê, sân-yúng aq hkoi." ga taî ri. 42 Haú hkûn jáng, manggâm ana byuq byuq luî, yhang gi, gè bê nghut ri.
43-44 Yesuq gi, "Nàng, shí hkyô ó lé le hkâtaî kyo. Nghut kôlhang, náng é gungdu lé, hkyangjong hpô chyáng ló tûn shit mù, nàng sân-yúng bê hkyô lé yhangmoq é matú saksé dut sháng gaq, Mosheq tarâ tô tô é eq rajung za, hkungga ló nhông byi aq." ga, yhang lé gyai yhang sidiq byi mù, radá dâm nhang kat bê nghut ri. 45 Nghut kôlhang, haú yuq gi, htoq ló mù, haú hkyô lé je taî pyo myhîn ló bê nghut ri. Hau é yanmai, Yesuq gi, wà hkaû má de de a ge wang ló lo mù, shinggan mâ é chamchyuiyuì dut é jowò má za nyì nyi ri. Nghut kôlhang, byu pé gi, jowò hkangmó mai Yhâng chyáng ru zîng lé nyi bum ashî kó nghut ri.
1:2 Mal 3:1 1:3 Esai 40:3