28
Dum Dui Toq Lo É Hkyô
Mrk 16:1-8; Luk 24:1-12; Yhn 20:1-10
Bánno buinyì lai jáng, rabat é sâng-hi nyí maubó zó má, Magadalaq wà mâ é Mariq eq goyuq Mariq gi, lup má ê wú râ ga, e ló akô.
Haú hkûn, layàng mó nún lo ri; hkâsu mù gâ le, Yhumsîng Garaî é maumang lagyo rayuq gi, mauhkûng mai gyó lé lô mù, lup má ê luî, haû luqlong lé tu lheng mù, hau ahtoq má zung tô ri. Yhâng é isâm gi, lhap su duqbó mù, Yhâng é mebu gi, gyo su hpyu zan tô ri. Zúng nyi é bang gi, yhang lé lûm wú gyuq kômù, pyik pyik nán luî, shî gùng su dut bùm bekô nghut ri.
Haû maumang lagyo gi, myiwe haú nhik lé, "Hkâgyuq kó! Haû tapzîng má jén sat huî é Yesuq lé, nungnhik ho nyi kô é lé, ngò sê lhê. Yhang gi, shí má a nyì lo; Yhang taî tô é eq rajung za, lhoq dui toq é hui bê nghut ri. Yhang lé lheq é jowò lé, lé wú keq. Haû mù, hân taû ló luî, Yhâng é chángzô pé lé, 'Yhang, shi é mai lhoq dui toq é hui bê nghut ri; nungmoq é hí má, Galile mau shut ló láng berâ. Nungmoq, Yhang lé, haú má ló myâng kó râ nghut lhê.' nghû ló taî kyo keq. Nungnhik lé, ngò taî é lé matsîng chûng keq." ga taî kat ri.
Haû mù luî, myiwe myhí haú nhik gi, gyuq kôlhang, gyai gabú é myit èq lup mai hân taû ló mù, Yhâng é chángzô pé lé ló taî kyo râ matú, din ló bê nghut ri. Haú hkûn, Yesuq gi, radá dâm yhangnhik lé lhom tê mù, "Wángzán nyî kó sháng gaq." ga taî ri. Haû mù, yhangnhik gi, huî ê luî, Yhâng é hkyî má po zing to mù, Yhang lé noqkuq akô. 10 Haú hkûn, Yesuq gi, yhangnhik lé, "Hkâgyuq kó. Ngá é gumang wuì lé, Galile mau shut e ló keq nghû ló taî kyo keq; haú má, yhangmoq, Ngo lé myàng kó râ nghut lhê." ga taî kat ri.
Zúng Nyi É Gyezô Pé Taî É Danglù
11 Myiwe haú nhik hkyô má ru nghut nyi ashî le, lup zúng é gyezô pé ra-am gi, myuq hkaû má wang ló mù, dut lai lo é hkyô banshoq lé, haû hkyangjong agyi pé lé ló taî kyo akô nghut ri. 12 Haû hkyangjong agyi pé gi, suwún wuî eq huî lhum luî, hpyê lhûm é htâng má, haû gyezô pé lé, ngùn myo myo tsup byi mù, 13 "'Myín lé, ngamoq yhup myhî tô é hkûn, Yhâng é chángzô pé lé lô mù, màng lé, lé hkaû yu ló bekô nghut ri.' nghû taí keq. 14 Shí hkyô lé, haû mauzau hpó wó gyô é nghut jáng, yhang myit ngón shoq, ngamoq taí râ nghut lhê; haú hkûn, nungmoq gi, hai manghkáng a htoq râ nghut lhê." ga taî kat ri. 15 Haû mù, gyezô pé gi, ngùn haú pé lé yù luî, yhangmoq lé taî kat é eq rajung za kut bekô nghut ri. Haû su mù, haú hkyô gi, Yudaq byu pé má taî pyo myhîn ló bê nghut mù, ahkuî jé shoq taî nyi bum akô nghut ri.
Chángzô Pé Kut Râ Sasana Muzó
Mrk 16:14-18; Luk 24:36-49; Yhn 20:19-23; Lagyo 1:6-8
16 Hau htâng má, haû chángzo raxe rayuq gi, yhangmoq lé, Yesuq ê nhang tô é Galile mau mâ é bùm shut e ló bekô nghut ri. 17 Yhangmoq gi, Yesuq lé myàng kôjáng, noqkuq akô; nghut kôlhang, ra-am gi, a dê jíng kó nghut ri. 18 Hau htâng, Yesuq gi, yhangmoq chyáng lé lô mù, "Mauhkûng eq myigùng htoq mâ é ahkáng ayá banshoq, Ngo lé byî to bê nghut lhê. 19 Haû mù, nungmoq gi, htoq ê luî, byù myû chângjup lé, Ngá é chángzô pé dut nhâng mù, haû Îwa, Yhangzo, Chyoiyúng Woi-nyí é myìng lang luî, wui-myhup hkám byi mù, 20 nungmoq lé, Ngò hkunmó hkyô tô é lhunglháng lé châng kut râ matú, yhangmoq lé mhoqshit keq. Ngò gi, mingkan pyat htûm é hkûn jé shoq lháng, nungmoq eq rahá ru nghut nyî râ nghut lhê." ga pying tô ri.