27
Yudaq Juîshi É Hkyô
Mrk 15:1; Luk 23:1-2; Yhn 18:28-32
Napsûn noq le, hkyangjong agyi pé banshoq bang eq mingbyu é suwún wuî gi, Yesuq lé sat pyám nhâng râ matú chôm myit hpyit yû bekô nghut ri. Haû mù, yhangmoq gi, Yhang lé tuî yù luî, shuî htoq ê kômù, mauzau Pilat chyáng ê ap byî akô nghut ri.
Yesuq lé ap pyâm é sû Yudaq gi, Yesuq lé jéyáng doqdân é hkyô lé myang sé jáng, nungngham wó mù, haû ngùn sum xê chap lé, hkyangjong agyi pé eq suwún wui chyáng ló dum taû byî ri. Haû mù, yhang gi, "Mara a bò Su é sui lé, ngò ap pyám bê nghut é yanmai, ngò mara wó bê." ga taí jáng, yhangmoq gi, "Haú hkyô, ngamoq eq haî sêng lhê lhú? Haû gi, nàng eq sheq ru sêng lhê." ga lhom taî kat akô nghut ri.
Haû mù, Yudaq gi, ngùn haú lé, noqkuq yhúmhkaû má dú pyâm to luî, htoq ló mù, yhang gûng yhang ê juîshi byuq bê nghut ri.
Haû hkyangjong agyi pé gi, ngùn chap haú pé kui yù luî, "Shî gi, sui hpau ngùn nghut lhê yanmai, alu sidek má a ge kat." ga taî akô. Haû mù, yhangmoq gi, tûngbaù pê é lupdùng kut râ matú, au saí zo su é maumyî lé, ngùn hau èq wui hpyit yû râ dông, chôm myit hpyit to bekô nghut ri. Hau é yanmai, ahkuî jé shoq, haú jowò lé, sui myigùng ga myhîng tô akô nghut ri. Haû gi, "Haû Israelaq byu pé mai, Yhang lé gù hpyit tô é ngùn sum xê chap lé, yhangmoq yù mù, haû Yhumsîng Garai, ngo lé pying tô é eq rajung za, 10 haû au saí zo su é maumyî lé, yhangmoq wui yù bekô nghut ri." ga myiqhtoi Yeremiaq taî tô é dang lo dik é nghut ri.
Yesuq Lé, Pilat Myî Jep Wú É Hkyô
Mrk 15:2-15; Luk 23:3-5, 13-26; Yhn 18:33—19:16
11 Haú u lé, Yesuq gi, mauzau hpô é hí má yap tô é nghut mù, haû mauzau hpó gi, Yhang lé, "Nàng gi, Yudaq byu pê é hkohkâm nghut lhê lhú?" ga myi jáng, Yesuq gi, "Nàng taî é eq rajung za nghut lhê." ga tû taî ri.
12 Haû hkyangjong agyi pé eq suwún wuî gi, Yhang lé, mara hûn kôjáng, Yhang gi, haî le a tû taí nghut ri. 13 Haú hkûn, Pilat gi, Yhang lé, "Yhangmoq, Nang lé mara hûn saksé haû-í hkâm nyì kô é lé, Nàng a wó gyo lhú?" ga saî myî ri. 14 Nghut kôlhang, Yesuq gi, dang rahkun lháng a tû taî é yanmai, haû mauzau hpó gi, gyai maú byuq bê nghut ri.
15 Haû Lhoqlhai Poî u lé, mingbyû wuì ô nau é má cháng luî, haû mauzau hpó gi, htóng byû rayuq yuq lé nhâng byî é htûng joq ri. 16 Haú u lé, a gè myìng htoq é htóng byû, Barabaq ga sû rayuq nyi ri. 17 Haû mù, byù moq mó zup zîng lò kô é hkûn, Pilat gi, yhangmoq lé, "Nungmoq é matú, hká yuq lé lhut byi nhâng nau akô lhú? Barabaq luq? Haû a nghut jáng, Hkrisduq gâ é Yesuq lé luq?" ga myî ri. 18 Yhang haû su ga myî é gi, yhangmoq, Yesuq lé manôn kôluî, yhâng chyáng lé ap byi kô é hkyô lé sê é yanmai nghut ri.
19 Pilat gi, tarâ jéyáng tingnyâng htoq má zung tô ashî hkûn, yhangmyi gi, "Haû mara a bò Sû lé, haî le hkâkut; hkâsu mù gâ le, hkû-nyí za lháng, yhupmoq má, haú yuq é yanmai, ngò tsómra hpuzô pyám bê nghut lhê." ga, yhâng chyáng dang pying kat ri.
20 Nghut kôlhang, haû hkyangjong agyi pé eq suwún wuî gi, Barabaq lé dûng htoq yû râ eq Yesuq lé sat pyám nhâng râ matú, shiwa byu pé lé wum byi bekô nghut ri.
21 Haû mauzau hpó gi, "Shî í yuq mâ é hká yuq lé, nhâng byi nhâng nau akô lhú?" ga myi jáng, yhangmoq gi, "Barabaq!" ga tû taî akô nghut ri.
22 Haû mù, Pilat gi, "Haû jáng gi, Hkrisduq gâ é Yesuq lé, ngò hkâsu kut râ lhú?" ga dum myî kat jáng, yhangmoq banshoq bang gi, "Yhang lé tapzîng má jén sat pyám aq!" ga dum tû taî akô nghut ri.
23 Nghut kôlhang, yhang gi, "Haî mù luî lhú? Yhang gi, hai mara kut shut bê lhú?" ga dum myi jáng, yhangmoq gi, htê mó èq, "Yhang lé tapzîng má jén sat pyám aq!" ga je riyhang garû lo bum akô nghut ri.
24 Pilat gi, hká dông le a dat kut lô é eq byu pé gabyông lò kó râ nghut é hkyô lé myàng luî, uchyam yù mù, shiwa byu pê hí má loq chi luî, taî é gi, "Shí yuq é sui gi, ngò eq haî a séng; nungmoq eq za ru sêng lhê." gâ ri.
25 Haû shiwa byù lhunglhâng bang gi, "Yhâng é sui gi, ngamoq eq ngamoq é yhangzo yhangshû pê htoq má joq nyì sháng gaq." ga, dum tû taî kat akô nghut ri.
26 Haú hkûn, Pilat gi, Barabaq lé nhâng byi bê nghut ri. Yesuq lé kúm gi, nhuq bat nhâng mù, tapzîng má jén sat pyám râ matú ap byî kat bê nghut ri.
Yesuq Lé, Gyezô Pé Rhoi É Hkyô
Mrk 15:16-21; Yhn 19:2-3
27 Hau htâng, mauzau hpô é gyezô pé gi, Yesuq lé, mauzau hpô é yhumwàng mó hkaû má shuî wang ló kômù, Yhâng é lhînghkyuq má, gyedap gón lé ji tsîng tô akô. 28 Yhangmoq gi, Yesuq é mebu hkyut pyám byi kôluî, zam zam ne é buhîng hut byi kômù, 29 zujanmaú ralhum saî yù kôluî, Yhâng é ulhum má tsung byî akô nghut ri. Yhangmoq gi, jàm-yang rahkat lé, Yhâng é loqyo loq má kat byi kômù, Yhâng é hí má hkyihput htuq kôluî, "Yudaq byu pê é hkohkâm hpó ê! Chyung hîng xê hing nyì sháng gaq ô!" ga, jihpoi dang taî akô. 30 Yhangmoq gi, Yhang lé sôkan byé gyun luî, Yhâng é loq mai jàm-yang lú yû mù, Yhâng é ulhum má dum bat bat kut akô nghut ri. 31 Yhangmoq gi, Yhang lé rhoî jihkyoî ban kut yû kôjáng, Yhang wut tô é buhîng lé hkyut yû kômù, Yhâng é mebu lé dum hut byi luî, tapzîng má jén sat pyám râ matú, Yhang lé shuî htoq e ló bekô nghut ri.
Yesuq Lé Jén Pyâm É Hkyô
Mrk 15:22-32; Luk 23:27-43; Yhn 19:17-27
32 Yhangmoq htoq e ló nyi le, Kuruni myuq byû nghut é Simun ga sû lé myàng kômù, yhang lé, zik luî tapzîng waq nhang akô nghut ri. 33 Yhangmoq gi, Golgahta gâ é jowò má jé e ló bekô nghut ri. Golgahta gâ é lichyúm gi, ugyap joq é jowò lé gâ é nghut lhê. 34 Haú má jé jáng, yhangmoq gi, Yesuq lé, hkô jung eq nyhô tô é tsibyiq wing lé byi huq akô; nghut kôlhang, Yhang gi, haú lé chyam wú mù, a shuq byi kut pyâm ri. 35 Yhangmoq gi, Yesuq lé tapzîng má jén tap tô é htâng, Yhâng é mebu lé lháng, hkyîn shosé shé é dông gam yu pyâm byî akô. 36 Hau htâng, yhangmoq gi, haú jowò má zung to mù, Yhang lé zúng nyi akô nghut ri. 37 Yhâng é u htoq má, "SHÍ YUQ GI, YUDAQ BYU PÊ É HKOHKÂM, YESUQ NGHUT LHÊ." ga, Yhang lé mara hun é laiká kâ tap tô akô. 38 Haú hkûn, Yhang eq rahá, damyaq í yuq lé le, Yhâng é loqpaî hkyam shut rayuq, loqyo hkyam shut rayuq kut, tapzîng htoq má jén tap tô akô nghut ri. 39 Hkyô sô laî ló é bang gi, nyhap é dông u-ngut ngut mù, taî kô é gi, 40 "Noqkuq yhûm lé hpyoq pyám luî, sum nyí gyoro má dum wó saî lhê ga Sû ê! Nàng, Garai Gasâng é Yhangzo nghut le gi, Náng gûng nàng hkyi yù luî, tapzîng mai gyó lo wú aq mhaî!" ga akô nghut ri.
41 Haû eq rajung za, hkyangjong agyi pé, tarâ sará pé eq suwún wuî le, Yhang lé rhoî jihkyoî kut mù, taí kô é gi, 42 "Shí yuq gi, góbang lé hkyi yù sû nghut kôlhang, Yhânggùng yhang gi, a wó hkyi yù nghut ri myhi-nhung! Yhang gi, Israelaq byu pê é hkohkâm nghut lhê lhà! Ngamoq wó lumjíng râ matú, Yhang, tapzîng mai gyó lo wú sháng gaq. 43 Yhang gi, Garai Gasang lé lumhkaû sû nghut lhê mù, Garai ô nau é sû nghut le gi, ahkuî Yhang lé hkyi yù sháng gaq; hkâsu mù gâ le, Yhang gi, 'Ngò, Garai Gasâng é Yhangzo nghut lhê.' ga taî ri." ga bum akô nghut ri. 44 Haû eq rajung za, Yhang eq rahá tapzîng má jén to huî é damyaq í yuq le, Yhang lé rhoî dang taî akô nghut ri.
Yesuq Soqkâng Byit É Hkyô
Mrk 15:33-41; Luk 23:44-49; Yhn 19:28-30
45 Nyí-káng raxe í hkyíng mai myinhtâng sum hkyíng jé shoq, ramau gón mauchut tuq dut byuq bê nghut ri. 46 Myinhtâng sum hkyíng kô má, Yesuq gi, "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?" ga, htê mó èq garû kat ri. Hau é lichyúm gi, "Ngá Garai ê, Ngá Garai ê, Nàng, haî mù, Ngo lé tô pyâm tô lhê lhú?" gâ é nghut ri.
47 Haú nâm má yap tô é bang ra-am gi, haú lé wó gyo kôjáng, "Yhang gi, myiqhtoi Eliyaq lé wut nyi ri." ga taî akô.
48 Haú hkûn jáng, yhangmoq mâ é rayuq gi, din e ló mù, wuìmaù lé ê yu ri. Yhang gi, haú lé tsibyiq wing chyîn má jum yù luî, jàm-yang má tuî tap mù, Yesuq shuq râ matú yhun byî ri. 49 Góbang gi, "Yhang lé, Eliyaq, lé hkyi yu lhê laq, nga-nhúng chôm láng wú sháng." ga taî akô nghut ri.
50 Haú hkûn, Yesuq gi, htê mó èq dum garû kat luî, Yhâng é soqkâng byit bê nghut ri.
51 Haú u lé, haû noqkuq yhûm mâ é pán-gyang gi, ahtoq mai a-ô í hkyam byáng goq byuq bê nghut ri. Myigùng le nún lô mù, luqgok pé le goq byuq bê nghut ri. 52 Lup pé gi, bóng lô mù, shi byuq bê é chyoiyúng bang myo myo gi, lhoq dui é hui akô. 53 Haú bang gi, Yesuq dum dui toq é htâng, lup mai htoq lô kômù, chyoiyúng myuq* má wang ê luî, byù myo myô hí má htoq shit akô nghut ri.
54 Shô up gyezau hpó eq, yhang eq rahá Yesuq lé zúng nyi é bang gi, layàng nún é eq dut lo é hkyô banshoq lé myàng kôjáng, gyuq dàn kômù, "Yhang gi, gè gè yhang, Garai Gasâng é Yhangzo nghut ri-nhung!" ga taî akô nghut ri.
55 Myiwe wuì myo myo le, we we mai wú nyi bum akô. Haú bang gi, Yesuq râ é má garúm râ matú, Galile mau mai Yhang htâng châng lé é bang nghut akô. 56 Haú bang má, Magadalaq wà mâ é Mariq, Yakuq eq Yose nhiktâng é yhângnu Mariq eq Zebedi é yhangzô nhiktang é yhângnû pé le bo akô nghut ri.
Yesuq Lé, Myhup Pyâm É Hkyô
Mrk 15:42-47; Luk 23:50-56; Yhn 19:38-42
57 Myinhtâng jé lô jáng, Yesuq é chángzo dut bê nghut é, sùt wó sû, Aramahti myuq byù Yosep ga sû lé lo ri. 58 Yhang gi, Pilat chyáng ê mù, Yesuq é gungsôm lé ê dung jáng, Pilat gi, yhang lé byi râ matú hkunmó hkyô kat bê nghut ri. 59 Yosep gi, gungsôm lé yù mù, pán yúng èq htup yup luî, 60 luqgok lé kyûng tô é, yhâng é lup sik hkaû má ê kat tô ri. Hau htâng, yhang gi, luphkum má, luqlông èq lhêng chî pyâm to luî, ló byuq bê nghut ri. 61 Magadalaq wà mâ é Mariq eq goyuq Mariq gi, lup hí má zung tô akô nghut ri.
Lup Zúng É Hkyô
62 Haû Hên Lajang Buinyì laî é htâng nyí lé, hkyangjong agyi pé eq Hparishe pé gi, Pilat chyáng ê mù, 63 "Yhumsîng ê, Yhang, asak dui nyi ashî hkûn, 'Sum nyí nghû râ buinyì má, Ngò dum dui toq lô râ.' ga, haû byù mhaú taî é dang lé, ngamoq bûn nyi lhê. 64 Haû mù, haû sum nyí nghû râ buinyì jé shoq, lup lé rago za zúng nhang to aq. Haû a nghut jáng, Yhâng é chángzô pé, màng lé lé hkaû yu ló mù, Yhang shi é mai dum dui toq lô bê ga, byu pé lé taí kó râ nghut lhê. Shî, ló htâng dàm mhaû é hkyô gi, sâng-hi dàm htoq je wui râ nghut lhê." ga, lé taî akô nghut ri.
65 Haú hkûn, Pilat gi, "Nungmoq sê é dông, lup lé haî a dut loshoq, gyezô pé lé zúng nhang to keq." ga tû taî kat ri. 66 Haû mù, yhangmoq gi, ê luî, lup lé gau shoq ga, luqgok má dizik htung mù, lup zúng byû nyhi to bekô nghut ri.
27:46 Hkya-on 22:1 * 27:53 Chyoiyúng myuq gâ é gi, Yerusalem wà mó lé gâ é nghut lhê.