11
Yesuq Eq Wui-myhup Sará Yohan
Luk 7:18-35
Yesuq gi, Yhâng é chángzo raxe í yuq lé dang ban pying é htâng má, Galile mau mâ é wà pé má mhoqshit râ matú eq hko kyo râ matú, haú jowò mai htoq e ló bê nghut ri.
Wui-myhup Sará Yohan gi, Hkrisduq kut nyi é hkyô lé, htóng hkaû má wó gyo jáng, "Nàng gi, haû jé lé lô râ Sû nghut lhê lhú? Haû a nghut jáng, ngamoq gi, góyuq lé láng ra shirâ lhú?" ga, yhâng é chángzô pé lé myí nhang kat ri.
Yesuq tû taî é gi, "Nungmoq wó gyo wó myang é hkyô, Yohan lé ló taî kyo keq; myoqjit bang, myoq wó myâng bekô; hkyî hten bang le, wó so bekô; manggâm dap bang le, lhoq gê byî é hui bekô; nojit bang le, wó gyo bekô; shî bê bang le, lhoq dui toq é hui bekô; myùng bâng é matú, gabú danglù hko kyô nyì bê nghut lhê. Ngá é yanmai, Ngo lé lum shut é hkyô a bò sû gi, hkungsô wó nyi ri." ga taî ri.
Yohan é chángzô pé taû ló kô é u lé, Yohan eq séng luî, byù moq mó lé Yesuq taî é gi; "Nungmoq gi, haî lé hpuq wú râ matú, haû yoso shut e akô lhú? Laì èq hik nhûn é jamgàm lé wú râ matú nghut akô lhú? Haû a nghut jáng, haî lé wú râ matú e akô lhú? Nú-nhâm é mebu wut sû lé wú râ matú e akô lhú? A nghut. Nú-nhâm é mebu wut bang gi, hkohkâm-wâng pé má sheq rû nyi lhê. Haû nghut lé gi, haî lé wú râ matú ê kô é lhú? Myiqhtoi rayuq lé lhú? Haû kúm nghut ri; Ngò, nungmoq lé taí kôlé, Yohan gi, myiqhtoî htoq lháng gyaú sû nghut lhê. 10 Haú yuq é hkyô lé, Chyúmdang má kâ tô é gi,
'Wú aq, Náng é hkyô lajang láng râ matú, Ngá é lagyo lé, Náng é hí má Ngò nhang kat râ nghut lhê.'
gâ ri. 11 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, myiwe wuì mai hku kat é bang má, Wui-myhup Sará Yohan htoq je kô é rayuq lháng a htoq wú shi; nghut kôlhang, Garai Gasâng é mauhkûng mingdán má je tiq dik sû gi, Yohan htoq je kô lhê. 12 Wui-myhup Sará Yohan é buinyì mai ahkuî jé shoq, mauhkûng mingdán gi, lú chyîn wang nyi é hui mù, sarhé pé gi, haú lé wó yû bekô nghut ri. 13 Hkâsu mù gâ le, Yohan é ahkyíng jé shoq, haû myiqhtoî pé banshoq eq tarâ gi, haú hkyô eq séng luî, myiqhtoi htoî to gù nghut lhê. 14 Nungmoq hap yù nau é nghut jáng, Yohan gi, haû jé lé lô râ ga sû Eliyaq nghut lhê. 15 Gyô yù râ nohkyap dap sû gi, gyô yù sháng gaq.
16 Shí ipyat lhê é byu pé lé, Ngò, hai eq taî kê wú râ lhú? 17 Yhangmoq gi,
'Nungmoq é matú, ngamoq sampyí mut byi kôlhang, nungmoq gi, a gó kó;
ngamoq, ngaù hkyangsâng kôlhang, nungmoq gi, a ngaù kó.'
ga luî, gaì pé má zùng mù, góbang lé wut taî lhûm nyi é zoshâng wuì eq wuí akô. 18 Hkâsu mù gâ le, Yohan gi, jé lé mù, a zo a shuq kut jáng le, yhangmoq gi, yhang lé, 'Yhang gi, nat gang dap sû nghut ri.' ga taî akô. 19 Haû Byu Yhangzo jé lé luî, zo mù shuq mù kut jáng le, 'Shí yuq gi, zo myoq shuq myoq noq sû eq, kang guq bang eq yubak dap bâng é buinùm hpó nghut ri.' ga dum taî akô. Nghut kôlhang, hpaqchyî byéng-yá gi, yhâng é muzó èq saksé tûn shit nyi ri." gâ ri.
Myit A Lhîng É Wà Mó Pê Hkyô
Luk 10:13-15
20 Hau htâng, Yesuq gi, laklaí kumlhá pé je myo kut shit bê nghut kôlhang, myit a lhing é myuq pé lé tân é gi, 21 "Kurazin wà mó ê! Nàng dingnyé wó ri! Bet-saida wà mó ê! Nàng dingnyé wó ri! Nungmoq chyáng lé kut shit é laklaí kumlhá pé lé, Turuq myuq eq Sidun myuq má kut shit é ru nghut le gi, yhangmoq, noq noq mai myit lhîng mù, jimê tû wut lhê, myiwap kyaq gyûn lhê kut bekô râ nghut lhê. 22 Ngò, nungmoq lé taí kôlé, tarâ jéyáng é buinyì má, nungmoq gi, Turuq myuq eq Sidun myuq htoq má je hpuzo kó râ nghut lhê. 23 Dum mù, Kaperna-um wà nàng ê, nàng gi, mauhkûng jé shoq waq toq é hui râ lhú? A nghut, mosumhkung má sheq gyó râ nghut lhê. Náng chyáng kut shit é laklaí kumlhá lé, haû Sodom wà má kut shit é ru nghut le gi, myuq haû hkû-nyí jé shoq joq nyì râ nghut lhê. 24 Ngò, nungmoq lé taí kôlé, tarâ jéyáng é buinyì má, Sodom wà hpuzô é gi, náng htoq shau râ nghut lhê." gâ ri.
Ngú Nyî Bâng É Matú Bánno Jang
Luk 10:21-22
25 Haú u lé, Yesuq taî é gi, "Mauhkûng eq myigung é Yhumsîng, Âwa ê, Nàng gi, haú pé lé, hpaqchyî byéng-yá bò bang eq myit hpaqchyî sé bâng é hí má nghop to luî, zoshâng wuì lé tûn shit bê nghut é yanmai, Ngò, Nang lé hkya-on lhê ô. 26 Nghut bê, Âwa ê, haû gi, Nàng ô nau é hkyô nghut ri.
27 Ngá Wa gi, lhunglháng lé Ngá é loq má ap byî to bê. Haû Zo lé, Âwa mai lai luî ó le a sé; Âwa lé le, haû Zo eq haû Zo mai sé nhâng râ matú hkyin yu é bang mai lai luî ó a sé.
28 Ngú é eq wòlai wun é lhunglhâng bang ê, Ngá chyáng lé keq; Ngò, nungmoq lé bánno nhâng râ nghut lhê. 29 Ngò gi, myit nú-nhâm é eq myit lhoq nyhum é sû nghut é yanmai, Ngá é kandang lé waq keq; Ngá chyáng mai mhoq yû keq; haú hkûn, nungmoq é asak woi-nyí bánno kó râ nghut lhê. 30 Haî mù gâ le, Ngá é kandang gi, waq lui é htoq agó, Ngá é wò le sôm lhê." gâ ri.
11:10 Mal 3:1 11:14 Mal 4:5