12
Bánno Buinyi É Yhumsîng
Mrk 2:23-28; 3:1-6; Luk 6:1-5, 6-11
Haú yoq lhê é Bánno buinyì ra-nyí má, Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé eq rahá yò hkaû mai sô lai ló nyi ri. Yhâng é chángzô pé gi, zòmut é yanmai, kyôshi ratsuí langshap yû mù, zô akô nghut ri. Hparishe pé gi, haú lé myàng kôjáng, "Wú aq! Náng é chángzô pé gi, Bánno buinyì má a ge kut jung lé kut nyi akô." ga taí kat akô.
Haú hkûn, Yesuq tû taî é gi, "Dawiq lháng gi, yhâng htâng châng é bang eq rahá zòmut huî é hkûn hkâsu kut é hkyô lé, nungmoq a nghap wú kó lhú? Dawiq gi, Garai Gasâng é yhúmhkaû má wang ê mù, hkyangjông pé mai lai luî, ó le a ge zô é, kyâng tô é muk lé, yhang eq yhâng htâng châng é bang yù zo kô é a nghut kó lhú? Hau htoq agó, Bánno buinyì má, hkyangjông pé gi, noqkuq yhúmhkaû má Bánno buinyi é tarâ lé shut kôlhang mara a wó é lé, haû tarâ laiká má nungmoq a nghap wú kó lhú? Ngò, nungmoq lé taí kôlé, haû noqkuq yhûm htoq je ko sû gi, shí má nghut nyi lhê. 'Ngò ô nau é gi, hkungga nhông hkyô a nghut, shogyo nhikmyin hkyô sheq ru nghut lhê' gâ é lichyúm lé nungmoq sé kô é ru nghut le gi, mara a bò bang lé mara hûn kó râ a nghut. Hkâsu mù gâ le, haû Byu Yhangzo gi, haû Bánno buinyi é Yhumsîng nghut lhê." gâ ri.
Hau htâng, Yhang gi, haú jowò mai e ló mù, yhangmoq é tarajong má wang e ló ri. 10 Loq rahkyam ajum shi byuq é byù rayuq le, haú má nyi tô ri. Yhangmoq gi, Yesuq lé, "Bánno buinyì má, nòhpyo lhoq gê byi le, tarâ wang lhê lhú?" ga myi é dông, Yhang lé mara hûn râ hkyô ho akô nghut ri.
11 Haú hkûn, Yesuq gi, "Nungmoq chyáng mâ é ó yuq wá, yhumsing é sau radu, Bánno buinyì má dong gyó tô le, a xe htoq yu é nyì kó râ lhú? 12 Byù gi, saû htoq má hpaudap dik é nghut lhê! Haû mù, Bánno buinyì má ge é hkyô kut le, tarâ wang lhê." ga yhangmoq lé tû taî ri.
13 Hau htâng, Yhang gi, haû loq jum shî sû lé, "Náng é loq nyhang kat aq." ga taî kat jáng, haú yuq gi, loq nyhang kat jáng, loq haû gi, a no é loq su ge byuq bê nghut ri. 14 Hparishe pé kúm gi, htoq ló kômù, Yesuq lé hkâsu kut wó sat pyám râ hkyô lé, chôm hpyê lhûm bum akô nghut ri.
Garai Hkyin Tô É Dui-nhâng Zoshâng
15 Yesuq gi, haú hkyô lé sé jáng, haú jowò mai htoq ló bê nghut ri. Byù myo myo le, Yhâng htâng châng bùm kômù, Yhang gi, nòhpyo hui bang banshoq lé lhoq gê byi luî, 16 Yhang ó yuq nghut é hkyô lé, a taî byông htoq râ matú, yhangmoq lé taî hkûm tô ri. 17 Haû gi, myiqhtoi Esai-aq é nhut dông mai taî tô é dang lé lhoq dik râ matú nghut ri. Dang haú pé gi,
18 "Shí yuq gi, Ngò chyit, Ngò myit nguì luî, hkyin tô é Ngá é dui-nhâng zoshâng nghut lhê;
Ngò gi, Ngá é Woi-nyí, Yhang lé kat byi râ nghut mù,
Yhang gi, tarâ dingmán é hkyô lé byù myû banshoq pé má taî kyo râ nghut lhê.
19 Yhang gi, haî a hpuq tû é htoq agó, a garu râ nghut lhê; Yhâng é htê lé, hkyô mó pé má wó gyo râ a nghut.
20 Yhang gi, tarâ dingmán é hkyô lhoq ung é hkûn jé shoq,
nâng chap pyám bê jàm gàm lé le, lhoq hkyui râ a nghut, myihkau za htoq nyî bê myi lé le, lhoq sat pyám râ a nghut.
21 Byù myû chângjup gi, Yhâng é myìng má myit myoqbyù kó râ nghut lhê."
gâ ri.
Yesuq Eq Bezebulaq
Mrk 3:20-30; Luk 11:14-23; 12:10; 6:43-45
22 Hau htâng, agè ashop é nat gang wang júng luî, myoqjit nhutjit é byù rayuq lé, Yesuq chyáng shuî lé lô kôjáng, Yesuq gi, haú yuq lé lhom lhoq gê byî ri; haû mù, haú yuq gi, dang le wó nyô, myoq le wó myâng dut bê nghut ri. 23 Byù hpûng mó gi, haú lé wú maú byuq kômù, "Shí yuq, Dawiq é Yhangzo za gi, nghut lhê laq?" ga taî bum akô.
24 Nghut kôlhang, Hparishe pé gi, haú lé wó gyo kôjáng, "Shí yuq gi, nat gâng pê é zau Bezebulaq* é wum-o a-tsam èq za nat gâng pé lé wó hkat htoq é nghut ri." ga taî bum akô nghut ri.
25 Yhangmoq myit nyi é hkyô lé Yesuq sé mù, yhangmoq lé taî é gi, "Hká mingdán nghut kôle, ahkaû má byoq gâng lhûm nyì kô é nghut jáng, htên byoq byuq râ za nghut lhê; haû eq rajung za, myuq ralhum nghut nghut, yhumhtu ralhum nghut nghut, yhangchang byoq lhûm nyì kô é nghut jáng, haû gi, wó gîng nyì râ a nghut. 26 Tsadán gi, Tsadán lé hkat htoq pyâm é nghut jáng, yhumsing gùng yhumsîng lhoq hpyoq nyî gù bê nghut ri. Haû su nghut jáng, yhâng é mingdán gi, hkâsu kut wó gîng to râ lhú? 27 Haû mù luî, Ngò gi, Bezebulaq é wum-o a-tsam èq za nat gâng pé lé hkat htoq é nghut jáng, nungmoq é byu pé gi, ó yuq é wum-o a-tsam èq hkat htoq pyám kô é nghut lhê lhú? Haû su nghut jáng, haú bang gi, nungmoq lé tarâ jéyáng bang dut kó râ nghut lhê. 28 Nghut kôlhang, Ngò gi, Garai Gasâng é Woi-nyí èq nat gâng pé lé hkat htoq pyâm é nghut jáng, Garai Gasâng é mingdán gi, nungmoq chyáng jé bê nghut ri.
29 Ó yuq nghut kôle, wum-o bò sû lé hí tuî zing pyâm é a nghut le gi, yhâng é yhûm má lú wâng mù, yhâng é sutzè lé hkâsu wó lú yû râ lhú? Haú yuq lé hí tuî zing pyám jáng sheq, yhâng é sutzè lé wó lú yû râ nghut lhê.
30 Ngá hkyam shut a dap sû gi, Ngo lé gyè kut sû nghut lhê; Ngò eq rahá a shûm tsing sû gi, lhoq pyo pyâm é sû nghut nyi ri. 31 Haû mù, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, byu pê é yubak mara hkangmó eq Garai Gasang lé rhoî dang taî pyâm é lhunglháng gi, mara hkyut byî é wó hui râ nghut lhê. Nghut kôlhang, haû Chyoiyúng Woi-nyí lé rhoî dang taî pyâm é gi, mara hkyut byî é hui râ a nghut. 32 Haû Byu Yhangzo lé dang dông shut é sû gi, mara hkyut byî é wó hui râ nghut lhê; nghut kôlhang, haû Chyoiyúng Woi-nyí lé dang taî shut é sû gi, shí ipyat má le, htang pyat má le, mara hkyut byî é hui râ a nghut.
33 Ashi lé wú luî, agàm lé sé râ nghut é yanmai, agàm lé lhoq gê jáng, ashi le gè râ nghut lhê; agàm lé a lhoq gê jáng, ashi le gè râ a nghut; 34 Duq htân lhangmuì amyû ê, nungmoq gi, agè ashop é bang nghut to kôluî nhîng, dang gè hkâsu wó taí kó râ lhú? Hkâsu mù gâ le, i-myit unghkaû má byíng mui tô é lé za, nhut mai taí htoq lo é nghut lhê. 35 Ge é sû gi, yhumsing é i-myit unghkaû mâ é sutdò mai ge é zè pé lé lhoq htoq shit lhê. Agè ashop é sû gi, yhumsing é i-myit unghkaû mâ é agè ashop é sutdò mai, agè ashop é zè pé lé lhoq htoq shit lhê. 36 Ngò, nungmoq lé taí kôlé, byù gi, yhumsîng taî kat é akyû a bo é dang pê é matú, tarâ jéyáng é buinyì má taî sân kyo ra kó râ nghut lhê. 37 Hkâsu mù gâ le, yhumsîng mara lut râ le, ó le ó taî é dang pé mai; mara byî é hui râ le, ó le ó taî é dang pé mai, nghut râ nghut lhê." gâ ri.
Limik Kumlhá Lé Dung Kô É Hkyô
Mrk 8:11-12; Luk 11:29-32; 11:24-26
38 Hau htâng má, Hparishe pé eq tarâ sará pé ra-am gi, "Sará ê, ngamoq gi, Nàng, limik kumlhá kut shit râ lé myàng nau ri." ga Yhang lé dûng akô.
39 Haû mù, Yhang tû taî é gi, "Agè ashop é eq lhum a zuî é ipyat shî gi, limik kumlhá dung nyi ri myhi-nhung! Myiqhtoi Yonaq é kumlhá mai lai luî, gotû haî le tûn shit râ a nghut. 40 Hkâsu mù gâ le, Yonaq gi, ngo mó é wamdau hkaû má sum nyí sum myîn lúng é su, haû Byu Yhangzo le, myigùng káng má sum nyí sum myîn lúng râ nghut lhê. 41 Ninewe wà byù wuì gi, Yonaq mungdang hko kyô é hkûn myit lhîng kô é nghut mù, tarâ jéyáng é buinyì má, ipyat shí mâ é bang eq rahá toq lò luî, ipyat shí mâ é bang lé mara hûn kó râ nghut lhê; haû Yonaq htoq ko sû gi, ahkuî shí má jé nyì to bê. 42 Maupyî mâ é hkohkâm myhí gi, maumyî ló htâng é mai lé lô mù, Sholumon é hpaqchyî dang lé, lé gyô yù bê nghut mù, haû tarâ jéyáng é buinyì má, ipyat shí mâ é bang eq rahá toq lô luî, ipyat shí mâ é bang lé mara hûn râ nghut lhê; haû Sholumon htoq ko sû gi, ahkuî shí má jé nyì to bê.
43 Haû agè ashop é nat gi, byù rayuq chyáng mai htoq ló mù, kyuq huî é jowò pé má sô yông e ló luî, no râ jowò hkat ho wú le, a myang hô nghut ri. 44 Haú hkûn, yhang gi, 'Ngò nyi laî lo é yhûm má dum taû ló wú râ.' ga taí ri. Yhang dum taû jé ló wú le, yhûm haú lé, ó le a sing yu hpyuq é htoq agó, san za rago dut to láng é lé ló myang ri. 45 Haû jáng, yhang gi, dum taû ê mù, yhâng htoq je wuî é nat nyhit nat lé shuî lò luî, haú má lo wang nyi to bekô. Haû mù, haú yuq é nyì yap sâmlai gi, hí lhê htoq má je wuî lò bê nghut ri; agè ashop é ipyat shî le, haû eq rajung za dut râ nghut lhê." gâ ri.
Yesuq É Yhângnu Eq Yhanggû Pé
Mrk 3:31-35; Luk 8:19-21
46 Yesuq, shiwa byu pé lé dang rû nyo nyi ashî hkûn, yhângnu eq yhanggu pé gi, Yhang lé nyò naù kômù, shinggan má lé yap tô akô nghut ri. 47 Haû mù, Yesuq lé, "Náng nu eq nunggu pé gi, Nang lé nyò naù mù, shinggan má láng yap bum akô." ga taî kyô akô.
48 Haú hkûn, Yhang gi, "Ô pé gi, Ngá nu eq Ngá gu pé nghut akô lhú?" ga tû taî kat ri. 49 Hau htâng, Yhang gi, Yhâng é chángzô pé lé loq tun luî, "Wú keq, shí bang gi, Ngá nu eq Ngá é gumang wuì nghut bê. 50 Hkâsu mù gâ le, mauhkûng htoq mâ é Ngá Wa ô nau é hkyô châng é sû ó yuq nghut kôle, Ngá gu Ngá mang, Ngá gu Ngá nhá, Ngá nu chyat nghut bê." ga xoq taî ri.
12:7 Hos 6:6 12:21 Esai 42:1-4 * 12:24 Bezebulaq gâ é gi, Tsadán é myìng rajà nghut lhê.