13
Kyôshi Sân É Dangtú
Mrk 4:1-20; Luk 8:4-15
Haú nyí má yhang, Yesuq gi, yhúmhkaû mai htoq ló mù, wuì nhông yàm má ê zung tô ri. Byù hpûng mó gi, Yhâng é lhînghkyuq má zup zîng lé bûm kô é yanmai, Yhang gi, lhaî hkaû má doq zùng tô ri. Shiwa byu pé kúm gi, gin-gau htoq má yap tô bum akô. Hau htâng, Yhang gi, haú bang lé, dangtú pé dông myo myo taî é má, "Kyô hkyó sû rayuq gi, kyôshi san râ ga htoq e ló ri. Yhang, kyôshi sân kat é hkûn, ra-am gi, hkyô má gyó ang mù, nghoq pê èq lé hte zô pyám ri. Ra-am gi, myi-tse a htu é luqgok yò pé má gyó ang mù, myi-tse a htu é yanmai, luì za yuq htoq lô kôle, amyit a wó chîn hing é nghut mù, buì htoq lô jáng, lhap kyuq pyám bê nghut ri. Dum ra-am gi, zugyóm hkaû má gyó ang luî, zubyap haú pé kô lò mù, wup pyâm ri. Ra-am dum nghut jáng, myìhpún bo é jang má gyó ang luî, ashi zuî lo é gi, sân kat é htoq rashô tú, hkyuq xê tú, sum xê tú, myô jat lo é nghut ri. Gyô yù râ nohkyap dap sû gi, gyô yù sháng gaq." ga le taî ri.
10 Haú hkûn, chángzô pé gi, Yhâng chyáng lé mù, "Nàng gi, haî mù, shí bang lé, dangtú dông taî lhê lhú?" ga myî akô.
11 Haû jáng, Yhang tû taî é gi, "Mauhkûng mingdán eq sêng é sê gyo wuî é hkyô pé lé sê gyo râ ahko ahkáng, nungmoq lé byî to bê, nghut kôlhang, yhangmoq lé gi, a byi shî é nghut lhê. 12 Wó to sû lé gi, yhang agùn agó wó râ matú, jat byi shirâ nghut lhê. A wó su chyáng mai kúm gi, yhang wó tô é lé lháng yu pyám byi shirâ nghut lhê. 13 Yhangmoq gi, wú to kôlhang, a myàng kó; gyô nyì kôlhang, a wó gyo, a sê gyo kó nghut é yanmai, yhangmoq lé Ngò dangtú dông taí râ é nghut lhê. 14 Haû gi,
'Nungmoq gi, wó gyô tô nyì kôlhang, sê gyo kó râ a nghut;
myang tô nyì kôlhang, wú sé kó râ a nghut.
15 Hkâsu mù gâ le, byù shí bang gi, myit nhikshi jit byuq bê;
yhangmoq é nohkyap gi, a wó gyo kó,
myoqjí le chûm byuq bekô nghut ri.
Haû su a nghut le gi, yhangmoq, myoq myàng no gyo mù,
i-myit bun bóng luî, lhîng lò kômù,
Ngò, yhangmoq lé yâ gè byi berâ nghut lhê.'
gâ é, Esai-aq é myiqhtoi dang lé lhoq dik é nghut ri. 16 Nghut kôlhang, nungmoq é myoq gi, wó myâng mù, nungmoq é nohkyap gi, wó gyô é yanmai, nungmoq gi, hkungsô wó nyi ri. 17 Hkâsu mù gâ le, Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, nungmoq wó myâng, wó gyô é pé lé, myiqhtoî pé eq dingmán bang myo myo gi, myàng naù gyo naû kôlhang, a wó myâng, a wó gyo kó nghut ri.
18 Ahkuî, kyôshi san sû eq sêng é dangtû é lichyúm lé rago gyô wú keq; 19 Hkyô má gyó âng é kyôshi gi, mauhkûng mingdán eq sêng é danglù lé wó gyo kôlhang, a sê gyô é yanmai, haû agè ashop sû lé lô mù, yhâng é i-myit hkaû má san kat tô é kyôshi lé, lé yu pyám byî é hui sû lé gá nau é nghut lhê. 20 Luqgok yò pé má gyó âng é kyôshi gi, mungdang lé wó gyo jáng, radá dâm gabú myit èq hap yù kôlhang, 21 amyit a wó chîn é yanmai, razup zo za yuq mù, mungdâng é yanmai, wuîhkê é eq zing-rî é hui kôjáng, hân hân htak ló byuq é sû lé gá nau é nghut lhê. 22 Zugyóm má gyó âng é kyôshi gi, haû mungdang lé wó gyô yù kôlhang, shí ipyat lhê é myit wui myit hke hkyô pé eq hkyô shuî nghoq jung ngùn hîng zèhkoq èq hup pyâm é yanmai, ashi a wó zuî é sû lé gá nau é nghut lhê. 23 Nghut kôlhang, myìhpún bo é jang má gyó âng é kyôshi kúm gi, mungdang lé wó gyo mù, sê gyô yu é sû lé gá nau é nghut lhê. Haú yuq ashi zuî é gi, san kat é htoq rashô tú, hkyuq xê tú, sum xê tú, myô jat lo é nghut ri.
Myoqgàm Dangtú
24 Yesuq, yhangmoq lé dangtú dông xoq taî kyô é gi, "Mauhkûng mingdán gi, ge é kyôshi lé, yò má san kat sû rayuq eq du ri. 25 Byu pé yhup myhî tô bum é u lé, yhâng é gyè gi, lé jé mù, guq gàm gyoro má, myoqshi lé sân to hkó luî, taû ló byuq bê nghut ri. 26 Guq gàm yuq lò mù, guq nhâm htoq lo é hkûn, myoqgàm le bo yuq htoq lo ri.
27 Yhumsîng hpô é dui-nhâng zoshâng wuì gi, yhâng chyáng lé jé mù, 'Yhumsîng ê, ge é kyôshi lé za yò má sân tô é a nghut lhú? Myoqgàm pé gi, hkâmai htoq lo é lhú?' ga myi kôjáng, 28 haû yhumsîng hpó gi, 'Gumlau gye èq kut é nghut ri.' ga tû taî ri.
Haû jáng, dui-nhâng zoshâng wuì gi, 'Ngamoq, myoq haú pé lé ê nut pyám râ lé, nàng ô nau ri lhú?' ga myî akô.
29 Haú hkûn, yhang gi, 'Hká nut pyám kó; hkâsu mù gâ le, nungmoq, myoq haú pé lé nut é hkûn, guq gàm pé lé le bo záng nut pyám kó râ nghut lhê. 30 Kyôshu yoq jé shoq rahá yuq to kó sháng gaq; haú hkûn, myoqgàm pé lé hí hkyin tsîng yù mù, nyhê hkyô pyám râ matú hkyom dîng to luî, guq lé kúm gi, shû yù mù, ngá é chyî má tsing kat to râ matú, kyô shu bang lé ngò taí râ nghut lhê.' ga tû taî ri." gâ ri.
Angshi Cham Eq Múnchi Dangtú
Mrk 4:30-34; Luk 13:18-21
31 Hau htâng, Yesuq gi, yhangmoq lé gotû dangtú ralhum dum xoq taî é gi; "Mauhkûng mingdán gi, byù rayuq èq, yhâng hkyâm má hô tô é angshi cham eq wuí ri. 32 Angshi cham haû gi, kyômyui jí banshoq htoq má je tiq é nghut kôle, yuq kô lò jáng, hkyâm má hô é mhan-haq hpoqnoq gàm banshoq htoq má je kô é agàm dut lò mù, akoq pé má, maulat nghoq zô pé lé wó zung nô bum lhê." gâ ri.
33 Yhang, gotû dangtú dum xoq taî é gi, "Mauhkûng mingdán gi, myiwe rayuq èq sungsô mún sum bûng má yu nyhó luî, haú pé banshoq lé wó lhoq dau nhang é múnchi eq wuí ri." gâ ri.
34 Yesuq gi, byù moq mó lé, haú pé banshoq dangtú dông mai chyat taî ri; yhangmoq lé, dangtú a bo é haî lháng a taí wú nghut ri. 35 Haû gi,
"Ngá nhut lé hpóng mù, dangtú dông mai taí râ;
mingkan lé sâng-hi hpan é mai zaú tô é hkyô pé lé taî sân kyo râ nghut lhê."
ga, myiqhtoi dông taî tô é dang lo dik é nghut ri.
Myoqgàm Dangtú Lé Taî Sân Kyô É Hkyô
36 Hau htâng má, Yesuq gi, byù moq mó mai htoq ló mù, yhúmhkaû má wang ló ri. Haú hkûn, Yhâng é chángzô pé gi, Yhâng chyáng lé lô kômù, "Yò mâ é myoqgàm dangtú eq sêng é hkyô lé taî sân kyo laq." ga taî akô.
37 Haû jáng, Yhang tû taî é gi, "Ge é kyôshi san sû gi, haû Byu Yhangzo nghut ri. 38 Yò gi, mingkan nghut ri; ge é kyôshi gi, mauhkûng mingdán é yhangzô pé nghut akô. Myoqgàm pé kúm gi, haû Tsadán é yhangzô pé nghut akô; 39 haú lé châng hkat sân é gumlau gyè gi, nat Tsadán nghut ri. Kyôshu yoq gi, mingkan htûm é ahkyíng nghut ri; kyô shu bang gi, maumang lagyô pé nghut akô.
40 Haû myoqgàm pé lé, nut yù mù, myi má nyhê pyâm é su, haû mingkan htûm é ahkyíng má dut râ nghut lhê. 41 Haû Byu Yhangzo gi, Yhâng é maumang lagyô pé lé nhâng râ nghut lhê; haû mù, haú bang gi, hkyô lhoq nghoq nhang é bang banshoq eq agè ashop hkyô kut é bang lhunglháng lé, Yhâng é mingdán mai hkyin she htoq yû mù, 42 gyúng nyi é myibung hkyûng hkaû má dú kat pyám kó râ nghut lhê; hau má, ngaubyi ngaù nhap eq zuì kyik kyik shoq hpuzô nyì kó râ nghut lhê. 43 Haú hkûn, dingmán bang gi, yhangmoq Yhângwâ é mingdán má buì su duqbó nyî kó râ nghut lhê. Nohkyap dap sû gi, gyô yù sháng gaq.
Haq Tô É Sutzè Dangtú
44 Mauhkûng mingdán gi, yò má haq tô é sutzè eq wuí ri. Sutzè haú lé myang é sû gi, haú lé saî haq to mù, gabú myit èq taû ló luî, yhang wó é banshoq lé ûng pyám mù, yò haú lé wui yu ri.
45 Dum, mauhkûng mingdán gi, réng é palhé lé châng ho wún é hpugá hpó eq wuí ri. 46 Yhang gi, gyai hpaû é palhé lé myàng jáng, yhang wó é banshoq lé ló ûng pyám mù, haú lé wui yu ri.
Gùn Lé Dangtú Yu É Hkyô
47 Mauhkûng mingdán gi, nhông má, ngozo ajà jà lé wó dú nghop yu é gùn eq le wuí ri. 48 Gùn haú má ngozo byíng jáng, ngo kóng bang gi, wuì yàm má she htoq yû mù, zung to luî, ge é pé lé gi, ngo-pyap má guq kat yû luî, a ge é pé lé gi, dú pyâm akô. 49 Haû eq rajung za, mingkan htûm é ahkyíng má le, maumang lagyô pé gi, gyó lé lô mù, agè ashop é bang lé, dingmán bâng chyáng mai gam htoq yû luî, 50 ngaubyi ngaù nhap eq zuì kyik kyik shoq hpuzô nyì râ nghut é, gyúng nyi é myibung hkyûng hkaû má dú kat pyám kó râ nghut lhê.
51 Shí hkyô banshoq lé nungmoq sê gyo bekô lhú?" gâ ri.
Haú hkûn, yhangmoq gi, "Sê gyo bê." ga tû taî akô nghut ri.
52 Hau htâng, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Mauhkûng mingdán eq séng luî mhoq yû bê é tarâ sará ó nghut kôle, yhang mhoq é hkyô gi, yhumsing é sut-púnglhúng hkaû mai zè sik zè xau lé yu htoq é yhumsîng hpó rayuq eq wuí ri." ga dum taî ri.
Myiqhtoi, Myoqdong A Wó Dut É Jang
Mrk 6:1-6; Luk 4:16-30
53 Yesuq gi, dangtú haú pé lé ban taí jáng, haú jowò mai htoq e ló bê nghut ri. 54 Yhang gi, Yhâng é yhummau má jé ló jáng, byu pé lé, yhangmoq é tarajong má mhoqshit ri; haú hkûn, yhangmoq gi, gyô maú byuq kôluî, "Byù shí yuq gi, hpaqchyî byéng-yá shî eq hpungwup a-tsam mó shí pé lé, hkâmai wó yu é nghut lhê lhà? 55 Yhang gi, laksîma hpô é yhangzo a nghut lhú? Yhângnû é myìng gi, Mariq gâ lhê a nghut lhú? Yhanggû pé gi, Yakuq, Yosep, Simun eq Yudaq gâ é bang a nghut kó lhú? 56 Yhâng nhammó pé le, nga-nhúng eq rahá nghut nyi lhê a nghut kó lhú? Haû su nghut le nhîng, haú pé banshoq lé, Yhang hkâmai wó yu é nghut lhê lhà?" ga myî bùm kômù, 57 Yesuq lé myit a ngón dut bùm bekô nghut ri.
Yesuq kúm gi, yhangmoq lé, "Myiqhtoi rayuq gi, yhumsing é yhummau eq yhumsing é yhûm má za, myoqdong a lhaq wó wú é nghut lhê." ga tû taî kat ri.
58 Yhangmoq lumjíng myit a bò kô é yanmai, Yesuq gi, haú má, laklaí kumlhá myo myo a kut shit lo nghut ri.
13:15 Esai 6:9-10 13:35 Hkya-on 78:2