17
Yesuq, Isâm Htaî Lo É Hkyô
Mrk 9:2-13; Luk 9:28-36
Hkyuq nyí laî htâng má, Yesuq gi, Petruq lé le, Yakuq eq yhanggu Yohan nhiktâng lé le, shuî chûng mù, yhangmoq baú myhang é bùm ralhum má doq ló akô. Haú má, yhangmoq é myoq hí tê má, Yesuq é ihpyô isâm htaî byuq mù, Yhâng é myoqdong gi, buì su duqbó tô é eq, Yhâng é mebu gi, maubó su hpyu zan tô ri. Haú hkûn jáng, Mosheq eq Eliyaq gi, yhangmoq é hí má htoq shit mù, Yesuq eq dáng nyo lhûm nyi akô.
Haû mù, Petruq gi, Yesuq lé, "Yhumsîng ê, shí jowò má nga-nhúng nyi le ge ri. Nàng ô nau é nghut le gi, Náng é matú ralhum, Mosheq é matú ralhum, Eliyaq é matú ralhum kut, ngò zúm sûm lhum saí bá." ga taî ri.
Petruq dang ru taî nyi ashî le, duqbó é mhut gi, yhangmoq lé htup zíng lô mù, mhut hkaû mai htoq lo é htê gi, "Shí yuq gi, Ngò chyitdap é Ngá Zo nghut lhê; Yhang má Ngò myit dik nyi lhê. Yhâng é dang gyo keq." gâ ri.
Haû su gâ é htê lé, chángzô pé wó gyo kôjáng, yhangmoq gi, gyuq nán mù, myigùng má gop bùm bekô nghut ri. Nghut kôlhang, Yesuq gi, yhangmoq chyáng jé lé lô mù, yhangmoq lé loq èq záng kat luî, "Toq keq, hkâgyuq kó." ga taî ri. Yhangmoq tu wú kat kô le, Yesuq mai lai luî, ó lé le a myàng lo kó nghut ri.
Bùm mai taû gyó lô kô é hkûn, Yesuq gi, "Ahkuî nungmoq myang é hkyô lé, haû Byu Yhangzo shi é mai lhoq dui toq yu é a hui hui gi, ó lé le hkâtaî kyo kó." ga, yhangmoq lé taî hkûm tô ri.
10 Haû jáng, chángzô pé gi, "Eliyaq hí lé ra râ nghut lhê ga, tarâ sará pé haî mù taí kô é lhú?" ga, Yesuq lé myî akô.
11 Haú hkûn, Yesuq gi, "Eliyaq hí lé luî, lhunglháng lé hen lajâng to râ gâ é gi, têng lhê. 12 Nghut kôlhang, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, Eliyaq gi, jé lé bê nghut lhê; nghut kôle, yhangmoq gi, yhang lé a lhom wú sé kômù, yhangmoq ô nau é dông banshoq kut bekô nghut ri. Haû eq rajung za, haû Byu Yhangzo le, yhangmoq é loq má hpuzo râ nghut lhê." ga tû taî ri. 13 Haú hkûn sheq, Yhang taî nyi é gi, Wui-myhup Sará Yohan eq sêng é hkyô nghut é lé, haû chángzô pé sê gyô akô nghut ri.
Nat Wang Júng Sû Lé Lhoq Gê Byî É Hkyô
Mrk 9:14-32; Luk 9:37-45
14 Yhangmoq, byù moq mó pê chyáng dum taû jé lô kô é hkûn, byù rayuq gi, Yesuq chyáng lé jé mù, hkyihput htuq luî, 15 "Yhumsîng ê, ngá é yuqzo lé shogyô yù laq; yhang gi, mhûngtuq tuq luî, gyai yhang jamjaû nyi ri. Myihkyóm má le, wuì má le, anum num lêng wàng wàng dut nyi ri. 16 Yhang lé, Náng é chángzô pê chyáng shuî ê kôlhang, yhangmoq a wó lhoq gê byi kó nghut ri." ga taî ri.
17 Haû mù, Yesuq gi, "Lumjíng myit a bo é eq agè ashop é amyû pé ê, Ngò gi, hkâ-myháng jé shoq nungmoq eq rahá nyì mù, wó jân nyì râ lhú? Yuqgè zo haú lé, Ngá chyáng shuî lé lô keq." ga tû taî kat ri. 18 Yesuq gi, nat gang lé tân kat jáng, nat gang haû gi, yuqgè zo haú yuq chyáng mai htoq ló byuq bê nghut mù, haú hkûn jáng, yuqgè zo haû gi, ge byuq bê nghut ri.
19 Hau htâng, chángzô pé gi, ó a nyi é u má, Yesuq chyáng lé lô kômù, "Ngamoq gi, haî mù, nat haú lé a wó hkat htoq é lhú?" ga, lé myi kôjáng, 20 Yhang gi, "Nungmoq é lumjíng myit shaû é yanmai nghut ri. Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, nungmoq é lumjíng myit angshi cham í za hkâlháng bò kô é nghut le gi, bùm shî lé, 'Hé shut htot ló aq.' ga taî le, htot râ nghut lhê. Nungmoq a wó kut é haî lháng joq râ a nghut. 21 Shí jung gi, kyûdung é eq zoshuq gám é dông za a nghut jáng, a htoq ló é nghut lhê.*" ga dum tû taî ri.
22 Yhangmoq, Galile mau má rahá zup nyì kô é hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Haû Byu Yhangzo gi, byu pê é loq má ap pyâm é hui zo râ nghut lhê. 23 Haú bang gi, Yhang lé sat pyám kó râ nghut lhê; nghut kôlhang, Yhang gi, shi é htâng sum nyí nghû râ nyí má lhoq dui toq é hui râ nghut lhê." ga taî ri. Haû mù, haû chángzô pé gi, gyai yhang gyô yón nyî bekô nghut ri.
Noqkuq Yhûm Hkansê Kat É Hkyô
24 Yesuq eq Yhâng é chángzô pé gi, Kaperna-um wà má jé kô é hkûn, noqkuq yhûm hkansê hkyuî bang gi, Petruq chyáng lé jé kômù, "Nungmoq é sará gi, noqkuq yhûm hkansê a kat lhú?" ga myî akô.
25 Petruq gi, "Kat lhê." ga tû taî ri.
Hau htâng, Petruq yhúmhkaû má wang ló le, Yesuq hí lhom taî é gi, "Simun ê, mingkan hkohkam pé gi, kang eq hkansê pé lé, ô pê chyáng mai guq yu akô lhú? Yhumsing byu pê chyáng mai lhú? Haû a nghut jáng, góbâng chyáng mai lhú? Nàng, hkâsu wó myit lhê lhú?" gâ ri.
26 Haû mù, Petruq gi, "Góbâng chyáng mai nghut ri." ga tû taí jáng, Yesuq gi, "Haû su nghut le gi, yhumsing byu pé gi, lut akô nghut ri. 27 Nghut kôlhang, yhangmoq é i-myit a ngón a dut kó sháng gaq, nhông má ê mù, ngo-nhe ê hkyó aq. Sâng-hi wó nhê yu é ngozô é nhut lé lâng há kat jáng, ngùn htingchap rachap lé myàng râ nghut lhê. Haú lé yù mù, Ngá é matú eq náng é matú, yhangmoq lé ló byi aq." ga taî ri.
* 17:21 Chyúmbun shî gi, chyúmding myo myo má a bo é nghut lhê.