18
Kô Dik Sû Gi, Ó Yuq Nghut Lhê Lhú?
Mrk 9:33-37, 42-48; Luk 9:46-48; 17:1-2
Haú hkûn, haû chángzô pé gi, Yesuq chyáng lé jé kômù, "Mauhkûng mingdán má, kô dik sû gi, ó yuq nghut lhê lhú?" ga myî akô.
Yesuq gi, zoshâng zo rayuq lé wut yù mù, yhangmoq é gung gûng má shap to luî, taî é gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, nungmoq gi, myit htaî lhik luî, zoshâng zo wuî su dut kô é za a nghut jáng, mauhkûng mingdán má hkâ-nhám le wó wâng kó râ a nghut. Haû mù, zoshâng zo shí yuq su, yhumsing é i-myit wó lhoq nyhum é sû ó yuq nghut kôle, mauhkûng mingdán má, kô dik sû nghut ri.
Shî sû é zoshâng lé, Ngá é myìng mai hap yu é sû ó yuq nghut kôle, Ngo lé hap yu é sû nghut bê. Nghut kôlhang, Ngo lé lumjíng é zoshâng wuì mâ é rayuq yuq lé, mara kut shut nhang é sû gi, yhâng é lingzing má luqluí long mó tuî hut byi luî, nik é wuimau má, dú hkyô pyâm é huî é nghut le gi, yhâng é matú je gè râ nghut lhê.
Haû mingkan gi, byu pé lé mara kut shut nhâng jang joq é yanmai, dingnyé wó ri. Haû mara kut shut nhâng hkyô gi, htoq lugù bê; nghut kôlhang, haú lé lhoq htoq sû gi, dingnyé wó ri. Náng é loq èq, a nghut jáng, náng é hkyi èq, nang lé mara kut shut nhang é nghut le gi, haú lé hpyit dú pyám aq. Ahtum abyuq é myi má, hkyî hkúm loq hkúm gû dú hkyô pyâm é hui râ htoq má, hkyî loq a hkûm é za, asak wó yu é nghut le gi, náng é matú je ge ri. Náng é myoqjí èq, nang lé mara kut shut nhang é nghut le gi, haú lé lap choq yû mù, dú pyám aq; myoqjí í jí dap gû ngaraî myi má dú hkyô pyâm é hui râ htoq má, myoq rají eq za, asak wó yu é nghut le gi, náng é matú je ge ri.
Byuq Byuq É Sau
Luk 15:3-7
10 Shî sû é zoshâng zo wuî mâ é rayuq lé lháng a wú tiq râ matú, sidiq nyì keq. Hkâsu mù gâ le, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, mauhkûng mâ é yhangmoq é maumang lagyô pé gi, mauhkûng htoq mâ é Ngá Wâ é myoqdong lé, hkâ-nhám le myang nyi akô. 11 (Hkâsu mù gâ le, haû Byu Yhangzo gi, byuq byuq bê bang lé hkyi yù râ matú, jé lé é nghut lhê.)*
12 Byù rayuq gi, sau rashô du wó é nghû sháng, sau haú gû mâ é radu byuq byuq é nghut jáng, haû gaú xe gaû du lé, bùm pé má nyhi pyâm to luî, byuq byuq é sau lé a châng ho é nyì râ lhú? Haú lé, nungmoq hkâsu wó myit ngam akô lhú? 13 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, yhang gi, haû byuq byuq é sau haú lé myang ho é hkûn, a lám byuq é sau gaú xe gaû dû é matú gabú é htoq má, haú dû matú je riyhang gabú ri. 14 Haû eq rajung za, mauhkûng htoq mâ é nungmoq é Îwa gi, shî tiq bang mâ é rayuq htên byoq byuq râ lé lháng, ô nau é a nghut.
Mara Kut Shut É Gumang Hpó Lé Hkâsu Kut Râ Hkyô
15 Náng é gumang hpó, nang lé mara kut shut é nghut jáng, yhâng chyáng ê mù, nungnhik baú za nghut é hkûn, yhâng é mara lé tûn shit aq. Yhang, náng é dang lé gyô é nghut jáng, nàng gi, gumang rayuq dum wó bê nghut ri. 16 Nghut kôlhang, yhang, náng é dang lé a gyô é nghut jáng, 'Mara hun é hkyô hkangmó lé, saksé í yuq sum yuq lòm jáng, wó lhoq teng sháng gaq.' gâ tô é eq rajung za, nàng, gotû byù ra-í yuq lé shuî chûng aq. 17 Yhang gi, haú bâng é dang lé le a lhom yu é nghut jáng, haú hkyô lé, noqkuq hpúng má shit kyo aq; hpûng é dang lé le a gyô é nghut jáng, yhang lé, a lumjíng é byù rayuq dông le, kang guq sû rayuq dông le sôn pyám aq.
18 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, myigùng htoq má, nungmoq tuî to má tuî to lé, mauhkûng htoq má le, tuî to râ nghut lhê; myigùng htoq má, nungmoq lhoq lhut má lhoq lhut lé, mauhkûng htoq má le, lhoq lhut byi râ nghut lhê.
19 Ngò, nungmoq lé dum taí kôlé, myigùng htoq má, nungmoq mâ é í yuq myit hui luî, haî lé dung kôlhang, mauhkûng htoq mâ é Ngá Wa gi, haú nhik lé gyo byi râ nghut lhê. 20 Hkâsu mù gâ le, Ngá myîng lé lang luî, í yuq sum yuq zup zîng é jang hkâmá nghut kôlhang, haú bâng é gyoro má Ngò nyi lhê." gâ ri.
Shogyo Nhikmyin A Sê É Jùn Hpô É Dangtú
21 Haú hkûn, Petruq gi, Yesuq chyáng huî ê mù, "Yhumsîng ê, ngá é gumang, ngo lé mara kut shut é nghut le, yhang lé hkâ-myhó dâm mara hkyut byi ra râ lhú? Nyhit dâm jé shoq hkyut byi ra râ lhí?" ga myî ri.
22 Haû jáng, Yesuq tû taî é gi, "Ngò, nang lé taí lé, nyhit dâm za a nghut, nyhit xe nyhit tú dâm hkyut byi râ lhê.
23 Mauhkûng mingdán gi, yhumsing é dui-nhâng zoshâng wui é jihpán lé jep nau é hkohkâm rayuq eq du ri. 24 Yhang gi, jihpán lé jep hi ló é u lé, yhâng chyáng ngùn wan myo myo chyîn dap to sû lé shuî lé lo akô. 25 Haû yhumsîng hpó gi, haú yuq chyîn a wó xap é yanmai, chyîn wó yû râ matú, yhang lé le, yhangmyi lé le, yhangzo banshoq eq yhang wó é zèhkoq banshoq lé le, ûng pyám râ hkunmó hkyô kat ri.
26 Haû mù, dui-nhâng zoshâng haú yuq gi, yhâng é hí má hkyihput htuq luî, 'Ngo lé myit hîng byi shi laq; banshoq lé, ngò xap râ.' ga dûng tôngbán ri. 27 Haû dui-nhâng zôshang é yhumsîng hpó gi, haú yuq lé wú shogyo luî, chyîn banshoq lhut pyám byi mù, nhang kat ri.
28 Nghut kôlhang, dui-nhâng zoshâng haû gi, htoq ló mù, yhang lé, denari rashô chyîn dap tô é dui-nhâng zoshâng luzúm rayuq lé myàng jáng, haú yuq é lingzing má gyaq myhik zing to mù, 'Ngo lé dap tô é chyîn hân xap aq!' ga taî ri.
29 Haú hkûn, yhâng é luzúm dui-nhâng zoshâng haû gi, yhâng é hí má hkyihput htuq luî, 'Ngo lé myit hîng byi shi laq; ngò xap râ.' ga dûng tôngbán ri.
30 Nghut kôlhang, yhang gi, a gyo byî e za, yhâng é chyîn dum wó xap é hkûn jé shoq, haú yuq lé htóng hkyô pyám nhâng ri. 31 Gotû dui-nhâng zoshâng wuì gi, haú hkyô lé myàng kôjáng, i-myit wú nô kôluî, yhangmoq é yhumsîng hpó lé, haú hkyô banshoq ló taî kyô akô.
32 Haû mù, haû yhumsîng hpó gi, dui-nhâng zoshâng haú lé wut hâng yù mù, 'Agè ashop é dui-nhâng zoshâng ê, nàng, ngo lé dûng tôngbán é yanmai, nàng, ngo lé dap é chyîn banshoq lé, ngò lhut pyám byi bê nghut lhê mhaî. 33 Haû su é nhîng, ngò, nang lé shogyô yu é su, náng é luzúm dui-nhâng zoshâng lé, nàng ge shogyô yu lhê a nghut lhú?' ga taí luî, 34 yhang gi, nhikjum yo mù, yhâng é chyîn ban xap é hkûn jé shoq, jamjau hui zo râ matú, yhang lé, htóng suwún pê chyáng ap byî pyám bê nghut ri.
35 Nungmoq é gumang wuì lé, nungmoq é myit mai mara a wó hkyut byi kô é nghut jáng, mauhkûng htoq tsáng myhâng mâ é Ngá Wa le, nungmoq lé haú dông kut râ nghut lhê." gâ ri.
* 18:11 Bun zo shî gi, chyúmding myo myo má a bo é nghut lhê. 18:16 Tarâ Pun 19:15 18:28 Denari rachap gi, ra-nyí lhê é byù rayuq é zuihpau eq wuí ri.