19
Myi Làng Gâng É Hkyô
Mrk 10:1-12
Yesuq gi, mhoqshit é dang haú pé lé ban taí jáng, Galile mau mai htoq ló mù, Yodan làng tû tap mâ é Yuda mau má ê jé ri. Byù moq mó gi, Yhâng htâng cháng kô é nghut mù, Yhang gi, haú bang mâ é nòhpyo hui bang lé, haú má lhoq gê byî ri.
Haú hkûn, Hparishe pé ra-am gi, Yhâng chyáng lé jé kômù, Yhang lé chyam wú é dông, "Byù rayuq gi, hai hkyô mai nghut nghut, yhumsing é yhangmyi lé lhoq kâng pyâm le, tarâ wang lhê lhú?" ga myî akô.
Haû jáng, Yhang tû taî é gi, "A-nham sâng-hi lé, Hpân Sû, 'byu hpan é hkûn, yuqgè eq myiwe lé hpan é nghut lhê.' 'Hau é yanmai, yuqgè gi, yhumsing é înu îwâ chyáng mai htoq luî, yhangmyi eq rahá rading ralhum za kut nyî mù, yhangnhik gi, gungsho ralhum za dut byuq kó râ nghut lhê.' ga kâ tô é lé, nungmoq a nghap wú kó lhú? Haû mù luî, yhangnhik gi, í yuq a nghut lô e za, rayuq za dut bê nghut ri. Haû mù luî, Garai Gasang lhoq tsûm tô é lé, byù gi, a lhoq kang sháng gaq." gâ ri.
Haú hkûn, yhangmoq gi, "Haû lé nhîng, yuqgè rayuq gi, lhoq kang laiká za ká byi mù, yhangmyi lé wó nhang pyâm lhê ga, haî mù, Mosheq, hkunmó hkyô tô lhê lhú?" ga, Yhang lé dum taû myî akô.
Haû mù, Yesuq gi, "A-nham sâng-hi mai gi, haú dông a nghut. Nghut kôlhang, nungmoq é myit nhiklhum htân kô é yanmai, nungmoq é yhangmyî pé lé lhoq kang râ ahkáng, Mosheq byî tô é ru nghut lhê. Ngò, nungmoq lé taí kôlé, sulàng lú é za a nghut jáng, yhumsing é yhangmyi lé kâng pyám mù, myiwe gotû dum hâng yu é sû ó yuq nghut kôle, su-myi lú é sû dut bê." ga, yhangmoq lé dum tû taî ri.
10 Haú hkûn, haû chángzô pé gi, "Myi làng hkyô má haú dông ru nghut le gi, a yu le lháng je ge nyo ri." ga taî akô.
11 Haû mù, Yesuq gi, "Yuq hkangmó gi, dang haú lé wó hap yu é a nghut, wó hkâm râ jeju wó é bang za sheq, wó hap yu é nghut lhê. 12 Byù ra-am gi, înû unghkaû mai yhang, yuqgè a jé gû hku lé lo é bang nghut akô; ra-am gi, góbâng èq kut é yanmai, yuqgè a jé dut byuq akô; ra-am nghut jáng, mauhkûng mingdán é matú, yuqgè a jé râ dông kut yu pyâm akô nghut ri. Shí hkyô lé wó hap yù sû gi, hap yù sháng gaq." ga dum taî ri.
Zoshâng Wuì Eq Yesuq
Mrk 10:13-16; Luk 18:15-17
13 Hau htâng, Yesuq mai zoshâng wui htoq má loq ke mù, shimân byi sháng gaq ga, zoshâng wuì lé Yhâng chyáng shuî lé lo akô. Haû chángzô pé kúm gi, haû shuî lé lô bang lé lhom tân hkûm akô nghut ri.
14 Nghut kôlhang, Yesuq gi, "Haû zoshâng wuì lé, Ngá chyáng lé nhâng keq; yhangmoq lé hkâhkûm zing to kó; hkâsu mù gâ le, mauhkûng mingdán gi, haû sû é bâng é mingdán ru nghut lhê." ga taî kat ri. 15 Yhang gi, zoshâng wui htoq má loq ke shimân byi mù, haú jowò mai htoq ló bê nghut ri.
Sùt Wó É Zorâm Rayuq É Hkyô
Mrk 10:17-31; Luk 18:18-30
16 Byù rayuq gi, Yesuq chyáng lé jé mù, "Sará ê, ahtum abyuq é asak wó yû râ matú, ge é muzó haî kut ra râ lhú?" ga myî ri.
17 Haû jáng, Yesuq gi, "Ge é hkyô eq séng luî, haî mù Ngo lé myî lhê lhú? Ge é Sû gi, rayuq za nyi lhê. Nàng, asak dui é má wàng nau é nghut le gi, jep é tarâ pé lé cháng aq." ga tû taî ri.
18 Haú yuq gi, "Hká gû lé lhú?" ga dum myi jáng, Yesuq gi, "'Byù hkâsat, su-myi hkâlú, hkâhkau, a teng a mán é saksé hkâhkám, 19 nángnu nángwa lé hkungga aq,' ga le, 'náng gûng lé nàng chyitdap e su, náng é chyangnâm mâ é bang lé le chyitdap aq.' ga le bo tô ri." ga taî kat ri.
20 Haú hkûn, zorâm hpó haû gi, "Haú pé banshoq lé, ngò cháng bê nghut lhê; haî kut râ ashî lhú?" ga dum taû myî ri.
21 Yesuq gi, "Nàng, gumjup sû dut nau le gi, ló mù, nàng wó é sutzè pé lé ûng pyám luî, myùng bang lé byî pyám aq; haû jáng, nàng, mauhkûng htoq má sutzè wó râ nghut lhê; haû mù, Ngá htâng lé cháng aq." ga tû taî ri.
22 Zorâm hpó haû gi, sutzè gyai wó sû nghut é yanmai, dang haú lé wó gyo jáng, gyai yhang myit a ngón é èq ló byuq bê nghut ri.
23 Hau htâng, Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé lé, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, sutzè wó bang gi, mauhkûng mingdán wó wâng râ gyai yhang wuî ri. 24 Hau htoq agó, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, sutzè wó sû rayuq, Garai Gasâng é mingdán má wó wâng râ htoq, gola-uq radu âpno mai wó wang lai râ gi, je luì râ nghut lhê." ga taî ri.
25 Haû chángzô pé gi, haû su gâ é lé wó gyo kôjáng, haû ru nghut le gi, ó yuq za hkyi yu é hui râ nghut lhê lhú?" ga Yhang lé myî akô nghut ri.
26 Haú hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé wú kat mù, "Haú hkyô lé byù mai gi, wó kut râ a nghut; nghut kôlhang, Garai Gasang gi, lhunglháng lé wó kut é Sû nghut lhê." ga taî ri.
27 Haú hkûn, Petruq gi, Yhang lé, "Ngamoq gi, wó é gû lhunglháng lé tô pyâm to luî, Náng htâng cháng bê nghut lhê. Ngamoq, haî wá wó râ nghut lhê lhú?" ga myî kat ri.
28 Haû mù, Yesuq tû taî é gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, lhunglháng lé asik dum saî dut nhang é má, haû Byu Yhangzo gi, Yhâng é hpungwup bo é hkohkâm-tanghkuq má zùng tô é hkûn, Ngá htâng châng é bang nungmoq le, hkohkâm-tanghkuq raxe í lhûm htoq má zùng to kômù, Israelaq amyû raxe í hú lé jéyáng kó râ nghut lhê. 29 Ngá é yanmai, yhumsing é yhûm, nhiktâng wuì, înu îwa, zo dù wuì eq yò pé rajung jung lé tô pyâm tô é sû ó yuq nghut kôle, rashô tú akyû myo jat shoq wó râ nghut é htoq agó, ahtum abyuq é asak le, wó yû râ nghut lhê. 30 Nghut kôlhang, hí nghut nyi é bang myo myo gi, htâng gyó byuq kó râ nghut mù, htâng gyó nyî bang yuq gi, hí bekô râ nghut lhê.
19:4 Apûn 1:27 19:5 Apûn 2:24 19:19 Htoq Ló 20:12-16; Tarâ Pun 5:16-20 19:19 Nhong 19:18