22
Myiháng Poî Dangtú Pé
Luk 14:15-24
Yesuq, dangtú pé dông yhangmoq lé dum taî é gi, "Mauhkûng mingdán gi, yhumsing yhangzô é matú myiháng poî hen lajâng to byî é hkohkâm rayuq eq du ri. Hkohkâm hpó haû gi, yhang ji tô é bang, haû poî má lé lô râ matú, yhâng é dui-nhâng zoshâng wuì lé ê tsing taí nhang ri; nghut kôlhang, haú bang gi, a lé kut akô nghut ri.
Hau htâng má, yhang gi, gotû dui-nhâng zoshâng wuì lé, 'Ngò haî le hen to bê; ngá é no eq xu-myum é gau-nyhaú pé lé sat mù, jung hkangmó rì rì nghut to bê. Myiháng poî má lé lò keq hkoi nghû, haû ji tô é bang lé ê taí keq.' ga pyîng luî, nhang kat ri.
Nghut kôlhang, haû ji to huî é bang gi, dang haú lé haî su a gyô ngàm kômù, rayuq gi, yohtung shut, rayuq gi, hpugá dinggá hkyô shut ê byuq bekô nghut ri. Ra-am dum nghut jáng, yhâng é dui-nhâng zoshâng wuì lé lhom chyup yû kômù, nhuq bat luî, sat pyám byî akô nghut ri. Haû mù, hkohkâm gi, nhikjum yo luî, yhâng é gyezô pé lé, haû byù sat bang lé sat pyám nhâng mù, yhangmoq é myuq lé nyhê hkyô pyám nhang ri.
Hau htâng má, yhang gi, yhâng é dui-nhâng zoshâng wuì lé, 'Myiháng poî gi, rì rì nghut to bê; nghut kôlhang, haû ji to huî é bang gi, lé râ a gingdán kó nghut ri. Haû mù, hkyô kang pé má ê luî, myang é yuq hkangmó lé, poî má lé râ matú ê jî keq.' ga taî ri. 10 Haû jáng, dui-nhâng zoshâng haú bang gi, hkyô kang pé má htoq ê luî, myang é byù gè byù gang lhunglháng lé ji tsîng yù kô é nghut mù, myiháng poî gi, bíng pé zung byíng bùm bê nghut ri.
11 Nghut kôlhang, bíng haú bang lé, hkohkâm hpó, lé wang wú é hkûn, myiháng poî wàng hking a wut tô é byù rayuq lé, yhang byu-myang ri. 12 Haû mù, yhang gi, haú yuq lé, 'Buinùm hpó ê, nàng gi, myiháng poî wàng hking le a wut é nhîng, shí má hkâsu kut wang lo é lhú?' ga myi jáng, haú yuq gi, haî le a dat tû taí lo nghut ri.
13 Haú hkûn, hkohkâm hpó gi, yhâng é dui-nhâng zoshâng wuì lé, 'Yhâng é hkyî loq má tui luî, haû ngaubyi ngaù nhap eq zuì kyik kyik shoq hpuzô nyì râ nghut é shinggan mauchut hkaû má, dú htoq pyám keq.' gâ ri.
14 Hkâsu mù gâ le, byù myo myo gi, ji yu é hui kôlhang, hkyin yù huî é bang gi, shaû ri." gâ ri.
Kehtaq Lé Kang Kat Byî É Hkyô
Mrk 12:13-17; Luk 20:20-26
15 Hau htâng má, Hparishe pé gi, htoq ló kômù, Yhâng é dang pé má mara chyup râ hpaqchyî dâ akô nghut ri. 16 Yhangmoq gi, Herut é byu pé eq rahá, yhangmoq é chángzô pé lé, Yesuq chyáng nhang kat akô. Haú bang gi, Yesuq chyáng lé jé kômù, "Sará ê, Nàng gi, tengmán sû nghut é eq, Garai Gasâng é hkyô lé, tengmán é dông mhoqshit é sû nghut é lé le, Nàng gi, ó haî ga râ lé le haî su a ngàm sû nghut é yanmai, ó yuq é myoqdong lé le a tê byi sû nghut é hkyô lé le, ngamoq sê lhê. 17 Haû mù, hkoséng Kehtaq lé kang kat byî le gi, ge lhê lhú? A gè lhú? Nàng, hkâsu wó myit é hkyô taî kyô wú aq." ga taî akô nghut ri.
18 Yesuq kúm gi, yhangmoq é agè ashop hkyô lé sé byi mù, "Gegùn labyoq kut bang ê, nungmoq gi, haî mù, Ngo lé lé chyam wú akô lhú? 19 Kang kat râ ngùn htingchap rachap, Ngo lé byî wú keq." ga taî kat ri. Haú hkûn, yhangmoq gi, denari rachap yù byî akô. 20 Haû mù, Yhang gi, yhangmoq lé, "Shí má, ó yuq é alhô eq masat laiká dap tô ri lhú?" ga myi jáng, 21 yhangmoq gi, "Kehtaq é nghut ri." ga tû taî akô. Haû mù, Yhang gi, yhangmoq lé, "Kehtaq é lé gi, Kehtaq lé byi keq; Garai Gasâng é lé gi, Garai Gasang lé byi keq." ga taî kat ri.
22 Haû su gâ é lé, wó gyo kôjáng, haú bang gi, maú byuq kômù, Yhâng chyáng mai htoq ló byuq bekô nghut ri.
Saduke Pé, Yesuq Lé Myî Chyam É Hkyô
Mrk 12:18-27; Luk 20:27-40
23 Haú nyí má yhang, haû dum dui toq hkyô a joq gâ é Saduke pé gi, Yesuq chyáng lé jé kômù, dangmyi lé myî akô. 24 Yhangmoq myi kô é gi, "Sará ê, 'Myiwe wó é byù rayuq gi, zo dù a dap é za shi byuq é nghut jáng, yhanggu gi, yhangmâng é awut ashín xoq byi râ matú, yhâng rhat lé chui gon ra râ nghut lhê.' ga, nga-nhúng lé, Mosheq taî tô é nghut lhê. 25 Hí hpyang lé, ngamoq chyáng, gumang nhiktâng wuì nyhit yuq nyi akô. Lagám yuq gi, myiwe yù luî, zo dù a dap é za yhangmyi lé shi lhuî pyâm to bê nghut ri. 26 Haû eq rajung za, Lanong, Lalaq mai Lahkâ jé shoq, chuimó haú lé gon luî, ó le zo dù a dap é za shi ló byuq bùm bekô nghut ri. 27 Ló htáng má, myiwe myhí haû le châng shi ló byuq bê nghut ri. 28 Haû mù luî, haû dum dui toq é buinyì má, myiwe myhí haû gi, haú nhiktâng wuì nyhit yuq mâ é hká yuq é yhangmyi nghut râ lhú? Hkâsu mù gâ le, yhang gi, haú nhiktâng wuì banshoq bâng é yhangmyi dut wú bê sû nghut ri." gâ akô.
29 Haú hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Nungmoq gi, Chyúmdang eq Garai Gasâng é wum-o a-tsam lé a sé kô é yanmai, hkyô nghoq akô nghut ri. 30 Haû dum dui toq é buinyì má gi, myi byi myi yû hkyô joq lo râ a nghut; yhangmoq gi, mauhkûng htoq mâ é maumang lagyô pé su dut byuq kó râ nghut lhê. 31 Shi é mai dum dui toq bang eq séng luî, 32 Garai Gasang gi, 'Ngò gi, Abraham é Garai Gasang, Isak é Garai Gasang, Yakup é Garai Gasang nghut lhê.' ga, nungmoq lé taî tô é lé, nungmoq a nghap wú kó lhú? Yhang gi, shi to bâng é Garai Gasang a nghut; dui nyì bâng é Garai Gasang sheq ru nghut lhê." ga taî ri.
33 Byù moq mó gi, dang haû wó gyo kôjáng, Yhang mhoqshit é hkyô lé maú byuq bum akô nghut ri.
Ahkyak Dik É Jep É Tarâ
Mrk 12:28-34; Luk 10:25-28
34 Saduke pé lé, Yesuq lhoq zîm pyâm é hkyô lé, Hparishe pé wó gyo kôjáng, yhangmoq gi, Yesuq chyáng zup zîng lé bum akô. 35 Yhangmoq má bo é tarâ sará rayuq gi, Yesuq lé chyam wú é dông, 36 "Sará ê, jep é tarâ má, hká lhum gi, je ahkyak dik lhê lhú?" ga myî ri.
37 Haû mù, Yesuq gi, "'Haû Yhumsîng náng é Garai Gasang lé, náng é myit nhiklhum banshoq, náng é asak woi-nyí lhum gón, nàng myit é hkyô banshoq èq, chyitdap râ lhê.' gâ é nghut lhê. 38 Tarâ haû gi, je hî lhum eq je ahkyak dik é lhum nghut lhê. 39 Hau htang lhum le haû eq du é nghut mù, 'Náng gûng lé nàng chyitdap é su, náng é chyangnâm mâ é bang lé le chyitdap aq.' gâ é nghut lhê. 40 Tarâ haû í lhum gi, jep é tarâ banshoq eq myiqhtoi laiká banshoq é dangchyûng nghut lhê." ga, yhang lé taî kat ri.
Hkrisduq Gi, Ô Yuq É Yhangzo?
Mrk 12:35-37; Luk 20:41-44
41 Hparishe pé zup zîng to kô é hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé, 42 "Nungmoq gi, Hkrisduq eq séng luî hkâsu myit ngam akô lhú? Yhang gi, ó yuq é yhangzo nghut lhê lhú?" ga myi jáng, yhangmoq gi, "Dawiq é yhangzo nghut ri." ga tû taî akô.
43 Haû mù, Yhang gi, yhangmoq lé, "Haú hkûn, Dawiq gi, Woi-nyí dông mai, Yhang lé, 'Yhumsîng' ga, haî mù wut lhê lhú? Hkâsu mù gâ le, Dawiq taî é gi,
44 'Haû Yhumsîng Garai gi, ngá é Yhumsîng lé, "Ngò, náng é gumlau gye pé lé, náng é hkyiwa ô má tô pyâm é hkyíng jé shoq,
Ngá é loqyo hkyam shut zung nyì shi aq." ga taî ri.'
gâ ri. 45 Haû mù, Dawiq yhang lháng, Hkrisduq lé, 'Yhumsîng' gâ é nghut le gi, yhangzo za hkâsu ge nghut râ lhú?" ga taî ri. 46 Haû mù, ó yuq le, dang rahkun lháng a wó tû taí lo kô é nghut mù luî, haú nyí mai, ó yuq lháng Yhang lé dangmyi a wám myi lo kó nghut ri.
22:32 Htoq Ló 3:6 22:37 Tarâ Pun 6:5 22:39 Nhong 19:18 22:44 Hkya-on 110:1