23
Tarâ Sará Pé Eq Hparishe Pé Lé Sidiq Râ Hkyô
Mrk 12:38-40; Luk 11:37-52; 20:45-47
Hau htâng, Yesuq gi, byù moq mó eq Yhâng é chángzô pé lé taî é má, "Tarâ sará pé eq Hparishe pé gi, Mosheq é tanghkuq má zung akô. Haû mù, yhangmoq mhoqshit é hkyô chângjup lé, nungmoq châng kut ra kó râ nghut lhê. Nghut kôlhang, yhangmoq kut é dông gi, hkâkut kó; hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, yhangmoq taî é dông a kut kó nghut ri. Yhangmoq gi, byu pê é goqsân má wòlai ke byi kôlhang, yhangmoq yhang gi, wò haú pé lé bo waq râ matú, loqnyhui lháng a kâm lhoq tuî kó nghut ri.
Yhangmoq kut é hkyô lhunglháng gi, byu pé myàng râ matú za kut shit é nghut akô; haû chyúmbun bo é showuî-htûng pé lé lhoq kô yù kômù, buhîng pé mâ é banbyaú pé lé lhoq hing yu akô nghut ri; yhangmoq gi, poî pé mâ é réng é jowò pé eq tarajong pé mâ é ahkyak dik é zùng jang pé má, myang zùng râ lé ô nau nyi akô; yhangmoq gi, gaì pé má lhom shi-kyâm yù kó râ eq, byu pé mai, yhangmoq lé, 'Rabai'* ga lhom wut kó râ lé ô nau nyi bum akô.
Nungmoq kúm gi, 'Rabai' ga wut râ lé hkâ-ô naù kó; hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, sará rayuq za wó lhê nghut é htoq agó, nungmoq banshoq bang gi, gumang chyat ru nghut lhê. Haû mù, myidàm htoq má, ó yuq lé le, 'âwa' hkâ-nghû kó; hkâsu mù gâ le, mauhkûng htoq mâ é Îwa rayuq za, nungmoq é Îwa nghut lhê. 10 Hau htoq agó, 'sará' ga wut râ lé, hkâ-ô naù kó; hkâsu mù gâ le, Hkrisduq za, nungmoq é Sará nghut lhê. 11 Nungmoq mâ é je gyaú sû gi, nungmoq é dui-nhâng zoshâng dut râ nghut lhê. 12 Hkâsu mù gâ le, yhumsing gùng lé waq toq sû ó yuq nghut kôle, lhoq nyhum pyâm é hui râ nghut lhê, yhumsing gùng lé lhoq nyhûm sû kúm gi, waq toq é hui râ nghut lhê.
13 Gegùn labyoq nghut é, tarâ sará pé eq Hparishe pé ê, nungmoq gi, dingnyé wó ri. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, byu pê hí má, mauhkûng mingdán hkyô lé xaû tô akô; nungmoq yhang le a wàng kó, wàng nau nyì bang lé le a wàng nhâng kó nghut ri. 14 (Gegùn labyoq nghut é, tarâ sará pé eq Hparishe pé ê, nungmoq gi, dingnyé wó ri. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, chuimó pê é yhûm-yò pé lé hpyoq zo hpyoq shuq é eq kyû hîng hîng dûng shit mhaû é bang nghut akô; haû mù, dam byî é je myo hui zo kó râ nghut lhê.)
15 Gegùn labyoq nghut é, tarâ sará pé eq Hparishe pé ê, nungmoq gi, dingnyé wó ri. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, byù rayuq lé nungmoq é noqkuq htûng má wó lhoq lhik yû râ matú, myì hkyô, wuì hkyô, châng jón wún kômù, wó lhoq lhik yu é sû lé gi, nungmoq su ngaraî byù í tú shuî dut akô nghut ri.
16 Hkyô-u she é myoqjit pé ê, nungmoq gi, dingnyé wó ri. Nungmoq gi, 'Noqkuq yhûm lé lang luî dakam é sû gi, haî a ra; noqkuq yhûm mâ é hîng lé lang mù dakam é sû kúm gi, cháng ra bê.' ga lhaq taî akô. 17 Myoqjit é byù nâ pé ê! Haû hîng eq hîng lé lhoq yúnglhô é noqkuq yhûm gi, hká lhum je ahkyak lhê lhú? 18 Hau htoq agó, nungmoq gi, 'Haû hkungga gyap lé lang luî dakam é sû gi, haî a ra, nghut kôlhang, haû hkungga zè lé lang mù dakam é sû gi, cháng ra bê.' ga le, lhaq taî akô nghut ri. 19 Myoqjit pé ê! Haû hkungga zè eq hkungga zè lé lhoq yúnglhô é hkungga gyap gi, hká lhum je ahkyak lhê lhú? 20 Haû mù, haû hkungga gyap lé lang luî dakam é sû gi, haû hkungga gyap eq hau é ahtoq má ke tô é zè banshoq lé lang luî dakam é sû dut bê nghut ri. 21 Noqkuq yhûm lé lang luî dakam é sû gi, haû noqkuq yhûm eq haú má nyi é Sû lé lang luî dakam é sû dut bê nghut ri. 22 Hau htoq agó, mauhkûng lé lang luî dakam é sû gi, Garai Gasâng é tanghkuq eq haú má zung é Sû lé lang luî dakam é sû dut bê nghut ri.
23 Gegùn labyoq nghut é, tarâ sará pé eq Hparishe pé ê, nungmoq gi, dingnyé wó ri. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, xunmân nghut é gau-tsáng shingtón, bantsaí, hpakkyí pé mâ é xê gambùm ragambùm lé gi, byî nyì kômù, je ahkyak é tarâ nghut é, tarâ rap-rá hkyô, shogyo nhikmyin hkyô eq lhumzui hkyô pé lé gi, lhaî pyâm tô akô nghut ri. Hî lhum lé kut é su, htang lhum lé le kut râ lhê. 24 Hkyô-u she é myoqjit pé ê! Nungmoq, pyup lé gi, jân pyám kômù, gola-uq lé gi, myui pyâm akô nghut ri.
25 Gegùn labyoq nghut é, tarâ sará pé eq Hparishe pé ê, nungmoq gi, dingnyé wó ri. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, zo hkoq shuq góm pé lé ahtoq shut za chî yúng mù, ahte má gi, lú zo lú shuq é eq yhumsing maiwáng zat é myit byíng zan tô ri. 26 Hparishe myoqjit pé ê! Zo hkoq shuq góm é ahte lé hí chî yúng pyám keq, haû jáng, ahtoq le sân-yúng râ nghut lhê.
27 Gegùn labyoq nghut é, tarâ sará pé eq Hparishe pé ê, nungmoq gi, dingnyé wó ri. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, but hpyu tô é lup pé eq du akô; haú pé gi, ahtoq má wú yúng kôlhang, ahkaû má gi, màng bup showui pé eq achaq achyut é chângjup byíng tô é nghut ri. 28 Haû eq rajung za, nungmoq gi, byu pê hí má, ahtoq pyâm dingmán é su kut shit kôlhang, ahkaû má gi, gegùn labyoq kut é eq agè ashop é hkyô pé byíng zan tô ri.
29 Gegùn labyoq nghut é, tarâ sará pé eq Hparishe pé ê, nungmoq gi, dingnyé wó ri. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, myiqhtoî pê é lup lé luptsuq tsuq kômù, dingmán bâng é lup pé lé mhón byi kôluî, 30 'Ngamoq gi, ngamoq é îchyí îwa pê é ipyat má nyì âng é ru nghut le gi, haû myiqhtoî pê é sui lhoq shun é bang má, ngamoq bo lòm râ a nghut.' ga lhaq taî akô. 31 Haû su mù, nungmoq gi, haû myiqhtoî pé lé sat pyám bâng é awut ashín pé nghut é hkyô lé, nungmoq gùng nungmoq saksé hkam yu nyi akô nghut ri. 32 Haû mù, nungmoq é îchyí îwa pé hi tô é muzó lé, banshoq châng kut pán keq!
33 Lhangmuì pé ê, duq htân lhangmuì amyû pé ê! Ngaraî mîng é dam byi hkyô mai, hkâsu wó hpang lut kó râ lhú? 34 Hau é yanmai, myiqhtoî pé, hpaqchyî bò bang eq chyúm sará pé lé, Ngò, nungmoq chyáng nhang kat râ nghut lhê. Haú bang mâ é ra-am lé gi, nungmoq lhom sat pyám mù, tapzîng má jén pyám kó râ nghut lhê; ra-am lé gi, nungmoq é tarajong pé má, nhuq bat kômù, ra-myuq htâng ra-myuq châng hkat zing-rî wún kó râ nghut lhê. 35 Hau é yanmai, haû dingmán sû Abelaq é sui mai hî luî, noqkuq yhûm eq hkungga gyap gyoro má nungmoq sat pyâm é, Berehkiaq é yhangzo Zahkariq é sui jé shoq, myidàm htoq má shun pyâm é dingmán bang banshoq é sui gi, nungmoq é ahtoq má jé lô râ nghut lhê. 36 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, shí hkyô banshoq gi, ipyat shi é ahtoq má jé râ nghut lhê.
37 Yerusalem ê, Yerusalem ê, myiqhtoî pé lé sat pyám pyám kut mù, náng chyáng nhang kat é bang lé luqgok èq dú sat sat kut é myuq nàng ê, woqzìng gi, yhangzô pé lé, yhâng é dùng hkaû má tsîng lhûng yu é su, nungzô pé lé, Ngò, hkâ-myhó dâm shuî tsîng yù naù kôlhang, nàng a dóng nghut ri. 38 Wú keq, nungmoq é yhûm gi, nungmoq é matú chamchyuiyuì dut pyâm to berâ nghut lhê. 39 Hkâsu mù gâ le, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, 'Yhumsing é myìng mai jé lé lo é Sû gi, hkungsô wó nyî sháng gaq.' ga, nungmoq a taí taí gi, Ngo lé wó myâng kó râ a nghut lo." gâ ri.
* 23:7 Aramaik dang dông rabai gâ é gi, sará gâ é lichyúm nghut lhê. 23:14 Chyúmding ra-am má gi, bun zo 14 shî a bo é nghut lhê. 23:39 Hkya-on 118:26