24
Ló Htâng Buinyì Má Dut Lò Râ Hkyô
Mrk 13:1-31; Luk 21:5-33
Yesuq gi, noqkuq yhûm mai htoq e ló é u lé, Yhâng é chángzô pé gi, Yhâng é nàm má huî lé lô kômù, haû noqkuq yhum é loqmú pé lé tûn shit akô. Haú hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Haú pé banshoq lé, nungmoq myang lhê a nghut kó lhú? Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, luqgok haú pé gi, rachâm htoq racham lháng a kê lhum loshoq, hpyoq hpyi pyâm é hui râ nghut lhê." ga taî ri.
Yesuq gi, Tsanlun Bùm má zung tô é hkûn, haû chángzô pé gi, yhangmoq baú Yhâng chyáng lé jé kômù, "Haú hkyô pé gi, hkâ-nhám dut lò râ lhú? Nàng gyó lé râ hkûn eq ló htâng buinyì má, hkasû é kumlhá htoq lô râ nghut lhê lhú? Ngamoq lé taî kyô wú laq." ga, Yhang lé myî akô.
Haú hkûn, Yesuq, yhangmoq lé tû taî é gi, "Nungmoq lé, ó yuq èq le a wó shuî nghoq sháng gaq, sidiq nyì keq. Hkâsu mù gâ le, 'Ngò gi, haû Hkrisduq nghut lhê.' ga, Ngá myîng lé lâng é byù myo myo pô htoq lô mù, byù myo myo lé hkyô shuî nghoq kó râ nghut lhê. Nungmoq gi, majan dut nyi é hkyô eq majan eq sêng é danglám pé lé, wó gyo kó râ nghut lhê; nghut kôlhang, hkâgyuq dàn kó. Haú hkyô pé gi, dut lò râ za nghut lhê; nghut kôlhang, ló htâng é buinyì gi, a nghut shi. Byù ra-myû eq ra-myû, mingdán ralhum eq ralhum majan zân lhûm lò kó râ nghut lhê. Jowò myo myo má, mutmó gyó é pé eq layàng nún é pé dut lò râ nghut lhê. Haú pé gi, wuîhke jamjau hkyo é apûn awang za ru nghut ashî.
Haú hkûn, nungmoq gi, zing-rî é eq sat pyâm é hui zo râ matú, ap pyâm é hui kó râ nghut lhê. Byù myû lhunglhâng bang gi, Ngá é yanmai, nungmoq lé a nguì kut kó râ nghut lhê. 10 Haú u lé, byù myo myo gi, lumjíng myit lé tô pyám kômù, rayuq eq rayuq a ngui lhum dut é htoq agó, rayuq eq rayuq ap pyâm lhum kó râ nghut lhê. 11 Hau htoq agó, myiqhtoi pyoq pé myo myo pô htoq lô kômù, byù myo myo lé hkyô shuî nghoq kó râ nghut lhê. 12 Agè ashop é hkyô myô jat lo é yanmai, byù myo myô é chyitdap myit gi, kân ló byuq râ nghut lhê; 13 nghut kôlhang, jihtûm jé shoq wó hkam jân nyi é sû gi, hkyi yu é hui râ nghut lhê. 14 Byù myû banshoq má saksé dut râ matú, haû mingdán eq sêng é gabú danglù lé, mingkan gón má hko kyo râ nghut lhê. Hau htâng má sheq, ló htum buinyì jé râ nghut lhê.
15 Haû mù luî, myiqhtoi Danielaq dông mai taî tô é eq rajung za, 'haû lhoq hten lhoq hpyoq é achaq achyut hkyô' gi, chyoiyúng jowò má shap tô é lé, nungmoq myàng kó râ nghut lhê. (Chyúmlaiká nghap sû gi, sê gyo sháng gaq). 16 Haú hkûn, Yuda mau má nyi é bang gi, bùm pé shut hpang doq ló kó sháng gaq. 17 Yhumhkûng htoq má nyi tô é sû gi, yhúmhkaû mâ é zè haî lé le, a ló gyó wang yù lo sháng gaq. 18 Yò má nyi tô é sû gi, yhâng é buhîng lé a ló taû yu nyì lo sháng gaq. 19 Haú buinyì pé má, zogûng dut é myiwe eq naú huq ashî nghut é înu wuì gi, gyai yhang wuîhke jamjau kó râ nghut lhê. 20 Haû nungmoq hpâng râ buinyì gi, gyoqmyò,* a nghut jáng, Bánno buinyì má a ang râ matú, kyûdûng nyì keq. 21 Hkâsu mù gâ le, mingkan lé joq é hkûn mai ahkuî jé shoq, hkâ-nhám le a dut wú shî é wuîhke jamjau mó gi, haú buinyì pé má dut lò râ nghut lhê; haû sû é hkyô gi, htângnùng má hkâ-nhám le dum dut lo râ a nghut. 22 Buinyì haú pé lé lhoq shaû pyâm é za a nghut le gi, ó yuq le asak wó lut râ a nghut; nghut kôlhang, Garai Gasang èq hkyin yù hui bâng é matú gi, buinyì haú pé lé, lhoq shaû pyám byi râ nghut lhê. 23 Haú ahkyíng má, byù rayuq yuq mai, nungmoq lé, 'Wú keq, shí má Hkrisduq nyi ri.' ga, haû a nghut jáng, 'Wú keq, Yhang hê má nyi ri.' ga taí jáng, nungmoq hkâjíng kó. 24 Hkâsu mù gâ le, Hkrisduq pyoq pé eq myiqhtoi pyoq pé pô htoq lô mù, wó dut é nghut jáng, hkyin yù hui bang lé lháng, wó lhoq nghoq shoq ga, kumlhá mó pé eq laklaí kumlhá pé lé kut shit kó râ nghut lhê. 25 Gyo keq, shí hkyô a dut shimá, Ngò, nungmoq lé taî kyô nyì gù nghut lhê.
26 Haû mù, rayuq yuq èq, nungmoq lé, 'Yhang gi, yoso má nyi ri.' gâ jáng le, hkâ-ê kó; 'Yhang gi, shî gok hkaû má lúng tô ri.' ga jáng le, hkâjíng kó. 27 Hkâsu mù gâ le, buì htoq hkyam má lhap hpyat é gi, buì wang hkyam má lháng jé shoq duqbó é su, haû Byu Yhangzo jé lé é hkûn le, dut râ nghut lhê. 28 Màng leq é jang má, langdâ pé, lé zîng bùm râ nghut lhê.
29 Buinyì haú pé mâ é wuîhke jamjau lai eq yhang,
'Buì gi, noq byuq mù, lhamó gi, a tsô dut byuq râ nghut lhê;
kyî pé gi, mauhkûng mai byit gyó lo bùm mù, mauhkûng mâ é wum-o a-tsam pé gi, lhoq nhûn é huî bùm kó râ nghut lhê.'
30 Haú hkûn, haû Byu Yhangzô é kumlhá gi, mauhkûng má htoq shit lô râ nghut mù, myidàm htoq mâ é byù myû lhunglháng gi, yón ngau bùm kó râ nghut lhê. Haû Byu Yhangzo gi, mauhkûng mai, mhut ji mù, hpungwup a-tsam mó eq le, hpungwup shingkâng eq le, gyó lé lo é lé, yhangmoq byu-myàng kó râ nghut lhê. 31 Hau htâng má, Yhang gi, Yhâng é maumang lagyô pé lé, tut htê mó èq nhang kat luî, yhangmoq gi, maumyî chyûn myi chyûn eq mauhkûng rahkyam mai, gó hkyam htum shoq mâ é, Yhang hkyin yu tô é bang lé shuî tsîng yù kó râ nghut lhê.
32 Maihpáng gâm lé wú mù, mhoq yû keq; agàm mai a-nyuq nyún lô mù, ahaq htut lô jáng, buì nyé nám chyâng lò bê lé, nungmoq sê lhê. 33 Haû eq rajung za, shí hkyô banshoq lé, nungmoq myàng kôjáng, Yhang gi, chyáng bê nghut mù, hkúmdong má lháng nghut nyî bê hkyô lé, nungmoq sé lo keq. 34 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, shí pyat mâ é byu pé a ban shi byuq shimá, haú hkyô pé banshoq dut byuq râ nghut lhê. 35 Mauhkûng eq myigùng gi, a joq lo dut byuq râ nghut lhê; nghut kôlhang, Ngá é dang gi, ru joq nyî râ nghut lhê.
Haû Buinyì Eq Ahkyíng Lé, Ó Le A Sé
Mrk 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36; 12:35-48
36 Buinyì eq ahkyíng haú lé gi, ó yuq le a sé; mauhkûng htoq mâ é maumang lagyô pé lháng a sé; haû Zo le a sé; haû Îwa za ru sê lhê. 37 Noaq é tsîn pyat má dut é su, haû Byu Yhangzo lé lo é hkûn le, dut râ nghut lhê. 38 Hkâsu mù gâ le, dowuî a díng shî é buinyì pé má, byu pé gi, Noaq, wuì-sanghpo mó hkaû má wang é hkûn jé shoq, zo zo shuq shuq, myi byi myi yû, kut nyi bum akô nghut ri; 39 yhangmoq gi, dowuî díng lô mù, yhangmoq banshoq lé ûm sat pyâm é hkûn jé shoq, haî dut lò râ lé, a sé kó dut bùm é su, haû Byu Yhangzo lé lo é hkûn le, dut râ nghut lhê. 40 Haú hkûn, yò má rahá nyi tô é byù í yuq mâ é rayuq gi, shuî yu é hui mù, rayuq gi, myit gyó to râ nghut lhê. 41 Luqluí chôm lâng nyi é myiwe í yuq mâ é rayuq gi, shuî yu é hui mù, rayuq gi, myit gyó pyâm to râ nghut lhê.
42 Haû su mù, haû nungmoq é Yhumsîng gi, hká nyí jé lé lô râ lé, nungmoq a sê kô é yanmai, sidiq machya nyì keq. 43 Myín hká u má hkau sû jé lé lò râ lé, yhumsîng sê é ru nghut le gi, yhâng é yhûm má a wó hput wâng nhâng loshoq, yhang machya nyì râ nghut é lé, nungmoq sê gyô nyì keq. 44 Haû mù, nungmoq le rì rì nghut nyî keq; hkâsu mù gâ le, haû Byu Yhangzo gi, a bûn nùng má jé lé lô râ nghut lhê.
45 Yhumsîng hpô é dui-nhâng zoshâng wuì lé, uphkâng râ eq ahkyíng jé jáng zoshuq gàm byi râ matú, yhumsîng hpô èq mû nhang tô é, lhumzui luî, hpaqchyî bo é dui-nhâng zoshâng gi, ó yuq nghut râ lhú? 46 Yhumsîng hpó dum taû lo é hkûn, haû su kut nyî láng é dui-nhâng zoshâng gi, hkungsô wó nyi ri. 47 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, yhumsîng hpó haû gi, yhâng é sutzè banshoq, dui-nhâng zoshâng haú yuq lé ap to râ nghut lhê. 48 Nghut kôlhang, laqmá mù, dui-nhâng zoshâng haú yuq gi, agè ashop sû nghut luî, 'Ngá é yhumsîng hpó jé lô râ gyai myáng ashî.' ga, yhâng é i-myit unghkaû má myit yù mù, 49 gotû dui-nhâng zoshâng luzúm wuî lé nhuq bat é htoq agó, î shuq wut bang eq rahá zo zo shuq shuq kut nyi é nghut le gi, 50 dui-nhâng zoshâng hau é yhumsîng hpó gi, yhang a myitngam tô é buinyì eq yhang a sê tô é ahkyíng má jé lô mù, 51 yhang lé jap pyám luî, gegùn labyoq kut bang hkâm zô é, ngaubyi ngaù nhap eq zuì kyik kyik shoq hpuzô nyì râ jowò má hkyô pyám râ nghut lhê.
24:8 Esai 19:2 24:15 Dan 9:27; 11:31; 12:11 * 24:20 Israelaq mau má gi, gyoqmyò lé hkyô htoq le gyai wuîhke é ahkyíng nghut lhê. 24:29 Esai 13:10; 34:4 24:33 Shí hkyô banshoq gâ é gi, Yesuq jé lé râ hí má dut râ hkyô pé lé taî é nghut lhê. 24:34 Haû hkyô pé gâ é gi, Yerusalem noqkuq yhûm htên byoq râ lé taî é nghut lhê.