25
Zomyi Raxê Yuq Lé Dangtú Yu É Hkyô
Haú hkûn, mauhkûng mingdán gi, myibung yu chûng mù, lusik lé te yù râ ga, htoq e ló é zomyi raxê yuq eq pûng râ nghut lhê. Haú bang má, ngo yuq gi, nhik a gying kó; ngo yuq gi, nhik gyîng akô nghut ri. Haû nhik a gyîng é bang gi, myibung yu chûng kôlhang, xû a yu chûng kó nghut ri. Nghut kôlhang, haû nhik gyîng é bang kúm gi, yhangmoq é myibung lé le, xû bo é bòng lé le yu chung akô nghut ri. Lusik jé lé lô râ myáng nyi é yanmai, yhangmoq banshoq bang gi, yhup mui lò kômù, yhup myhî byuq bekô nghut ri.
Myín gunggàm jé jáng, 'Lusik jé bê ô! Yhang lé te yù râ matú, htoq lé lô keq hkoi ô!' ga, garû é htê htoq lo ri.
Haú hkûn, zomyi haú bang banshoq gi, toq lô mù, yhangmoq é myibung lé hen lajâng akô nghut ri. Haû nhik a gyîng bang gi, 'Ngamoq lé, xû ratsuí byi kó laq; hkâsu mù gâ le, ngamoq é myibung shi ló nyi ri.' ga, haú nhik gying bâng chyáng dûng akô.
Haú hkûn, haû nhik gying bang gi, 'Nungmoq eq ngamoq é matú ga jáng, luq râ a nghut. Haû mù, nungmoq é matú, xû ung bâng chyáng ê wui yù keq.' ga tû taî kat akô.
10 Yhangmoq, xû wuì e ló kô é hkûn, lusik gi, jé lé lô mù, haû rì rì hen tô é zomyi wuì gi, yhang eq rahá myiháng poî má wang ló bekô. Hkum le myhî byuq bê nghut ri.
11 Hau htâng má, hau htâng gyó tô é zomyi wuì gi, tau jé lô kômù, 'Yhumsîng ê! Yhumsîng ê! Ngamoq lé, hkum hpóng byi laq ô!' ga taî akô.
12 Nghut kôlhang, haû lusik gi, 'Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, nungmoq lé ngò a sé.' ga tû taî kat ri.
13 Haû mù luî, haû Byu Yhangzo jé lé râ buinyì eq ahkyíng lé, nungmoq a sé kô é yanmai, sidiq machya nyì keq.
Dui-nhâng Zoshâng Sum Yuq Lé, Dangtú Yu É Hkyô
Luk 19:11-27
14 Mauhkûng mingdán gi, byù rayuq byìn we htoq râ hen nyi é nghut mù, yhâng é dui-nhâng zoshâng wuì lé wut yù luî, yhâng é sutzè lé ap byî to sû eq pung ashî nghut ri. 15 Yhang gi, yhangmoq é a-tsam má cháng luî, rayuq lé gi, ngùn ngo joí, rayuq lé gi, í joí, htâng rayuq lé gi, rajoí kut byî to mù, byìn we shut htoq ló byuq bê nghut ri. 16 Ngùn ngo joí wó yû sû gi, haú hkûn jáng htoq ló mù, hpugá gá luî, ngùn ngo joí wó myat yù bê nghut ri. 17 Haû eq rajung za, ngùn í joí wó yû sû le, í joí wó myat yù bê nghut ri. 18 Nghut kôlhang, rajoí za wó yû sû gi, htoq e ló mù, myigùng má du luî, yhâng yhumsîng hpô é ngùn lé haq myhup tô ri.
19 Hau htâng tsómra myáng jáng, dui-nhâng zoshâng haú bâng é yhumsîng hpó gi, dum taû jé lô mù, yhangmoq é ngùn chyarâng lé, lo jep ri. 20 Ngùn ngo joí wó yû sû gi, amyat ngo joí lé le yu lé lô mù, 'Yhumsîng ê, nàng, ngo lé, ngùn ngo joí ap tô é nghut lhê. Wú aq, amyat ngo joí wó ho jat yù bê.' ga taî ri.
21 Haú hkûn, haû yhumsîng hpó gi, 'Arâ! Nghut bê. Nàng gi, kyet é eq lumgíng é dui-nhâng zoshâng nghut ri! Tiq é mû má lháng wó lum é sû nghut é yanmai, ngò, nang lé, kô é mû lé le ap byi râ nghut lhê. Náng yhumsîng hpô é gabú hkyô má bo wang lòm aq hkoi!' ga tû taî ri.
22 Haû eq rajung za, í joí wó yû sû le, lé lô mù, 'Yhumsîng ê, nàng, ngo lé ngùn í joí ap tô é nghut lhê. Wú aq, amyat í joí wó ho jat yù bê.' ga, lé taî ri.
23 Haú hkûn, haû yhumsîng hpó gi, 'Arâ! Nghut bê. Nàng gi, kyet é eq lumgíng é dui-nhâng zoshâng nghut ri! Tiq é mû má lháng wó lum é sû nghut é yanmai, ngò, nang lé, kô é mû lé le ap byi râ nghut lhê. Náng yhumsîng hpô é gabú hkyô má bo wang lòm aq hkoi!' ga tû taî ri.
24 Hau htâng, rajoí wó yû sû le, lé lô mù, 'Yhumsîng ê, nàng gi, byù wui nghut mù, yhumsîng a hô tô é jang mâ é shû yù nau é htoq agó, yhumsîng, kyôshi a sân hkyô tô é jang mâ é tsîng yù naù sû nghut é lé, ngò sê lhê. 25 Haû mù, ngò gi, gyuq luî, htoq ê mù, náng é ngùn lé, myigùng má ê haq myhup tô é nghut lhê. Wú aq, shî gi, nàng é ngùn nghut lhê.' ga taî ri.
26 Haû mù, yhumsîng hpó gi, yhang lé, 'Agè ashop é eq lagôn é dui-nhâng zoshâng ê! Ngò gi, yhumsîng a hô tô é jang mâ é shû yù nau é eq, yhumsîng, kyôshi a sân hkyô tô é jang mâ é tsing yù naù sû nghut é lé, nàng sê to gù nghut le nhîng, 27 ngá é ngùn lé, ngò dum taû jé lô jáng, aráng eq amyat wó yû shoq, ngùn hpún kat jang má, haî mù a kat tô é lhú?
28 Haû mù, haû ngùn rajoí lé, náng chyáng mai yù luî, raxê joí wó to sû lé, byî pyám nhâng râ nghut lhê. 29 Hkâsu mù gâ le, wó sû ó yuq lé nghut kôle, yhang agùn agó wó râ matú, jat byi râ nghut lhê. A wó su chyáng mai kúm gi, yhang wó tô é lé lháng yu pyám byi shirâ nghut lhê. 30 Haû mù, haû akyû a bo é dui-nhâng zoshâng lé gi, ngaubyi ngaù nhap eq zuì kyik kyik shoq hpuzô nyì râ jowò nghut é, shinggan mauchut hkaû má dú htoq pyám keq.' gâ ri.
Sau Eq Bainám
31 Haû Byu Yhangzo gi, Yhâng é hpungwup shingkang mai, maumang lagyo lhunglhâng bang eq rahá jé lé lo é hkûn, Yhâng é hpungwup shingkang bo é hkohkâm-tanghkuq htoq má zùng râ nghut lhê. 32 Haú hkûn, byù myû chângjup gi, Yhâng é hí má zîng lé lo bùm kó râ nghut mù, Yhang gi, sau zúng sû mai, sau eq bainám lé gotû tû kut gam hkoq é su, byu pé lé gam hkoq pyám râ nghut lhê. 33 Yhang gi, sau pé lé, loqyo hkyam shut, bainám pé lé, loqpaî hkyam shut kut, nyhi to râ nghut lhê.
34 Hau htâng má, haû Hkohkâm gi, Yhâng é loqyo hkyam shut mâ é bang lé, 'Ngá Wâ chyáng mâ é shimân jeju hkam yu é hui bang ê, lé keq; mingkan lé hpan é hkûn mai, nungmoq é matú ga hen lajâng tô é muì mingdán má wang ló keq. 35 Hkâsu mù gâ le, Ngò zòmut é u lé, nungmoq, Ngo lé byi tso kô é nghut lhê; Ngò wuìshit é u lé, nungmoq, Ngo lé byi huq kô é nghut lhê; Ngò bíng kut wún é u lé, nungmoq, Ngo lé lhom hkulum yù kô é nghut lhê; 36 Ngò gùngchîn dut é u lé, nungmoq, Ngo lé byi hut kô é nghut lhê; Ngò nòhpyo huî é u lé, nungmoq, Ngo lé wú gon kô é nghut lhê; Ngò htóng lúng é u lé, nungmoq, Ngo lé lé kum kô é nghut lhê.' ga taí râ nghut lhê.
37 Haú hkûn, haû dingmán bang gi, Yhang lé, 'Yhumsîng ê, Nàng zòmut huî é lé, ngamoq, hkâ-nhám myàng luî, byi tsô wú é lhú? Nàng wuìshit é lé, ngamoq, hkâ-nhám myàng luî, byi huq wú é lhú? 38 Nàng bíng kut wún é lé, ngamoq, hkâ-nhám myàng luî, lhom hkulum wú é lhú? Nàng gùngchîn dut é hkûn, ngamoq, hkâ-nhám byi hut wú é lhú? 39 Nàng nòhpyo huî é lé le, htóng lúng é lé le, ngamoq, hkâ-nhám myàng luî, lé gon lé kûm wú é lhú?' ga myi kó râ nghut lhê.
40 Haú hkûn, haû hkohkâm gi, 'Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, shî, Ngá gumang wuì mâ é je tiq sû lé, nungmoq kut byî é hkyô haî le, Ngo lé kut byî é nghut bê.' ga tû taí râ nghut lhê.
41 Hau htâng má, Yhang gi, Yhâng é loqpaî hkyam shut mâ é bang lé, 'Dingnyé wó é bang ê, Ngá chyáng mai gâng ló mù, nat Tsadán eq yhâng é maumâng pê é matú hen tô é, ahtum abyuq é myi má wang ló keq. 42 Hkâsu mù gâ le, Ngò zòmut é u lé, nungmoq, Ngo lé a byi tso kó; Ngò wuìshit é u lé, nungmoq, Ngo lé a byi huq kó; 43 Ngò bíng kut wún é u lé, nungmoq, Ngo lé a lhom hkulum yù kó; Ngò gùngchîn dut é u lé, nungmoq, Ngo lé, mebu a byi hut kó; Ngò nòhpyo huî é eq htóng lúng é u lé, nungmoq, Ngo lé a gon kó nghut ri.' ga taí râ nghut lhê.
44 Haú hkûn, yhangmoq gi, 'Yhumsîng ê, nàng zòmut wuìshit é, bíng kut wún é, gùngchîn dut é, nòhpyo huî é eq htóng lúng é lé, ngamoq, hkâ-nhám myàng luî, a wú gon kut wú é lhú?' ga taû myi kó râ nghut lhê.
45 Haú hkûn, Yhang gi, 'Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, shí bang mâ é je tiq sû lé, nungmoq, a kut byî é hkyô haî le, Ngo lé a kut byî é nghut bê.' ga, yhangmoq lé tû taí râ nghut lhê.
46 Haû mù luî, haú bang gi, ahtum abyuq mara dam byî é má wang ló kó râ nghut lhê; haû dingmán bang kúm gi, ahtum abyuq é asak má wang ló kó râ nghut lhê." ga Yesuq taî ri.