6
Alu Byî É Hkyô
Nungmoq dingmán é hkyô lé, byu pé myàng sháng gaq nghû, byu pê hí má a kut shit loshoq, sidiq nyì keq. Haû su kut é nghut jáng, mauhkûng htoq mâ é nungmoq é Îwâ chyáng mai, chyunghuq wó yû kó râ a nghut.
Haû mù, haû gegùn labyoq kut bang gi, byu pê èq shigyaú é hui sháng gaq ga, tarajong pé hká, hkyô pé hká kut é su, nàng gi, alu byî é hkûn, tut htê su hkâlhoq htoq. Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, haú bang gi, yhangmoq é chyunghuq lé hkúm shoq wó yû bekô nghut lhê. Ra châ to bang lé nàng alu byî é hkûn, náng é loqyo loq kut é hkyô lé, loqpaî loq lé lháng hkâsé nhâng. Haú hkûn, nàng alu byî é lé, ó a châng sé râ nghut lhê. Haû jáng sheq, ó a sé loshoq kut é hkyô lé myang é sû, náng é Îwa gi, nang lé chyunghuq shigyaú râ nghut lhê.
Kyûdûng É Hkyô
Luk 11:2-4
Nungmoq kyûdûng le, gegùn labyoq kut bang su hkâkut kó; hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, byu pé byu-myàng shoq ga, tarajong pé eq hkyô kang pé má yap mù, kyûdung râ ô nau akô. Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, haú bang gi, yhangmoq é chyunghuq lé wó yû bekô nghut ri. Nghut kôlhang, nàng kyûdûng le, náng é gok hkaû má wang ló mù, hkum myhî pyám luî, a byu-myang é náng é Îwâ chyáng dung aq. Haû jáng, ó a byu-myang é lé myàng sû, náng é Îwa gi, nang lé jeju dum tau byi râ nghut lhê. Haû mù, kyûdûng le, tûngbaù pé su kut luî, dang puq hkâhtau kó; hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, dang hîng chín luî dung jáng sheq, gyo byi nhô ngam akô nghut ri. Haú bang su hkâkut kó; hkâsu mù gâ le, nungmoq é Îwa gi, nungmoq râ é hkyô lé, nungmoq a dung shi mai sê to Sû nghut lhê.
Haû mù, nungmoq kyûdûng le,
'Mauhkûng htoq tsáng myhâng mâ é ngamoq é Âwa ê,
Náng é myìng gi, chyoiyúng nyî sháng gaq,
10 Náng é mingdán jé lô sháng gaq,
Nàng ô nau é hkyô, mauhkûng htoq má dik é su, myigùng htoq má le dik sháng gaq ô.
11 Ngamoq nyí wuî râ é zoshuq lé, ngamoq lé hkû-nyí byi laq.
12 Ngamoq lé shut é bâng é mara lé ngamoq hkyut pyám byî é su,
ngamoq é mara lé le hkyut pyám byi laq.
13 Ngamoq lé, agúng alaú hkyô má a wàng nhang é za,
agè ashop jang mai hkyi yù laq ô.
(Hkâsu mù gâ le, kô dik é up sîng hkyô, a-tsam eq hpungwup shingkang gi, pyat dedu ahtum abyuq Náng chyáng ru joq nyi ri ô! Amen.)'*
nghû dung keq. 14 Supê èq, nungmoq lé kut shut é mara lé, nungmoq hkyut pyám byî é nghut le gi, mauhkûng htoq mâ é nungmoq é Îwa le, nungmoq lé mara hkyut pyám byi râ nghut lhê. 15 Nghut kôlhang, haú bâng é mara lé, nungmoq a hkyut pyám byî é nghut le gi, nungmoq é Îwa le, nungmoq é mara lé hkyut pyám byi râ a nghut.
Zoshuq Gám É Hkyô
16 Nungmoq gi, zoshuq gám é hkûn, gegùn labyoq kut bang su myoqdong hkâlhoq nyhui kó; hkâsu mù gâ le, haú bang gi, yhangmoq zoshuq gám é hkyô lé, tûn shit râ matú myoqdong lhoq nyhuî shit akô nghut ri. Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, haú bang gi, yhangmoq é chyunghuq wó yû bekô nghut ri. 17 Nungmoq kúm gi, zoshuq gám é hkûn, nungmoq zoshuq gám é hkyô lé, byu pê hí má de de a dut é za, nungmoq a byu-myang é Îwa za myàng sháng gaq, myoq chî pyám luî, u xû but keq; 18 haû jáng sheq, ó a sé loshoq kut é hkyô lé myang é Sû, nungmoq é Îwa gi, nungmoq lé chyunghuq shigyaú râ nghut lhê.
Mauhkûng Htoq Mâ É Sutzè
Luk 12:33-34
19 Jàngkon, jogyik èq wó lhoq htên pyâm é eq hkaú su èq le wó wang hkaû yu pyám byî é myigùng htoq má, nungmoq é matú, sutzè lé hkâhkong to kó. 20 Jàngkon, jogyik èq le a wó lhoq htên pyâm é eq, hkaú su èq le a wó wang hkaû yu pyâm byî é mauhkûng htoq má sheq, nungmoq é matú sutzè hkong to keq. 21 Hkâsu mù gâ le, náng é sutzè joq jang má, náng é i-myit le jé nyì râ nghut lhê.
22 Myoqjí gi, gungdû é myibung nghut nyi ri. Náng é myoqjí ge é nghut le gi, náng é gungdu gón má maubó byíng mui to râ nghut lhê. 23 Nghut kôlhang, náng é myoqjí a ge é nghut le gi, náng é gungdu gón gi, mauchut tuq dut nyì râ nghut lhê. Náng chyáng bo é maubó gi, mauchut byuq é nghut jáng, mauchut haû gi, hkâ-í yhang htû râ lhâ!
24 Ó yuq nghut kôle, yhumsîng í yuq lé wó dojaú râ a nghut. Hkâsu mù gâ le, yhang gi, rayuq lé a jú kut mù, rayuq lé gi, chyitdap râ nghut lhê; haû a nghut jáng, rayuq lé lhumzui mù, rayuq lé gi, hpau a tap kut râ nghut lhê. Nungmoq gi, Garai Gasang lé le, ngunzè lé le, radá dâm wó dojaú kó râ a nghut.
Hkâ-myit Chiq Kó
Luk 12:22-31
25 Haû mù luî, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, nungmoq é asak matú haî zo haî shuq râ eq nungmoq é gungdû matú haî wut haî tsang râ lé, hkâ-myit chiq kó. Asak gi, zoshuq htoq má, gungdu gi, mebû htoq má, je ahkyak lhê a nghut kó lhú? 26 Maulat mâ é nghoqzô pé lé wú wú keq; yhangmoq gi, kyô hkyó kyô shu a kut é htoq agó, chyî pé má le haî a tsîng kat to kô é nghut le lháng, mauhkûng htoq mâ é nungmoq é Îwa gi, yhangmoq lé, byi tso byi huq nyi lhê. Nungmoq gi, nghoq haú pé htoq má je riyhang hpaudap nyi lhê a nghut kó lhú? 27 Nungmoq má, ó yuq wá, myit chiq é èq, yhumsing é asak lé radúng kô wó jat yù kó râ lhú?
28 Haû nghut le nhîng, haî mù, mebû matú myit chiq akô lhú? Myigùng má yuq tô é htutbó ban pé hkâsu kut kô lo é lé, myit wú keq. Haú pé gi, mû le a zui, hkyîng le a duì kó nghut ri. 29 Nghut kôlhang, Ngò, nungmoq lé taí kyo kôlé, hkohkâm Sholumon hpung kô dik u lé wut é mebu lháng, ban haû rabó lé a hkyit nghut ri. 30 Lumjíng myit tiq é bang ê, hkû-nyí joq mù, napmá myihkyóm má dú kat pyám hui râ nghut é yosô mhan pé lé za lháng, Garai Gasang haû su kut hut é nghut le gi, nungmoq lé je riyhang hut râ a nghut kó lhú? 31 Haû mù, 'Haî zo râ lhi?' 'Haî shuq râ lhi?' 'Haî wut râ lhi?' nghû hkâ-myit chiq myhíng kó. 32 Tûngbaù pé kúm gi, haú pé banshoq lé châng hkat ho nyi akô; nghut kôlhang, mauhkûng htoq mâ é nungmoq é Îwa gi, haú pé lé nungmoq râ é hkyô, sé byî nyi lhê. 33 Nghut kôlhang, Yhâng é mingdán eq dingmán hkyô lé hí hô keq, haû jáng, haú pé banshoq, nungmoq lé puq byi râ nghut lhê. 34 Haû mù, napmá lhê é matú hkâ-myit chiq kó; hkâsu mù gâ le, napmá gi, yhâng é yhang myit chiq râ nghut lhê. Hkû-nyí é wuîhke hkyô gi, hkû-nyí é matú gé bê nghut ri.
* 6:13 Chyúmlaiká ra-am má, shí túm a bo é nghut lhê.