7
A Jéyáng Râ Hkyô
Luk 6:37-38, 41-42
Nungmoq jéyáng é a hui kó sháng gaq, ó lé le, hkâjéyáng kó. Hkâsu mù gâ le, nungmoq jéyáng é su, nungmoq le, jéyáng é hui kó râ nghut é htoq agó, nungmoq lik byî é bung èq, nungmoq lé dum lik byi râ nghut lhê.
Yhumsing myoq hkaû má lúng tô é siktúm lé lháng a myit wú é nhîng, haî mù luî, nunggu nungmâng é myoqwàng lé myang lhê lhú? Yhumsing é myoq má siktúm lhûng to luî nhîng, 'Náng myoq má lúng tô é myoqwàng lé, ngò choq pyám byi lé.' nghû luî, náng é gumang hpó lé hkâsu wó taí râ lhú? Gegùn labyoq kut sû ê, náng é myoq má lúng tô é siktúm lé hí choq pyám aq. Haû jáng sheq, nunggu nungmâng é myoq má wang tô é myoqwàng choq pyám byi râ matú, nàng san za myàng râ nghut lhê.
Hkuî pé lé, yunglhô é zê hkâbyi kó; waq pê hí má, nungmoq é palhé wuizo lé hkâdú byi kó. Haû su kut jáng, haú bang gi, zè haú pé lé nâng pyeq pyám mù, nungmoq lé dum taû ngat lò râ nghut lhê.
Dung Keq, Hô Keq, Hkum Má Kok Keq
Luk 11:9-13
Dung keq, haû jáng, nungmoq lé byi râ nghut lhê; hô keq, haû jáng, nungmoq myàng kó râ nghut lhê; hkum má kok keq, haû jáng, nungmoq lé hpóng byi râ nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, ó yuq nghut kôle, dung sû wó râ; hô sû myàng râ; hkum kok sû lé gi, hpóng byi râ nghut lhê.
Nungmoq má, ó yuq wá, yhumsing yhangzo muk dûng le, luqgok byi kó râ lhú? 10 Ngozo dûng le, lhangmuì* byi kó râ lhú? 11 Agè ashop é bang nungmoq lháng gi, nungmoq é zo wuî lé, ge é chyunghuq dat byi kô le nhîng, mauhkûng htoq tsáng myhâng mâ é nungmoq é Îwa gi, Yhang lé dûng é bang lé, je riyhang ge é chyunghuq byi râ nghut lhê! 12 Haû mù, hai hkyô má nghut kôlhang, nungmoq gi, yhumsîng ô nau é dông supé lé kut nhâng nau é su, yhangmoq lé le kut byi keq. Haî mù gâ le, haû gi, jep é tarâ eq myiqhtoî pê é dang lo jup tô é nghut ri.
Chyap É Hkúmdong Eq Lam É Hkúmdong
Luk 13:24
13 Chyap é hkúmdong mai wàng keq. Hkâsu mù gâ le, lam é hkúmdong eq hkyô mó gi, htên byoq hkyô shut shuî e é nghut mù luî, haú dông wàng bang gi, myô akô nghut ri. 14 Chyap é hkúmdong eq hkyô zo kúm gi, asak hkyô shut shuî e é nghut mù luî, haú lé myang ho é bang gi, shaû akô nghut ri.
Agàm Eq Ashi
Luk 6:43-45
15 Nungmoq chyáng jé lé lo é myiqhtoi pyoq pé lé, sidiq nyì keq; yhangmoq gi, sau-kuq wut mù, nungmoq chyáng jé lé kôlhang, myaq zo myaq shuq nau é wamhkuî pé nghut akô. 16 Yhangmoq é muzó jizó lé wú mù, nungmoq gi, yhangmoq lé wú sé kó râ nghut lhê. Zubyap mai tsibyiq shi, zugâm mai maihpáng-shi wó yu wú akô lhú? 17 Ge é agàm gi, ge é ashi zui mù, a ge é agàm gi, a ge é ashi za dat zui ri. 18 Ge é agàm gi, a ge é ashi a wó zui, a ge é agàm le, ge é ashi a wó zui nghut ri. 19 Ge é ashi a zuî é shigâm hkangmó lé gi, htuq pyám mù, myi má dú kat pyám râ nghut lhê. 20 Haû mù, yhangmoq é muzó jizó lé wú mù, nungmoq gi, yhangmoq lé wú sé kó râ nghut lhê.
21 Ngo lé, 'Yhumsîng ê, Yhumsîng ê,' ga, wut é bang yuq hkangmó gi, mauhkûng mingdán má myang wàng kó râ a nghut; haû mauhkûng htoq mâ é Ngá Wa ô nau é dông kut sû za sheq, myang wàng râ nghut lhê. 22 Haú buinyì má, byù myo myo gi, 'Yhumsîng ê, Yhumsîng ê, Náng é myìng mai, ngamoq gi, myiqhtoi le htoi bê; nat gang lé hkat htoq bê; laklaí kumlhá ajung jung lé, kut bê a nghut lhú?' ga luî, Ngo lé myi kó râ nghut lhê. 23 Haú hkûn, Ngò gi, 'Nungmoq lé, Ngò hkâ-nhám le a sé; agè ashop hkyô kut é bang nungmoq, Ngá chyáng mai gâng ló byuq keq.' nghû, yhangmoq lé san za tû taî kat râ nghut lhê.
Hpaqchyî Bò Sû Eq Ngok Sû
Luk 6:47-49
24 Haû mù, Ngá é dang shí pé lé wó gyô yù luî, châng kut é sû gi, hpaqchyî bò mù, lunghtân htoq má, yhûm saî é sû eq wuí nyi ri. 25 Mau wô, wuì je, laidun lò mù, yhûm haú lé lo htung kôlhang, yhûm haû gi, a htên byoq byuq râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, yhûm haû gi, lunghtân htoq má tsuq tô é yanmai nghut ri. 26 Nghut kôlhang, Ngá é dang lé, wó gyô yù mù, a cháng sû gi, semuî-jàng má, yhûm saî é byù ngok eq wuí nyì râ nghut lhê. 27 Mau wô, wuì je, laidun wò yup dut lò mù, yhûm haú lé lo htung jáng, yù whuî a mù loshoq htên byoq byuq râ nghut lhê." gâ ri.
28 Yesuq mungdang ban taî é hkûn, shiwa byu pé gi, Yhang mhoqshit é hkyô lé maúhong bum akô; 29 hkâsu mù gâ le, Yhang gi, yhangmoq é tarâ sará pé eq a pung é za, ahkáng ayá wó sû rayuq su, mhoqshit é yanmai nghut ri.
* 7:10 Garai Gasang gi, lhangmuì a zo râ matú, Yudaq byu pé lé hkunmó hkyô tô é nghut lhê.