8
Manggâm Dap É Byù Rayuq
Mrk 1:40-45; Luk 5:12-16
Yesuq gi, bùm htoq mai gyó lo é hkûn, byù moq mó gi, Yhâng htâng châng bum akô nghut ri. Haú hkûn, manggâm dap é byù rayuq gi, Yhâng é hí má, lé mù, hkyihput htuq luî, "Yhumsîng ê, Nàng dóng é nghut le gi, ngo lé Nàng wó lhoq sân-yúng byi râ nghut lhê." ga taî ri.
Yesuq gi, loq lhâm kat mù, haú yuq lé ê záng luî, "Ngò dóng lhê, sân-yúng aq hkoi." ga taî kat ri. Haú hkûn jáng, haú yuq é manggâm gi, ge byuq bê nghut ri. Haú hkûn, Yesuq gi, "Nàng, shí hkyô ó lé le hkâtaî kyo. Nghut kôlhang, náng é gungdu lé, hkyangjong hpô chyáng ló tûn shit mù, yhangmoq é matú saksé dut sháng gaq, Mosheq taî tô é eq rajung za, hkungga ló nhông byi aq." ga haú yuq lé taî kat ri.
Gyezau Hpô É Lumjíng Myit
Luk 7:1-10; Yhn 4:43-54
Yesuq, Kaperna-um wà má wang e ló le, Romaq gyezau hpó rayuq gi, Yhâng chyáng lé jé mù, "Yhumsîng ê, ngá é dui-nhâng zoshâng gi, gùngjum shi é htoq agó, yhûm má gyaí no jamjaû leq tô ri." ga garúm lé dung ri.
Haú hkûn, Yesuq gi, yhang lé, "Ngò, lé lhoq gê byi râ." ga taî kat ri.
Gyezau hpó haû, Yhang lé dum tû taî é gi, "Yhumsîng ê, Nàng, ngá é laishîn-htâng má, lé nang râ lháng ngò má a gingdán. Nàng, dang rahkun za taî kat laq; haú hkûn, ngá é dui-nhâng zoshâng ge ló râ nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, ngò le ahkáng ayá wó é zau rayuq é a-ô mâ é zau nghut lhê; ngá é a-ô má le gyezô pé nyi lhê; rayuq lé, 'Ê aq!' nghu le, yhang e ló lhê; góyuq lé, 'Lò aq!' nghu le, yhang lo lhê; ngá jûn lé le, 'Shî kut aq!' nghu le, yhang kut lhê." gâ ri.
10 Yesuq gi, dang haú lé wó gyo jáng, maú byuq luî, Yhâng htâng cháng bang lé, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, Israelaq amyû má lháng, shî í lumjíng é sû lé, Ngò, rayuq lé le a myàng wú é nghut lhê. 11 Ngò, nungmoq lé taí kôlé, buihtoq buiwàng hkyam mâ é byu pé myo myo gi, mauhkûng mingdán má, Abraham, Isak, Yakup pé eq rahá, zoshuq poî mó má myang zùng kó râ nghut lhê. 12 Nghut kôlhang, mingdán haú má wàng âng é bang kúm gi, shinggan mauchut hkaû shut dú pyâm é hui luî, haú jowò má ngaubyi ngaù nhap eq zuì kyik kyik shoq hpuzô nyi bùm bekô râ nghut lhê." ga taî ri.
13 Hau htâng, Yesuq gi, gyezau lé, "Ló aq hkoi! Nàng lumjíng é eq rajung za, dut râ nghut lhê." ga taî ri. Haú-u má yhang, haû dui-nhâng zoshâng gi, ge byuq bê nghut ri.
Byù Myo Myo Lé Lhoq Gê Byî É Hkyô
Mrk 1:29-34; Luk 4:38-41
14 Yesuq gi, Petruq é yhûm má jé wang e é hkûn, Petruq é yhâng-aumó gyai yhang no leq tô é lé, ê myang ri. 15 Yesuq gi, yhâng é loq má ê záng kat é hkûn, Petruq yhâng-aumó gi, nòhpyo ge byuq mù, toq luî, Yhang lé wó gaí tso gaí huq bê nghut ri.
16 Myinhtâng mauchut lô jáng, nat gang wang júng nyi é bang myo myo lé, Yhâng chyáng shuî lé lo akô. Yhang gi, agè ashop é nat gâng pé lé dâng èq hkat htoq pyám mù, nòhpyo huî é bang banshoq lé lhoq gê byî ri. 17 Haû gi,
"Yhang gi, nga-nhûng é nolì nojàng lé yu pyám byi mù, nga-nhûng é nolì nojàng lé, wùn waq pyám byi bê nghut ri."
ga, myiqhtoi Esai-aq taî tô é dang lhoq dik râ matú nghut ri.
Yesuq Htâng Cháng Râ Bang
Luk 9:57-62
18 Yesuq gi, Yhâng é lhînghkyuq má byù moq mó zup míng nyi é lé myàng jáng, Yhâng é chángzô pé lé, nhông hé hpoq shut gû dap ê sháng gâ ri. 19 Haú hkûn, tarâ sará rayuq gi, lé lô mù, "Sará ê, ngò gi, Nàng hká e le hká cháng râ nghut lhê." ga Yhang lé lé taî ri.
20 Haû jáng, Yesuq gi, "Wamhkuî pé gi, hkyûng wó akô; nghoq pé le, nghoqsut wó akô. Nghut kôlhang, haû Byu Yhangzo gi, u nghê jowò lháng a wó nghut ri." ga lhom taî kat ri.
21 Haú hkûn, chángzo rayuq gi, "Yhumsîng ê, ngá wa lé ló yhûm pyám râ ahkáng hí byi shilaq." ga taî kat ri.
22 Nghut kôlhang, Yesuq gi, "Shî bê bang gi, shî bê bang yhangchang yhûm lhum kó sháng gaq, nàng gi, Ngá htâng cháng aq." ga dum taû taî ri.
Laidun Lhoq Zîm É Hkyô
Mrk 4:35-41; Luk 8:22-25
23 Hau htâng, Yesuq lhaî hkaû má wàng mù, Yhâng é chángzô pé le, Yhâng htâng châng wàng bekô nghut ri. 24 Haú hkûn, nhông má byodan-htik laidun mó lò mù, wuìlhêng pé gi, lhaî má bat ûm lò bê nghut ri. Nghut kôlhang, Yesuq gi, yhup myhî tô ri. 25 Chángzô pé gi, Yhâng chyáng jé ê mù, Yhang lé nhaû pun luî, "Yhumsîng ê, hkyi yù laq ô! Nga-nhúng myup ló nyi ri." ga taî akô.
26 Yhang gi, "Lumjíng myit shaû é bang ê! Haî mù, haû-í gyuq bum akô lhú?" ga taî kat ri. Hau htâng, Yhang gi, toq luî, laidun eq wuìlhêng pé lé tân kat jáng, banshoq zîm byuq bê nghut ri.
27 Byù haú bang gi, maúhong byuq kômù, "Shí yuq gi, hkasû é byù lhà? Laì eq wuìlhêng pé lháng gi, Yhâng é dang lé gyo byî ri myhi-nhung!" ga luî, rayuq eq rayuq myî lhûm bum akô nghut ri.
Nat Wang Júng Su Nhik Lé, Lhoq Gê Byî É Hkyô
Mrk 5:1-20; Luk 8:26-39
28 Yesuq gi, Gadara byu pê é mau hpoq má jé dap ló jáng, nat gang wang júng é byù í yuq gi, lupdùng mai htoq lé lo kômù, Yhang lé lé huî akô. Haú nhik gi, haú hkyô mai ó lháng a wám lai loshoq wuî é su nhik nghut akô. 29 Yhangnhik gi, Yesuq lé, "Garaî Yhangzo ê, Nàng, ngamoq eq haî sêng lhê lhú? Ahkyíng a jé shimá, ngamoq lé zing-ri râ matú jé lé lo é nghut lhê lhú?" ga taî garû akô.
30 Haú mai a lûm wê é jowò má, waq rajùm mó gi, myì dû but zô nyi bum akô nghut ri. 31 Nat gâng pé gi, Yesuq lé, "Nàng, ngamoq lé hkat htoq râ nghut jáng, hê waq pê chyáng wàng nhâng laq." ga dûng akô.
32 Yesuq gi, "Htoq ló keq!" ga taî kat ri. Haû mù, yhangmoq gi, htoq ló luî, waq pê chyáng wàng mù, waq haú jûm gi, gampyoq mai nhông hkaû shut din yán wang ló kôluî, wuì hkaû má myup shi byuq bekô nghut ri. 33 Waq zúng bang gi, myuq hkaû shut hpang din wang ló kômù, dut laî lo é hkyô banshoq lé le, nat gang wang júng huí su nhik hkâsu dut é hkyô lé le, ló taî kyo akô nghut ri. 34 Haû mù, rawa bang gi, Yesuq lé hui râ matú htoq lé lo bùm kômù, Yhang lé myàng jáng, yhangmoq é mau mai htoq ló byuq râ matú, chôm dûng tôngbán akô nghut ri.
8:17 Esai 53:4