9
Gungjum Shî Sû Lé Lhoq Gê Byî É Hkyô
Mrk 2:1-12; Luk 5:17-26
Yesuq gi, lhaî má wàng mù, yhumsing é wà shut jî dap ló bê nghut ri. Byù ra-am gi, gùngjum shî sû rayuq lé, taphkang mai Yhâng chyáng waq lé lo akô. Yesuq gi, yhangmoq é lumjíng myit lé byu-myàng jáng, haû gùngjum shî sû lé, "Ngá zo ê, nhik hkâ-ngê; náng é yubak mara lé hkyut pyám byi bê." ga taî ri.
Haú hkûn, tarâ sará pé ra-am gi, yhangmoq é i-myit hkaû má, "Byù shí yuq gi, Garai Gasang lé rhoî dang taî nyi ri." ga myit nyi bum akô nghut ri.
Yesuq gi, yhangmoq myit nyi é hkyô lé sé mù, "Nungmoq é i-myit hkaû má, haû su agè ashop é dông haî mù myit nyi akô lhú? 'Náng é yubak mara lé hkyut pyám byi bê.' nghû taí râ eq 'Toq luî, hkyô so aq.' nghû taí râ má, hká hkun je taí lui lhê lhú? Nghut kôlhang, haû Byu Yhangzo gi, mingkan htoq má, mara hkyut byi râ ahkáng wó Sû nghut é lé, nungmoq lé sé nhâng nau lhê." ga taí luî, haû gùngjum shî sû lé, "Toq aq, náng é taphkang yu chûng luî, yhûm taû ló aq hkoi." ga taî kat ri. Haû mù, haú yuq gi, toq mù, yhûm shut ló byuq bê nghut ri. Byù hpûng mó gi, haú hkyô lé myàng kôjáng, gyuq maú kômù, byu pé lé haû su é ahkáng ayá byi tô é Garai Gasang lé hkya-on kungton bum akô nghut ri.
Mahte lé shuî yu é hkyô
Mrk 2:13-17; Luk 5:27-32
Yesuq gi, haú jowò mai sô e ló é hkûn, kang guq zúm má zung tô é Mahte ga sû lé myàng mù, "Ngá htâng cháng aq." ga taí jáng, haú yuq gi, toq luî, Yhâng htâng cháng bê nghut ri.
10 Yesuq gi, Mahte é yhûm má myinzang zô nyi é hkûn, kang guq bang myo myo eq yubak dap bang myo myo lé jé kômù, Yhang eq Yhâng é chángzô pé eq rahá zo shuq bum akô. 11 Haû lé, Hparishe pé myàng kôjáng, Yhâng é chángzô pé lé, "Nungmoq é sará gi, haî mù luî, kang guq bang eq yubak dap bang eq rahá zo shuq nyi lhê lhú?" ga myî akô.
12 Yesuq gi, haû su ga kô é lé wó gyo jáng, "Wángzán bang gi, chi sará a ra kó; nòhpyo hui bang za sheq ru râ lhê. 13 'Ngò ô nau é gi, hkungga nhông hkyô a nghut, shogyo nhikmyin hkyô sheq ru nghut lhê.' gâ é lichyúm lé mhoq yû keq. Hkâsu mù gâ le, Ngò gi, dingmán bang lé wut yù râ matú jé lé é a nghut, yubak dap bang lé ji yù râ matú sheq jé lé é ru nghut lhê." ga tû taî kat ri.
Zoshuq Gám É Eq Sêng É Hkyô
Mrk 2:18-22; Luk 5:33-39
14 Hau htâng, Wui-myhup Sará Yohan é chángzô pé gi, Yesuq chyáng jé lé kômù, "Ngamoq eq Hparishe pé gi, zoshuq gám gám kut lhê; nghut kôle, Náng é chángzô pé gi, haî mù a gám kô é lhú?" ga luî, lé myî akô.
15 Haû mù, Yesuq tû taî é gi, "Bíng pé gi, lusik eq rahá nghut nyi to ashî hkûn, hkâsu ge yón kó râ lhú? Lusik lé, yhangmoq chyáng mai shuî yu pyâm é hkyíng jé râ nghut lhê; haú hkûn kúm gi, yhangmoq zoshuq gám kó râ nghut lhê.
16 Ó yuq le, mebu xau má pán sik èq a lhaq hpo wú kó; hkâsu mù gâ le, pán sik kun byuq jáng, mebu xau le je lhoq cheq pyám râ nghut lhê. 17 Tsibyiq wing asik lé le, shokuq htûng axau má ó a kat wú kó. Kat é nghut jáng, tsibyiq wing asik soq htân luî, htûng buq goq byuq mù, tsibyiq wing le yui shun byuq, htûng le htên byuq, dut râ nghut lhê. Haû mù, tsibyiq wing asik lé, shokuq htûng sik má kat jáng sheq, haû í jûng é a hten râ nghut lhê." gâ ri.
Shî Bê Myiwe Zo Eq No É Myiwe Myhí
Mrk 5:21-43; Luk 8:40-56
18 Yesuq haû su ga taî nyi é hkûn, suwún rayuq jé lé lô mù, Yhâng é hí má hkyihput htuq luî, "Ngá zo byizo gi, ahkuî za shi byuq bê. Nghut kôlhang, Nàng lé mù, yhâng é ahtoq má loq lé ke byi laq, haû jáng, yhang, asak dum dui lò râ nghut lhê." ga taî ri. 19 Yesuq gi, toq mù, Yhâng é chángzô pé eq rahá, haú yuq htâng châng e ló akô.
20 Haú hkûn, raxe í zân yhang, suí yui nyi é myiwe myhí rayuq gi, Yhâng é nunghtáng má huî lé mù, Yhâng é bushi htâng má ê záng kat ri. 21 Myiwe myhí haû gi, yhang gûng yhang, "Ngò, Yhâng é buhtâng má ê wó záng jáng gi, ge byuq râ nghut lhê." ga, wó myit é yanmai nghut ri.
22 Yesuq gi, lhing wú kat luî, yhang lé myàng jáng, "Ngá zo ê, nhik hkâ-ngê, náng é lumjíng myit gi, nang lé lhoq gê byi bê nghut ri." ga taî ri. Haú hkûn jáng yhang, myiwe myhí haû gi, ge byuq bê nghut ri.
23 Yesuq gi, suwún hpô é yhûm má jé wang ló é hkûn, sampyí mut bang eq garu garín dut nyi é bang lé, ê myâng mù, 24 yhangmoq lé, "Hui keq. Myiwe zo gi, shi byuq é a nghut, yhup myhî tô é sheq ru nghut lhê." ga taí jáng, yhangmoq gi, Yhang lé wuìzuì kut pyám byî akô. 25 Yesuq gi, byù hpûng lé, shinggan shut htoq ló nhâng mù, Yhang wang ê luî, myiwe zo haú lé loq èq zuî kat jáng, myiwe zo haû gi, dum dui toq lo ri. 26 Haú hkyo é danglù gi, ramau gón yhang jam ló byuq bê nghut ri.
Myoqjit Í Yuq Eq Nhut Jit Sû Rayuq Lé, Lhoq Gê Byî É Hkyô
27 Yesuq gi, haú jowò mai xoq e ló nyì le, Yhâng é htâng má, myoqjit í yuq gi, châng dìn uchyang, "Dawiq é Yhangzo ê, ngá-nhik lé shogyô yù laq ô!" ga wut taî akô.
28 Yesuq gi, yhúmhkaû má jé wang ló é hkûn, myoqjit su nhik châng wang lò kômù, haú nhik lé, "Ngò wó kut byî é lé, nungnhik lumjíng akô luq?" ga myî ri.
Haú hkûn, yhangnhik gi, "Lumjíng lhê ô, Yhumsîng ê." ga tû taî akô.
29 Hau htâng, Yhang gi, haú nhik é myoqjí má ê záng htung luî, "Nungnhik lumjíng é eq rajung za dut sháng gaq." ga taî ri. 30 Haû mù, yhangnhik gi, myoq wó myâng bekô nghut ri. Yesuq gi, "Shí hkyô, ó lé le hkâsé nhâng kó." ga, yhangnhik lé htân htân sidiq byî ri. 31 Nghut kôlhang, yhangnhik gi, haú hkyô lé, haú mau ramau gón yhang taî pyo ló bekô nghut ri.
32 Haú nhik htoq ló nyî kô é hkûn, nat gang wang júng luî, dang a wó nyô sû rayuq lé, Yesuq chyáng shuî lé lo akô. 33 Nat gang lé hkat htoq pyâm é hkûn, nhutjit sû haû gi, dang wó nyô bê nghut ri. Byù hpûng mó gi, haú lé wú maú byuq kômù, "Shî su dut é hkyô lé, Israelaq amyû má radàm lháng a myang wú." ga taî bum akô.
34 Nghut kôlhang, Hparishe pé kúm gi, "Nat gâng pê é zaû é wum-o a-tsam èq za, nat gâng pé lé hkat htoq pyâm é nghut ri." ga taî bum akô nghut ri.
Mû Zui Byù Shaû Ri
35 Yesuq gi, myuq pé eq wà pé banshoq má wàng luî, haú pé mâ é tarajong pé má mhoqshit é eq, mauhkûng mingdán hkyô eq sêng é gabú danglù lé hko kyo uchyang, nòhpyo ajung jung eq nolì nojàng hui bang yuq hkangmó lé, lhoq gê byî wún ri. 36 Yesuq gi, byù moq mó lé myàng jáng, wú shogyô nyi ri. Hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, sau zúng sû a nyi é sau pé su, awui ahke dut é eq byo myín bûm kô é yanmai nghut ri. 37 Haû mù, Yhang gi, Yhâng é chángzô pé lé, "Kyôshû yù râ myo shoq joq kôlhang, mû zui râ byù gi, shaû nyi ri. 38 Haû mù, haû kyô Yhumsîng lé, Yhâng é kyô yô má, kyô shu byù myo myo nhâng byi râ matú, dung keq." ga taî ri.
9:13 Hos 6:6