2
Haû mù luî, i-myit dû é hkyô banshoq eq mhaú zô é hkyô banshoq, gegùn labyoq kut é hkyô, manon é hkyô eq lumù gansang é hkyô jung hkangmó pé lé tô pyám keq. Asik hku é zonú pé naú lé ô naù gadaú é su, woi-nyí eq sêng é jet é naú* lé ô naù gadaú nyî keq, haû jáng, nungmoq gi, hau é yanmai, nungmoq é hkyi yù hkyô má wó kô myhâng kó râ nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, haû Yhumsîng gi, gè sû nghut é lé, nungmoq chyam wú bekô nghut ri.
Rû Dui Nyi É Luqgok Eq Hkyin Yù Huî É Byù Myû
Byu pé mai hkyin htoq pyám kôlhang, Garai Gasâng é matú hpaudap luî, Yhâng èq hkyin yù huî é, rû dui nyi é Luqgok nghut sû, haû Yhumsing chyáng nungmoq jé lé é hkûn, nungmoq le, rû dui nyi é luqgok pé su, woi-nyí eq sêng é yhûm saî nyi é hui luî, Yesuq Hkrisduq dông mai, Garaî èq hap yù gíng é, woi-nyí eq sêng é hkungga nhông byi râ matú, chyoiyúng é hkyangjong amyû dut bekô nghut ri. Hkâsu mù gâ le, Chyúmdang má,
"Wú keq, hkyin yù huî é eq hpaudap é htungchyûn luqgok racham lé, Zi-un bùm má ngò lheq tô é nghut lhê;
Yhang lé lumhkau é sû gi, hkâ-nhám le hoq hpû é hui râ a nghut."
ga taî tô ri. Haû mù, lumjíng bang nungmoq é matú gi, luqgok haû hpaudap é nghut lhê. Nghut kôlhang, a lumjíng bâng é matú gi,
"Haû yhûm saí bang hkyin htoq pyâm é luqgok gi, htungchyûn mâ é ahkyak dik é luqgok dut bê nghut ri."
ga le,
"Byu pé lé, htûng leng râ luqgok eq myit leqbat nhâng râ luq mó cham dut bê nghut ri."
ga le, taî tô ri. Yhangmoq gi, mungdang lé a cháng kô é yanmai, myit leqbat kô é nghut lhê. Haû dut râ lé, yhangmoq é matú masat to gû nghut bê nghut ri.
Nghut kôlhang, nungmoq gi, mauchut hkaû mai Yhâng é mauhpo maubó shut nungmoq lé wut htoq yû Su é mauhpo muzó lé wó taî pyô kó sháng gaq ga, hkyin yù huî é byuhú, hkohkâm hkyangjong amyû, chyoiyúng é byù myû, Garai Gasang eq sêng é byu pé nghut akô nghut ri. 10 Nungmoq gi, hí lé byù ra-myû a nghut wú kôlhang, ahkuî gi, Garai Gasâng é byù myû nghut bekô nghut ri; nungmoq gi, hí lé shogyo nhikmyin hkyô lé a wó yu wú kôlhang, ahkuî gi, shogyo nhikmyin hkyô lé wó yû bekô nghut ri.
11 Chyitdap é luzúm wuî ê, nungmoq é asak woi-nyí lé majan zân nyi é, yubak mara byíng jup é ô naù gadaú hkyô lé koi pyám keq nghû, gó mîng byu pé eq byùbíng pé dông mingkan htoq má nyi é bang nungmoq lé, ngò, wum taî tsuq kat lhê. 12 Haû a lumjíng shî é byu pé gi, nungmoq shut nyi ri ga, nungmoq lé mara hun bùm kôle, nungmoq é ge é muzó lé myàng kômù, nga-nhúng lé Garai Gasâng èq lé kûm é buinyì má Garai lé shigyaú kó sháng gaq, a lumjíng shî é byu pê é ahkaû má haû su ge é asak duì hkyô dông nyì yap keq.
Uphkâng Bang Eq Yhumsîng Wui É A-ô Má Nyì Râ Hkyô
13 Haû Yhumsing é yanmai, byu pé mâ é ahko ahkáng wó bang banshoq é a-ô má nyì keq: kô dik é ahkáng ayá wó é hkosêng é a-ô má nghut kôle, 14 shut é hkyô kut bang lé dam byi râ matú eq jô é hkyô kut bang lé shigyaú râ matú, hkosêng èq nhang tô é mauzaû pê é a-ô má nghut kôle, nyi nyì keq. 15 Hkâsu mù gâ le, ge é hkyô kut é dông, byù nâ pê é a sé a dat é dang lé nungmoq lhoq zîm pyâm é gi, Garai Gasang ô nau é hkyô nghut lhê. 16 Lut bê bang dông nyì keq, nghut kôlhang, agè ashop é hkyô lé nghop pyám râ matú nungmoq é luthkyô lé hkâchûng kó; Garai Gasâng é dui-nhâng zoshâng wuì dông nyì keq. 17 Yuq hkangmó lé rago za hkunggâ é hkyô shit keq; lumjíng é gumang wuì lé chyitdap keq; Garai Gasang lé gyuq hkunggâ nyì keq; hkoséng lé hkungga keq.
18 Dui-nhâng zoshâng wuì ê, hkungga myit banshoq èq, nungmoq é yhumsîng wuì é a-ô má nyì keq; ge é eq nú-nhám bâng é a-ô má za a nghut, byuwuî pê é a-ô má le nyì keq. 19 Hkâsu mù gâ le, byù rayuq gi, Garai Gasang lé bûn nyì sû nghut é yanmai, mara dông a nghut kôlhang, wuîhke jamjau huî é hkyô lé hpuzô é lé, jân pyâm é nghut le gi, hkya-on gíng é sû nghut lhê. 20 Nghut kôlhang, nungmoq gi, mara kut shut é yanmai, nhuq bat é hkâm zo luî, haû lé jân nyi é nghut le gi, hai aróng wó kó râ lhú? Nghut kôlhang, nungmoq gi, ge é hkyô kut luî, wuîhke hui zô é lé jân pyâm é nghut jáng, haû gi, Garai Gasâng hí má hkya-on gíng é hkyô nghut lhê. 21 Nungmoq gi, haú hkyo é matú ji yù huî é nghut lhê; haî mù gâ le, Hkrisduq gi, nungmoq é matú wuîhke hkyô huî é má, nungmoq lé alik dông tô to byi bê nghut mù, nungmoq gi, Yhâng é hkyî-kám pé lé cháng râ dut lhê.
22 "Yhang gi, hai mara le a kut shut, Yhâng é nhut mai mhaû é lé a myàng."
23 Yhang gi, rhoi é huî é hkûn, yhangmoq lé a dum taû rhoî; wuîhke hkyô huî é hkûn, kyuq é dang a taí. Haû kut râ malaî, tengmán é dông jéyáng é Su chyáng, Yhânggùng lé ap pyâm ri. 24 Nga-nhúng gi, yubak mara eq wó shi gang mù, dingmán hkyo é matú asak wó duî kó sháng gaq ga, Yhang gi, sik zîng má, Yhânggùng èq yhang, nga-nhûng é yubak mara lé Yhânggùng má wun pyám byi bê nghut ri; Yhâng é dàm pê é yanmai, nungmoq gi, lhoq gê byî é hui bekô nghut ri. 25 Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, hkyô nghoq byuq é sau pé su dut wú kôlhang, ahkuî, nungmoq gi, haû sau zúng Sû eq nungmoq é asak woi-nyí lé upzúng Su chyáng lhing taû lò bekô nghut ri.
* 2:2 Woi-nyí eq sêng é jet é naú gâ é gi, Garai Gasâng é mungdang lé taî é nghut lhê. 2:5 Woi-nyí eq sêng é yhûm gâ é gi, noqkuq hpúng lé taí nau é nghut lhê. 2:6 Esai 28:16 2:7 Ahkyak é luqgok gâ é gi, Hkrisduq lé taî é nghut lhê. 2:7 Hkya-on 118:22 2:8 Esai 8:14 2:22 Esai 53:9