3
Ikun Myhî Pé Eq Ikun Hpô Pé
Ikun myhî pé ê, haû eq rajung za, yhumsing é ikun hpó uphkang é a-ô má nyì keq; haú hkûn, yhangmoq mâ é rayuq yuq, haû mungdang lé a lumjíng kôlhang, yhumsing é asak duì hkyô mâ é sansêng é hkyô eq hkunggâ é hkyô lé myàng kôjáng, dang dông a nghut é za, yhâng é yhumsîng myhî é nyì yap é sâmlai dông mai yhang lé wó lhoq lhik yû râ nghut lhê. Nungmoq yúng é hkyô gi, ahtoq pyâm za nghut é, xâmban nik é dông, hîng zè mhôn chung é eq réng é mebu wut é dông mai lo é a ge nghut. Hau é malaî, haû gi, Garai Gasâng é hí má gù bo é, nú-nhâm é eq zim za dut é woi-nyí é, a dat hpoî é yúng hkyô nghut é nungmoq é i-myit unghkaû mâ é su é yúng hkyô sheq dut râ lhê. Hkâsu mù gâ le, gó hkûn, Garai Gasâng chyáng myit myoqbyù bang nghut é, chyoiyúng é myiwe wuì gi, yhangmoq gùng lé haû dông mhôn yù yù kut kô é nghut lhê. Sarah gi, Abraham é jìno gyo luî, yhang lé yhâng é yhumsîng ga wut é su, yhangmoq gi, ó le ô é yhumsing é ikun hpó uphkang é a-ô má nyi akô nghut ri. Nungmoq gi, jô é hkyô lé kut mù, gyuq é hkyô a bo é nghut jáng, Sarah é byizô pé nghut bê.
Ikun hpô pé ê, haû eq rajung za, yhumsing é ikun myhí eq rahá nyì yap e ló é hkûn, sê gyo byi mù, nungmoq htoq wum nyhôm é bang eq, nungmoq eq rahá asak jeju chyunghuq wunlî wó é bang dông, yhangmoq lé hkungga keq. Haú hkûn, nungmoq é kyûdung dang lé a he-ngik pyám byi râ nghut lhê.
Ge É Kut Luî, Jamjau Hkam É Hkyô
Dang htâng sat é má, nungmoq banshoq bang gi, rayuq eq rayuq myit huî lhûm nyì keq; myit wú nô mù, gumang nhiktâng wuì su chyitdap lhûm nyì keq; shogyo nhikmyin myit bò luî, i-myit nyhum nyì keq. Agè ashop é lé, agè ashop é dông lató a hpuq é eq rhoi é lé rhoi é dông lató a hpuq é za, shimân byi keq; haî mù gâ le, nungmoq gi, haú pê é matú, shimân jeju muì wó hkam yù kó sháng gaq ga, ji yu é hui kô é ru nghut lhê. 10 Hkâsu mù gâ le,
"Asak duì râ lé chyitdap é eq ge é buinyì pé lé myàng nau é sû ó yuq le, yhâng é shô lé, agè ashop é mai, yhâng é nhutwuî lé, mhaú dang taî é mai, lhoq kâng pyám ra râ nghut lhê.
11 Yhang gi, agè ashop hkyô mai lhing tau mù, ge é kut ra râ nghut lhê; yhang gi, nguingón simsaq hkyô lé hô mù, châng hkat nyì ra râ nghut lhê.
12 Hkâsu mù gâ le, haû Yhumsing é myoqjí gi, dingmán bang lé wú nyi é nghut luî, yhangmoq é kyûdung dang lé, Yhâng é nohkyap èq gyo byî ri;
nghut kôlhang, haû Yhumsing é myoqdong gi, agè ashop hkyô kut bang lé gyè dông myang pyâm ri."
gâ tô ri.
13 Ge é hkyô lé, nungmoq gyai yhang kut nau nyi é nghut le gi, ó yuq wá nungmoq lé wó gunjang râ lhú? 14 Nghut kôlhang, dingmán hkyo é matú, nungmoq wuîhke jamjau huî le lháng, nungmoq gi, hkungsô wó nyi ri. "Yhangmoq gyuq é hkyô lé hkâgyuq kó; hkâgyuq dàn kó." 15 Nungmoq kúm gi, myit nhiklhum má, Hkrisduq lé, Yhumsîng dông jowò byi keq. Nàng wó é myit myoqbyù hkyô lé myî é sû yuq hkangmó lé, haî mù wó é hkyô tû taî kyo râ matú, ayang hen to aq. Nghut kôlhang, nú-nhâm é eq hkunggâ é dông haû lé kut nyì aq; 16 nungmoq é unghkaû myit san za dut nyì keq, haú hkûn, Hkrisduq dông mai nungmoq wó é ge é a‑kyang lé rhoî dang taî é bang gi, yhangmoq lumù gansang é yanmai hoq hpû é hui kó râ nghut lhê. 17 Garai Gasang ô nau é nghut le gi, agè ashop kut luî jamjau hkâm râ htoq má, ge é kut luî jamjau hkam le gi, je ge é nghut lhê. 18 Hkâsu mù gâ le, nungmoq lé Garai Gasâng chyáng shuî jé shoq, Hkrisduq gi, byu pê é yubak marâ é yanmai, radàm za shî hkâm pyâm bê nghut ri; haû gi, dingmán Sû, a dingmán bâng é matú shî hkâm byî é nghut lhê. Yhang gi, gungdu shî bê nghut kôlhang, haû Woi-nyí má lhoq dui é hui bê nghut ri. 19 Yhang gi, Woi-nyí dông, htóng lúng tô é woi-nyí pé lé ê hko kyô ri. 20 Woi-nyí haú pé gi, a-nham lé, Noaq é ipyat má wuì-sanghpo lé Noaq tsuq nyi é hkûn Garai Gasang myit hîng hîng láng nyi é u lé, jìno a gyô é bang nghut akô. Wuì-sanghpo má wàng mù, wuì mai hkyi yù huî é byù shau luî, shit yuq za nghut akô. 21 Wuì haû gi, ahkuî nungmoq lé le hkyi yu é nghut é baptisma é azòng nghut ri; haû gi, gungdu mâ é agot a-û lé huî sêng pyám byî é a nghut é za, sansêng é unghkaû myit mai Garai Gasâng é hí má gidiq tô é ru nghut lhê. Yesuq Hkrisduq é dum dui toq hkyô dông, nungmoq gi, baptisma hkâm yù luî, hkyi yu é hui kô é nghut lhê. 22 Yesuq Hkrisduq gi, mauhkûng má doq ló luî, Garai Gasâng é loqyò hkyam má nyi tô é nghut mù, maumang lagyô pé, ahkáng ayá pé eq a-tsam pé gi, Yhâng uphkang é a-ô má nghut nyì bum akô.
3:12 Hkya-on 34:12-16 3:14 Esai 8:12