YOHAN É SHING-RÁN
Laiká
(Revelation)
1
Dang-hi Hpóng
Yesuq Hkrisduq é shing-rán shî gi, adê myáng má dut lò râ hkyô pé lé, Yhâng é dui-nhâng zoshâng wuì lé tûn shit nhâng râ matú, Garai Gasâng èq Yesuq Hkrisduq Yhang lé byî tô é nghut lhê. Yhang gi, Yhâng é maumang lagyo lé nhang kat luî, Yhâng é dui-nhâng zoshâng Yohan lé, shing-rán haû sé nhang ri. Yohan gi, Garai Gasâng é mungdang eq Yesuq Hkrisduq é saksé lé, yhang myang é gû banshoq eq rajung za saksé hkâm kyô é nghut ri. Haû ahkyíng gi, chyâng lò bê nghut é yanmai, myiqhtoi dang shí pé lé, nghap kyô é sû eq, gyô yù luî, haû má kâ tô é gû lé châng kut é bang gi, hkungsô wó nyi akô.
Noqkuq Hpúng Nyhit Lhum Lé Dang Kyô Kat É Hkyô
Ngò Yohan gi, Asia mau mâ é noqkuq hpúng nyhit lhum lé dang kyô kat lhê. Ahkui pyat le, a-nham pyat le, htang pyat má le rû nyi nyi é Su chyáng mai le, Yhâng é hkohkâm-tanghkuq hí mâ é nyhit woi-nyí chyáng mai le, lhumzuî é saksé nghut sû, shi byuq é mai sâng-hi dui toq é zomún dut sû, myidàm htoq mâ é hkohkam pé lé up sû, Yesuq Hkrisduq chyáng mai le, jeju eq nguingón hkyô gi, nungmoq chyáng joq nyî sháng gaq.
Nga-nhúng lé chyitdap luî, Yhâng é suî èq, nga-nhúng lé, nga-nhûng é mara pé mai lhoq lhut byî é eq, Yhâng é Garai Gasang eq Îwa lé dojaú râ matú, nga-nhúng lé, mingdán byu pé eq hkyangjông pé* dut nhang é Su chyáng, duqwup shingkang eq hpungwup a-tsam gi, pyat dedu ahtum abyuq ru joq nyî sháng gaq ô! Amen.
Wú keq, Yhang gi, mhut mai lé lo nyi é nghut luî, myoqjí hkangmó gi, Yhang lé myàng kó râ nghut lhê;
haû Yhang lé htaû rot bang lháng, myàng kó râ nghut lhê;
haû myidàm htoq mâ é byù lhunglhâng bang gi, Yhâng é yanmai, yón ngau é hui zo kó râ nghut lhê.
Haú dông nghut sháng gaq! Amen.
"Ngò gi, Alhpa eq Omega nghut lhê. Ahkui pyat le, a-nham pyat le, htang pyat má le rû nyi nyi é, wum-o a-tsam dik shoq bò Sû nghut lhê." ga, haû Yhumsîng Garai Gasang taî ri.
Byu Yhangzo Su Dut Su É Hkyô
Yesuq é, wuîhke jamjau hkyô má le, mingdán má le, jân shirang é hkyô má le, nungmoq é byinzùm nghut sû, ngò nungmoq é gumang hpó, Yohan gi, Garai Gasâng é mungdang eq Yesuq é saksê é yanmai, Patmo zinlóng má nyi nyi é nghut lhê. 10 Haû Yhumsing é Buinyì§ má, ngò gi, Woi-nyí èq shuî moq byuq ló é nghut mù, "Nàng myang é eq rajung za, chyúmding ralhum má ká luî, Ehpesu, Samurna, Pergamu, Htuatira, Sardi, Hpiladehpi eq Ladoki wà pé má joq é, 11 noqkuq hpúng nyhit lhûm chyáng hun kat aq." ga, tut htê su gâ é htê mó, ngá é nunghtáng má mying é lé, ngò wó gyô ri.
12 Haû ngo lé nyo nyi é htê yhumsîng lé wú râ matú, ngò, gùng lhing kat é nghut lhê. Ngò gi, gùng lhing kat é hkûn, hîng myi-kok tsungjang nyhit lhum lé le, 13 myi-kok tsungjang haú pê é agùng má, byu yhangzo su dut é Sû rayuq nyi tô é lé le, myang kat ri; haú yuq gi, hkyigoq htoq jé é buhîng wut to luî, wànggàng má hîng wànggò le wut tô ri. 14 Yhâng é ulhum eq xâm gi, sau hpyû maú eq gyo su hpyu zan tô ri; Yhâng é myoqjí gi, myishâm su duq nyi ri. 15 Yhâng é hkyî gi, myi bunghkyûng má jên yu é jet é gyi su dut ri; Yhâng é htê gi, wuì myo myo mying hûm é htê su gâ ri. 16 Yhâng é loqyo loq má gi, kyî nyhit cham chung tô ri; Yhâng é nhut mai gi, shamsó í shut dap é shâm htoq lo ri. Yhâng é myoqdong gi, htan dik é nyí gûng buì su tso nyi ri.
17 Yhang lé myang é hkûn, ngò gi, shî gùng su, Yhâng é hkyî wang má lêng leq tô é nghut lhê. Haú hkûn, Yhang gi, Yhâng é loqyo loq ngá ahtoq má ke byi mù, taî é gi, "Hkâgyuq, Ngò gi, Sâng-hi eq Jihtûm nghut lhê. 18 Ngò gi, dui nyì Sû le nghut lhê; Ngò gi, shî bê nghut kôle, wú keq, pyat dedu ahtum abyuq dui nyi é nghut lhê! Hau htoq agó, Ngò gi, shî hkyô eq momîng é zoqshi pé lé chûng Su nghut lhê.
19 Haû mù, nàng myang é lé le, ahkui dut é hkyô eq htângnùng le dut lò râ hkyô lé le, kâ to aq. 20 Nàng myang é, Ngá é loqyo loq mâ é kyî nyhit cham eq hîng myi-kok tsungjang nyhit lhûm é zaú tô é hkyo é lichyúm gi, isu nghut lhê. Kyî nyhit cham gi, noqkuq hpúng nyhit lhûm é maumang lagyo nyhit yuq nghut ri; myi-kok tsungjang nyhit lhum gi, noqkuq hpúng nyhit lhum nghut ri.
* 1:6 Htoq Ló 19:6 1:7 Htau rot bang gâ é gi, Yesuq tapzîng má jén to huî é hkûn, Yhâng é namcham má lham èq htaû é bang lé gâ lhê. 1:8 Alhpa eq Omega gi, Grik laiká myhí mâ é sâng-hî cham eq ló htâng cham nghut lhê; haû taí nau é gi, rû dui nyì sû gâ é nghut lhê. § 1:10 Yhumsing é Buinyì gâ é gi, yuban nyí lé gâ lhê.