2
Ehpesu Myuq Mâ É Noqkuq Hpúng Lé Kâ Kat É Laiká
Ehpesu myuq mâ é noqkuq hpûng é maumang lagyo lé isu nghû kâ kat aq:
Haû yhâng é loqyo loq má kyî nyhit cham chûng luî, hîng myi-kok tsungjang nyhit lhûm é gyoro má sô nyì Su é dang gi, 'Ngò gi, náng é a‑kyang, nàng shikut é hkyô, nàng hkam jân é hkyô pé lé, sê lhê. Agè ashop é byu pé lé, nàng a jân pyâm é hkyô lé le, haû lagyo a nghut kôlhang, lagyô pé nghut lhê gâ é bang lé, nàng chyam wú mù, yhangmoq lagyo apyoq pé nghut é lé wó sê yù kô é hkyô lé le, Ngò sê lhê. Nàng gi, shikut shirâng bê nghut é htoq agó, Ngá mying é yanmai, wuîhke hkyô lé hkam jan bê nghut kôle, ngú byuq é hkyô a bò nghut ri.
Nghut kôlhang, nàng gi, náng é sâng-hi lhê é chyitdap myit lé tô pyâm é yanmai, ngò, nang lé mara hûn râ hkyô joq ri. Nàng hká mai byit gyó é lé, myit bun aq! Myit lhîng luî, sâng-hi nàng kut é muzó pé lé, kut aq. Nàng myit a lhîng é nghut jáng, ngò, náng chyáng lé jé mù, náng é myi-kok tsungjang lé, hau é jowò mai huî pyám byi râ nghut lhê. Nghut kôlhang, Ngò a jú é, Nikola é chángzô pé kut é hkyô lé, nàng le a jú kut é yanmai, náng chyáng ge é hkyô ralhum bo ashî nghut ri.
Gyo râ nohkyap dap sû gi, haû Woi-nyí mai noqkuq hpûng pé lé taî é hkyô lé, gyô yù sháng gaq. Wó ung é sû lé gi, haû Garai Gasâng é hparadisu má joq é asak sikgâm mâ é ashi zo râ ahkáng, Ngò byi râ nghut lhê.' gâ ri.
Samurna Myuq Mâ É Noqkuq Hpúng Lé Kâ Kat É Laiká
Samurna myuq mâ é noqkuq hpûng é maumang lagyo lé isu nghû kâ kat aq:
Haû Sâng-hi eq Jihtûm nghut é eq, shi byuq luî, asak dum dui Su é dang gi, 'Nàng hui zô é wuîhke jamjau hkyô eq nàng myung é hkyô lé, Ngò sê lhê; nghut kôlhang, nàng gi, wó sû nghut ri! Tsadán é tarajong bang nghut to luî, Yudaq byu pé a nghut kôlhang, Yudaq byù nghut lhê gâ é bang taî hpoî é hkyô lé le, Ngò sê lhê. 10 Nàng hui zo râ nghut é wuîhke hkyô lé, hkâgyuq. Ngò, nungmoq lé taî kyo kôlé, haû nat Tsadán gi, nungmoq lé chyam wú é dông, nungmoq chyáng mâ é ra-am lé, htóng má hkyô pyám râ nghut lhê; hau htâng, nungmoq gi, raxê nyí tup zing-rî é hui zo kó râ nghut lhê. Shî shoq lhumzuî nyì aq, haú hkûn, Ngò, nang lé, asak janmaú byi râ nghut lhê.
11 Gyo râ nohkyap dap sû gi, haû Woi-nyí mai noqkuq hpûng pé lé taî é hkyô lé, gyô yù sháng gaq. Í dâm nghû râ shi é hkyô* gi, wó ung é sû lé, wó záng htung râ a nghut.' gâ ri.
Pergamu Myuq Mâ É Noqkuq Hpúng Lé Kâ Kat É Laiká
12 Pergamu myuq mâ é noqkuq hpûng é maumang lagyo lé isu nghû kâ kat aq:
Haû shamsó í shut dap é shâm wó Su é dang gi, 13 'Nàng nyi é jowò lé, Ngò sê lhê; haû gi, Tsadán é hkohkâm-tanghkuq joq é jang nghut ri. Nghut kôlhang, nàng gi, Ngá myîng má lumhkau nyi é nghut luî, Tsadán nyi é jang nghut é nungmoq é myuq má, Ngá é lhumzuî é saksé hpó Antipa sat huî é hkûn lháng, nàng Ngo lé lumjíng é hkyô lé, a he-ngik pyám nghut ri.
14 Nghut kôlhang, Ngò, nang lé mara hûn râ hkyô ratsuí joq ashî; hkâsu mù gâ le, hparà lhô pé lé tîng byî é zoshuq zô é eq, ashop é dông gungsho zùm yap é mara kut shut râ matú, Israelaq byu pé lé mhoq hpyoq râ hpaqchyî, Balak lé mhoq byî é Balam é mhoqshit hkyô lé myhik zing é byu pé, náng chyáng nyi ri. 15 Haû eq rajung za, haû Nikola é chángzô pé mhoqshit é hkyô lé myhik zing é byu pé le, náng chyáng nyi ri. 16 Haû mù luî, myit lhîng aq! Haû a nghut jáng, Ngò gi, náng chyáng hân jé lé mù, haû Ngá nhut mai htoq é sham èq yhangmoq lé zan râ nghut lhê.
17 Gyo râ nohkyap dap sû gi, haû Woi-nyí mai noqkuq hpûng pé lé taî é hkyô lé, gyô yù sháng gaq. Wó ung é sû lé gi, haq tô é mannaq muk lé le, myìng asik kâ tô é luqgok hpyû racham lé le, Ngò byi râ nghut lhê, lhom hap yu é sû za sheq, myìng haû lé sé râ nghut lhê.' gâ ri.
Htuatira Myuq Mâ É Noqkuq Hpúng Lé Kâ Kat É Laiká
18 Htuatira myuq mâ é noqkuq hpûng é maumang lagyo lé isu nghû kâ kat aq:
Haû myishâm su duq nyi é myoqjí eq jet é gyi su dut é hkyî dap é Sû, Garai Gasâng é Yhangzô é dang gi, 19 'Náng é a‑kyang, chyitdap myit, lumjíng myit, dojaú é hkyô, hkam jân é hkyô pé lé le, nàng gi, hí lhê htoq má ahkuî je myô zui saî é hkyô lé le, Ngò sê lhê.
20 Nghut kôlhang, yhumsing gùng yhumsîng myiqhtoi myhí nghut lhê gâ é myiwe Yezebulaq lé, nàng nyì nhang tô é yanmai, Ngò, nang lé mara hûn râ hkyô joq ri. Yhang gi, Ngá é dui-nhâng zoshâng wuì lé, ashop é dông gungsho zùm yap râ eq hparà lhô pé lé tîng byî é zoshuq zo râ hkyô lé mhoqshit luî, yhangmoq lé hkyô shuî nghoq ri. 21 Ngò gi, yhang lé, ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô mai myit lhîng râ ahkyíng byi kôlhang, yhang gi, a myit lhîng naù nghut ri. 22 Haû mù, Ngò gi, yhang lé, jamjau hui râ yhupchong má dú lheq pyám râ nghut é htoq agó, yhang eq su-myi sulàng lú hkyô kut é bang, yhangmoq kut é hkyô lé myit lhîng kô é za a nghut jáng, wuîhke jamjau mó hui zo nhâng râ nghut lhê. 23 Ngò gi, yhang zô pé lé sat pyám râ nghut lhê; haú hkûn, Ngò gi, myit nhiklhum eq myit é hkyô lé sé Sû nghut é lé le, nungmoq kut é muzó eq rajung za, nungmoq yuq hkangmó lé, Ngò tau byi râ nghut é lé le, haû noqkuq hpûng pé banshoq wó sé kó râ nghut lhê. 24 Mhoqshit hkyô haû lé a châng é eq Tsadán é nik é hkyô lhaq gâ é lé a mhoq yu é, Htuatira myuq má myit gyó tô é bang nungmoq lé, Ngò taí kôlé, nungmoq lé gotû wòlai Ngò jat byi râ a nghut. 25 Ngò jé lé é jé shoq, nungmoq wó tô é lé za myhik zing nyì keq.
26-27 Wó ung é eq Ngò ô nau é hkyô lé jihtûm jé shoq châng é sû lé gi,
"Yhang gi, yhangmoq lé, shamtoq dumbáng èq up râ nghut lhê;
Yhang gi, tso-au hkoq pé lé su, yhangmoq lé bat hkyop pyám râ nghut lhê."
gâ tô é eq rajung za, Ngò, Ngá Wâ chyáng mai ahko ahkáng wó yu é su, mingdán pé lé up râ ahko ahkáng, Ngò byi râ nghut lhê. 28 Ngò gi, yhang lé, haû bó-myhû byi râ nghut lhê. 29 Gyo râ nohkyap dap sû gi, haû Woi-nyí mai noqkuq hpûng pé lé taî é hkyô lé, gyô yù sháng gaq.' gâ ri.
* 2:11 Í dâm nghû râ shi é hkyô gâ é gi, ngaraî ming wang é lé gâ lhê. 2:26-27 Shamtoq dumbáng èq up gâ é gi, ahko ahkáng banshoq wó luî, up é lé gâ lhê. 2:26-27 Hkya-on 2:9